Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

 جهان عـیـار دقـیق شده تا حیات درزمین.احـیا وحمایه گردد...

 

 

     آدرس ( 107) وقتی برای شنیدن یک فریکانس رادیو ، آخذه را عیار می کنیم به آن عیار دقیق گویند.

 

|ـــکلک شود |چنین است عیار دقیقSee full-size image.

 

          باملاحظۀ متن عنوان فوق این اندیشه وسوال پیدامی شود که جهان با این عظمت وبزرگی وبا آن تاریخ 20 بلیون سال عمر خود ، چرا وچطورتوانسته درخدمت موجود خوردی، مانند انسان قرار گرفته و زمینۀ حیات وحمایۀ حیات اورا تضمین نماید ؟.

         هدف اصلی دانشمندان روشن ساختن همین موضوع وهمین سوالها است که باید ماهیت این امر جهان را اعتبار از همان آغاز آفرینش تاامروز وتاختم جهان کشف وآشکار نمایند.

         یکی از آن عجائبات این است که همه می دانند ومی بینند که زمین وتمام کـُرات آسمانی درفضا معلق ومتناسب با خوردی وبزرگی کتله هایکی از جانب دیگر بواسطۀ قوۀ مرموزو متقابل به همدیگر جذب ودربالای مدارهای معین حفظ وبه حرکت ادامه می دهند بنأ نیروی قوۀ مذکور وموقعیت کـُرات آسمانی نقش عمده را درطرزکار وفعالیت یکدیگر به عهده دارند مثلا زمین ماهتاب را به دور خود جذب نموده وهردورا آفتاب وآفتاب را کهککشان شیری به خود جذب وهمه را بالای مدارهای معینی جاه داده است ،که اگر چنین نه می بود، نه زمین نه ماهتاب ونه آفتابی برای حمایۀ حیات وجود می داشت یعنی هرگا کتله ها وموقعیت خالیگاه بین دو یا چند از آنهاازاندازۀ که آفریده شده کمی متفاوت میبود ، تاثیرات ناگوار آن موجب از بین رفتن مدارها ، کم شدن ویازیاد شدن سرعت حرکت شان به اطراف یکدیگر وبه اطراف خود شان میگردید ولی این، انجام همه کارهانیست ، بلکه چیزهای زیاددیگری است که می تواند جلو کار وفعالیت دقیق کـُرات آسمانی را بگیرد مثلا خوردی وبزرگی کتله ها، مسافات بین کتله ها،خالی بودن ویاغلیظ بودن مکان ، فعالیت داخل ستاره ها، وجود نورناموافق وحرارت شدید وهم استقامت حرکت های معکوس به همدیگر وصدها صدهای دیگر، که همه وهمه ازخود تاثیرات گوناگون را بالای یک دیگر وارد نموده ونتایج کار وحاصلۀ خروجی شان را متبدل ومتغیـِرمی سازد.ولی خالق جهان باحکمت بالغۀ خود جلو تمام موانع فوق را با آفرینش ده ها نشانه ها گرفته که ما دراین عنوان همه آن نشانه ها وتدابیر را یکایک می بینیم واز جانب دیگر ملاحظه می شود که نتایج کار کـُرات آسمانی همیشه مثبت بوده وبه نفع انسان تمام می شودکه ظواهر امرهم همین حقیقت را نشان داده که کار جهان به نفع انسان تمام می شود.نتیجۀ که ازاین تحلیل بدست آمده این است که جهان قبل از اینکه به کار شروع کند ، اندازه گیریهای بسیار دقیق دران آفریده شده واین آفرینش از خود مدبر وخالقی دارد که خداوندج است وسپاس بی پایان به خالق مهربان. دانشمندان مجموعۀ این همه اندازه گیریهارا به نام عـیـاردقـیـق یاد کرده وهم چنان آن ذاتی را که این همه عیار دقیق را نقشه ، تدبیر وآفریده آن را خالق جهان خداوندج قبول و اعتراف کردند. علم امروزاین همه نتایج را ذیلأ پیش بینی نموده:   

        بخش آسترو بیو لوژی یعنی بخشی از علوم سائینس که شرایط پیداشدن حیات را در مکان تدقیق وجستجو می کنند ،معتقد شده اند که زمین ، ماه ، ستاره ها وکهکشان باید دارای اندازه گیریهای بی نهایت باریکی را که دراینجا نشان داده شده داشته باشند تا زمینۀ حیات بالای زمین میسر گردد.

دامنه ووسعت این اندازه گیریها بی نهایت زیاد است ولی مطابق با ادامۀ تسلسل تکامل جهان،وهم اینکه این تکامل اعتبار از روز آغاز تا امروز وفرداها یکی مـُمـِدواحیا کنندۀ مرحلۀ بعدی خود است ، فقط آنچه را که تاحال کشف شده تحت مواد آتی شرح می کنیم :

         1 ) آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد اشیای مادی آفریده شده واز خود علت پیدایش ندارد.

         2 ) آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد ستاره ها آفریده شده . 

         3 ) آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد کهکشانهاآفریده شده .

         4 )  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد آفتاب ونظام شمسی آفریده شده .

         5 )  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد کرۀ زمین آفریده شده .

         6)  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد وجود انسان آفریده شده .

         7 )  آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد مخلوقات زندۀ دیگر آفریده شده .

          وحالا اندازه گیریهای هریک از مواد فوق را شرح می کنیم :

     آدرس (  108  ) گواهی دانشمندان ازتعین نام عیار دقیق برای جهان :

 

|کلیک شود| کلیشۀ عیاردقیق جـهان                   See full-size image.

 

     آدرس (  109  ) بازهم نمونۀ دیگراز گواهی دانشمندان از عیار دقیق بودن جهان : 

 

|ــکلکشود| کهکشان عیاردقیق دارد. See full-size image.

 

 

     محتوای فلم : شما کتلۀ بزرگ کهکشان شـیـری را می بینید که درفوتو چنین اعلامیه ثبت شده : دانشمندان شواهدی را کشف وثابت کردند که حیات مربوط به تعدادی از قوانین واندازه گیریهای است که دربنیاد مواد وکتله های مختلف جهان آفریده شده، اگرما یک یاعدۀ ازآنهارا تغیر دهیم ، نتیجۀ آن نابودی حیات را بار می آورد .      

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

                      ..1 ) آن اندازه گیریها که دربنیاد اشیای مادی آفریده شده وازخود علت پیدایش ندارند.

 

            هرگاه در محتوای فشردۀ هذا نیاز به تشریح باشد ، شرح مفصل آن در تحت عنوان نمبر 4 مربوط به فصل معجزه های علمی قرآن آمده ازآن استفاده شود ودراین جا دقیق بودن اندازه ها را نشان می دهد که اگر فرضأ در آنها تغیرات کمی واضافی پیدامی شدولو این تغیرات درچگونگی آفرینش جهان ، درستاره ، کهکشان ، آفتاب ، سیارات وحتی خود زمین می بود ، نتیجۀ آخرین آن این بود که حیات را نابود می ساخت می بینیم .

 

            پارامترها ویا اندازه ها  ......................... انحراف اعظمی از:

           ـــ  مناسبت الکترون بر پروتون ...............     37 10 : 1

           ـــ مناسبت قوۀ الکترو مقناطیس برقوۀ جاذبه .  40 10 : 1

          ـــ اندازۀ وسعت یابی جهان  ...................... 55 10 : 1

         ــــ کتلۀ جـهان         ...............................   59 10 : 1

         ــــ عدد ثابت فضائی تنظیم جهان   ..........  120 10 : 1

          آدرس (  110  ) جدول مشخصات چهار قوای تهدابی 

 

: |ــــکلک  |Fundamental Forces

 

              محتوای فلم :باباز شدن صفحه : شروع از چپ به راست :

            ـــ  درستون چپ بالترتیب نام های چهار قوۀ تهدابی جهان  .

            ـــ  درستون دوم خواص هر قوه به شکل نشان داده شده.

            ـــ  درستون سوم شدت ویا نیروی هرقوه به تناسب قوۀ بزرگ که آن واحد1 قبول شده .

            ـــ درستون چهارم بعد مسافۀ هر قوه رانشان می دهد.

           ـــ درستون پنجم زرۀ حامل هر قوه ( گلیـئون ، فوتون ، باسون وگراویتون ).

          آنچه که بسیار مفید واقع می شود آن است که هریک از تحریر داخل جدول را می توان کلیک نموده وصفحۀ تشریحاتی آنهارا باز واز محتوای آن استفاده کرد ( شرح به انگلیسی است ).

          شرح تعدادی از اندازه گیریهای زیل درفوق هم آمده وما دراینجا فقط نتیجۀ تاثیرات منفی آنهارا ازاثر      تغیرات کم یازیاد شدن شان می بینیم .

 

                 1 ) عددثابت قوۀ بزرگ هسته وی :

   ه ـــ اگربزرگتر بود : هائیدروجن نه می بود،هسته های اتم های که نیازحیات است بی ثبات می شد

                 ه ـــ اگرخوردتر بود : غیر از هائیدروجن کدام عناصرثقیل دیگری در جهان نه می بود .

 

                   2 ) عددثابت قوۀ ضعیف هسته وی :                                                                                             

                         ه ـــ اگربزرگتر بود : در بیگ بنگ مقدارکم هیلیوم بدست می آمد، زیرا تمام نیوترونها به پروتون تبدیل وجهان را 100% هائیدروجن می گرفت وازان سبب مقدار کم عناصر ثقیل درداخل ستاره ها تولید وکدام انفجاری نه می داشتند تا این عناصربه خارج پراگنده می شد .

                          ه ـــ اگرخوردتر بود : برعکس اول در بیگ بنگ تعدادمحدودی از نیو ترون به پروتون تبدیل وتقریبأ تعداد مساوی پروتون ونیوترون باقی می ماند ، وبعد از آن تمام پروتون ونیوترونها باهم یکجاشده وازآن هستۀ هیلیوم 2پروتون و2نیوترون راتشکل می دادند وجهان را 100% هیلیوم تشکل داد] وهائیدروجنی نه می بود که سوخت ستاره هارا تامین می نمود . وازان سبب مقدار زیاد عناصر ثقیل درداخل ستاره ها تولید وکدام انفجاری نه می بود تا این عناصربه خارج پراگنده می شد .پس یکی از دوحالت فوق امکان حیات را که نیاز به تشکل کاربن دارد وجود نه می داشت .

                      3 ) عددثابت قوۀ جاذبه :

                        هـــ اگربزرگتر بود : ستاره ها بسیار گرم بوده ،بسیارسریع تر وناهمواریامتغیـیرمی سوختند. حتی اگراین قوه از 40 10 که ضعیف تر از الکترومقناطیس است به اندازۀ یک واحد اضافه می بود، جهان ما بسیار قبل از حالا واپس به هم جمع ونابود شده امکان حیات رامانع می گردید .

                        هـــ اگرخوردتر بود : ستاره ها بسیار سرد بوده حتی هیچگاه تعامل هسته وی درانها شروع نه می شد واز نتیجه هیچ عناصرثقیله تولید نه می شد وجهان تاریک بود.

 

                      4 ) عددثابت قوۀ الکترو مقناطیسی :

                         ه ـــ اگربزرگتر بود : تشکل حلقه های مولیکولی ناکافی ونامطلوب می بود، یعنی عناصر سنگین تر از  بورون برای انجام تعامل هسته وی بسیاربی ثبات می بود.

                        هـــ اگرخوردتر بود : تشکل حلقه های مولیکولی کیمیاوی ناکافی ونامطلوب می بود؛ یعنی مقدار کاربن ویا آکسیجن ناکافی می بود .حتی اگراین قوه به اندازۀ ناچیز ازآن چه دراو آفریده شده تغیر می داشت دران وقت تولید کاربن که نیاز حیات است دربطن ستاره ها تولید نه می شد .

        دانشمند میکا ئیل دینتون راجع به کیفیت خاص وبسیار نادر کاربن ، آکسیجن ،آب وطیف الکترو مقناطیس شرح نموده وعلاوه می نماید که وجود آنها برای سیستم های پیچیدۀ کیمیاوی حتمی است. اومثالی را آورده ومیگوید که آتموسفر زمین وآب هردودرمقابل اشعه های الکترو مقناطیس شفافیت داشته وآن را درحدود باند امواج قابل دیداز خود می گذرانند ونه امواج دیگررا. درعکس حال اگر هریک از آنها اشعۀ الکترو مقناطیسی رادرحدود باند امواج قابل دید بلع می نمودند یعنی از خود نه می گذشتاندندموجودیت حیات را نابود می نمود .

                   5 ) مناسبت بین عدد ثابت قوۀ الکترومقناطیس بر عدد ثابت قوۀ جاذبه :

                      ه ـــ اگربزرگتر بود : هیچ ستارۀ کمتراز1.4 کتلۀ آفتاب وجود نه می داشت، بنأ عمرستاره ها کوتاه ودرخشانی آنها ناهموار یامتغییرمی بود .

                      ه ـــ اگرخوردتر بود : هیچ ستارۀ بزرگتر از0.8 کتلۀ آفتاب وجود نه می داشت ، بنأ عناصر ثقیل تولید نه می شد .

 

                    6 ) مناسبت بین کتلۀ الکترون بر کتلۀ پروتون :

   الکترون یکی از کلیدهای اصلی تشکل عناصر ثقیل به شمار می آید، وبه همین علت است که کتلۀ الکترون کمتر ازفرق کتله های نیوترون وپروتون آفریده شده که این هم یکی از رازهای خلقت به شمار می آید، زیرایک نیوترون آزادبه پروتون ، الکترون ، وضدنیوترینه فاسد (تجزیه )میشود و باید کتلۀ نیوترون ثقیل تر ازپروتون باشد اما نه به آن اندازه که درهستۀ اتم جا به جاشده نه تواند.

                      ه ـــ اگربزرگتر بود : نیوترون دارای ثبات شده ودرعوض بسیاری از پروتون والکترونهای دوران اولیۀ جهان باهم یکجاشده واز آن نیوترون تشکل وتعداد بسیار محدودی از پروتون (هستۀ هائید روجن)  برای تشکل آب وسوخت ستاره ها باقی می ماند .واز جانب دیگرچون الکترونها حلقه های مولیکولی را تشکل می دهند که دراین حال حلقه های مولیکولی ناکافی یانامطلوب می بود.

                        ه ـــ اگرخوردتر بود : بازهم تشکل حلقه های مولیکولی ناکافی یانامطلوب می بود .

 

                     7 ) مناسبت بین تعـداد پـروتون بر الکترون :

                      ه ـــ اگربزرگتر بود : الکترومقناطیس بر قوۀ جاذبه غالب شده ومانع تشکل کهکشان ، ستاره وسیاره می شد .  

                      ه ـــ اگرخوردتر بود : بازهم الکترومقناطیس بر قوۀ جاذبه غالب شده ومانع تشکل کهکشان ، ستاره وسیاره می شد .  

                    8 ) درجۀ وسعت یابی جهان :

                     ه ـــ اگربزرگتریاسریع تر بود : هیچ کهکشانی تشکل نه می کرد .

                     ه ـــ اگرکمتر بود : جهان قبل از آنکه ستاره ها تشکل می کرد خاتمه یا به فرو پاشی خود منجر می شد .

                آیۀ مبارک که از وسعت یابی دائمی جهان مژده می دهد،درآغاز عنوان عیار دقیق آمده ولی اگراین نمبر آیه وسوره را کلیک نمائید ، اصل آیه با تر جمۀ آن می آید .

    

 ]ــــکلِک شود.51:47 [

 

           آدرس ( 111 ) فلم وسعت یابی جهان اعتبار از شروع بیگ بنگ .

 

The Big Bang and the Expansion of the Universe

 

          محتوای فلم : باباز شدن صفحه ،اولا یک چوکاتی را می بینید که کهکشانها دران نشان داده شده ولی از خود انتها ندارد وطور مثال اگر کدام طیاره ازبین آن بگذرد انتهای آن را ندانسته وواپس به محل اول خود باز می گردد. یک کمی پایان تر از آن فلم متحرکی را می بینید که ستاره ها وکهکشانهارا به نقاط خورد نشان می دهد وهمه باآغاز آفرینش جهان بایک سرعت فوق العاده سریع وسعت می یابند ولی این وسعت یابی چنان بانظم است که به بیلیاردها بیلیارد ستاره ها وکهکشانها با سرعت نور از هم دور شده می روند ولی هیچ کدام آن باهم درتصادم واقع نه می شود.[چنین است نظم وآرامش درجهان که نه میتواند ازراه تصادف پیداشود بلکه گواه خالقی را میکند که آن را آفریده ]. 

 

            آدرس ( 112 ) فلم شروع وسعت یابی جهان از 14 بیلیون سال قبل :

      14 Billion Light Years from the Sun

 

         محتوای فلم : جهان آغاز خودراازیک نقطۀ بی عرض وطول شروع وفوتوی موجود بزرگ شدن یا وسعت یافتن آن رادرمدت 14 بیلیون سال نشان می دهد .وهرگا خواسته باشید که وسعت یابی جهان رادرهر  بیلیون سال های جداگانه ملاحظه کنید ، بالای کلمۀ که در صفحه وجوددارد:

ZOOM

عقرب موس را آورده کلیک کنید درحال فوتوی دیگری نمایان می شود.

 

               آدرس ( 113 ) فلمهای مکمل وسعت یابی جهان :       

 

An Atlas of The Universe

 

               محتوای فلم : شرح مکمل این آدرس در آدرس قبلی تحریر شده از آن استفاده شود .

**************************

            دانشمند آلبرت آئـینـشتین باکشف تیوری خاص نسبیت ، چنین تصور داشت که جهان با آغاز آفرینش خودبا یک سرعت فوق العاده زیاد بزرگ شده ووسعت می یابد اما درمقابل این وسعت یابی یک نیروی معکوس اول وجوددارد که نه می گذارد جهان وسعت گیرد واین نیرو چنان یک عیار دقیق جهانی رادارد که توانسته جهان رابه حال سکون نگهدارد.اونام آن را عدد ثابت کیهانی گذاشته ودرتیوری نسبیت خود جاه داد، ولی درزمانیکه دانشمند هــابـل کشف نمود که جهان ما همیشه وسعت می یابد، آلبرت آئـینـشتین نظر خودرا یک اشتباه بزرگ علمی گفته واز آن صرف نظر نمود. اماکشفیات امروزثابت می سازدکه جهان نه تنها وسعت می یابد بلکه هرچه بیشتراز سرحد اصلی خود وسعت می پذیرد.بنأ نظر اولی آلبرت آئـینـشتین دوباره زنده شد و آن را به نام غلظت انرژی مکان خالی (یا انرژی تاریک ) شناخته ودرفورمول جاه داده اند.

            اینجا حقیقت آیۀ مبارک [51:47 ] که قبلأ آمده ومی فرمآید :

                               ﴿ ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آنرا وسعت مي‏بخشيم! (  51:47

روشن تر شده که آنچه را خداوند اراده کرده همان می شود وباید انسان حقیقت آ ن راکشف کند. زیراخداوندج

خالق جهان باآفرینش جهان ، جهان رابه منظوربقای جهان وبه منظور حمایۀ حیات انسان همیشه وسعت می بخشد خداوندج بهتر می داند ولی برای اینکه این وسعت بخشی به حال توقف نه آید ( چنانچه دانشمندان می گویند که وسعت یابی اولیه بعد از گذشت 6 بیلیون سال توقف کرد) ، این انرژی مکان خالی انرژی تاریک آفریده شده که خاصیت مثبت یعنی ضد قوۀ جاذبه را که منفی است دارد، به این معنی که قوۀ جاذبه کتله هارابطرف خود جذب وبطرف مرکز کتله  فشار می دهد، یا بگوئیم جلو وسعت یابی را می گیرد، اما انرژی تاریک برعکس ، کتله هارا بطرف پیش تیله نموده وآنهارا هرچه زیاد تر سرعت می بخشد وهمین است که دانشمندان کشف نمودند که جهان نه تنها که وسعت می یابند بلکه هرچه سریع تر وسعت می یابند ، چنین است تدبیر خالق جهان برای حمایه وادامۀ حیات انسان درجهان موجودکه سپاس بی پایان به آن .

           عددثابت کیهانی که منبع آن همانا انرژی تاریک است چنان عیار دقیق دارد که توانسته بقای جهان را حفظ وآن را به نابودی نه کشاند یعنی :

           ـــ اگر عددثابت کیهانی برای خود عـدد مثبت زیاد تر از آنچه برایش آفریده شده می داشت : دران حال مکان چنان با سرعت وسعت می یافت که تمام مادۀ جهان به بسیار زودی پراگنده شده ولذا هیچگاه کهکشان یا ستاره وحتی کدام کتلۀ خورد ترهم تشکل نمی نمود. چنین است عیار دقیق .

         امروز فزیک زرات یک حدود معین را برای عددثابت کیهانی تعین نموده که درجۀ دقیق بودن آن از صفر تا 53  10 بوده ودرچوکات آن امکان حیات میسر می شود . می توان درجۀ صحت بودن وباریک بودن عدد53 10یا این عیار دقیق را از این مثال فهمید: فرض کنیم یک تیر دردست داریم که می خواهیم نقطۀ را که قطر یک انچ دارد دریک تخته گذاشته شده وتخته در کنار جهان قابل دید مانصب شده . حالا درجه ومقدار عیار دقیق عدد ثابت کیهانی را با فیر کردن تیر بالای آن تخته مقایسه می کنیم وآن چنان دقیق است که تیر با قطع مسافۀ 18 بلیون سال نوری به کنار جهان رسیده ودقیقآ درآن نقطه اصابت میکند.   

 

        د قــــت : چطوریکه درآغاز این عنوان آیۀ مبارک قرآن مجیدراجع به وسعت یابی جهان را آوردیم ودراینجا هم اگر

              آیۀ مبارک که از وسعت یابی همیشه گی جهان مژده می دهد،درآغاز عنوان عیار دقیق آمده ولی اگر خواننده آرزوداشته باشد می تواند با کلیک کردن نمبر آیه وسوره، آن را باز وتلاوت نماید: اصل آیه با تر جمۀ آن می آید .

]ــــکلِک شود.51:47 [

            دانشمندان امروزنه تنها وسعت یابی جهان راکه یکی ازبزرگترین معجزۀ خلقت می باشدکشف نموده اند بلکه عدۀ از تدابیر خلقت را که درحفظ وسعت یابی جهان وهم درتشکل کهکشانها وستاره ها وسیاره ها نقش تهدابی دارند نیز کشف وشناخته اند. چگونگی تدابیر فوق بردواصل استوار است :

              1 ) آن نیروی که محتوای جهان را هرچه به پیش رانده ووسعت یابی جهان را ادامه می دهد .

               2 ) آن نیروی که محتوای جهان را هرچه به عقب جذب نموده وجلووسعت یابی جهان را می گیرد.

              1) نیروی که محتوای جهان را هرچه به پیش رانده ووسعت یابی جهان را ادامه می دهددربنیاد پدیده ها واشیای ذیل آفریده شده اند :

             1) آفرینش انفجار عظیم بیگ بنگ : انفجار مذکوردارای چنان اندازه گیریهای دقیق بود که توانست بانیروی خودنه تنهاتمام انرژی ومادۀ موجوددرجهان رابه پیش رانده ووسعت یابی جهان را ادامه می دهد،بلکه مکان ، زمان وقوه های تهدابی جهان ، وهم بخشی از انرژی آن به ماده هم تبدیل وهم موجب وسعت یابی مکان وپراگنده شدن ماده وانرژی جهان اولیه شد واین وسعت یابی تا امروز وفردای جهان ادامه دارد .

              2 ) آفرینش کیفیت فشاردرانرژی حرارتی : خداوندج به انرژی حرارتی نیروی آفریده که هرچه درمقابل آن باشد آن را به پیش رانده ،درمقابل قوۀ جاذبه استاده شده ووسعت یابی جهان را ادامه می دهد.یعنی برخلاف استقامت جذب قوۀ جاذبه عمل کرده و ماده راازقید قوۀ جاذبه آزاد می سازد .

              3 ) آفرینش انرژی تاریک : انرژی تاریک درخلا های مکان آفریده شده ودارای نیروی است که هرچیزیاکهکشان وستاره هارا به پیش رانده ووسعت یابی جهان را ادامه می دهد . یعنی این هم برخلاف استقامت جذب قوۀ جاذبه عمل کرده و مادۀ جهانی راباسرعت زیاد پراگنده ساخته وبا وسعت یابی جهان کهمک می شود . ،

              4 ) آفرینش مادۀ عادی که کهکشانها وستاره ها از آن شکل می گیرد ودربنیاد آن قوۀ جاذبه آفریده شده وجلو وسعت یابی ماده را گرفته وآن رابطرف مرکز کتلۀ بزرگ جذب وفشار می دهد یعنی جلووسعت یابی جهان را می گیرد.

              5 ) آفرینش مادۀ تاریک مادۀ تاریک درخلا های مکان آفریده شده و مانند قوۀ جاذبه خاصیت جذب کتله های ستاره ها را داشته ونه می گذارد که ستاره هانسبت سرعت زیاد شان از مدار معین خودفرارکنداین قوه جلووسعت یابی جهان را می گیرد.  

             ملاحظه می شود که با آفرینش پنج تدبیر فوق هم جهان وسعت می پذیرد وهم از مادۀ آن کهکشانها وستاره ها وآفتاب وزمین وانسان شکل می گیرد، چنین است صنعت وتدبیر خالق جهان خداوند بهتر می داند .

 از آنجا که مادۀ تاریک و انرژی تاریک یکی از بزرگ ترین معجزۀ خلقت خداوندج بوده ویگانه وسیلۀ وسعت یابی جهان وحفظ نظام جهان شمرده می شوند، ما شرح مفصل آنهارا درعنوان خلقت جهان داریم ولی از این که دانشمندان این دو پدیده را درسالهای نز دیک درک وهنوزهم ماهیت اصلی پیدایش آنها را کشف نه کرده اند ، یک بیان مختصر برای آنها مفید است وامید که براصل آن بتوان به اراده وحکمت  خداوندج زیادتر از همه قانع گردیم .   

           چون مادۀ عادی که از خود کتله دارد درعین حال دارای قوۀ جاذبۀ اند که خاصیت جذب کردن ماده رادارند، ولی آن خالیگاه که ازبین کهکشانها مانندکتله های ماده دارای قوۀ جاذبه یعنی خاصیت جذب کردن را دارند به تصور خاصیت جاذبه وی ماده نام آن خالیگاه رانیز مادۀ تاریک گذاشتند. اما کدام قسم ماده؟ تاحال ماهیت اصلی آن مرموزاست ولی 23% مکان جهان را اشغال کرده است .

          وبرخلاف مادۀ تاریک درخالیگاهای بزرگ که ماهیت آن معلوم نیست ولی دارای نیروی است که مانند انرژی حرارتی خاصیت فشار یا به پیش راندن اشیارا دارد نام انرژی تاریک دادند زیرا آنها از خود کدام اشعه را نشر نه می کنند که نه می توان آنهارا دید وآزمایش کرد ولهذا نام هردو را تاریک گذاشته اند .

           فزیک تاحال نه می داند که انرژی تاریک ومادۀ تاریک چیست ؟ چطور کار میکنند ؟ وچرا موجود هستـند ؟ که این همه درعلم خالق آن خداوند ج می باشد وممکن ماهیت آنها روزی کشف گردد اما بنابر دلایل وشواهد ی که از تاثیرات جاذبه وی آن هردو کشف نموده اند به موجودیت آنها درجهان اعتراف دارند ، این تاثیرات جاذبه وی وفشار به پیش چنین کشف شده :

          1 ) درقسمت مادۀ تاریک : دانشمندان می دانستند که ستاره های که دراطراف کهکشان می چرخند سرعت فوق العاده زیاد وحتی از اندازۀ سرعت گریز جاذبه وی کهکشان بلند تر را دارند که بایدمطابق با قوانین فزیک از مدار خود خارج ودرمکان لایتناهی فرار نمایند، ولی خوشبختانه این فاجعۀ فرار ستاره ها که موجب هرج ومرج در آسمان ونابودی کهکشان را بار می آورد صورت نه می گیرد.پس سوالی پیداشد وآن اینکه :

  درحالیکه کهکشانها هم دارای آن اندازه کتله نیستند که قوۀ جاذبۀ شان بتواند جلوفرار ستاره هاراازمدار شان بگیرد، پس کدام نیرواست که جلو فرار ستاره ها گرفته شده و علت اصلی در چه است ؟

            دانشمندان برای دریافت حقیقت اولا اندازۀ نیروی جاذبه وی کهکشان رامحاسبه وملاحظه کردند که علاوه بر مقدار قوۀ جاذبۀ کهکشان ، به چند چند بزرگتر نیروی دیگر جاذبه وی وجوددارد که با قوۀ جاذبۀ کهکشان جمع شده یعنی خواص هردو قوۀ جاذبه باهم شبیه بوده وخاصیت جذب کتله های ماده رادارند.وهمین است که باجذب دوگانه ئی جلو فرار ستاره هارا می گیرند.

پس سوال دیگرپیداشد آنکه قوۀ جاذبۀ کهکشان محصول کتلۀ کهکشان می باشد ولی کتلۀ مادۀ جاذبۀ دوم کدام است ؟ بعدها معلوم شد که این جاذبۀ دوم از خالیگاه های بین کهکشان ها بدست می آیند،ولی چون خالیگاهای بین کهکشانها تاریک وکدام اشعه را نشر نه می کنند بنأ مادۀ آن دیده شده نه می تواند، به همین سبب نام آن را مادۀ تاریک سرد گذاشتند .

          امروز معلوم شده که مادۀ عادی که آن راملاحظه میکنیم 4% وحتی 2 % ومادۀ تاریک 23 % وانرژی تاریک ( تعریف آن بعدتر می آید ) 73% وحتی 75% جهان موجودرا اشغال نموده است .

         بنابر اهمیت ونعمت که مادۀ تاریک وانرژی تاریک وظیفۀ موجودیت ونظم جهان را به عهده دارند، تعداد ی از فلم های آنها را می بینیم :   

              

              9 ) عدد ثابت کیهانی انرژی تاریک ): 

               ه ـــ اگر بزرگ بود : جهان با چنان سرعت وسعت می یابد که امکان تشکل ستاره مانند آفتاب نیست.

         جهان ما دارای آن عدد ثابت کیهانی است که درجۀ صحت بودن آن دردوحالت ذیل بی نهایت باریک می باشد.

              1 ) جهانیکه درخود عدد ثابت کیهانی را دارد درجۀ صحت یاعیار دقیق بودن آن چنان است که اگر انحراف نماید اضافه از یک واحد در 120 10 یعنی در اعداد عظیم [  یک هزار، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ]  نه می تواند انحرف کند.

              2 ) جهان باز وبیدون عدد ثابت کیهانی  دارای درجۀ صحت یاعیار دقیق بودن آن چنان است که اگر انحراف نماید اضافه از یک واحد در 60 10 یعنی در اعداد عظیم [  یک میلیون، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون ، بیلیون  ]  نه می تواند انحراف کند.

         آدرس (114 ) انرژی تاریک :

Chandra :: Photo Album :: Galaxy Clusters and Dark Energy

 

         آدرس  ( 115 ) انرژی تاریک :

Chandra :: Resources :: Animations & Video :: X-ray Sources ...

 

 

         آدرس  ( 116 ) فلمهای ازعظمت جهان : به صد ها عنوان ازعظمت جهان می آید.

 

 repeat the search with the omitted results included

      محتوای عناوین : نسبت زیاد بودن عناوین از تشریح آنها صرف نظر وامید که خواننده خود عنوان را انتخاب وآنهارا کلیک نمایند .

            10 ) سرعت فا سد شدن تجزیه شدن ذ رات مادۀ تاریک سرد:                                           

                   ه ـــ اگر بسیار کم بود : موادیکه از کهکشانهای کوچک مجاور بدست می آمد ازآن یک چند کهکشان خورد کـُروی شکل( مدارهای کروی شکل درتمام نقاط دارای شدت زیاد بوده ومدارهای مجاور خودرا تخریب می کند ) تشکل می کرد که نه می تواند فنر های کهکشان دارای طول عمر زیاد را حفظ کند وهم مانع تشکل ستاره های می شود که درکهکشانهای بزر گ تشکل می کرد لهذا ازنتیجۀ آن تشکل سیارۀ قابل حمایۀ حیات امکان پذیرنه می گردید .

                     ه ــ اگر بسیارزیاد می بود : ازآن تعدادزیادکهکشانهای خورد کـُروی تشکل می کرد که ثبات کهکشانهای فنری را برهم زده وهم مدارهای ستاره های مانند نظام شمسی رابعداز گذشت مدت زمان زیاد غیر ثبات ساخته وسبب  تولید متواتر اشعه های مرگ آور می گردید .

                    ه ـــ اگراین مادۀ تاریک نه می بود : ستاره ها از قید کهکشانها فرار وتصادم های زیاد واقع ونظم موجود جهان را نابود می نمود .  

         آدرس ( 117 ) اثبات وجود مادۀ تاریک وانرژی تاریک از طرف دانشمند داوید سالیس بورگ :

 

Exploring News & Features - Modeling the universe's dark side

 

          محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، دانشمند فوق را درحال ایراد بیانیه می بینید. وکمی پایان تر پردۀ فلم است که بادودفعه کلیک کردن بالای علامۀ مثلث طرف چپ ، فلم فعال شده وشما اطراف کهکشان را می بینید که آن را ساحۀ وسیع وتاریک اشغال نموده ، این ساحه همه مادۀ تاریک است که درسال 1970کشف ولی اینکه این ماده از کدام قسم زرات تشکل کرده ، هنوز معلوم نه شده .

           شمادرفلم دوم که پایان تر است ، اولا وسعت یابی جهان را اعتبار از نقطۀ آغاز آفرینش جهان می بینید، ولی این وسعت یابی بعد 6 بیلیون سال نسبت سرد شدن جهان وهم پراگنده شدن ماده وانرژی کم شده رفت ، وخوشبختانه با اراده وحکمت خالق جهان ،که باید وسعت یابی جهان ادامه داشته باشد، نیروی فشاررا آفریدکه ما آن را به نام انرژی تاریک می نامیم .این نیرونه تنها براصل آیۀ مبارک :

]ــــکلِک شود.51:47

 جلو کم شدن وسعت یابی را گرفت بلکه این وسعت یابی رااعتبار از زمان کم شدن سرعت اولیه بازهم هرچه سریع تر ساخته است .( امید فلم بادقت کامل تعقیب شود .

               سوال : انرژی تاریک چه است ؟ ساده ترین جواب اینکه ما نه میدانیم .وچنان معلوم می شود که این موضوع بادرک که ما ازچگونگی کار جهان بدست آورده ئیم نقاضت یا مخالفت دارد.اما آنچه درنظر دانشمندان آمده این است که :

              ماهمه میدانیم که موج های نور که انرژی را انتقال می دهد نیز اشعه میگویند زیراما آن را درزمانیکه درتابستان دربیرون استاده هستیم حس می کنیم وفورمول مشهور آلـبـرت آئـیـنـشتـین

]          E = mc2     [

به ما می آموزاند که ماده وانرژی یکی بادیگری مبدل شده می تواند یعنی اشکال مختلفی از عین شی اند .

وما مثال بزرگی ازآن رادرآسمان خودداریم یعنی آفتاب یعنی :

            چیزی از هیچ :

           

             آفتاب نیروی خودرا ازتبدیل ماده به انرژی می گیرد. وانرژی از خود منبعی دارد که آن یا ماده است ویا اشعه. عقیده وتصور برآن است که مکان حتی وقتی خالی از ماده واشعه میباشد، ازخود انرژی باقی مانده دارد.ووقتی این انرژی مکان رادرمقیاس کیهان مدنظر بگیریم ،  قوۀ رادارد که وسعت یابی جهان را زیاد تر یا سریع تر می سازد .

              ممکن انرژی تاریک از خاصیت خارق العاده ویا مرموز که درمقیاس خوردتر از اتم وجودداردبدست بیاید، زیرا فزیک بسیار خورد که به نام میکانیک کوانتم یاد می شود، اجازۀ آن را می دهد که انرژی وماده از هیچ پیدایا ظاهر شوداگرچه برای وقفۀ بی نهایت باریک هم باشد، یعنی ظاهر شدن وغائب شدن مدت مختصر، ماده می تواند انرژی بدهـدودر غیر آن مکان خالی است، واین گواهی آن امر خداوند ج است که در10آیات مبارک مژده فرموده :

               با کلِک هرآیه وسوره ،صفحۀ قرآن مجید باز وشما اصل آیه وترجمۀ آنهاراتلاوت می فرمائید واگر شرح تفسیری آنها آرزوباشد بالای جملۀ تفسیرنمونه هم کلک فرمائید: ما فقط ترجمۀ آیۀ مبارک اول [2:117] را آوردیم که البته درآیات مبارک دیگر هم همین اراده ذکر فرموده شده :

 

تفسیر نمونهکلیک شودـــــ

 

|ـــیک یک کلک شود2:117آل عمران| 3:47| 3:49| 3:59انعام| 6:73

نحل| |ـــیک یک کلک شود 16:40مریم﴾﴿| 19:35|﴿

 

 

فرقان|ـــیک یک کلک شود 25:7یس|﴿ 36:82مؤمن|﴿ 40:68﴿

        ترجمه :

 ﴾﴿هستي بخش آسمانها و زمين او است و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند               2:117                       ﴿                                              ...مي‏گويد: موجود باش! و آن فورا موجود مي‏شود. ﴾           

 

           دانشمندان راعقیده براین است که این هم شده می تواند که انرژی تاریک درجهان قوۀ تهدابی جدیدی را خلق نماید، یعنی آن چیزی که تاثیر خودرافقط دران زمان شروع کند که جهان در یک بزرگی مخصوص خود رسیده باشد.[ این است معجزۀ علمی آیۀ فوق راجع به وسعت یابی جهان خداوند ج بهتر می داند . ].

         تیوریهای سائـیـنسی اجازه وامکان چنین قوه را می دهد. حتی ممکن است این قوه موقت بوده وسبب شود  تاقبل از آن که ضعیف شده وضرورتأ غیب گردد ،جهان را برای چند بیلیون سال دیگر تسریع بخشد [ چنین اراده وتد بیر حکیمانۀ خداوندج را دراول این عنوان بیان کردیم.] دانشمند لـیـنـدی روسی ثابت نموده وادعا دارد که قوۀ انرژی تاریک که فعلأ مثبت بوده وماده را به پیش می راند یعنی برخلاف قوۀ جاذبه که منفی بوده وماده را جذب میکند ، استقامت خودراباگذشت 20 بیلیون سال دیگر تبدیل واز مثبت به منفی مبدل می شود ، دران زمان با قوۀ جاذبه همراه شده وتمام مواد جهان رابه عقب جذب وسبب خاتمۀ جهان می شود( این ادعای دانشمند گواهی از آیات قرآن مجید راجع به خاتمۀ جهان می دهدوشرح مفصل آن را درتحت عنوان خاتمۀ جهان می بینیم انشاءالـله  

 

            آدرس ( 118 ) اشکال مختلف از ساختار جهان هستی را می بینید :

            شما درفلم ازیک طرف وسعت یابی جهان به کهمک انرژی تاریک هرچه سریع تر شده واز جانب دیگر تشکل کهکشانهارا به کهمک قوۀ جاذبۀ  مادۀ تاریک می بینید. 

           وقتی صفحۀ اصلی باز می شود تمامی عناوین ذیل دران ثبت است ومیتواند کلیک وباز گردند.ولی ما به منظور شرح تفصیل فوق عدۀ از آن عناوین را اینجا آوردیم که می تواند کلیک شده وباز گردد.

          1 ـــ آدرس صحۀ آغازین :  

ــــکلِک شود| آدرس صفحۀ اصلی .HOME

 

          2 ـــ آدرس مادۀ تاریک جهان :

 

ــــکلِک شود| مادۀ تاریک .        EXOTIC

محتوای فـلم :جمعآ 130 فلم را دربخشهای مادۀ تاریک ، قوۀ جاذبه ،اشعه های گاما ، حفره های سیاه ومادۀ  که درپایان هر صفحه است کلیک نموده

 کلیک نمائیدوبعد دکمۀ موس راTIFF تاریک می بینید. علاوتأ برای بزرگ شدن فلم بالای کلمۀ

که علامۀ  + دارد فشاردهید فلم بزرگ وبزرگ شده وشمارا به درک عجائبات خلقت آشنا می سازد . وبه همین ترتیب تمام آدرسهای ذیل می باشد .

 

ــــکلِک شود|GALLERY

 

ــــکلِک شود. Picture Album

 

 

ــــکلِک شود.   THE UNIVERSE

             

 

ــــکلِک شود. Wallpaper

ــــکلِک شود. Astronomy Printshop

ــــکلِک شود. Spacecraft Hubble

ــــکلِک شود. Movie Theater

ــــکلِک شود. Behind the Pictures

 

ــــکلِک شود. Image Tours 

ــــکلِک شود. Wall Murals

 

 

ــــکلِک شود. NEBULAE

ــــکلِک شود.  SOLAR SYSTEM

 

 

            آدرس ( 119 ) مادۀ تاریک جهان : با باز کردن هر عنوان صفحاتی می آید که درمتن آن عناوین زیاد به رنگ آبی تحریر شده وبا کلیک کردن آنها یک صفحۀ چوکات دار می آید که شما باید بالای دایرۀ خورد که   بین آن  

 ] تحریر شده ودرکنج راست وبالا وجوددارد کلیک کنید،  برای شما یک جدول می آید وشما بالای جملۀR

  کلیک نمائید فلم شروع میشود .play

                                     

             آدرس ( 120 ) مادۀ تاریک جهان :      


|ــکلک شودtv.gsfc.nasa.gov/G06-007_space.html

            آدرس ( 121 ) مادۀ تاریک جهان :

 

2005 Structure & Evolution of the Universe Resource Page]

    

           آدرس ( 122 ) مادۀ تاریک جهان وحفرۀ سیاه :    

 

+ Matter Circles Around a Black Hole (no audio)

 

       

         آدرس ( 123 ) مادۀ تاریک جهان :    


+ Observing the Doppler Shift (animation with sound) 

             آدرس ( 124 ) مادۀ تاریک جهان وحفره های سیاه با صدها نوع فلم :    

 ماده تاریک وحفرۀسیاه وصدها فلم

                                                                                               

|ـــکلک2005 Structure & Evolution of the Universe Resource Page

           آدرس ( 125 ) مادۀ تاریک جهان :        

مادۀ تاریک صدها فوتوN-body Simulation Images and Animations

             

 

            11 ) تناسب کتلۀ مادۀ تاریک برکتلۀ مادۀ عادی :

                 ه ـــ اگر بزرگتر بود: جهان قبل از آن که ستاره های نوع آفتاب تشکل نماید به ختم وفروپاشی منجر می گردید.زیرا 23% تمام جهان را مادۀ تاریک تشکل داده واگر از این اندازه بزرگ بود ، قوۀ جاذبۀ آن جمع قوۀ جاذبۀ مادۀ عادی تمام اجرام سماوی را جذب واز آن کتلۀ عظیمی را تشکل وبعد به حفرۀ سیاه تبدیل ونابود می شد .                                                                                                                                              ه ـــ اگر کمتر بود : مادۀ جهان با وسعت یافتن پراگنده شده و هیچ کهکشانی تشکل نه می کرد .

   12  ) سـطـح ایـنـتـروپی جـهان : دوتعریف را می توان به ایـنـتـروپی داد:

                        1) دریک سیستم بسته مقدار بی نظمی یا هرج ومرج رااینتروپی گویند.مثلا جریان کردن حرارت از یک ناحیۀ گرم به ناحیۀ سردرا اینتروپی گویند که همیشه زیاد شده می رود یعنی وقتی حرارت درتمام سیستم برابر شد آن وقت جریان قطع می شود .

                       2 ) دریک سیستم بستۀ ترمودینامیکی ، آن اندازه انرژی حرارتی که قابلیت انجام کاررا نداشته باشد اینتروپی گویند .

             جهان نیز درمجموع خود یک سیستم بسته است که اینتروپی آن همیشه زیادشده ودرزمانیکه که به حال تعادل وبرابری رسید ، آنوقت قابلیت کاررا ندارد پس:      

                     ه ـــ اگرکمتر بود : کهکشان های اولیه تشکل نه می شد .

                      ه ـــ اگربزرگتر بود : هیچ ستارۀ درداخل کهکشان های اولیه تکاثف یا جمع نه می شد .

       نوع سوم  عیار دقیق همانا چگونگی آفرینش وضع اولیِۀ جهان است ، وآن عیاردقیق عبارت است از اینکه توزیع ویاتقسیم کتله ــ انرژی باید دریک سرحد بی نهایت باریک ودقیق صورت گرفته باشد. یکی از مناظراین عیار دقیق متکی به این حقایق است که ، برای اینکه حیات درجهان امکان پیداکند باید آغاز اولیۀ جهان دارای انتروپیک بی نهایت باریک باشد یعنی اینکه نیاز به تنظیم وترتیب بی نهایت دقیق کتله وانرژی دارد .                  چطوریکه یکی از تیوریسن های عـالی فزیک بریتا نیائی بنام راجر پیـنـروز توضیح وتفسیر نموده این است که : [ برای اینکه جهانی مانند جهانی که ما زندگی میکنیم بوجود می آمد، خداوندج کهمک نمود که اندازۀ بی نهایت باریک وبی مفهوم مرحلۀ مکان رابه جهان ممکن مبدل ساخت پینروز1998صفحۀ 343].

           این اندازه تا کدام سرحد باریک بود ؟ مطابق با تائید پینروز، سرحد معین وباریک فوق درجۀ صحت را به اندازۀ 123 10/1 وحتی باریک تر ازآن داشت یعنی برقراری عیار دقیق تا آن سرحد دقیق است که اگر درعدد [یک میلیون ، بیلیون ، بیلیون ،بیلیون ، ، بیلیون ، بیلیون ،بیلیون ، ، بیلیون ، بیلیون ،بیلیون ، ، بیلیون ، بیلیون ،بیلیون ، ،بیلیون ،] فقط یک عدد اضافه شود ویا کم شود، جهانی که ما می بینیم نه می بود.  واین میرساند که ما یک عدد پروتون که قطر آن 15ــ 10 متر(0.000.000.000.000.000.15 متراست آن را دریک تختۀ  نشان گذاشته وتخته را در آخر جهان قابل دید نصب وبعدتیری را که ازاین طرف جهان به آن فیر میکنیم فاصلۀ 20 بیلیون سال نوری را طی کرده وبعد دقیقأبه همان پروتون اصابت کند. چنین است اندازه گیری دقیق خداوندج خالق جهان .

 

                 13 ) غلظت باری اون پروتون ونیوترون یا هستۀ اتم جهان :

                    ه ـــ اگربزرگتر بود : در بیگ بنگ تعداد دیـو تـیـریوم بسیار زیاد شده وموجب سوختن بسیار سریع ستاره ها می شد ، حتی اگر این فرق به اندازۀ ناچیز یک واحد در700اضافه می بود دران زمان ستاره های که سوخت شان هائیدروجن است وجود پیدا نه می کرد .

                   ه ـــ اگرخوردتر بود : در بیگ بنگ تعداد ناکافی هیلیوم تولیدوموجب  تشکل بسیار   محدود عناصر ثقیل می گردید.

 

                14 ) سرعت نـور: 

                   ه ـــ اگرسریع تر بود : درخشانی ستاره ها بسیار زیاد می شد .

                   ه ـــ اگرآهسته تر بود : درخشانی ستاره ها بسیار کم وناکافی می شد .

                15 ) عـُمـر جـهان : 

                    ه ـــ اگرسال خورده تر بود : کدام ستارۀ مانند نظام شمسی دربخش راست کهکشان تشکل نه می یافت .    

                  ه ـــ اگرجوان تر بود : هـنوزکدام ستارۀ مانند نظام شمسی که درصفحۀ سوخت ثابت خود رسیده می بود دربخش راست کهکشان تشکل نه می یافت .        

              16 ) همسان بودن تشعشات اولیه :

                  ه ـــ اگرهموار وصاف بود : ستاره ها ، کهکشانها ، تشکل نه می یافتند.زیراکدام کتلۀ از ماده نه می بود که قوۀ جاذبۀ آن ذرات گرداگرد آن را جذب واز آن کتله های بزرگ را می ساخت.

                  ه ـــ اگرخشن ونادرست بود : امروز جهان اضافه تر ازهمه حفرۀ سیاه ومکان خالی می بود ، زیرا کتله های ماده هرطرف کم وزیاد بوده و قوۀ جاذبۀ آنها ذرات گرداگرد آن را جذب واز آن کتله های بزرگ وبزگ تر را ساخته واینها به نوبۀ خود به مدت کم سوخته وبه حفره های سیاه مبدل می گردیدند..

              17 ) عدد ثابت ساختاردقیق:

 قابلیت انجام وظیفه را نه می داشت ،هیچ یک از 30 %تمام ستارۀ    DNA                  ه ـــ اگربزرگتر بود :  کتلۀ بلندتر از 0.7 کتلۀ آفتاب را نه می داشت ، زیرا قوۀ الکترو مقناطیسی مانع قوۀ جاذبه شده ونه می توانست کتله های بزرگ ترراتشکل دهد.

                 ه ـــ اگر به اندازۀ 0.06 بزرگتر بود : ماده درساحۀ بزرگ مقناطیسی بی ثبات می شد .

  قابلیت انجام وظیفه را نه می داشت ،  80 %ستارۀ    DNA                  ه ـــ اگرخوردتر بود : مولیکولها ی   کتلۀ کم تر از 1.8 کتلۀ آفتاب نه می بود .واگر می بود اشعۀ نوری آنها حیات را درزمین نابود می ساخت .

                 18 ) تولید هائیدروجن ـــ +3 :

                 ه ـــ اگر بسیار کم بود : ( درساحه های بین ستاره ها گاز سرد هائیدروجن بسیار زیاد بوده وتحت تاثیر

  اشعه های فضائی ، الکترون خودرا از دست داده وبه ایون مثبت هائیدروجن ــ 2 مبدل می شد.   

H2 + cosmic ray → H2+ + e- + cosmic ray

  +

 ودرنوبۀ دوم هائید روجن ــ2 ایونایز شده با یک هائیدروجن ــ2یکجاشده ازآن مولیکول ایونایز شده مثبت هایدروجن ــ3  شکل می گیرد و یک اتم هائید روجن آزاد می شد .

H2+ + H2 → H3+ + H   

      هائیدروجن ــ 3ایونایز شده ثبات نداشته و بایک جاشدن با عناصر کیمیاوی، پروتون خودرا داده وسبب انجام تعامل کیمیاوی می گردد .ازاین لهازدرساختار عناصر سیارات نقش حیاتی را به عهده دارد )

                  بنأ اگر مقدار آن کم بود ، مولیکول های ساده که برای تشکل سیاره ها وکیمیای حیاتی نیاز است تشکل کرده نه می توانند.

               ه ـــ اگر مقدار آن زیاد بود : ازتشکل مولیکولهای سیاره ، سیاره در زمان ومکان غلط تشکل کرده ، حیات دران ناممکن می شود .

                  19 ) حوادث انفجار اشعۀ گاما :        

               ه ـــ اگربسیار محدود بود: تولید عناصر مس ، سکاندیوم ، تیتا نیوم وجست ناکافی می بود .                   

           ه ـــ اگربسیار زیاد بود: بسیار نابودی انواع موجودات وجودداشت .     

        آدرس ( 126  ) نمای وحشت بار اشعۀ گاما .

             

DVD Motion Menu Cosmic Radiation Bounce - dvd motion menu ...

 

       محتوای فلم : باباز شدن صفحه چوکات فلمی اشعه ظاهرشده وشما باکلک کردن درداخل چوکات  فلم را فعال می سازید. واگر بالای کلمات ذیل که درزیر چوکات است کلک کنید ، حرکت اشعه را شدید تر ومتداوم نشان می دهد .

| WMV ــــکلکـــــــــ  Flash [High] |

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

 

    

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved