Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

«  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد » .

 ح) قوانین واندازه گیریهای که دربنیاد نورآفتاب آفریده شده:

 

 

  دربنیاد نورآفتاب آفریده شده:

نوردرمجموع ازآن نعمتهای خداوند «ج» است که زندگی انسان ، سایر موجودات حیه ورشد ونموی نباتات به آن مر بوط است  ازجمله ترکیبات نور یکی هم « نور قابل دید » است که از یک طرف جهان را درچشم انسان روشن وبارنگهای دلپذیر تجلی وهم منبع رشد ونموی نباتات است واز جانب دیگرحرارت لازم وکافی را باخودداشته سبب ایجاد تعادل آب وهوا وصدها نعمت های دیگری می شود .  بادرنظرداشت منافع فوق وهم عوامل دیگری که هنوزبشر درکشف آنها نرسیده اند، دربنیاد نور قابل دید ، نشانه ها واندازه گیریهای بی نهایت دقیق آفریده شده که درک وفهم آنها گواه آشکار حکمت ورحمت خداوند«ج» برانسان است.لهذا این فصل بی نهایت مفید را به عناوین ذیل تقسیم وراجع به هریک آن هم آز آیات معجزه های علمی قرآن مجید راجع به نور وهم ازتشریحات  علمی وسائینسی دانشمندان استفاده می کنیم :

  عنوان 1) اندازه گیریهای دقیق که درخلقت نور قابل دید آفریده شده.

   عنوان 2 ) تعریفات مقدماتی وچگونه گی کشف تاریخی اجزای نورقابل دید .

   عنوان 3 ) تاثیرات فیزیولوژیکی ، روانی واجتماعی نور قابل دید درجوامع بشری .

   عنوان 4 ) تاثیرات طبی ومعالجه وی نور قابل دید بربدن انسان .

   عنوان 5 ) آن اندازه گیریهای که دربنیاد سیستم ها وارگانهای جهانی آفریده شده که می تواند نور قابل دید راتولید وآن را به چشم ومغز انسان می رساند کدام ها اند؟ .

   عنوان 6 ) تاثیرات نور قابل دید دررشد ونموی نباتات.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

                شرح عنوان 1) اندازه گیریهای دقیق که درخلقت نور قابل دید آفریده شده.

1 ) درخشانی نور:ـــ

ه ــــ اگرآنچه برایش آفریده شده آبی تربود : درخشانی آن رنگ آبی داشته وبرای حمایۀ حیات هلاک کننده است .

 ه ـــ اگرازآنچه برایش آفریده شده سرخ تربود : درخشانی آن کم وسرخ بوده برای حیات وانجام عمل فوتوسنتیز درنباتات کافی نیست.

2 ) درجۀ حرارت نورآفتاب درسطح زمین : 

 ه ـــ اگر ازآنچه برایش آفریده شده زیاد تر بود : تمام آبهای منجمدشدۀ قطب شمال آب شده وبخش اعظمی خشکه ها تحت آب میرفت.آبهای ابحار بخار شده وابرهای وسیع نورآفتاب را نه می گذاشت به سطح زمین رسیده وحیات را درمقابل جراسیم ومکروبها دفاع نماید .

ه ـــ اگر ازآنچه برایش آفریده شده کم تر بود : تمام آبهای قطب شمال منجمد گردیده و آبهای ابحار بخارنه شده خشکه ها بی باران وانواع نباتات از بین می رفت وازجانب دیگرسطح زمین یخ شدید داشته وانواع حشرات مفید به حیات را نابود می کرد

3 )  وجود نور قابل دید :

ه ــ اگر وجود نه می داشت : تمام جهان تاریک وبی رنگ می بود. هر چیز با چیز دیگر مخلوط شده وشناخته نه می شدند، هیچ چیزی دیده نه می شد ، زندگی سراسر سراسیمه گی داشته واگر انسانی می بوداوباجهان خارج هیچ گونه ارتباطی نه می داشت.

  ه ـــ اگر وجود می داشت ولی کیفیت رنگ دران نه می بود : باز هم مثل فوق می بود .                                                       پس کدام چیز جهان را رنگ دار نمود وبرای چه ؟چه چیز جهان را پرازرنگ  ساخته ؟ رنگها که جهان را بصورت خارق العاده قشنگ ساخته چه قسم آفریده شده اند؟دیزاین کننده یا طراح نقشۀ رنگهای گوناگون که بین آنهاهمسانی وتوازن کلی وجوددارد کدام کس است ؟

  4 ) طول موجهای نورقابل دید آفتاب :ــــ

 ه ـــ اگرهمه یک طول موج می بود  ( طول موج ها ی بنفش ، آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی وسرخ ) ، هریک از این طول موجها برای هدف مشخصی آفریده شده که اگر همه یکی می بود آن زمان رنگی وجود نه می داشت وجهان تاریک بوده وسیلۀ ارتباط وشناخت وآدرس وجودنه می داشت .

آدرس ( 221 ) طیف مکمل اشعه های الکترومقناطیس ونورقابل دید آفتاب :

|«ــکلکSee full-size image.

محتوای فلم:  بابازشدن صفحه وقتی به ترتیب ونظم جابجاشدن اشعه های مختلف واز جمله اشعه های نور قابل دید که دروسط ودریک باریکی بی نهایت کم جاه گرفته واز جانب دیگر سیستم های امنیتی که توانسته اشعه های مضره را از نور قابل دید جدا، ونه می گذارد که به زمین رسیده وانسان را به هلاکت برساند ، نمایان گر حکمت وعلم جاودان خداوند« ج» می باشد،مثلا طیف طول موجها ی قابل دید دروسط قراردارد که بطرف بالاتر آن طول موجهای ماورای بنفش، ایکس وگاما وبطرف پایانی آن طول موج انفرارید ، مکرونی ورادیوئی است. طول موجهای بالا که برای حیات مضر وهلاک کننده است ،آتموسفرزمین آنهارا فـلتر وبه زمین انتقال نه می کند وپایانی که برای گرم شدن زمین وتامین ارتباطات مخابراتی مفید و به وجود وچشم مضر نیست   به زمین انتقال می کند ، « چنین است حکمت ورحمت خداوند«ج» که با یک طرح ودیزاین دقیق همه را آفریده ونظم بخشیده وهمه برای حمایه ورشد انسان کار میکنند ». وبه دوام هذاازترتیبات وسیستم های امنیتی بحث می شود.

5 )  انکسار یا بلع طول موجهای بلند تر از نورقابل دید درآتموسفرزمین :

ه ـــ نعمت آکسیجن درآتموسفر : ـــ ( به آکسیجن خواصی آفریده شده که طول موجهای بلند تر از نور قابل دید را بلع وخود به اوزون یا سه مولیکول آکسیجن مبدل وهم حرارتی را نشر می کند که طبقۀ سترا توسفر زمین را گرم می سازد) که:     

 ه ــ اگر دربنیاد آکسیجن خواص بلع اشعه های بلند ترنه می بود: تمام اشعه های هلاک کننده وبلند تر از نور قابل دید به زمین رسیده وحیات را نابود می کرد .                                                                                                                        ه ــ اگر دربنیاد آکسیجن خواص بلع اشعه های بلند تر می بود ولی فیصدی موجودیت آن درآتموسفر کم می بود : بخش زیادتر اشعه های هلاک کننده به زمین رسیده وحیات را نابود می ساخت . 

ه ــ اگر دربنیاد آکسیجن خواص بلع نور قابل دید واشعه های بلند ترازان می بود : دراین حال اشعۀ قابل دید به زمین نه می رسید ، دنیا تاریک وحیات وجود نه می داشت .

 6 )  وجود آکسیجن در آتموسفر زمین :

ه ـــ اگرآکسیجن وجود نه می داشت : ( آکسیجن علاوه از آن که برای تنفس انسانها است ، موجودیت آن به شکل « اوزون یا مولیکو لهای سه اتم آکسیجن » آن است که ازیک طرف طول موجهای نورقابل دید را از خود می گذراند ولی طول موجهای ماورای بنفش را که برای حیات نابود کننده است نه می گذراند) اگر وجود نه می داشت تمام طیف الکترومقناطیسی نور آفتاب که در خود اشعه های گاما وایکس وماورای بنفش رادارند به زمین انتقال وحیات را نابود می ساخت.

   ه ـــ اگرآکسیجن وجود می داشت ولی خواص گذشتاندن نورقابل دید را نه می داشت: باز هم حیات بدون نور قابل دید وجود نه می داشت .

 7 ) انتقال نورقابل دید و بلع طول موجهای پایان تر درآتموسفرزمین :

 ه ـــــ وجود کاربن دای اوکسائید درآتموسفر زمین : ( دربنیاد کاربن دای اوکسائید خواصی آفریده شده که طول موجهای پایان تر از نور قابل دید « به نام انفرارید یا پایان تر از طول موج سرخ » را وهم امواج حرارتی که از سطح زمین به هوا فرار می کند درخود بلع وگرم می شود « وظیفۀ لهاف را به عهده دارد » واین گرمی موجب گرم شدن آتموسفرزمین می گردد واز جانب دیگرامواج نور قابل دید را از خود می گذراند که به زمین برسد .

ه ـــ اگر کاربن دای اوکسائید وجود نه می داشت : اولا تمام امواج انفرارید آفتاب به زمین رفته وزمین رابسیار گرم وطاقت فرسا می ساخت واز جانب دیگر تمام حرارت که از زمین به هوا فرار می کند ، چیزی نه بود که آن را بلع کند پس زمین وآتموسفر به اندازۀ سرد می شد که حیات را ناممکن می ساخت« تعادل حرارتی بین سرد وگرم ازبین می رفت ».                 ه ـــ اگر کاربن دای اوکسائید بسیار زیاد می بود : زمین وآتموسفر هوا بسیار گرم ومانع ادامۀ حیات می گردید واز جانب دیگر تمام آبهای ابحار به بخار تبدیل وابرهای متشکل از آن مانع تابیدن نور فابل دید به زمین می گردید . 

 8 ) مقناطیسیت زمین :ـــ

ه ـــ اگرنه می بود:  تمام طیف امواج الکترومقناطیسی ( گاما ، ایکس ، ماورای بنفش ) به سطح زمین رسیده وحیات را نابود می ساخت. 

 ه ـــ اگربسیار شدید می بود : تمام اشعه های دارای ذرات پروتون والکترون را در داخل ساحه قید ودردو نقطۀ قطب جنوب وشمال جمع شده ووجود آنها سبب هلاکت زنده جان ها،گرم شدن قطبین وآب شدن یخهای قطبی شده حیات را نابود می نمود.    ه ـــ اگربسیار کم می بود : برای منع اشعه های هلاک کننده کافی نه بوده وسبب هلاکت موجودات زنده می شد .                     9 ) گذشتن اشعه های ماورای بنفش به زمین :

ه ـــ اگرزیاد بود :[ اشعه های ماورای بنفش هم برای حیات نیاز است وهم هلاک کننده است ولذا درآفرینش این اشعه ها سه قدمه وجوددارد که به نام های « ماورای بنفش الف از 400 ـــ 320نانومتر، ب از320 ـــ 290نانومتر ، س از290 ــ 100نانومتر » یاد می شوند.طرح ودیزاین آفرینش چنین بوده که ماورای بنفش الف که دارای طول موج طویل تر است دارای انرژی کمتر ومضرت آن 1000 چند کمتراز ماورای بنفش ب است ولی گذشتن مقدار آن ازآتموسفر  زمین 20 چند اضافه تر ماورای بنفش ب  می باشد.این اشعه باداخل شدن به وجود انسان ویتامین « دی » را می سازد که سبب استحکام استخوانها می گردند.] اگر مقدار آن ازسرحد معین زیاد بود، نسج وبافته های وجودراصدمه رسانده ومو جب هلاکت می شود.

 ه ـــ اگرکم بود : اولادروجود ویتامین « دی » ساخته نه میشود واستخوانها نرم مانده ومی شکنند وثانیأ انرژی موردنیاز موجودات زنده اکمال شده نه می تواند.

 9 ) نشر وبلع اشعه از جانب الکترونهای اتم های مواد ساختاری زمین :                                                                              [ یکی از معجزه های خلقت خداوند«ج» همانا دربنیاد الکترون آفریده شده ، وقتی اشعه های نور قابل دید که ازخود سرعت عظیم « 3.00.000کیلومتر درثانیه »دارند به مجرد اصابت با مواد سطح زمین ، داخل اتم های آن شده وآن الکترون را که انرژی برابر به اشعۀ وارده دارد تحریک واو به اثر آن مدار خودرا رها وبه یک یا دو مدار بالائی خیز می زنند، درآنجاانرژی کسب شده را رها وواپس به مدار اولی خود پایان می گردد،این پایان شدن الکترون از یک مدار به مدار دیگراشعۀ را نشر می کند که برابر به طول موج یکی از رنگهای نور آفتاب است ،بعد چشم آن را اخذ وبه مغز داده می شود. فلم ها دیده شود ].

برای درک بهتر از الکترون آدرسهای زیل سائیت را باز کنید :

آدرس (222 ) نشانه های که دربنیاد الکترون آفریده شده:

تفصیل ...رکلیک شودـــــ»

محتوای آدرس : بابازشدن صفحه ، مجموعۀ ازنشانه های را که دربنیاد الکترون آفریده شده ملاحظ ویقین حاصل می شود که آنها همه  از عظیم ترین معجزه های قدرت به شمار می آید که می باید متن آن به تفصیل مطالعه ودرهریک نشانه تفکر واندیشه نموده وبعد درزهن سپرده شود .

آدرس (223 ) چگونگی نشر نور قابل دید از طرف الکترون های اتم : 

 

|«ـــکلک شود .See full-size image   

 1ـــ  محتوای فلم اول : ــ بابازشدن صفحه می بینید که یک ذره اشعۀ قابل دید از بخش بالا وچپ به اتم تصادم وآن راتحریک میکند درنتیجه یک الکترون ( که سطح انرژی آن بلند شده ) از مدار خود به مداربالا خیز می زند، بعدأ واپس به مدار اولی پایان می شود. همین حرکت الکترون به شکل یک موج نمایان می شود که برابر با انرژی تحریک شدۀ اولیه بود یعنی همان نور را نشر می کند که بعدأ چشم انسان آن را اخذ وبه مغزمیدهد وبه شکل یک رنگ می شناسد.درشکل تمام حرکت ها را می بینید.      

ircamera.as.arizona.edu/.../spectroscopy.htm2ـــ

     محتوای فلم 2 : ــ باباز شدن صفحه تعداد زیادی ازاشکال را می بینید که هریک فعالیت مختلف الکترونهارا شرح میکند. مثلا شکل اول یک طیف مکمل رنگها بوده که بعضی از آن ازطرف الکترون نشرورنگ آن دیده می شود وبعضی دیگر بلع  و نشر نه می شود که به خط سیاه دیده می شود . درشکل سوم دو عدد اتم را می بینید،اشعه دراتم طرف چپ داخل شده والکترون آن را تحریک وبه مدار بالاتر خیز می زند ولی درزمان پایان شدن به مداراولی خود آن انرژی را واپس نشر میکند. این اشعه به اتم طرف راست رفته والکترون آن را تحریک میکند والکترون به مدار بالاتر رفته ودر زمان پایان شدن به مداراولی خود آن انرژی را واپس نشر میکند [ازجمله آن طول موج که انرژی آن با انرژی الکترون برابر است الکترون  را تحریک وبه مدار بالاتر خیز می زند، ولی الکترون آن انر ژی را درخود حفظ نه کرده وواپس رها میکند، دراین وقت انر ژی الکترون کم و واپس به مدار اولی خود پایان می شود ، همین حرکت الکترون از مدار بالاتر به مدار پایان تربه شکل یک موجی است که تمامأ مساوی به انرژی اولیه می باشد،چون این موج تنهائی است لذا چشم انسان آنرااخذ وبه مغز می دهد ومغز آن را ترجمه کرده وبه چشم میگوید که آن را به این رنگ بشناس].( فلم سومی دقیقأ ملاحظه شود ). درشکل پنجم پنج رنگ یا طول موج اشعۀ آفتاب داخل اتم شده یک الکترون راتحریک وبه مداربالا خیز می زند، و طول موج نارنجی بلع وتکرار نشر نه شده و در گراف به رنگ سیاه دیده می شود ولی چهار رنگ دیگر واپس نشر می گردد. درقسمت  پایان صفحه بالای فوتوی چراغ سفید کلیک کنید برای شما طول موج الکترومقناطیسی متحرک را نشان می دهد .

ه ـــ اگرالکترون خاصیت بلع ویا نشر اشعه را نه می داشت : دراین حال تمام اشعه های نور آفتاب باهم یک جا بوده ،چشم انسان آن را اخذ نه توانسته ولذا تمام جهان تاریک می بود .چنانچه مکان خالی با آن که بلیاردهاستاره دران است، چون وسیلۀ نیست که اشعه های ستاره را تجزیه ونشر کند لذا چشم آن راتاریک می بیند.پس نه نور ونه حیات بود .

10 ) چشم انسان عظیم ترین معجزۀ خلقت :

چشم ازآن نعمت های خداوند«ج» به انسان است که سپاس وشکران آن پایانی ندارد ، چشم نه تنها یگانه منبع ارتباط انسان بادنیای خارج می باشد، بلکه ساختار آن الهام دهندۀ پیشرفت وتکنالوژی بشریت شده یعنی ساختارتلسکوب ها وکمره های عکاسی الکترانی امروزی همه رشد خودرا از ساختار چشم الهام گرفته وبشر را موفق به آن ساخته تا درعمق کائنات نفوذ واز کشفیات آن به خیر بشر استفاده نمایند. همچنین ذره بین های الکترانی موفق به دید وعکاسی حجرات بدن انسان گردیده اند که هنوز هم درآغاز مرحلۀ تکامل شان قرار دارند .فیزیولوژی واناتومی چشم ، آن اندازه وسیع ، جالب وخوش آیند است که تخصص مستقل رادرعلوم طبی بدست آورده ، گرچه شرح مفصل آن مر بوط به طب است ولی تا آنجا که نیاز این بحث مفید ونعمت گرانبهای « نوری وبصری » است ، دربخش پایان تر « چشم » شرح می شود.

ه ــ  اگردرچشم عدسیه یا عینک چشم نه می بود : هیچ نوری داخل چشم نه می گردید پس جهان تاریک بود.

 ه ــ  اگردرچشم دونوع حجرات استوانه ئی ومخروطی ( راد وکؤن ) با آن خواص اناتومیکی آن نه می بود : با آنکه نور داخل چشم می گردید ولی طول موجهای نور امپولس های الکتر یکی را تولید نه کرده ونه می توانست آن را به مغز انتقال بدهد.باز هم جهان تاریک بود .                                                                                                                                     ه ــ  اگردرچشم اعصاب انتقالی نور به مغز نه می بود : با آنکه نور داخل چشم می گردید ولی مغز از آن بی اطلاع بوده وجهان تاریک بود .  دربنیاد ساختاری حجرات اخذ کنندۀ نور که به نام « استوانه ئی ومخروطی » یاد می شوند سه کیفیت معجزه آسای خلقت آفریده شده :  

       1 ) هردو نوع حجرات درمقابل اخذامواج الکترومقناطیسی منفرد حساسیت داشته وبا گرفتن آنها به تحریک می شوند.این امواج منفرد راالکترونهای اشیای مادی جهان نشر وچشم آنهارا از مکان اخذ می کند.

  2 ) درحجرات مذکو مادۀ مخصوص رنگها است که به نام « مادۀ مـُلـَوِ ونه » یاد شده واین ماده به طول موج مخصوص حساسیت دارند مثلا درحجرات مخروطی سه نوع مادۀ ملونه یکی به طول موج رنگ  | آبی | دیگری به رنگ  | سبز | وسومی به رنگ  |زرد |حسیاسیت دارند که آنهارا به صورت اعظمی می پذیرند . 

 3 ) درتر کیب حجرات فوق دومادۀ کیمیاوی که حالت « ایون های مثبت » رادارند وبه نام سودیوم وپوتاسیوم یاد میشوند وجوددارد. باتصادم امواج الکترومقناطیسی نور آفتاب ، درمقدار ایونهای مثبت فوق تفاوت ها رخ داده وانرژی الکتریکی نور آفتاب را به انرژی کیمیاوی تبدیل وآن را به تارهای اعصاب داده به مغز می رود ( شرح مفصل را درقسمت تشریح چشم می بینیم ). وجود این سه نشانه است که ما، نور آفتاب را اخذ وآن را به رنگهای مختلف می بینیم. پس این آفرینش وطرح خداوند«ج» است که به چشم عنایت فرموده که ماجهان را رنگارنگ می بینیم والی مادۀ جهانی از خود کدام رنگی ندارند.

آدرس ( 224 )  ساختار  چشم ونور آفتاب :

|«ــ کلک| نمای چشم Full resolution

«ــ کلک| چشم ونور آفتاب Image

 

آدرس ( 225 )  ساختاراعصاب شبکِیۀ چشم به نام « راد وکؤن ( استوانه ومخروط)» :

|«ــکلِک شودSee full-size image.

|«ــکلِک شود Full resolution

||«ــکلِک شود| فیزیولوژی « حجرات استوانه وی »Image

 

محتوای فلم : باباز شدن فلم دو قسم حجرات طویل به شکل استوانه وکوتاه به شکل مخروط است که به نام « استوانه وی ومخروطی » ودر انگلیسی به نام « راد وکؤن » یاد می شوند . حجرات استوانه وی به تعداد 120 میلیون آن دراطراف شبکیۀ چشم بوده وبه صفت آخذه های نوروظیفه دارند. این حجرات فوتون های منفرد یاطول موج های منفرد نوریاروشنی را اخذ می کند وحساسیت آنها به اندازۀ 100 چند زیاد تراز حجرات مخروطی بوده و ازاین سبب است که انسان اشیارا درشب می بیند، ولی درمقابل رنگ نور حساسیت ندارد

درتجربه معلوم شده که حجرات استوانه وی درمقابل نور « آبی » حساسیت زیاد داشته ودرمقابل نور «سرخ » بالاتر از 640 نانومتر حساسیت ندارد.

 حجرات مخروطی به تعداد6 میلیون در شبکیۀ چشم بوده نسبت به حجرات استوانه وی حساسیت زیاد ندارند که برای فعال شدن آن اقلا تعداد 10 فوتون نور باید آن راتحریک نماید. 

معجزه هایا نشانه های خلقت رادرساختاراناتومیک سه نوع حجرات مخروطی می بینیم :                                                  1) حجرات بخش اولی درمقابل طول موج نوری کوتاترین که طول موج  | آبی |  است حساسیت دارد یعنی آن را درطول موج 445 نانو متر بصورت اعظمی می پذیرد، وحدود آن بین 440 ـــ 420 نانومتر است.

2 ) حجرات بخش دومی درمقابل طول موج نوری متوسط که طول موج  | سبز | است حساسیت دارد یعنی آن را درطول موج 535 نانو متر بصورت اعظمی می پذیرد . وحدود آن بین 545 ـــ 534 نانومتر است.      

  3 )  حجرات بخش سومی درمقابل طول موج نوری طویل که طول موج |زرد |   است حساسیت دارد یعنی آن را درطول موج 570 نانو متر بصورت اعظمی می پذیرد، وحدود آن بین 580 ـــ 564 نانومتر است.                                                      اشارات مختلف که از سه قسم مخروط  می رسد ، برای مغز امکان آن را می دهد که انواع مکمل رنگهارا ازراه قدمۀ پراسس رنگها مطابق این آدرس بداند.        

|«ـــکلیک | انواع رنگهای شناخته شده درمغزImage

بطور مثال رنگ |زرد | ازطرف مغز درزمانی درک  یا شناخته می شود که حجرات  مخروطی مربوط به موج نوری طویل نسبت به حجرات  موج نوری متوسط کمی زیاد تر تحریک شده باشد. ولی رنگ | سرخ | درزمانی درک ویا شناخته می شود که حجرات  مخروطی موج نوری طویل نسبت به حجرات مخروطی موج نوری متوسط بصورت قابل ملاحظه زیاد  تر تحریک شده باشد.  همچنین رنگهای | آبی و|بنفش | درزمانی درک یا شناخته می شود که حجرات مخروطی موج نوری کوتاه نسبت به دو حجرۀ مخروطی دیگر اضافه تر  تحریک شده باشد.                                                                      

4 ) اول اینکه این سه رنگ درآغاز ، وسط وآخر طیف نور قابل دید قراردارند وثانیأ به دو طرف راست وچپ آنها طول موجهای دیگری وجود دارد که از حاصل جمع وطرح آنها به هزاران هزار طول موج های مختلف وازآن هم  رنگ جداگانه بدست می آید. پس می تواند به میلیونها طول موج ومطابق به آن مغزانسان آنهارابه میلیونها رنگ ترجمه وبه چشم امر می دهد که آن را به این یا آن قسم رنگ بشناسد . شکل را درآدرس زیل ملا حظه کنید.مثلا : از حاصل جمع مقدار متفاوت سه رنگ اولیه( آبی ،سبز،سرخ ) می توان این رنگ هارا بدست آورد :

   [اگرمقدارفیصدی ]  [ آبی ، سبز]    بدست می آید  چنین باشد] [   سرخ ]

 Black: سیاه      = RGB )| 0,   0,   0)

 White:  سفید = RGB | (255, 255, 255)

 Red:    سرخ = RGB  |(188,  30,  71)

 Green:  سبز = RGB  |(  0, 146,  70)

 Blue:   آبی= RGB  |      (  0, 129, 205)

 Yellow: زرد = RGB  |    (254, 194,   0)

 

 آدرس ( 226 ) حساسیت سه حجرات مخروطی درمقابل سه طول موج نوری « آبی ، سبز وسرخ ».

«ـــکلیک شود. Response curves

|ترکیب رنگهااز سه رنگ آبی،سبز سرخRGB_illumination.jpg

محتوای فلم :خداوند«ج» باحکمت وعلم جاویدش برای اینکه از برکت  سه رنگ آبی ، سبز وسرخ که درآغاز، وسط وآخرطیف نوری قابل دید جاه دارند ، میلیونها رنگ دیگر ساخته شده بتواند، سه حجرات مخروطی چشم را به حساس بودن به هریک ازان سه رنگ آفریده در فوتو ملا حظه می شود یعنی اینکه اولا  طول موج های اولیه «آبی ، سبز وسرخ » هریک تانقاط اعظمی بلع شده اند وثانیأ رنگهای که از امتزاج دو رنگ اولیه که در سر حدات راست وچپ هر طول موج  تشکل می نمایند به نو بۀ خود درتعداد رنگها ازیاد بخشیده وشما نامهای آنهارا درزیر فوتوی فوق می بینید وآن عبارت اند از : 

 [ ارغوانی مایل به آبی] [آبی مایل به ارغوانی] [آبی  ][ آبی  سبز] [سبز ] [| زرد مایل به سبز|]

 [| زرد | [| نارنجی | ] [| نارنجی مایل به سرخ| ] [  |سرخ |

بادرنظر داشت باریکی های بی نهایت دقیق که درآفرینش کیفیت در آن سه قسم حجرات ارزانی شده ، کار تصادف نه بلکه یک طرح ودیزاین خلقت است که اولا برای هرچه زیاد رنگارنگ جلوه دادن جهان وثانیأ برای هرچه بیشتر نفع بردن ونشاط انسان وثالثأ برای هدایت وراهنمائی انسان برای پیشبرد صنعت رنگ ورابعأ نمایش قدرت وعظمت وهم رحمت خداوند«ج» برانسان آفریده شده .ماحقیقت این معجزه را درآیات مبارک راجع به رنگها درتحت عنوان مستقل مربوط به فصل نور می بینیم .وحالا بااستناد به معجزۀخلقت فوق، دانش بشری را درکسب رنگ سازی وپیشبرد « صنعت رنگ » درآدرسهای ذیل می بینیم.

آدرس ( 227 ) چرخۀ ترکیب وساختار رنگهای گوناگون :

گروپ بندی رنگها به اولی،دومی وسومیSee full-size image.

 محتوای فلم :باباز شدن صفحه ، یک دایرۀ مکمل ظاهر می شود که به ترتیب ازبالا به طرف راست این سه گروپ رنگها تحریر شده : 1) رنگهای اولیه : عبارت اند ازـــ»  | آبی | | زرد | ، و|سرخ | .

2 ) رنگهای دومی : عبارت اند از ــــــــــــــــــ » | سبز | ، | نارنجی | و ارغوانی .

3 ) رنگهای سـومی : این رنگها از یکجاشدن رنگ های اولیه ودومی ساخته می شوند وعبارت اند از:

                                          ــــــــــــــــــــ»ـ [| زرد || سبز | ] ، [[| زرد || نارنجی | ]

                                                               [| آبی || سبز | ] ،   [| آبی | ارغوانی ] ، 

[ |سرخ || نارنجی | ] ، [ |سرخ | ارغوانی ]

درجهان رنگ سه رنگ را درجملۀ رنگهای اولیه حساب می کنند وآن رنگ ها عبارت اند از: سرخ ، آبی وزرد. این سه رنگ  از هیچ یک رنگ دیگری بوجود نه می آید بلکه خود شان آغاز گر ساختار رنگهای دیگر هستند .

 ــــ  رنگهای اولیه ـــــــــ».               ...... آ بـی...... ...... ز ر د.....  ..... ســُرخ ..

  ــــ رنگهای دومی ترکیبی ازدو رنگ اولیه ــــ» سبز |.... = | زرد     + آبی        | نارنجی |  =    |سرخ   +    | زرد |  

                                                        ....بـنفـش  ....   =    |سرخ +| آبی |

 ــــ   رنگهای سومی ترکیبی ازیک رنگ اولیه ویک رنگ دومی ــــ»  مثلا:   

                                     ....بـنفـش  . + آبی   =  آبی بنفش

ــــ سه یازیاد رنگ های جداگانه باهم ترکیب می شوند مثلا از( یک رنگ اولیه ویک رنگ دومی یعنی ( آبی + بنفش = آبی مایل به بنفش ) ویا سه ویا اضافه تر رنگهای جداگانه باهم تر کیب می شود ( یک رنگ اولیه ویک رنگ دومی )                     ودر چرخۀ رنگها که در آدرس فوق است ، رنگهای سومی از یک جاشدن مقدار مساوی دو رنگ  راست وچپ چرخۀ رنگهابدست می آید. مثلا این رنگهای سومی عبارت اند از:

[ زردـــ نارنجی ][سرخ ـــ نارنجی ][ سرخ ــــ ـبنفش ] [ آبی ـــ  بنفش ] [ آبی ــ سبز] و[ زرد ـــ سبز ].

*********************************************************

آدرس (228 )  چرا اشیارنگه دیده می شوند .


| « ـــکلِک شود. How we see color

محتوای فلم : باباز شدن فلم یک عدد توپ بازی را می بینید که در بالای آن نور آفتاب می تابد وازچهار طرف توپ رنگ آبی نشر شده وتوپ را  ..آبـی...  رنگ نشان می دهد. مطلب اصلی چنین است که مجموعۀ طول موجهای آفتاب که نمایندۀ هفت رنگ آفتاب می باشند ، همه یکجا بوده وبه رنگ سفید معلوم می شود که بالای توپ می تابد .اما توپ شش رنگ آن را بلع  وو ا پس نشر نه کرده وانرژی بلع شدۀ نوری را به حرارت تبدیل ودرنتیجه توپ گرم می شود، ولی طول موج نوری که نمایان گر رنگ..آبـی...  درچشم می شود واپس انعکاس داده ودر هوا نشر می کند که چشم آن را اخذ وبه مغز می دهد ومغز آن را به رنگ آبی ترجمه وبه چشم میگوید که توپ را به رنگ آبی ببین .علا وتآ درصفحه منشور تجزیۀ رنگها هم است که تشریح آن در اختراع « نیوتن » درفوق آمده است .

 

 ادرس ( 229 ) چگونگی ساخته شدن رنگهای دومی از سه رنگ اولیه.. آ بـی..... ز ر د... . ســُرخ  :

 

Color Mixing Poster - Primary & Secondary Colors

 محتوای فلم : شما تر کیب شدن رنگهای دومی را از رنگهای اولیه به اشکال می بینید .

وحالا بادرنظر داشت نعمت نور آفتاب است که انسانها چرخه های تر کیب رنگهارا کشف وساختند وآدرس زیل یکی از آن را نشان می دهد.

   آدرس ( 230 ) چرخۀ ترکیب وتعین رنگها :                                                          

|«ــکلِک شودSee full-size image.

|«ــکلِک شود|چرخۀ سه رنگ آبی ،زرد وسرخ Image

محتوای فلم :باباز شدن صفحه چرخۀ رنگها ملا حظه می شود که درآن هفت رنگ اصلی نور آفتاب ( بنفش، آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، سرخ ) بالترتیب ازپایان ،اول بنفش وبطرف راست آن ( خلاف حرکت عقرب ساعت ) رنگهای دیگر فوق تحریر شده. ولی آنچه که مهم است اینکه: از یکجاشدن دورنگ اولیۀ راست وچپ رنگهای دیگری بوجود آمده مثلا :   از  بنفش | بنفش ـــ  آبی | آبی | آبی ــ سبز | سبز | سبزـــ زرد | زرد | زرد ــ نارنجی | نارنجی | نارنجی ـــ سرخ |سرخ | سرخ ـــ بنفش جمعأ 12 رنگ بدست  آمد وحالا اگر فیصدی رنگهارا کم وزیاد کنیم از آن تعداد هزاران رنگ دیگر بدست می آید وچنین است نعمت رایگان صنعت خداداد «ج» برای انسان .

فعلأ درشناسائی ساختار پارچه های چشم از آدرس زیل استفاده میکنیم :

آدرس ( 231 ) ساختارچشم و شبکیۀ چشم که از حجرات « راد یا استوانه وکؤن یا مخروط » شکل گرفته : 

ــ1 See full-size image.

درآدرس نمبر 1 چشم ومجموعه ساختار حجرات « راد وکؤن » وهم گذشتن نور رااز حجرات مذکور می بینید:

ـــ2     See full-size image.

درآدرس نمبر 2 چشم مجموعه ساختار حجرات « راد وکؤن » را می بینید

ـــ 3        See full-size image....

درآدرس نمبر 3 فلم زنده از آمدن نور وبالترتیب انکسار جداگانۀ هریک از طول موجهای آنها را می بینید.

ـــ 4.. See full-size image.

درآدرس نمبر 4 چگونگی ارتباط یافتن دو اعصاب با یکدیگر شان وانتقال تعامل کیمیاوی ازیکی به دیگری که به « سیناپ سی » یاد می شوند ( شرح مکمل را در ساختار چشم می بینیم ).                                                                                        چون چشم یکی از ارگانهای بصری وجود انسان ومربوط به علم « طب » است برای استفادۀ زیادتر علاقه مندان ، آدرس زیل به آنها کهمک می نماید .

آدرس ( 232 ) دایرة المعارف طبی وبی نهایت وسیع ومفید:

ــــ 5 catalog.nucleusinc.com/categories.php?P=2...

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، درکنج بالا وطرف چپ کلکینچۀ ( ........  ) است وشما دربین آن کلمۀ « چشم » را به انگلیسی تیپ کرده وبعد بالای دکمۀ جستجو « سیرچ »فشار دهید به صدها صدها فوتوهای چشم آمده ومی توانید هریک را بزرگتر ساخته واز معلو مات آن مستفید گردیده به صنعت وحکمت خداوند «ج» زیاد تر معتقد وسپاس گذار باشیم .

11 ) مغز انسان جواب دهندۀ اشکال رنگ های نور قابل دید .

ه ـــ اگر درمغز محل تشخیص انواع رنگها نه می بود : با آنکه تمام قدمه های فوق می بود بازهم تشخیص وتر جمۀ رنگها امکان نداشته وجهان پر رنگ نه می بود .                                                                                                            ه ـــ اگر درمغز محل تشخیص انواع رنگها می بود ولی با طول موجهای نوری همسانی وتوازن نه می داشت: با آنکه تمام قدمه های فوق می بود بازهم تشخیص وتر جمۀ رنگها امکان نداشته وجهان پر رنگ نه می بود .                                               آدرس ( 233 )  انواع اناتومی مغز انسان :  آدرس باز ودر ساختار مغلق آن اندیشه کرد ( شرح مفصل تحت عنوان مغز می آید ).                                                                    

مغزImage results for brain animation

| « View all web results for brain animation
 

محتوای فلم ها : شما می توانید هر فوتو را دو دفعه کلیک کنید ، بزرگتر آن را نشان می دهد.چون این بحث بسیار عمیق است امید که از آنهای که درطب شناسائی داشته باشند استفاده گردیده وبه صنعت بی حصر وحد خداوند«ج» سپاس گفت .

نـتـیـجـه : می بینیم که نور قابل دید آفتاب متشکل از یک سیستم یازده گانه ومستقل از یک دیگر ولی درعین حال مرتبط به یکدیگر ووجود همسانی وتوازن مطلق بین آنها وجود دارد که هرگا یکی ازمواد یازده گانۀ فوق نه می بود ویا کار نه می کرد ویاهم با سیستم دیگر همسانی وتوازن نه می داشت ، جهان تاریک وحیات دران وجود نه می داشت. پس سوال دراین است که کدام نیرو این همسانی وتوازن را بین یازده سیستم جدا از دیگرکه یکی درآسمان ودیگری در هوا وسومی درسطح زمین وچهارمی درچشم ومغز انسان است دیزاین ، طرح وخلق نموده ؟ آیا تصادف می تواند که چنین سیستم های جدا از هم را درتحت یک پروگرام آورده وباهم درارتباط ومساعی مشترک بیاورد ؟ که هرگزنه ! بلکه این طراح وخالق همان خداوند«ج» است که برای بهبود زندگی انسان این همه را آفریده ودرخدمت انسان قرارداده ، « سپاس به این خالق قادر وتوانا ومهربان ».خط السیر حجرات اعصاب چشم درمغزوبخش متعلق به تحلیل وجوابگوئی نورآفتاب .شرح اناتومیک آن مغلق بوده وآدرس زیل می تواند آن را نشان بدهد.

آدرس (234  ) آن بخش مغز که وظیفۀ تحلیل تر جمانی طول موجها ی نوری رابه رنگها جواب می دهد :

«| «ـــکلیک شود|بخش نوری مغز انسان Image

محتوای فلم : شما بخش نوری یابصری مغزرا که به رنگ سبز وارغوانی نشان داده شده می بینید.

 وحالا چگونگی فعالیت آن را درآدرس زیل می بینیم : بخش بصری مغز از چهار قطعه تشکیل شده :

 آدرس ( 235 ) خط السیر تارهای اعصاب که طول موجهای نوررا ازچشم به مغزواز یک بخش بصری مغز به بخش دیگرانقال می دهد.

خط السیر تارهای اعصابـــکلیک شود|Image

باباز شدن صفحه تمام بخش های بصری مغز معلوم می شود . این بخش از پنج  قسمت تشکیل شده که وقتی طول موجهای نوری از چشم به بخش اول بصری مغزمی آید ، بعد از تحلیل نتیجۀ آن از دو راه یاجریان اولیه به بخش های متباقی انتقال می کند دانشمندان طب این دو راه را به نام های « کجا؟ یا عمل» ودیگری به نام  « چه ؟ یا ادراک ، احساس » یاد می کنندکه درفوتو به رنگ سبز ودومی آن به رنگ ارغوانی نشان داده شده. راه « کجا؟ یا عمل» حرکت ، شناخت موقعیت جسم وکنترل چشم ها وبازوها را به عهده دارد. وراه« چه ؟ یا ادراک ، احساس » ازبخش اول شروع وبه تمام بخش های پنجگانه می رود. این راه وظیفۀ شناخت اشیا را به عهده داشته وذخیرۀ بزرگ حفظ معلومات وخاطره های دوام دار می باشد. .

  Ungerleider and Mishkinکشف این دوراه ونام گذاری این دوراه را دانشمندان  

    «آنگر لیدر ومیشکین »در  1982 نمودند که تاامروز دربین دانشمندان چشم وروان شناسان مورد قبول است .  مغز انسان با چشم دردو حالت همسانی مکمل نشان می دهد. اول با امواج الکترومقناطیسی منفرد که چشم آن را اخذ وبه امپولسهای الکتریکی تبدیل وبواسطۀ تارهای اعصاب بصری به مغز انتقال می دهد وثانیأ اگر دو یا چند طول موج باهم یکجا می شود آنهاراتحلیل وترجمۀ نموده وبه چشم امر می دهد که آن را به این یا آن رنگ بشناس. حالا انواع مختلف طول موجها وهم دایرةالمعارف رنگهارا می بینیم .

آدرس ( 236) انواع مختلف طول موجها وفریکانسای نور آفتاب :

|«ــکلک| امواج الکترو مقناطیسی مختلفImage

محتوای فلم : شما پنج قسم طول موج یا فریکانسهای رنگهارا می بینید که از نگاه طول یک موج ( یک دور مکمل جریان متناوب ) وفریکانس ( تعداد یک دور مکمل دریک ثانیه) باهم متفاوت اند.یعنی:

  [ رنگی که فریکانس آن کمتر است طول موج آن طویل وانرژی آن کم است

 وآنکه فریکانس بلند تر دارند طول موج شان کوتاه وانرژی شان زیاد است  

پس طول موجهای بالائی طویل ، فریکانس آن کم وانرژی ان کم است ، وهر اندازه پایان گردیم تناسب کمی وزیادی این سه اصل تغیر می کند .وحالا مطابق با فرق های طول موجهای نوری ، مغزهریک را به رنگهای مختلف ترجمه میکند دراین دو آدرس پایان می بینیم :

آدرس (237 ) مشاهدۀ رنگهای بسیار مشخص که در تعلیمات روزانه می بینیم:

|«ــکلک|رنگهای که مغزدرک ودرکارروزانه ازآن استفاده میکند.Image

آدرس (238 ) مشاهدۀ لست ونام هزارن هزار رنگهای که خداوند«ج» به جهان ارزانی فرموده وباید بوجودآن که رایگان عنایت کرده سپاس ادانمود.

  دایرةالمعارف الـفـبائی رنگهای جهان .

|«ــکلک| List of colors

محتوای فلم :بابازشده صفحه الفبای انگلیسی دروسط صفحه می آید ووقتی بالای هریک از حرفها کلیک کنید لست مکمل صدها صدها نام رنگهای که آغاز آن با همان حرف است ظاهر می شود، واگر بالای نام رنگ کلیک کنید تمام خصوصیات رنگ مذکور به انگلیسی آشکار می گردد( ازعدم ترجمه عفوه فرمائید) ولی شما رنگ آن را می شناسید. از جانب دیگر جدول مذکور یک راهنمای مکمل رنگ سازی بوده که دران مقدار فیصدی هر رنگ وترکیب نام رنگ هم ذکر شده.

آدرس (239 ) مشاهدۀ لست ونام هزارن هزار رنگهای که خداوند«ج» به جهان ارزانی فرموده واز ترکیب رنگ های اولیه بدست می آیند:

|«ــکلک|Image     

|ترکیب سه رنگRGB_illumination.jpg

 محتوای فلم : برای شمااز ترکیب سه رنگ اولیه رنگهای دیگریکه پیدا می شود نشان می دهد وباید بالای هر کلمۀ که رنگ آبی دارد « کلیک » شود واز محتوای آن مستفید گردند.

موس رابالای هر حرف وهر جمله آورده کلیک کنید لست مکمل رنگ های

 همان حرف همرا با شکل رنگ آن می آید.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
|«ــکلک|Colors by shade  Fictional colors  Note  See also

باگلیک کردن چهار جملۀ پایان الفباء فوق صنعت عظیمی از رنگهارا می بینید که شرح آن خارج از محدودۀ موجوده است ولی برای علا قه مندان بینهایت مفید است .

این بود معجزۀ قدرت که نه تنها نور آفتاب را آفریده بلکه برای جلوه دادن جهان بارنگهای گوناگون محتوای ( 11) مادۀ فوق را هم آفریده وهم ارتباط بین آنهارا به حال هم آهنگی وتوازن نیز عنایت فرموده که اگر اندک ترین تفاوتی درمیان بود آن زمان نه رنگ ونه جهان رنگارنگ وروشن می بود« سپاس بی پایان به نعمت های بی پایان خداوند«ج» برانسان ».

اکنون بخشی از نعمت های مر بوط به رنگارنگ بودن جهان را مشاهده نمود وبه تاثیر معجزه آسای نور آفتاب که اولین منبع این همه رنگارنگی شدن جهان به شمار می آید ،ملاحظه وبه مالک وخالق آن سپاس ادانمود:

آدرس ( 240 ) گلهای رنگارنگ وهمه زیبائیهای طبیعت را که از نعمت نور آفتاب تجلی میکند به تفصیل ببینید: :

. www.pbase.com/yvonneii/heritage_rosegarden

محتوای فلم : این آدرس برای شما هزاران فوتو از رنگارنگ بودن گل ها ، طبیعت ومر غزارها نشان می دهد وامید که هر عنوان که درقسمت بالای صفحه یا درراست صفحه ویادرپایان صفحه می بینید( وآن عناوین را درپایان این سطور آوردیم ومیتوان از همین جاهم کلک گردند) وبا آوردن «موس » بالای آن شکل « پنجه » را می گیرد « کلیک » نمائید وهم چنین اگر بالای گل ویا مرغزارها «کلک نمائید برای شما صدها فوتوی دیگررا نشان می دهد .   هدف این است که باید اعتراف نمود که همه وهمه به درجۀ اول از نور آفتاب است وبه درجۀ دوم از قانون واندازه گیریهای است که دربنیاد الکترونهای اتم های ماده آفریده شده وهم «11» مواد ازمعجزه های که درسیستمهای مختلف جهان آفریده شده واز حاصل کار آن ما جهان را رنگارنگ می بینیم می باشد

  باکلک کردن این جمله لست مکمل می آید که تعداد فوتوهای شان ذکر شده و «کلیک » گردندtree view |

. باکلک کردن این جمله تمام فوتوهای مربوط به همان آدرس به نوبت و بصورت اتومات می اید  | slideshow

Australian parks and gardens

profile | all galleries >> E x o t i c garden plants >>

PBase    galleries    search    forum

 امید که تمام آدرس های مذکور بادقت کامل باز شود .

 **********************************************

آدرس ( 241 ) گلهای رنگارنگ را که بصورت پیهم نمایان می شود از این آدرس باز کنید :

See full-size image.

آدرس ( 242 ) گلهای گوناگون ورنگارنگ رااز این آدرس باز کنید :

www.maelkevejen.dk/dansk/side1.html......

محتوای فلم : بابازشدن صفحه چوکات گلی نمایان می شود که بطرف چپ آن دو جملۀ خوردی تحریر شده وشما بالای جملۀ      پایان تر آن « کلک » نمائید ،درحال درچوکات ، گل دومی ظاهر می شود ، بعد تکرارکلیک نمائید گل سوم وتا 24گل ادامه می کند..

آدرس ( 243 ) طبیعت رنگارنگ رااز این آدرس باز کنید :

photography.nationalgeographic.com/photograph…بسیار عالی

محتوای فلم : شما دراین آدرس گوناگونیهای رنگه را درطبیعت می بینید و  باباز شدن صفحه  چوکات فلم ظاهر می شود که بطرف راست آن فوتوهای خورد است وهریک آن کلیک وباز می شود. هم چنین در قسمت بالائی صفحه تعدادی از جمله های به رنگ آبی است که هریک «کلیک»شده وبه صدهانمونه از طبیعت رنگارنگ را که از اثر نور آفتاب زیبا ورنگه معلوم می شود می بینید.

آدرس ( 244 ) گلهای متحرک وکوهای زیبا ورنگارنگ رااز این آدرس باز کنید :

www.naturesreflection.org/.../page-0023.htm.

·< First | < Back | Overview | Next > End >·

 

محتوای فلم : درپایان چوکات بالای کلمه های زیل وخصوصأ بالای کلمۀ سوم وسط رنگ آبی کلک نمائید که درپایان صفحۀ که باز می شود به تعداد 8 عنوان دیگر است وهر عنوان که کلک گردند به صدها وصدها فوتوهای جالب ظاهر می شود که هریک آن بزرگ وبزرگ تر میشود

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

 

               شرح عنوان 2) تعریفات مقدماتی وچگونه گی کشف تاریخی اجزای نورقابل دید .

 نورقابل دید منبع خودرا از آفتاب گرفته ودربنیادآن چنان کیفیت وخواص بی نهایت دقیق آفریده شده که می تواند مجموعه وظایف فوق را با حسن صورت انجام بدهد.نور قابل دید درحقیقت انرژی است ولی آن انرژی که توانسته به قسم هفت طول موج ، فریکانس وانرژی نمایان شده وچشم انسان آنهارا اخذ وبه مغز میدهد ومغز به نوبۀ خود هر طول موج آنهارا به هفت قسم رنگ ترجمه وبه چشم امر میدهد که آنهارا بارنگهای هفت گانه ملاحظه نماید .                                                              تولید نور قابل دید که درخود تمام کیفیت وخواص فوق را داشته باشد ، کار تنها آفتاب نیست بلکه درتولید نور موافق به حیات سیستم های جداگانه سهم مشترک دارندکه تنها به نام ووظایف آنها اکتفا نموده وشرح مفصل هریک رادرتحت عناوین مربوطۀ شان می بینیم ( اندازه گیریهای سیستم های 11گانه را درعنوان اول داریم.)

1) دروجود خود آفتاب : تمام این اندازه گیریها به آن اندازه دقیق وباریک است که اگر درمیلیارد ها حصه تنها یک حصه کم ویازیاد می بود نه آفتابی بود ونه هم نور آفتاب.این همه اندازه گیریها دراین نکات جمع شده : در کتلۀ آفتاب ،در مواد ترکیبی آفتاب ،قوانین واندازه گیریهای که دربنیاد مواد ترکیبی آفتاب آفریده شده ، درعمر آفتاب ، ذخیرۀ مواد باقیمانده درآفتاب ،ودرخشانی آفتاب، اینها هریک نقش تهدابی داشته که اگر یکی ازآن موافق به آنچه آفریده شده کم ویازیاد می بود نورقابل دید موافق به حیات تولید نه شده وحیات را به فاجعه ونابودی می کشاند. 

  2 ) موقعیت مکانی آفتاب ،نه بودن کدام ستارۀ بزرگ ویاخورد دیگر درمیدان وسیع نظام شمسی ، درفاصلۀ معین نه نزدیک ونه دور ، نزدیکی آفتاب به ستاره های سوپر نوا، حفره های سیاه ، ستاره های جورئی وکهکشانها.هرگاه این اندازه گیریها کم ویازیاد می بود، آفتاب نه می توانست نورموافق به شرایط حیات را به زمین انتقال بدهد بنأ حیات نه می بود .شرح مفصل را درتحت عنوان معجزه های خلقت آفتاب می بینید وآدرس آن درپایان است که باز شود ومطالعه گردد.

 3) مسافۀ آفتاب از مرکز کهکشان شیری نه نزدیک ونه دور.

  4) دردقیق بودن طیف امواج نور قابل دید: این طیف به اندازۀ باریک است که اگر تمام طیف الکترومقناطیسی آفتاب مدنظر گرفته شود، جائیکه برای امواج نورقابل دید داده شده برابر با « 125 » حصۀ آن می شود یعنی ده میلیون ، بلیون ، بلیونم حصۀ آن رااشغال کرده که اگر کمتر یازیادتر می بود درهردو حالت نور آفتاب تحت تداخل اشعه های دیگر آفتاب آمده یا نیاز های حیات را رفع نه می توانست ویا اشعه های هلاک کننده دران تاثیر وحیات رانا بود می کرد .                                              5) درتعین وتشخیص رنگها : تشخیص وتعین رنگها در تفاوت طول موج های نور آفتاب مربوط است وتعین رنگ مشخص آن ها که آبی برای کدام طول موج وسبز برای کدام دیگر باشد، هیچ منبع وعلتی نداشته وفقط به ارادۀ خالق جهان آفریده شده، اگر تعداد آن کم می بود ویا محل رنگها تغیر می داشت ، جهانی را که می بینیم نه می بود.

6) وجودمدار دایروی آفتاب تحت تاثیر دوجانبۀ فنرهای کهکشان شیری . 

7 ) مسافۀ آفتاب اززمین ، آتموسفر زمین ، مقناطیسیت زمین ، ترکیب آتموسفر زمین ، کتلۀ زمین ، چرخش زمین ، خواص مادۀ ترکیبی زمین ،که هرگاه از اندازه گیریهای که درخلقت هریک آفریده شده کم ،یازیاد ویاهیچ  نه می بود ، نه نور ونه حیات بود.

8 ) خواص انعکاس، انکسار وبلع نور آفتاب از طرف الکترونهای اتم های مواد زمین :هرگا تمام مواد فوق وجود می داشت ولی الکترونهای اتم ها خواص انعکاس، انکسار ویابلع نوررا نه می داشت، جهان به چشم رنگارنگ معلوم نه می شد یعنی این سه خواص است که اگر همه طول موجهای مختلف نوری را انعکاس بدهد جهان سفید معلوم می شود واگر همه را بلع کند جهان سیاه معلوم می شود واگر انکسار نه باشد هیچ رنگی نه می باشد . پس این همه نظم رابه اشیای جهان کدام کس داده؟ که به اثر آن جهان رنگارنگ می شود ؟( این خواص هارا در آدرس نمبر( 244) می بینید.

9 ) موجودیت ماهتاب :نعمت شب وروز متوازن برای سطح زمین مربوط به کتله ماهتاب و مسافۀ ماهتاب از زمین می باشد که هرگاه مقدار واندازۀ آن چطوریکه آفریده شده نه می بود، ماهتاب علاوه از تاثیرات دیگرکه درتحت عنوان ماهتاب می بینید،     قوۀ جاذبۀ ماهتاب می توانست سرعت چرخش زمین را به اطراف محور تغیر داده یا مدت یک شبانه روزبه شش ساعت ویا زیاد تر از 24 ساعت می ساخت درهردو حالت حیات را به فاجعه ونابودی می کشاند .

 10 ) چشم انسان که اگر آن اندازه گیریهای که دربنیاد چشم آفریده شده کم یازیاد ویانه می بود ، جهان به آن طوریکه است تجلی وتجسم داده نه می شد .                                                                                                                                     11) مغز انسان  هرگا درمغزآن اندازه گیریهای که دران آفریده شده کم ویازیاد بوده ویانه می بود بازهم تجلی جهان به رنگهای گوناگون صورت گرفته نه می توانست .   اینک ما منبع تولید نورقابل دید راباجمله تدابیرفوق که توانسته نورموافق را باصفات وکیفیات دقیق آن تولید کرده می روند بصورت مشرح می بینیم ولی قبل ازهمه ازچگونگی کشف اجزای نور بواسطۀ دانشمند «اسحاق نیوتن » آغاز وبه تعقیب آن از معجزه های قرآن مجید راجع به نور واجزای نور شرح مفصلی داریم .   

چگونه گی کشف تاریخی اجزای نورقابل دید .

 « اسـحـق نـیوتـن »« 1704ـــــ 1642 »

اگرچه خداوند«ج» نمونه ومثال بسیاری از نشانه های جهان را به شکلی از اشکال آفریده تا انسان بانیروی دانش خود حقیقت را از آنها استنباط وراز های جهان هستی را کشف وآشکارنمایند.  مثلا زمانیکه ابر وباران می بارد وآفتاب درگوشۀ نمایان است درطرف مقابل آفتاب یک قوس بزرگی از رنگها نمایان می شود که درزبان عام به آن نام « کمان رستم » گذاشته اند. ویا زمانیکه کدام قطرۀ باران دربالای برگی توقف وآفتاب به آن می تابد ازبین آن قطره رنگهای مختلف نمایان می شود . ویا اگر دربالای پوقانه های آب صابون آفتاب بتابد، پوقانه اشعۀ آفتاب را تجزیه واز آن نیز رنگهای زیاد دیده می شود. اکثرأ ملاحظه می شود که باتابیدن آفتاب برکنار پایانی گیلاس شیشه ئی که شکل بلوری و محدب دارد ، بازهم رنگ های مختلف ملاحظه می شود. آیا این همه رنگها ازچه پیداشده ؟ کس متوجه آن نه می شدند. واز جانب دیگر که دانش بشری زیادتر از همه به تجربه وداشتن وسایل لازم انکشاف می کند، چون این وسایل وجودنداشت بنأ راجع به نور واجزای ترکیبی نور آفتاب کدام تشبثی نه شد و چیزی را هم نه می دانستند.واین است که قبل از حیات این دانشمند ، کدام معلومات علمی راجع به اجزای ترکیبی نور معلوم نبود.                                                                                                                                                         نیوتن درسال «  1 167  » کتابی راجع به نور نوشته وگفت! باآنکه  نورآفتاب سفید است ولی او از هفت رنگ جداگانه ترکیب شده وبرای اثبات آن این تجربه را نمود.

قوس قـزح ویاکمان رستم

 

اطاق تجربۀ نورآفتاب از طرف «نیوتن »

 

 اودریک روز روشن کلکین های خانه را پت نمودکه صرف ازیک سوراخ روشنی آفتاب داخل خانه می شد. اویک عدسیه یا بلور ویا منشوررا به دست خود گرفته ومقابل نور آفتاب قرارداد وملاحظه کرد که اشعۀ سفید آفتاب ازآن طرف منشور نه برامد بلکه بالای پرده ، هفت رنگ مختلف نمایان گردید که عبارت بود از « سرخ ،نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نیلی وبنفش ».        وبعدازآن مجموع همین رنگهارا برعکس از منشور گذشتاند ودید که درآن طرف منشور فقط رنگ سفید نمایان شد.اواندازۀ مسافۀ را که این رنگها اشغال نموده بود به نام « طیف نوری» یاد و ازنتیجۀ این تجربه اعلام نمود که اشعۀ نوری آفتاب متشکل ازهفت رنگ می باشد. واین کشف او امروز صنعت رنگ را درجهان به رشد رسانده.  وحالا منشوری را که می تواند اشعۀ نوری راهم به هفت رنگ تجزیه وهم برعکس هفت رنگ را به یک رنگ سفید می گرداند می بینیم.     

  

منشور وگذشتاندن نور از دوطرف آن

 

مثال زندۀ تجزیۀ نور قابل دید را درآدرس ذیل می بینیم :

آدرس ( 245) گذشتن نورآفتاب از منشور:

|«ـــکلک|تجزیۀ نور ازراه انکسار جداگانۀ هر طول موج |See full-size image.1ــــ

محتوای فلم نمبر 1: ـــ ثابت شده که اگر نورآفتاب بالای هرسطحی از سطوح اجسام بلورین واز جمله منشور بتابد ، سطوح مذکور هریک از طول موجهای نور قابل دید رامطابق با فریکانس آنها انکسارداده وبه سطح دیگرویا به خارج می دهد. باباز شدن صفحه فلم شروع وبالترتیب یک یک از این رنگها« سرخ ،نارنجی ، زرد ، سبز ، آبی ، نیلی وبنفش ». آمده وبه سطح خارجی منشور می تابد، سطح اول منشور ، طول موج نوری رامستقیمأ نه گذشتانده بلکه آن را کمی انکسار( شکستانده) وبه سطح مقابل خود انتقال می دهد، سطح دوم نیز طول موج نوری رامستقیمأ نه گذشتانده بلکه آن را کمی انکسار واز منشور خارج می سازد. باید متوجه باشیم که: رنگ سرخ که طول موج آن ازدیگران طویل تر است بسیار کم انکسار می کند، ورنگ های بعدی زیادتر وزیاد تر انکسار می کنند تا اینکه نوبت به بنفش می رسد واو از همه زیاد تر انکسار می کند.منظور از این انکسار این است که خالق جهان اراده داشته که باید هریک از طول موجهای نوری از یک دیگر شان جداشده ورا خودرا تعقیب کند تا چشم بتواند آن رابه صورت انفرادی بگیرد .این خواص معجزه آسارا چنین خلاصه می توانیم .

  [ رنگی که فریکانس آن کمتر است طول موج آن طویل وانرژی آن کم است واوازمنشور کمتر انکسار میکند.

 وآنکه فریکانس بلند تر دارند طول موج شان کوتاه وانرژی شان زیاد است ، واوازمنشور زیاد تر انکسار می کنند].

آدرس ( 246) طیف مکمل امواج الکترو مقناطیسی آفتاب :

|«ـــکلک|طول موجهاومحل نورقابل دید آفتاب |See full-size image.2 ـــ

 

 محتوای فلم نمبر2: بازشود واولا می بینیم که بخش نور قابل دید دربین دوقسم طول موجها واقع شده که هردو طرف آن به چشماخذ شده نه می تواند، ولی بخش نور قابل دید که یک جای بی نهایت خوردرا دراین طیف بسیار وسیع گرفته برابر است  به 125 حصۀ جای دیگران ( در10 میلیون ، بلیون بلیونم حصۀ آن ) واز جانب دیگر این بخش بی نهایت خورد نیز به هفت طول موج جداگانه جدا شده که دران[ طول موج سرخ طویل تر یا650نانومتر، از نارنجی 590نانو متر، اززرد570نانومتر،ازسبز510نانومتر ، ازآبی 475 نانومتر، ازنیلی 445 نانومتر، از بنفش 400 نانو متراست]

( یک نانومتر مساوی است به یک بیلیونم حصۀ متر ویک مکرومتر مساوی به یک میلیو نم حصۀ یک متر است ).                 درفلم مذکوراز فریکانس یاد نه شده زیرا فریکانسها بسیار بزرگ و یاد آوری اجزا واضعاف آنها زیاد می شود لهذا از طول موج زیادتر استفاده می شود .

خداوند«ج» درآیۀ مبارک قرآن مجید بشارت فرموده که خورشید، ماه وشب وروز را مسخر شما نمود:

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

ابراهیم |«ـــکلک شودشرح تفسیری|              آيه 33:-14   

     وَ سخَّرَ لَكُمُ الشمْس وَ الْقَمَرَ دَائبَينِ وَ سخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ 

النهَارَ]   

    [خورشيد و ماه را كه با برنامه منظمى در كارند به تسخير شما درآورد و شب و روز را (نيز) مسخرشما ساخت ]

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

     علاوه بر محتوای وسیع که درمتن آیه وجودداردتمام شرح راجع به نور آفتاب نیز درمحتوای آیۀ مبارک شامل می شود، یعنی اول اینکه چون آفتاب نه تنهایگانه منبع نور وحرارت برای انسان است بلکه آفتاب است که تمام سیارات نظام شمسی را درمدارهای معین حفظ واز فروپاشی وفرار آنها به مکان نامتناهی بزرگ مانع می شود. وازاینکه فرموده« بابرنامۀ منظمی درکارند » آشکاراست که درحاصلۀ کار آفتاب اندازه گیریهای لازم آفریده شده تا درپهلوی وظایف دیگر می تواند حرارت ونور موافق را برای انسان بدهد وبه تعبیر دیگر آفتاب در خدمت انسان قرارداده شده تا آن حاصلۀ مفید را برای انسان بدهد. ذکر ماه وشب وروزتسخیر دیگری از سیارۀ ماهتاب برای انسان است تا درپهلوی وظایف دیگر، توانسته سرعت حرکت یک شبانه روزی زمین را از 6 ساعت دریک شبانه روز به 24 ساعت در یک شبانه روز آهسته نموده که هم شب وروز موافق برای حیات ورشد نباتات وآوردن توازن درآب وهوا است واز جانب دیگر تامین حرکت آرام وبدون تموج را برای زمین داده ( اگر چرخش زمین دریک شبانه روز به 6 ساعت می بود، آتموسفر زمین را باخود به جلو کشیده وسرعت بادیکه از آن پیدامی شد 600 کیلومتر درساعت را می داشت که حیات را به نابودی می کشاند ) ولی ماهتاب با داشتن قوۀ جاذبۀ خود بالای گردش زمین تاثیر وآن راچنان آهسته ساخت که اولا دریک شبانه روزیا 24ساعت یک دور میکند وثانیأاز موجودیت بادهای سریع درفی ساعت الی 600 کیلومتر جلوگیری نموده « خداوند«ج» بهترمی داند وسپاس به رحمت رایگان آن برانسان ».

قرآن مجید در1400سال قبل از امروزنه تنها ازوجود رنگها بلکه ازتاثیرات روانی ، طبی وچگونگی نزول آن از آسمان بشارت داده است . این آیۀ مبارک شاهدگویای سه اصل مذکورو حقیقت قرآن مجید از جانب خداوند«ج» است :

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

 فاطرآیه]«ـــکلک شودشرح تفسیری  آيه 27-28   

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ

مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ

أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿27﴾

 

آيا نديدي خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد كه به وسيله آن ميوه‏هائي (از

زمين) خارج ساختيم با الوان گوناگون و از كوهها نيز (به لطف پروردگار)

جاده‏هائي آفريده شده به رنگ سفيد و سرخ با الوان مختلف، و (گاه) به رنگ كاملا سياه! (27) 

*******************************

  فاطرآیه]«ـــکلک شودشرح تفسیری آيه 27-28   

  

وَ مِنَ النَّاسِ وَ الدَّوَاب وَ الاَنْعَمِ مخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِك

إِنَّمَا يخْشى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَؤُا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

غَفُورٌ(28

 

 و ازانسانها و جنبندگان وچهار پايان انواعى باالوان مختلف ، (آرى) حقيقت چنين

 است ،از ميان بندگان خدا تنها دانشمندان ازاو مى ترسند، خداوندعزيز وغفوراست

 ¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

 

شرح تفسیری دوآیۀ مبارک راعلاوه برشرح که درتفسیرنمونه است،

توسط مفسرین قرآن مجید از آدرس ذیل نیز می نویسم :

 

| « ــــ کلِک شود.The philosophy of colours in the Holy Quran

 

دراین تفسیر به معجزه های بیانی ،علمی ، روانی واخلاقی آیات مبارک قرآن مجید چنین شرح آمده :

    1) دربخش معجزۀ بیانی تحلیل وتشریح کلمات :

 به نظر مفسرین قرآن مجید ،حرف ( و ) : که به آن این کلمات شروع می شوند ، از آن گونه ( و ) است که مضمون نوی را پیش کش می نماید.لهذا این کلمات چنان فکر می شوند که با کلمات قبلی کدام ارتباطی ندارند « آيا نديدي خداوند از آسمان آبي فرو فرستاد»...» ولی معمولأاز (و) این استفاده می شود که بین کلمات ماقبل وبعدی ارتباطی را نشان بدهد.  براساس این حالت که بین دودسته کلمات ارتباطی است، چنین نتیجه گرفته می شود که منظور تشریح راجع به رنگ است که کاملا بر اصل دانش علمی امروز مطابقت می کند. لا کن 1400سال قبل این کشفیات را نه کدام سائیس دانی ونه کدام فلا سفۀ می دانستند.( طیف امواج الکترو مقناطیسی نور قابل دید ملا حظه شود).

حرف ( و ) دودفعۀ دیگر نیز آمده ( سفید و سرخ ) ( و « بعضی » شدیدأ سیاه ) . « و » اول، بازهم ارتباط است ،لاکن ازآن قسم ارتباط که (خاص را به عام راجع می کند) یعنی سرخ حالت خاصی دارد درحالیکه  سفید عام است.( این نیزآن کشفی راراجع به رنگهاآشکار می سازد که دانش معاصر امروز آن را برقرارنموده اند (مجموعۀ رنگهای نور، سفید است ). ( و) درکلمات[و (گاه) به رنگ كاملا سياه! ازآن جمله ( و) است که به قسم مغایرت شناخته می شود یعنی که سیاه رااز کته گوریهای رنگها خارج می سازد ( اگررنگهای هفت گانه بلع شود یعنی نباشد جهان واشیاه سیاه یا بیرنگ است)  .این حقیقت هنوز هم بصورت عام آن فهمیده نه شده ، بلکه آمو زش آن ادامه دارد.

 کلمۀ( مـِـن ) (و از كوهها نيز... ) اگرمعنی این جزۀ [ از] باشد اومنبع کدام چیزرا که عملی را انجام می دهد نشان می دهد،و این منبع آفتاب است که نورمی دهد، که براصل کشف معاصر از رنگ شرح میدهد. حتی اگر معنی آن  ( در ) گرفته شود، او قوه وحکمت خداوند  (ج) رابیان می دارد.

کلمۀ جـبال : این کلمه معمولأ برای «کوه» استعمال می شود. تاثیر ونفوذ رنگها راشاید بصورت خاص آن درکوه ملاحظه نمود. بعضی اوقات کلمۀ «جبال » نشان دهندۀ چیزی است که صاحب قوۀ بزرگ وشایستۀاحترام است. دراینجا «جبال »نشان دهندۀ عظمت، طاقت وفراوانی اشیای است که از آسمان نزول یافته وتکیه گاه رنگ ها می باشدکه همانا آفتاب است.  کلمۀ «جبال»درقرآن مجید معنی ابرها راهم میدهد مثلا در آیۀ مبارک:

 |نور| «ـــکلک شود|شرح تفسیری  آيه 43:-24     

   ...  [و از آسمان - از كوههائى كه در آنست - دانه هاى تگرگ نازل مى كند، و هر كس را بخواهد به وسيله آن زيان مى رساند و....]                                                                                                                                                  رسیدن اشعۀ آفتاب، که حامل رنگهابوده ومیل ها مسافات راازبین ابرهای شدیدأ سردمی گذرد، یک پدیدۀ باشکوه ومجللی است که درخود چنان دانش بینهایت زیاد وحکمت خداوند«ج» راپوشیده داردکه فقط فزیک معاصرمی تواند آن را بصورت درست بفهمد.                                                                                                                                                         کلمۀ[ جُدد]: راه ، جوی بار ، نشان یا اثر، که سریعآ حرکت دارند ــ تمام این معانی چیزی رااز کشف معاصرراجع به نور ورنگ آشکار می سازد .

 کلمۀ [ بیض][سفید]:کلمۀ  (سفید ) درجمع آمده. این کلمه گواه آن است که عرب ها به چه اندازه راجع به رنگ ها آگاه بوده وزبان عربی رایک زبان مکمل تصدیق می نماید .

[ حـُمر][سرخ]: کلمۀ ( حـُمر) درجمع آمده. این کلمه آن را نشان می دهد که آنجا تنها یک رنگ سرخ نیست، بلکه آنجا بسیار پرده ها یا سایه  ودرجه های از آن هم است. تذکر قرآن مجید از سرخ به مثابۀ آخرین رنگ ، و ختم آن با« رنگهای مختلف»، یک شرح کاملی است که فقط ازطرف آنهای تقدیر می شود که صاحب دانش اند. ( آخرین رنگ طیف نوری ، سرخ است ).

[ مختلـفـُن الوا نـُـهُ ][نور رنگهای مختلف آن]: دراینجا ضمیر ( آن ) به هردو رنگ سفید وسرخ نسبت داده میشود. ملاحظۀ این معجزۀ علمی قرآن مجید دانشمندان ساینس را معترف به آن خواهدنمود  که این کلمه از خداوند«ج» است. این موضوع به رنگهای راجع می شوند که به حال جوره واقع می گردند، یعنی کشفی را که درزمان نزدیک نموده اند .                               کلمات[غرابیب سود ][ کاملا سیاه ] : بعدازذکر « رنگهای مختلف » حرف ( و ) آمده واین حرف استثنا کردن است یعنی که سیاه را از کته گوریهای رنگها خارج ساخته.لهذا گفته می شود که: آن جا جوی باری ازرنگهای مختلف وجوددارد که ازسفید تا سرخ ادامه دارد، وآن جا جوی بار دیگری است که کاملا سیاه است.

این کلمات دانش عمیقی را نشان می دهد که گواه نیرومندی برای دانشمندان به حساب می آید. نه تنها که سیاه رادرجملۀ رنگ اعلام نه کرده بلکه طبیعت وخواص آن را نیز مکملأ بیان نموده.که این بیان قرآن مجید گواه وثبوت قاطع ازآن است که قرآن مجید کلام خداوند می باشد.

 معنی آیات مبارک :

 

  [آیا شما نه میبینید که الله«ج» آب را از ابر پایان می کند، وبعد بواسطۀ آن میوه های مختلف(رنگ ها) راخارج می سازد. واز آسمان وابر(اوپایان می سازد) امواج سریع الحرکه سفید وسرخ از رنگ های مختلف وسیاه شدید دیگر.]

آیۀ مبارک بااین آدرس شروع می شود( آیا شما نه می بینید ) این نشان میدهد که او کدام چیزباارزش و قابل ملاحظۀ رادرخود شامل داردکه بایدراجع به آن فکر شود.

منظوراز جلب توجه  این است که فرقی نه میکند که چه اندازه زیبائی پیشروی چشم است ، ولی اوعلم زیاد وحقیقت رادرخود شامل وبسیار جلد های ازدانش وعقل درآن نهفته است، ولی چشم کوروقلب مرده از آن مستفید شده نه می تواند. حقیقت این است که آنجا برای انسان دو جهانی وجوددارد، جهان خارجی وجهان داخلی دانش او.چشم دروازۀ است بین این دو جهان که ازراه آن جهان خارج همرا با فکتها ودانش که مربوط به آن است دروجودما داخل می شود. اهمیت این راه دخول برای انسان آشکار است، ولی ارزش آن درزمانی معلوم می شود که عقل انسان قابلیت تفکر آن را داشته باشد .

کلمۀ ( آیا نه میبینید؟ ) متوجه دانشمندی است که بواسط تجربه خویش حجم دانش را درخود ذخیره کرده باشد.

آیات مبارک علا وه بربیان معجزه آسای بیانی خود ، ارزش اخلاقی ،روانی وطبی خودرا نیز دارد، مثلا بعضی ازرنگها برای انسان مجذوب است وبعضی دیگر زننده ومخالف وبعضی دیگر درمانی وهستند تعدادی که تاثیرات مخالف بالای صحت دارند ، مثلا سه رنگ که درآیه ذکر شده منزلت اخلاقی رادارند.رنگ سفید ، رنگ صلح ، توازن، خوبی واحترام است .سرخ بیان گر خطر وجنگ است وسیاه رنگ شیطان وجهالت است. این سه رنگ متوجه سه نوع راهنما « علما » می باشد. علما درقرآن تشبیه به کوه است که در آیه بیان شده که ازآن نهروجوی بارعلم جریان وحقیقت ازآن فوران میکند وما دراینجا شرح زیادتر آن هارا می نمائیم :  ما تاثیرات روانی ، اجتماعی وطبی رنگهارادرعناوین 4 و5 زیل می بینیم .

²¯¯²{{{{²¯ ¯²{{{{²¯¯²

               شــرح عنوان 3 ) تاثیرات فیزیولوژیکی ، روانی واجتماعی نور قابل دید درجوامع بشریت .

 

 Morton walker دوکتور « مورتون والـکر » «1929 »

پروفیسور وژورنالست طب امریکائی میگوید چطوریکه که از مرگ گریز نیست همچنان از « نور» هم نه می توان گریخت و این سوال درهمه جا است که : چرااعصاب مردم زیادتر از همه به خانۀ که به رنگ سبز باشد آرام می شود ؟ وچرا کسانی که به بردن وزن کاردارندوزن سنگین تر رادرمیدان که رنگ آبی داردبه آسانی نقل می دهند؟   

 همچنین رنگ دررسم وعادات ملت های مختلف ، معنی های گوناگون دارد. آزمایش گران امروزی با تدقیق وجستجوی زیاد   ، این حقایق یا تاثیرات فیز یو لوژیکی ، روانی واجتماعی وتاثیرات طبی را راجع به رنگها که متشکل از رنگ ( سفید= بنفش  + آبی + سبز + زرد + نارنجی + سرخ ) اند کشف نموده اند، یک یک شرح می نمائیم .

   رنگ سفـید(مجموعۀ رنگهای دیگر) درخدمت انسان :

ـــــ بیرق سفید سمبول عام برای آتش بست ومتارکه است.

ــــ سفید درچین وجاپان معنی سوگواری وعزا را می دهد.

ــــ گویند فرشته ها معمولأ ردا یالباس سفید رادربر می کنند.

ـــ فرعون های مصرتاج سفید را درسر داشتند.  

ــــ مردم یونان باستان دربستر، لباس سفید را می پوشیدند تا خوابهای خوش آیندرا ببینند.

 ــــ فارسیان باستان عقیده داشتند که تمام خدایان سفید می پوشیدند.  

 ــــ برای مردم هند « فیل سفید »از نادرات بود، فیل های رنگ پریده برای شان مقدس بود.

  ــــ مردم هند عروسی کردن رادرجامۀ سفید خوشبختی می دانستند. 

 ـــ درجۀ حرارت زیاد به رنگ سفید نمایان گرشور وشوق شدید، قهر، صمیمیت وخودگذ شته گی یا احساسات تند وشدید بود. 

 ـــ سفید کاری ، پوشاندن یاصیقل کردن بالای لکه ها است یا چیزی راقابل دید ساختن که دراصل نیست .                             ــــ « سلحشور وقهرمان سفید» رها دهنده ونجات دهنده است .                                                                                  ــــ  لست سفید شامل موضوعات توجه ومرحمت است ( به مثابۀ ضد لست سیاه ». 

  ــــ « سپـیـده دم »دران زمان ظهور می کندکه درزمان باد طوفانی قابلیت دید صِفرمی باشد .                                             ــــ « فرش سفید » فرش پرده ، دستمالهای کاغذی وموضوعات دیگربرای بستر وغسل است .

  ـــ « مقبرۀ سفید » شخصی است که درباطن شیطان ودرخارج خوب معلوم می شود یعنی آدم ریا کار .                                ــــ « درخشانی سفید» یک اصطلاح برای روشنی ماهتاب .                                                                                     ـــــ « اطاق سفید » یک اطاق پاک است که دران حرارت تحت کنترل، اطاق بیدون  خاک  برای سامان وآلات قابل دقت . 

 ــــ « آب سفید » کف آلوداست ، آب کف مانند درتیزی ودر آبشار است. 

ــــ عروس لباس سفید را که نمایان گرپاکی وبی گناهی است می پوشد. سفید انعکاس دهندۀ نور ونشان دهندۀ رنگ تابستان است. سفید درزینت ورسم ورواج عام است زیرا اوروشن ، طبیعی ، وبا هرچیز می خواند. علا وتا سفید آلودگی وچرکی رانشان می دهد ولذا حفظ پاکی آن نسبت به دیگررنگها بسیار مشکل است.                                                                   ــــ داکتران ونرسها سفید می پوشند تا بی باری « عقیم بودن » را نشان دهند.

 ــــ  رنگ سفید آن است که تمام رنگها باهم دیگر یکجابوده وهمه دریک توازن قرارداشته باشند. 

ــــ بصورت فشرده «رنگ سفید » نمایان گراحترام ، خلوص ، سادگی ، پاکی ، صلح ، تواضع ، دقت وظرافت ، بی گناهی ،     جوانی وشباب ، تولد ، زمستان ، برف ،خوب ، عقیمی وبی باری وعروسی می باشد .                                                   ــــ ماازسفید به منظور تجسم سخن رانی « پاک به مثابۀ برف باری » یا« یک دروغ سفید » استفاده می کنیم. ما سفیدی را با رفیق خوب درتیاتر کهنۀ غربی همراهی میکنیم .                                                                                                   ــــ درکلتور شرقی ها سفید نمایان گر سردی و نازائی است.

      رنـگ بـنفـش و ارغوانی درخدمت انسان : 

  ــــ ملکه « کلی او پاترا»« 30 ـــ 69 قبل از میلاد فرمان دار مصر » رنگ ارغوانی را خوش داشت.

 ــــ در«تائیلیند» بیوه هادرعزاداری فوت شوهران شان لباس ارغوانی می پوشند. 

ــــ « قلب ارغوانی » دراردوی امریکا زینت عساکرمجروح یا کشته شده درجنگ است. 

  ــــ « ارغوانی » رنگ سلطنتی است

  ــــ ردایالباس ارغوانی علامت اقتدار ورتبه است .

  ـــ « صحبت ارغوانی ( بی معنی ) صحبت بی احترامی است.

   ــــ ارغوانی رنگ کردن اطاق طفل : رشد فکری طفل را بار می آورد. 

 ـــ  نمایندگی ازجلال وعظمت ، معنویت ، نجابت ، تجلیل ، رمز ، انتقال ،عقل ، روشن فکری ، ستم وبیداد، خودبینی وتکبر، ماتم و عزاداری ،رنگ ارغوانی را به مثابۀ رنگ مرموز وعجیب وغریب می پندارند. رنگ ارغوانی را از غشای مخاطی حلزونها می ساختند وبرای انجام این کار هزاران حلزون لازم بود تا ازآن یک گرام رنگ ارغوانی که نجبا امر داده بودند بدست آورند. رنگ ارغوانی درنزد نجبا واعضای سلطنتی نمایان گر خوش گذرانی ،ثروت ، مهارت وفریب بوده ودرعین حال رومانتیک یاتصوری وخیالی وزنانه ئی است.باآنهم ازآن سبب که موجودیت این رنگ درطبیعت نادراست آن را بصورت مصنوعی می سازند.درآدرسهای زیل نمونۀ از رنگهای فوق را در طبیعت می بینید:

آدرس ( 247  ) تجلی رنگها در گلها وسایرعجائبات خلقت   :

 

Artistic Efforts Photo Gallery by Barry Green at pbase.com

محتوای فلم : بابازشدن صفحه به هزاران رنگها ی زیبای گلها ، حیوانات رنگهای مختلف وانسانها را می بینید وبالای هر گل  وهر فوتودودفعه کلیک نمائید بزرگتر می شود. هم چنین بالای کلمه های که در پایان  تحریر شده و دربالای صفحه هم است می توان اینجا نیز کلک وملاحظه نمودو به صنعت وحکمت بی پایان خداوند «ج» سپاس گفت . باید به خاطر داشت که با فعال شدن یک عنوان ، درعنوان مذ کور تعدادی از گلها وجوددارد که نمبر وتعداد آن درزیر فوتو تحریر شده وهر کدام به نوبۀ خود درپرده آمده وتا آن وقت تجلی میکند که ختم شود .

با کلیک کردن این جمله می توان 109 نوع گل هارا طور اتومات یکی پیهم دیگری درپرده دید.

| «ــــکـلیک شوند| 109گل خود بخود در پرده می آید .slideshow

 

 

          tree view

 

profile | all galleries| Just Frost | In the Forest

 

Artistic Efforts |   | Floral Impressions | Island Landscapes |

 

| Pine Needle Abstracts | Iris Leaf Abstracts | Venice in April   

 

| Glacier National Park | Mostly Clouds |

 

Ellie's Garden

 

New England Landscapes |Images of New York City

Mt. Rainier and the Olympic Peninsula | | In Box

| گل بنفشSee full-size image.

| ««ــــــکلیک رنگ بنفش|شودImage

 

|نوع رنگهای نور.Image

millions of photos

**************************************************

   رنگ آبی درخدمت انسان ::

 ـــ  مردم روم باستان و مزدوران عامه ازنگاه روانی واجتماعی رنگ آبی می پوشیدند.امروز پولیس وکارگران عامه آبی می پوشند. 

ــــ آبی درایران رنگ عزاداری است . همچنین رنگ صلح آسمانی و ومساجد .                                                             ــــ آبی را برای حفاظه ازساحره ها وفریب کاران می پوشیدند زیرا تصور داشتند که آنها این رنگ را خوش ندارند. 

 ــــ اگر شما « آبی دقیق » هستید ، شما نجیب زاده ومتقی می باشید.

ــــ آبی نمایان گر محبت است وازاین است که عروس آبی را نقل می دهند یا کدام چیز آبی رادرروز عروسی می پوشند.

  ـــــ اطاقیکه آبی رنگ شده نمایان گر آرامش است .                                                                                               ــــ  « احساس آبی » احساس غم واندوه است.« شیطان آبی » افسردگی حس می کنند.

ــــ کدام چیز « بیرون از آبی » اواز کدام منبع ناشناخته دریک زمان غیر منتظره  است. 

 ــــ کتاب آبی لست اجتماعی اشخاص برجسته وسرشناس است. 

 ــــ اولین جایزه یا انعام را نوار آبی بدست می آورد.                                                                                          ـــــ شخص دارای خون آبی از نسب یا نژاد نجـبا است ، این ممکن است از ورید های آبی ورخسارسیاه وسبز رنگ آن اشرافیون گرفته شده که این اصطلاح را برای دفعۀ اول استعمال کرده اند. 

 ــــ « درآبی » یعنی که نا شناخته.                                                                                                                     ــــ یک « بینی آبی » شخص سخت گیر ووبابسته به فرقۀ پاک دینان است .                                                                 ـــ  یک « جراب آبی » منسوب به زنان فلضلۀ قرن 18بیان گرزن دانشمند دارای دانش عالی است . 

 ـــ فراعنۀ باستان مصربرای حمایه شدن از شیطان «آبی» می پوشیدند. 

 ـــ  « آبی » یک سبک وشیوۀ  سرود مردم غیر دینی افریقائی ـــ امریکائی جنوب است . نفوذ این سرودها دررشد وارتقای جنبانیدن هاو سرودمملکتی زیاد بود.

 ــــ « قوانین آبی » برای تشدید اصل های اخلاقی استفاده می شد .                                                                               ــــ « نوارهای آبی تخته ها » متعلق به گروپ اشخاص تخصص دیده استفاده می شد .                                                     ــــ «آبی » رنگ آسمان وابحار است ویکی ازمشهورترین و عام ترین رنگها می باشد. 

 ــــ « آبی » عکس العمل مخالف سرخ است .رنگ آبی مسالمت آمیز، آرام وبی جنبش تعامل کیمیاوی را دربدن انسان می سازد که موجب تسکین وسکون می گردد واز همین رو اطاقهای خواب راآبی رنگ می کنند.

 ــــ  « آبی » می تواند سرد وافسرده باشد. 

 ـــ طراحان سبک وشیوه توصیه می نمایند که درامور سوال وجواب وملاقات آبی بپوشند زیرا این لباس نمایان گر نجابت است .  ــــ انسانها دراطاق آبی زیاد  پرحاصل می باشند . مطالعات نشان داده که حمالها یا بار گیرنده ها می توانند وزن سنگین را در میدان آبی انتقال دهند .                                                                                                                                     ـــــ رنگ آبی رنگ برق است.مادرپروگرامی زندگی میکنیم که بواسطۀ انرژی الکترو مقناطیسی تولید شده یعنی آبی سفید ... عقب به منبع.

     ـــــ «آبی » رنگ راستی وحقیقت ، آرامش وتوازن است که باکهمک آرامش مغزی بدست می آید . 

 ـــ  «آبی » برای سرد شدن، آرامش ، تجدید ساختاری وحمایه مفید است.                                                                    ـــــ  « آبی » وضع تب دار وبیقراری را کهمک می کند، او  

  رنـگ سـبـز درخدمت انسان : :       

ــــ رنگ سبز رنگ اسلام است .

ــــ تنها یک ملت « لیـبـیا » بیرق مکمل سبز دارد .                                                                                                 ـــ برای مردم افغانستان در بیرق ملی شان رنگ سبز را به مثابۀ سربلندی وآرامی وصلح استفاده می کنند. 

  ـــ  رنگ سبز برای بعضی از ممالک شمال وجنوب خط استوا همرا باخطر محسوب می شود .                                           ــــ مصریان باستان فرش معابد شان را سبز رنگ می کردند.

 ـــ  رنگ سبز برای مردم یونان باستان نمایان گر فتح وپیروزی بود.                                                                           ـــ مردم مناطق ارتفاعی سکات لیند لباس سبز را به منظور نشانۀ احترام می پوشیدند.

 ــــ رنگ سبز رنگ ملی مردم آیر لیند وبرای کاتولیک ها معنی مذهبی دارد .                                                                 ــــ سبز معنی « رفتن » رادارد، درزمانیکه تمام سیستم سبز است ، معنی آن را میدهد که تمام چیز ها دارای نظم است . 

 ــــ اطاق سبز زال کانسرت یا تیاتر جای است که انجام دهندگان تیاتر وکانسرت قبل ازرفتن به سـتیج ، آنجا راحت می گیرند.

   ــــ « چشم سبز عـفـریت ها » حسادت است .

ــــ « چشم سبز آدم نوکارومبتدی » یک آدم نوآمدنی است که شخص بی حیله وساده می باشد .

 ــــ  سبز جوان باطراوت است .                                                                                                                         ــــ « سبزی اطراف جوی باریا گوشت ماهی » معنی محصور شدن ، کم رنگ ومریضی بودن است .

 ـــ « سبز همرا باحسادت » معنی حسادت کامل یا رشک شدید است .                                                                          ــــ یک شخص با « شصت سبز » خوب است زیرا رشد نبات را امکان می دهد. 

ـــــ  سبز عام شهر استراحت است .

ــــ  سبز رنگ صحت وشفایابی ورنگ طبیعت است.

ــــ سبز رنگ زینتی متداوم وبسیار متداول است ، سبز نمایان گرطبیعت است.

  ـــــ رنگ سبز آسان ترین رنگ برای چشم بوده وبصیرت را رشد، آرامش می دهد،نیرو بخش وخسته گیر است. 

 ـــ  شفاخانه ها اکثرأ از رنگ سبز استفاده می کنند زیرااو مریضان را آرام می سازد .                                                   ــــ عروس هادرقرون وسطی لباس سبز می پوشیدند واین نشانۀ بار آوری وحاصل دهی بود . 

  ــــ سبز تاریک لباس مردانه ، محافظه کاران وثروت طلبان است . با آنهم زنان خیاط اکثرأ درزمان نشان دادن سبک وروش ازاستعمال تار سبز انکارمی کنند وگمان دارند که او ترس وبد بختی را بار می آورد .

ــــ درچین ، کلاه سبز معنی آن رادارد که خانم مرد براو دغل بازی ومسخره می کند یعنی برای بسته بندی رنگ خوب نیست.

ـــــ بصورت خلاصه رنگ سبزیکی از عام ترین رنگ مطلوب ومحبوب وتحریک کننده است . او نمایان گر طبیعت ، محیط ماهول ،صحت ، خوش بختی ، جوانی وشباب ، نوآوری ، قدرت ونیرومندی ، بهار ، سخاوت ، بار آوری وحاصل دهی ، حسادت ، بدچانسی ، رشک آوری ، خام دستی وبی تجربه گی است

آدرس ( 248 ) مجموعۀ از رنگ های سبزدرطبیعت ، که تعدادی از آیات مبارک قرآن مجید از رنگ سبزیاد آوری فرموده :

Image results for nature animation

  محتوای فلم : باباز شدن صفحه به تعداد صدها صدها فوتو های است که هریک آن باید کـلِک شوددراین وقت صفحۀ جدید ظاهر می شود که همان فوتوی انتخاب شده درقسمت بالا وچپ صفحه دیده می شود، حالا تکرار بالای آن فوتو ویا بالا ی نام آن که به رنگ آبی ودر طرف راست فوتو است « کـلِک » کنید ، آن فوتو بزرگ تر وبزرگتر معلوم می شود،به این ترتیب ازنعمت های ارزانی شده از نور آفتاب را دررنگارنگ شدن طبیعت لذت برده وبه آفریدگار آن که خداوند«ج» است سپاس ادا نمود .

 

آدرس ( 249 ) مجموعۀ از حاصلۀ مفید آفتاب یا رنگ های متنوع که دروجود اشیای طبیعت آفریده شده :

 

Snow     Other        Plants          Flowers  . Weather                           

                           « آب وهوا ،      گلها ،                   نبات ،           دیگران ،      برف »  

..

 Waterfalls         Sun        Rainbows       Trees ــ                                   

                                   « درخت ها ،      قوس قزح ،             آفتاب ،               آب شار

ـ

Stars                   Nature              Flowers                                          

                                             گــلـهـا                              طبیعت                      سـتـاره ها

  Rain Drops ScreenSaver

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 2

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 6

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 7

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 8

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 9

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 10

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 11

 

Animation Buddy MySpace Animations - Flowers 12

*************************  ************************* 

 رنـگ زرد درخدمت انسان :

ــــ رنگ « زرد » دربرما ومصر نمایان گر عزاداری است .                                                                                    ــــ جلا دان درهسپانیه باستان لباس زرد می پوشیدند.

 ـــــ  « زرد » درهندستان سمبول تجاران یا زارعین است.

 ــــ درفرانسه درقرن 10میلادی دروازه های خیانت کاران وجنایت کاران « زرد» رنگ می شد.

 ــــ  هندیها نمایش جشن بهاری رادرلباس زرد می گذرانند. 

  ــــ  اگر کدام شخصی گفته شود او « جوی بار زرد » دارد، معلوم می شود که او آدم تر سووبزدل است .                             ـــــ درجاپان درزمان جنگ دودمان شاهی سالهای 1327هر نفر جنگ جو، گل دائو دی زرد می پوشیدند واین علامۀ شجاعت ودلاوری بود . 

   ــــ نوارهای زرد نشانه وسمبول حمایۀ عساکر درجـبه است .

  ــــ « زرد » سمبول رشک وفریب است . 

 ـــ اکتورهای قرون وسطی درمیدان صحنۀ بازی ،مرده ها را با لباس زرد تمثیل می دادند.

 ـــ « زرد » درطبابت برای درمان کنندگان رنگ صلح است .                                                                                    ــــ  « زرد » به خوبی دیده می شود واکثرأ به مثابۀ اخطار استعمال می شود. او هم چنین سمبول کرانتین یا منع ساحۀ است که احتمال خطر دران است .                                                                                                                                 ـــ « ژورنالیزم زرد » نمایان گر غیر مسئو ل  وراپوردهندۀ آلارم خطر است .

ـــ چهرۀ زرد خوش منظر آفتاب جلب توجه هر یابنده را میکند.ویک رنگ خوش باور است.

 ـــ مردم مزاج وحالت شان را دراطاق زرد می بازند واطفال زیاد گریان وچیغ می زند. 

 ـــ  نفوذ کردن رنگ« زرد » در چشم  مشکل زیاد بار می آورد واگرزیاد استفاده گردد مقاومت را اازدست می دهد.

 ــــ  رنگ « زرد » تمرکز رازیاد وبلند می برد وازاین است که درجاده ها ازآن استفاده می شود.

 ــــ رنگ «زرد » عمل میتابولیزم یاتحولات وجود انسان را سریع می سازد .                                                               ــــ گل زرد سمبول رفاقت ، بی صبری ، ونسبت به سرخ ترس آوراست .                                                                    ــــ رنگ «زرد » درآسیا مقدس ، مجلل وباشکوه است .  

  ــــ بصورت فشرده رنگ  « زرد » نمایان گر خوشحالی ، خوشنودی ، خوش بینی ، معنویت ، تفکروخیال ، امید ، درخشانی  آفتاب ، تابستان ، طلا ، فلسفه ، بی اعتمادی ، ترسو ، خیانت وافشای سریات ، رشک وحسادت ، طمع کاری ، بد گمانی ، مریضی ، مخاطره ، روحانیت والهام والقا می باشد .

آدرس ( 250 ) تجلی رنگهای اولیه ، دومی وسومی : منفرد ( بنفش ، آبی ، سبز،زرد، نارنجی وسرخ ) دومی وسومی

laser stage light|laser entertainment|laser light shows|laser ...

محتوای فلم : یکی ازجالب ترین فلم که نمایش هررنگ را بصورت رنگ های منفرد ،رنگهای دوگانه ، سه گانه و چندین رنگ نشان می دهد .باباز شدن صفحه ، بطرف چپ صفحه عناوین [ رنگهای منفرد ، رنگهای دوگانه ، رنگهای سه گانه ومخلوطی از سه قسم فوق ورنگهای ستاره ها « به رنگ آبی ، سرخ ،زرد وسبز »] تحریر شده که می توان هریک آنهارا « کـلیک »   وبعدباباز شدن صفحۀ نو، چوکات بارسم رنگها می آید، اگر خواسته باشید که رنگهارا بصورت متحرک بیاورید بالای جملۀ که بطرف بالا وراست همان عکس است «1» کلیک کنید واگر خواسته باشید که فوتوی بزر گ آن رنک را ببینید بالای جملۀ بالا ووسط همان فوتو کلیک کنید«2» .مانند «1» و«2» پایان. گرچه این رنگها ساخته گی است ولی تجلی از رنگهای نور آفتاب می دهد .

Show JPG……………showFlash/vidio

                                                        « 1»                                       «2»

 

رنــگ نــا رنـجـی درخدمت انسان :

 ـــ رنگ نارنجی ترکیبی از رنگ زرد وسرخ است. این رنگ مانند رنگ سرخ گرم است  اما به اندازۀ بسیار کم.                 ـــ  رنگ « نارنجی » بیان گر انرژی است.                                                                                                        ـــ این رنگ کیفیت درخشانی داشته وبه منظور جلب توجه است مثلا به مانند اشاره احتیاط.

   ــــ  رنگ « نارنجی » خاطرۀ برگ ریزی خزانی ، سرشخی ، وآخرین شبهای خزانی  را نشان میدهد .                                  ـــ رنگ «نارنجی » نشان دهندۀ توازن ، گرمی ، شور وذوق ، انرژی وزنده دلی ، زرق وبرق ، وجلب توجه است.

   ــــ رنگ « نارنجی » درنزد مردم آیرلیند مفهوم واهمیت مذهبی دارد( پروتستان ).               

 

        رنــگ ســُرخ درخدمت انسان:

 ـــ رنگ « سـُرخ » یکی ازآن رنگهای است که به آن توجه زیاد مبذول شده.این رنگ در طیف امواج از گرم ترین وپرانرژی   است .                                                                                                                                                       ــــ ما رنگ سرخ راوابسته با محبت، عشق ، خطر ،آرزو ، سرعت ، قوت ، خشونت ، قهر وغضب ، نشانۀ خارج شدن ازخطر، نشانۀ توقف ، وخون است .

ــــ رنگ « سـُرخ » جواب حاضر شدن وفراخواندن به جنگ یا پرواز،  بلند شدن فشار خون وسریع ساختن ضربان قلب است .                                                                                                                                                          ــــ رنگ « سـُرخ » رنگ انتخاب برای کلمات روانی ، محبوسین یا شفاخانه نیست. 

    ــــ رنگ « سـُرخ » درچین نشان گر جشن وخوشبختی بوده ودر رخصتی ها وعروسی ها مورد استفاده قرار می گیرد. اطفال چینائی نام گذاری شان رابا جشن وارۀ تخم مرغ سرخ تجلیل می کند .                                                                        

 ــــ رنگ « سـُرخ » دربسیاری از رسم ورواج ها برای برگذاری های از مراسم عزاداری تا عروسی استفاده می شود .         ــــ رنگ « سـُرخ » درهندستان رنگ پاکی وصفائی بوده ودرلباس وتجهیز خارجی مورد استفاده قرار می گیرد وهمچنین رنگ سرخ سمبول یا نشانۀ عساکراست .                                                                                                                         ــــ بیرق « سـُرخ » دریونان باستان نشانه واشاره برای جنگ بود ، آنها تخم را درزمان جشن مذهبی سرخ رنگ می نمودند

ــــ رنگ « سـُرخ » چون قابلیت دید دارد بنأ نشانۀ توقف ، توقف روشنی ، منع روشنی بوده وتمام آلات ووسایط آتش کننده به سرخ رنگ می شوند.   

   ـــ مردمان مصر باستان ، خوهاراازنژاد سرخ دانسته وبه منظور تاکید وقوت بدنهای شان را سرخ رنگ می کردند.

 ــ رنگ « سـُرخ » درروسیه معنی قشنگی را می دهد. بالشویکها زمانیکه درسال 1917شاهی تزاری را ازبین بردند، بیرق سرخ راسمبول فتح شان انتخاب کردند وهمین بود که رنگ سرخ ، رنگ کمونیزم شد.

 ــ  رنگ « سـُرخ » درافریقای جنوب ، رنگ سوگواری وعزااست .                                                                           ــــ بستن نوار سرخ در موتر جدید خوش بختی شمرده می شود .                                                                                ــ مرمان خرافاتی وموهوم پرستان فکر می کنند که « سرخ» شیطان را به وحشت انداخته ومی تر ساند. 

   ــــ « شهر را سرخ رنگ کردن » معنی جشن را می دهد.  

 ــــ رنگ « سـُرخ » رنگ عامی است که معمولأ دربیرق های ملی دیده                        

ــــ درانگلستان درجنگ « گلها » سرخ رنگ خانۀ « لان کستر » [ خاندان سلطنتی شمال غرب انگلستان ) بود که خانۀ « یارک »( شهر انگلستان واز نسب فامیلی سلطتنتی ) که سمبول رنگ «سفید» داشت مغلوب کرد .                                       ــــ عساکر ایطالیائی حکمدار « گاری بالدی » که ایطالیای معاصررادرقرن 19متحد ساخت ،« پیراهن سرخ » راپوشیدند.      ــــ « سرخ دیدن » اینکه به قهر وغضب بودن است .                                                                                               ـــ  « شاه ماهی سرخ » (  موضوع‌ مطرح‌ شده‌ براي‌ فرار ازطرح‌ موضوع‌ مورد بحث‌یا پي‌ نخود سياه‌ فرستادن) یک سرگیچی وابهام است، یعنی که توجه را از موضوعات اصلی دور می سازد.

  ـــ « چـشـم سـُرخ » یعنی جنگ شبانۀ طیاره است .

  ـــ « درسرخ » اینکه تجارت پول را ازدست می دهد.    

  

  رنگ سیاه درخدمت انسان :

 رنگ سیاه نمایان گر قوت واقتداراست. استفاده ازرنگ سیاه دررسم ورواج عام است زیرا این رنگ مردم رانازک تر وباریک تر نشان می دهد. رنگ سیاه بی اندازه زیبااست. رنگ سیاه نمایان گر اطاعت وعباذت است، راهبین لباس سیاه می پوشند تا عبادت شان را به خداوند«ج» نشان دهند.بعضی ازماهران رسم ورواج می گویند، خانمیکه لباس سیاه می پوشد بصورت غیر مستقیم اطاعت را به مردها نشان می دهند .                                                                                    تجهیزبودن به رنگ سیاه تعبیر قوۀ بزرگ داشته ویا پوشندۀ لباس سیاه راکناره گیرویا شیطان نشان می دهد.انسان های شریر مانند « دراکولاها » به معنی اژدهاریا شیطان اکثرأ لباس سیاه می پوشند.

ـــ مصریان باستان ورومنها لباس سیاه را درعزاداری استفاده می کردند چنانچه اروپائیان وامریکائیان امروز استفاده می کنند. 

 ـــ پیراهن سیاه را قطعات امنیتی اردوی هیتلری می پوشیدند. 

  ـــ سیاه اکثرأ نمایان گر محرمانه است.

ـــ سیاه راضی نگداشتن انسان های ناسالم ، افسرده ومریض است.

ـــ شخص دارای قلب سیاه شیطان است.

ـــ اگر تجارتی « سیاه است » او برای ساختن وپیداکردن پول است .

ـــ « لـست سیاه » لست آن عده اشخاص ویا سازمانهای است که باید تحریم ویا جزاداده شوند.

ـــ سیاه همرا با اغوا ، تحریف ، فریب و زیبائی ، وقاراست مثلا « نکتائی سیاه در مجالس رسمی».

ـــ کمربند سیاه دربازی «کراته» نشان دهندۀ مهارت است .

ـــ علم یا بیرق سیاه دریک مسابقۀ موتراشاره دهندۀ دریور است که باید به خط معین حرکت کند.

ـــ گاردهای سیاه ارازل اند .

ـــ مصریان باستان عقیده داشتند که پشک سیاه قوۀ خداوندرادارد .

ـــ شش سیاه مریضی معدن چیان ذغال است که به تکرر خاکهای ذعال را تنفس می کنند.

ـــ اخذ کردن اشیادر پوستۀ سیاه معنی ترس وهراس دارد.

ـــ مارکیت یابازار سیاه یک تجارت اموال یا پول غیر قانونی است .

ـــ گوسفند سیاه یک شی مطرود ومنفوراست.

ـــ شستن سیاه که مخالف شستن سفید است معنی اینکه آشکار شود ویا درروشنی نوربرده شود.

ـــ بیهوشی یا سیاهی دوران تاریکی است که از مفقودشدن برق بدست آمده ، یعنی برای حمایه ازتجاوزهوائی درزمان شب یادرسینما به منظور جداکردن صحنه از بازی .

ــــ سیاه یعنی که نور دران نیست بنأ رنگ هم نیست ، اونمایان گر قوت ، تمایلات جنسی ، اغوا ،تحریف ، رسمیت یا تشریفات ، ثروت ، زیبائی ، وقار ، گمنامی ، افسردگی ، ژرفا ، عمق ، سبک وروش ، شیطانت ، رمز ، ترس، غم ، قهر ، افسوس  وندا مت، زیر پرده ، رنگ تخنیکی خوب ،عزاومرگ ، درمکالمات گفته می شود که « پشک سیاه را نه گذارید که راه شمارا قطع کند، یا بازار سیاه وغیره.                         «ادامه دارد »

عنوان 4 ) تاثیرات طبی ومعالجه وی نور قابل دید بربدن انسان .

   

    

²{{ ²²{²{{ ²²{{ ²{{ ²{{ ²

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved