Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

         آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد ستاره ها آفریده شده . 

 

  ج ) آن قوانین واندازه گیریها که دربنیاد کهکشانهاآفریده شده .

 

         انسان موجودی است که درطول حیات خود نیاز به حمایه وادامۀ حیات خوددارد، آن نعمات مورد نیاز حیات انسان که انسان قدرت بدست آوردن آن را ندارد،ازطرف خالق جهان به او بصورت رایگان وآسان می رسدواو می تواندآنهارا از دو مرجع اصلی به دست آورده وزندگی نماید:

         1) آن نیاز های که از آسمان یا بطور مشخص از کهکشان ، ستاره ها، آفتاب ، سیارات، ماهتاب به انسان می رسدمانند روشنی یا نور آفتاب ، حرارت آفتاب ،حفظ زمین بالای مدارو استقراروسکون یا عدم لرزش وتکان زمین برای آرامش وجودوادامۀ نورمال حیات ،وجود گازات مختلف برای تنفس ورشد بدن،کوه ،صحرا،ابر،بادو باران وصاعقه.

          2 ) آن نعایمی را که کرۀ زمین همرا با ارگانها وسیستم های خود شب وروز درفعالیت خویش ارزانی نموده  وحاصلۀ مفیدۀ آن را برای رفع نیاز حیاتی انسان می دهد، مانند شب وروز موافق ، حفظ انسان از نفوذ اشعه های فضائی  به سطح زمین ،حفظ تعادل حرارتی بین روز وشب ، ذخیرۀ مواد پطرولی وآبهای صاف درعمق زمین ،وجود آتش فشانها برای اکمال گازات مصرف شده در آتموسفر،وتشکل کوه هابه منظور ذخیره گاهای آب وبرف ،دره ها وجوی بارهای آب روان ، حرکت کتله های براعظم ها برای پیداکردن بسترابحار وصدهای دیگر.

           سوال دراین است که حاضر ساختن این همه نعمت ها کار خودی است ویا درآنها قانون واندازه گیریهای هم وجوددارد؟ که با بکار گرفتن آن ، می تواند آن نعمتها بدست آید ودرغیر آن این نعمت ها به مشکلات ونابودی حیات انسان منجر می گردد.مثلا اگر نور آفتاب خالص نبوده ودران اشعه های هلاک کننده داخل باشد حیات را نابود می کند .اگر این روشنی از حدنورمال که رنگ سفید دارد شدید بوده ورنگ آبی پیداکند تمام نباتات را ازبین می برد وبه هلاکت انسان می رساند .اگر حرارت آفتاب از حد نورمال کم باشد انجام عمل ترکیب شدن ویاعمل فوتو سنتیز وکاربن سازی درنباتات از بین می رودواگرکدام ستاره به نزدیک آفتاب بوده وحرارت وروشنی آن باحرارت وروشنی آفتاب جمع شود وقوۀ جاذبۀ آن مدار حرکت زمین را تغیر داده یا از بین ببرد حیات را به نابودی می کشاند ومانند این به صدها وهزاران عوامل دیگر وجوددارد.

         دانشمندان اولامنابع اکمال نیاز های حیات رادر اجرام سماوی تدقیق وبعد ازان چگونگی بدست آوردن آن نیاز هاراازراه تاثیر قوانین واندازه گیریهای که دربنیاد آن اجرام سماوی به کار وفعالیت هستند علمأ سنجیده وبراصل قوانین فزیک وریاضی محاسبه وبعد از تائید وتصدیق فشردۀ آنهارا دراینجا جمع ونشان می دهد که تما م آنها قوانین واندازه گیریها آفریده شده وتصادف وچانس رادرآنها راهی نیست .وثانیآ عوامل وفکت های را که موجب تبدیل آن حاصله یانعمت ها به مصیبت وفاجعه ونابودی حیات می شود نیز محاسبه نموده وبه نتیجۀ رسیده اند که حاضر ساختن آنهمه پیش بینیها کار تصادف نه ، بلکه یک طرح ودیزاینی است که آفریده شده اند.

           اینک سلسلۀ از آن اندازه گیریها :

 

            1  )   تیپ خوشه هایابازوهای کهکشان :

  

                   ه ـــ اگر بسیارزیاد وبه هم نزدیک می بود : خوشه هابا آفتاب ویا مدار آفتاب که دربین شاخه ها موقعیت دارد تصادم یا درمدار داخل شده وآنرا ازبین می برد وآفتاب نه می توانست زمین را درمدار ثابت ومعین حفظ ونور وحرارت موافق را به زمین بدهد .

                   ه ـــ اگربسیار دور وپراگنده می بود : گازاتیکه ازستاره های انفجاریافته در مکان پراگنده می شد

بسیار ازهم تیت بوده و برای مدت طولانی تر از امروز نه می توانست ستاره هارا تشکل دهد.

               د قـــــت : ما تمام این اندازه گیریهارا با نشان دادن فلم ها غنی تر ساختیم و منظور از نشان دادن انواع فلم ها این است که اولأبه ساختار آنها وثانیأ به تکاثف وموقعیت هریک آنها آشناشده وبعددر تدابیریکه هدف از آن جلوگیری ازخطرات گوناگون مانند ازبین رفتن مدارها ، نجات ازاشعه های نیرومند وهلاک کننده ، پیدانشدن حرارت مرگ بارونجات ازتاثیر شدید قوای جاذبه وتصادم ستاره ها باشدودرعوض بوجودآوردن نظم ،هم آهنگی ، توازن وحاضر شدن نیاز ها وشرایط مناسب حیات است ، تحت نظر بوده وبرای بدست آوردن آنها ، برای هریک آنها اندازه گیری های دقیق آفریده شده، توجه نموده وبه حکمت وعلم آفریدگارجهان سپاس گوئیم .

********************

        آدرس ( 147 ) مجموعۀ از تیپ خوشه های کهکشانهای مختلف درجهان را بامقیاس های بزرگ نشان می دهد: امی که هر یک از آدرسها کلِک شده ودر چگونگی کار وساختارشان اندیشه وتفکر شود .

 

|ــکلک شود.Two-Micron All Sky Survey

*******************

         محتوای فلم : باباز شدن صفحه ،یک سلسله عناوین ظاهر می شود که باید یریک آن کلِک گردند. وماعناوین مهم آن هارادراینجا هم آوردیم ومیتوان از همین جا هم باز گردند.

*******************

          

|ـــکلِِک شوند.The 2MASS Showcase

*******************

محتوای فلم : شما به تعداد 17 کهکشانهای بسیار دورتر از مارا بانام ها ومسافات شان می بینید وباید اصل فوتوها کلِک گردیده وماهیت آنها درک شود .

*******************

|ـــکلِِک شوند.Picture of the Week Archive

*******************

    محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، صفحات به اعداد تحریر شده که تعداد آن 27 صفحه است وباید هر صفحه کلِک گردیده وبعد نام کهکشانهای که می آید بافوتوهای آن ملاحظه وکلِک گردند تا بزرگ تر گردیده ومطالعه را آسان سازد .  

*******************

 |ـــکلِِک شوند. The 2MASSier Object Gallery

 

         محتوای فلم : دراین آدرس تعدادزیاد وهم بزرگی انواع مختلف کهکشانها ودرمجموع عظمت جهان را مشاهده می کنید.

              برای بهتر آشناشدن به عجائبات خلقت ، امید که هریک ازعناوین را که درصفحۀ بازشدۀ آدرس فوق تحریرشده کلیک نموده وبعد هر فوتوی که درصفحات ظاهر می شود دودفعه کلک شود تا فوتوبسیار بزرگتر نشان داده شود.برای آسان شدن،آدرس عناوین را دراینجا آوردیم ومی توان از همین جا نیز کلیک شوند .

*******************

            آدرس ( 148 ) مجموعۀ از تیپ خوشه های کهکشانهای گوناگون :

 

||ـــکلِِک شوند. کهکشانها.Galaxies

 

     محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، فهرست مکمل کهکشانهارا می بینید که فوتوی کهکشانها درطرف چپ وتشریحات آن درراست صفحه وهر کهکشان به نام های جداگانه یادشده ، شما بالای فوتوها کلیک وآن را درصفحۀ دیگر بزرگ تر وبزرگتر دیده وبه عظمت جهان وابرهای بزرگ وخالیگاهای بین کهکشانها آشنا میگردید . 

*******************

           آدرس ( 149 ) مجموعۀ از گروپ کهکشانهاوخوشه های آنها :

 

||ـــکلِِک شوند. Galaxy groups and clusters

          محتوای فلم : دراین آدرس تعدادزیادی از گروپ  کهکشانهارا می بینید که هریک دارای نام مخصوص به خود بوده ومی تواند باکلیک کردن بزرگ وبزرگ تر گردند .

*******************

         آدرس ( 150 ) مجموعۀ ازاجرام مربوط به نظام شمسی را می بینید

 |ـــکلِِک شوند.Solar System objects, به شمول Jupiter's moons

       محتوای فلم : دراین آدرس تمام سیارات نظام شمسی را با انواع سنگ های آسمانی ملاحظه می کنید .

*******************

 

         آدرس ( 151 ) نواحی هائیدروجن || که بصورت ابرهای سرد مکان را پر ساخته ومحل پیدایش ستاره های نو می باشند : |ـــکلِِک شوند.

 H II regions, star formation regions, and reflection nebulae

           محتوای فلم : یکی از عجائب ترین نمونۀ خلقت را که عبارت ازتعدادبسیارزیاد ابـر هـای آری اون می باشد ملا حظه می کنید که با کلک کردن دودفعه ئی بزرگ وبزرگ تر شده می روند.این ابر ها یگانه منبع تشکل ستاره های نوواکمال کنندۀ عناصر ثقیل موردنیاز زمین شمرده می شوند که ازراه سنگهای آسمانی به آتموسفر زمین تصادم وآنجا به بخار تبدیل ازیک طرف آبهارا واز جانب دیگر آیروزول ها یا زرات تشکل دهندۀ ابرهای آب دار زمین را تکمیل می نمایند .

         آدرس ( 152 ) تعدادی از آدرسهای مربوط به کهکشانها .

|ـــکلِِک شوند.

 | کهکشانها و ستاره گان دارای خوشه های باز Open star clusters

 |خوشه های کـُروی ستاره هاGlobular star clusters

 |میدان اجرام نوYoung stellar objects

 |ابرهای سیاره ویPlanetary nebulae

 |بقایای سوپر نووا.Supernova remnants

|اکتشافات اقمارمصنوعی حرارتی Various IRAS sources

|گروپ کهکشانها وخوشه ها.  Galaxy groups and clusters

اجرام های متفرقه 

|ـــکلِِک شوند.Miscellaneous objects

******************************

   آدرس ( 153 ) ا کـتـشافات دانشمند میزیـیرفرانسوی1817ــ1730 

 

 |ـــکلِِک شوند.The 2MASSier Gallery

***************************

|ـــکلِِک شوند.2MASS Image Gallery Home Page

***************************

 |ـــکلِِک شوند.the 2MASS Home Page

***************************

|ـــکلِِک شوند.The 2MASS Showcase                                                                                  


***************************

The 2MASS Picture of the Week Archive                           ***************************

|ـــکلِِک شوند.Second Incremental Release Gallery

***************************

           آدرس ( 154 ) انواع کهکشانها ، ابرها ی گازی واجرام سماوی :

|ـــکلِِک شوند.First Incremental Release Gallery

      محتوای فلم ها : برای درک بهتر از فوتوها می توان بالای صفحات نمبر 1 الی 12 کلیک وفوتوهای هر یک از صفحات آن را باز هم کلیک وبزرگتر آن را ملاحظه کنید

|ـــکلِِک شوند.

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

 **************************************

              آدرس ( 155 ) نقشۀ کهکشان شیری یاخانۀ آفتـاب :               

 

 |ـــکلِِک شوند.Map of the Milkyway Galaxy                                          

 

              محتوای فلم : شما کهکشان شیری را می بینید که از 6 بازوی فنری ساخته شده ونام های آن بالترتیب

 

عبارت اند از: بازوی نورمه ، بازوی سـینـتاوروس ، بازوی سـگیـتاریوس ، بازوی آریـیون یا بازوی محلی  ،

 

پر سیـیوس ، بازوی سـیگنوس یابازوی خارجی .

             آفتاب دربازوی آری یون واقع شده فوتو دیده شود .

*******************

         آدرس ( 156  ) کهکشان شیری :   

 

|ـــکلِِک شوند.SVS Animation 181 - Milky Way Antimatter Plume

   محتوای فلم : بابازشدن صفحه بالای این اعداد و جملات که به رنگ آبـی تحریر شده کلیک وفلم چنین فعال شود:         1) درفوتوی اول باکلک کردن این اعداد :

|ـــکلِِک شوند.352x240 (29.97 fps) MPEG-1   1 MB

         R صفحۀ چوکات دار ظاهر میشود وشما بالای دایرۀ خورد درکنج بالا وراست که بین آن حرف                  

تحریرشده کلیک نمائید ، یک جدول خورد ظاهر می شود وشما بالای کلمۀ:                                          کلیک نمائید برای شما فلم بازشده وچگونگی تشکل کهکشان شیری را می بینید.play

              2 ) درفوتوی دوم بالای این اعداد کلک کنید :

|ـــکلِِک شوند. 720 x 480         TIFF 1013

 

برای شما فوتوی بزرگ کهکشان ظاهر می شود که بعدأ باکلک کردن بالای علامۀ + فوتوبزرگ ترشده وشما چگونگی تشکل کهکشان شیری را می بینید .

*******************

            آدرس ( 157 ) موقعیت ستاره ها دربالای فنریابازوهای کهکشان شیری:

 

|ـــکلِِک شوند.See full-size image.

            محتوای فلم : دراین فوتوموقعیت بازوها ،  ستاره های خورد که به (دایرۀ خورد) وآفتاب به (دایرۀ کلان تر ) نشان داده شده [ آفتاب دربخش داخلی بازوی آری اون موقعیت دارد] درموقعیت مکانی آفتاب وبازوی آری اون وهم در موقعیت آفتاب دربخش داخلی یا نزدیک به مر کز کهکشان ، عظیم ترین وپر بهاترین نشانه های خلقت اراده وخلق شده وفشردۀ آن اینکه :

         1)اگرآفتاب دربخش خارجی بازوی آری اون می بود ،کتله های عظیم ابرهای آری اونی مانع دید آسمان زیبا شده وهم وجودابرهای گازی بالای سیر حرکت کرۀ زمین تاثیر منفی نموده حیات را ناگوار وفاجعه بار می ساخت.

         2 ) دربخش خارجی تعداد ستاره های عظیمی وجوددارد که بالای مدار حرکی آفتاب تاثیرات ناگوار می داشت وآن را تغیر می داد .

.                    ولی وجود آفتاب دربخش داخلی آری اوننعمت بزرگی رانشان می دهد وآن اینکه که مدار حرکی آفتاب تحت تاثیر دونیروی جاذبه مربوط به بازوی آری اون وبازوی داخلی سگیتاری اوس درتعادل قرار گرفته ومدارآن شکل دایروی گرفته واین به نوبۀ خود استقرار حرارتی را برای زمین داده است.

*******************

         آدرس ( 158 ) بازوهای کهکشان شیری وموقعیت آفتاب دربازوی آری اون :

 

|ــکلیک شودSee full-size image.

 

*******************

             آدرس ( 159 ) صورت تشکل ستاره ها وسیاره ها از گردش دورانی گازات وخاکها،وازجمله آفتاب :

| تشکل آفتاب

|ـــکلِِک شوند.ircamera.as.arizona.edu/.../solarsysform.htm

 

          محتوای فلم : شما چگونگی تشکل آفتاب را می بینید وبرای اینکه از تمام صفحه استفادۀ بهتر بدست آید باید بالای تمام جملات که به حرف آبی تحریر شده وهم بالای کمره های عکاسی کلیک شود .

           همچنین این آدرس را کلک نمائید وفلمی را می بینید که به بلیاردها بیلیارد زرات درحرکت بوده واز آن کتله های کهکشان وستاره ها ساخته می شود وشما متوجه نظم عمومی وهم آهنگی این جهان می بینید که چگونه خالق آن خداوندج آنهارا بانشانۀ قوۀ جاذبه نظم بخشیده .

 |ـــکلِِک شوند.Go YouTube!

*******************

    آدرس ( 160 ) چگونگی تصادم کهکشانها با یکدیگر :

 

| |ـــکلِِک شوند.ircamera.as.arizona.edu/.../starbursts.htm

 

         محتوای فلم : درجهان پهناورما چنین واقع شده که بسیاری از کهکشانها باهم نزدیک شده ودرتصادم واقع واز آن یک کتلۀ بزرگ تر تشکل نموده وکهکشان شیری نیز چنین دوره را با تصادم با ابرهای ماجیلانیک گذشتانده وشما درفوتوی پایان می بینید که کهکشان شیری چگونه ابرهای ماجیلانیک را درخود جذب ودرتشکل خود می کوشد .وامروز کهکشان شیری وکهکشان اندرومیدا یکی بادیگری باسرعت 300.000میل درساعت نزدیک شده می روند. ولی به اساس محاسبۀ دانشمندان وقوع چنین حوادث در موقعیت نظام شمس نه بوده ونه هم تا زمان ختم عمر آفتاب که 12 بیلیون سال دیگر تخمین شده موجود می باشد واینها همه برای حمایۀ حیات انسان است که چنین نقشه وارادۀ خالق ما بوده سپاس به چنین خالق مهربان .

             در صفحۀ که باز شده یک عکس کمره عکاسی است که کلیک شود:

         R صفحۀ چوکات دار ظاهر میشود وشما بالای دایرۀ خورد درکنج بالا وراست که بین آن حرف                  

تحریرشده کلیک نمائید ، یک جدول خورد ظاهر می شود وشما بالای کلمۀ:                                        

 کلیک نمائید برای شما فلم بازشده وچگونگی تشکل کهکشان بزرگ راازتصادم            play

دو کهکشان نشان می دهد.  

         آدرس ( 161 )چگونکی کار کهکشان شیری وافتاب را نشان می دهد :

 

|ـــکلِِک شوند.|کهکشان شیریcurezone.com/blogs/fm.asp?i=985422

 

              محتوای فلم : دانشمندان در کهکشان شیری عجائبات نوی را کشف نموده اند که منبع دانش بعدی شمرده می شود وعلا وتا تعدادی از آدرسهای مفید دیگری هم است که دانش انسان را غنی تر می سازد امید از ازآنها استفاده شود .

**********************************

 

             2 ) شکل واندازه کهکشان :

                 ه اگر بسیار بزرگ می بود: گازات که از انفجار ستاره ها درمکان  پراگنده می شد وهم ستاره های زیادیکه وجود می داشت ، مدار آفتاب رامختل ساخته وموجب انفجارات بسیارزیاد کهککشانی می گردید .

                ه اگر بسیار خورد می بود :  گازاتیکه ازستاره های انفجاریافته در مکان پراگنده می شدبسیار کم بوده بوده و برای مدت طولانی نه می توانست ستاره هارا تشکل دهد.

                  ه ــ اگر بسیار غیر منظم می بود : گاه گاه اشعه های بسیار نیرومندرا نشر وعناصر ثقیله مورد نیاز حیات را زهر دار وبرای حیات فاجعه بار وهلاک کننده می بود .

 

      **********************************  

            3 ) قسم یاتیپ کهکشان :

                ه اگر بسیار بیضوی شکل می بود: این کهکشانها بهم فشرده بوده ودر مرکز آن حفرۀ سیاه عظیم واقع است که درهر چند میلیون سال موج های ضربه وی را به اطراف خود فرستاده وگازات را که در مکان وجوددارد بسیار گرم ساخته ومانع تشکل آنها به شکل ستاره می شود واز همین علت است که قبل ازاینکه عناصر ثقیل کافی مورد نیاز حیات درداخل ستاره ها تولید می شدخود کهکشان وجود ستاره هارا از بین می برد ولذا بدون عناصر ثقیل حیات نه بود .

     آدرس ( 155 ) تیپ های بسیار زیاد کهکشانها [ فنری ، خوشه ئی ،بیضوی ، کلاه لبه دار،گرداب ، باز...].

 

|ـــکلِِک شوند.|انواع کهکشانهاHeritage site.

 

           محتوای فلم : این آدرس به نام [ میراث هـابـل یادشده وبه صدها وهزاران قسم اجرام سماوی را دران می بینید.باباز شدن صفحه یک دایرۀ مکمل است که آدرسها بالای آن تحریر شده وباید هریک آن کلیک گردند که بعداز باز شدن صفحه ، این سه آدرس در بالا وچپ فوتوها است که باکلک کردن شان ، صفحات مربوط به آنها باز می گردد.

|ـــکلِِک شوند.

*************************

|ـــکلِِک شوند.

         با کلیک کردن آدرس فوق فهرست مکمل انواع کهکشانها وابر ها می آید که درهریک آن جملات پایانی تحریر شده وشما آن را کلیک نمائید که همان فوتو بسیار وبسیار بزرگ نشان داده می شود .

|ـــکلِِک شوند.Big Display

*******************

|ـــکلِِک شوند.

   فوتوهای که درآدرس فوق می آید کلیک شود تابزرگ تر گردیده وشما به آن خوب تر آشنا می شوید .

*******************

              آدرس ( 156 ) دراین آدرس تعداد 313نوع کهکشان را می بینید :

 

|ـــکلِِک شوند.GALAXIE  

 

              محتوای فلم : برای شناختن هر نوع کهکشان ، باید بالای فوتوهای آن کلِک شود تا بزرگ وبزرگتر شده وبه چگونگی ساختار آنها آشنائی پیداشود.

*************************

           

           آدرس ( 157 ) دراین آدرس کهکشان بیضوی شکل متحرک رانشان می دهد :

 

|ـــکلِِک شوند.ESA Kids Life in Space Life around other stars

 

محتوای فلم : شما دراین فلم معجزۀ بزرگ خلقت را درتمام اشیای جهان می بینید وآن اینکه اکثریت مطلق اشیای جهان اولا درحرکت هستند وثانیأ استقامت حرکت شان ازراست بطرف چپ است.مثلا الکترونهابه اطراف هستۀ اتم بالای مدارهای معین قرار دارند واستقامت حرکت شان از راست بطرف چپ است، سیارات نظام شمسی بالای مدارهای شان بوده وبه اطراف آفتاب ازراست به چپ درحرکت اند،واینجا حرکت کهکشان را می بینید که ازراست بطرف چپ ومعجزۀ خلقت است که مانند طواف به دور کعبةالمکرمه  از راست به چپ دور می نماید.

*****************************

             آدرس ( 158 )  | کهکشان بیضوی شکل وبسیار منظم را می بینید .

 

|ــکلک شودSee full-size image.

              محتوای فلم : باباز شدن صفحه می توانید با استفاده ازکلِک کردن متواتر بالای دایرۀ که علامۀ +دارد

***************************** فوتورا بزرگ وبزرگتر نمائید.

         آدرس ( 159 ) انواع کهکشانها، ابرهای گازی وستاره ها وملاحظۀ آنها اززمین:

|ـــکلِِک شوند.| www.astrographics.com/.../GP0009.html

   

            محتوای فلم : باباز شدن صفحه : دو آدرس باید کلک گردد:

                 1) بالای کلمۀ ذیل کلِک شود، برای شما به تعداد 10فوتو را بانام شان باز میکند که وقتی بالای هریک از آن فوتو ها کلِک شود، بازهم به تعداد 6 فوتو ظاهر می شود که اگر آنها باز شوند به ده ها دها فوتوها ظاهر می شوند که باید بزرگ وبزرگ گردند .        

| ــــکلِک شود

                2 ) وثانیأ درپایان صفحه به تعداد 11 آدرس است که هریک آن باید کلِک گردند وشما در هر آدرس مذکور تعداد زیاد فوتوهارا می بینیدوبرای آسانی آدرسهای مذکوررا اینجا هم آوردیم ومی توان کلیک شوند :

 |ـــکلِِک شوند.: Gallery of the Hubble Space Telescope |

|ـــکلِِک شوند.David Malin's Astronomical Journey

|ـــکلِِک شوند.| Dennis Kunkel's Microscopic World

|ـــکلِِک شوند.| Astronomy Gallery

|ـــکلِِک شوند.| Earthshine/Moonshine by Matt BenDaniel |

|ـــکلِِک شوند.Robert Gendler's Window on the Universe

|ـــکلِِک شوند.| Earth from Space |

|ـــکلِِک شوند.Light Years by Russell Croman

|ـــکلِِک شوند.| Ted Kinsman's World of Science

|ـــکلِِک شوند.| A Cosmic Perspective by Akira Fuji

|ـــکلِِک شوند.| As Viewed from Earth by David Miller

         محتوای فلم :ملاحظۀ همه از عناوین فوق مهم است ولی از جمله سنگهای آسمانی نهایت مفید ودلچسپ است که باید باز شود .

            آدرس ( 160 )

||ـــکلِِک شوند. کهکشان غیر منظمSee full-size image

 

              4 ) توزیع یا تقسیم کتلۀ کهکشا ن :

                ه ـــ اگردربخش مرکز بسیار زیاد جمع شده بود : کهکشان اشعۀ زیاد رابالای سیارۀ زمین پخش می نمود .

               ه ـــ اگر دربازوهای فنری بسیارزیاد می بود : بازوی فنری نزدیک به  زمین بواسطۀ قوۀ جاذبۀ خود مدار زمین را مختل ساخته وهم اشعۀ مضرۀ زیادرا به زمین می فرستاد .

            5  ) موقعیت مکانی کهکشان :

             ه ـــ  اگر بسیار نزدیک به کهکشان زیاد خوشه دار می بود : ازنگاه قوۀ جاذبه مختل میگردید.                 ه ـــ  اگر به کهکشان بسیار بزرگ نز دیک می بود : نظام شمسی از نگاه قوۀ جاذبۀ کهکشان مختل میگردید.                 

              ه ـــ اگر از کهکشان خورد بسیار دور می بود : گازات وخاک های که از کهکشان در مکان پراگنده می شد بسیارکم می بود تا ازان ستارۀ تشکل می کرد . بدون ستاره آفتاب حیات نبود .

             6 )  غلظت کهکشان های بسیار بزرگ دوران اولیۀ جهان :  

              ه ـــ اگر کوچک می بود : معدنیات ناکافی را درمیدانهای بین کهکشان ها  پراگنده ساخته بنأ ستاره های که از مواد مذکور در آینده تشکل می نمودند فاقد معدنیات کافی بوده ونه می توانستند که درزمان معین سیر تاریخی فضائی حیات را حمایه کنند.                                                     

            ه ـــ اگر بزرگ می بود : مقدار فوق العاده زیادمعدنیات را درمیدانهای بین کهکشان ها  پراگنده ساخته بنأ ستاره های که از مواد مذکور در آینده تشکل می نمودند دارای معدنیات زیاد بوده ونه می توانستند که درزمان معین سیر تاریخی فضائی حیات را حمایه کنند.      

                       7 ) اندازۀ برامد گی بخش مر کزی کهکشان :                                                                   ه ـــ اگر کوچک می بود : مقدار گاز وخاکهای که به بازوهای فنری تزریق یا ریختانده می شد ناکافی بوده ونه می توانست که ستارۀ تیپ آفتاب وآنهم درموقعیت مکانی وزمان موافق را درادامۀ تاریخ کهکشان تشکل دهد.                                                                                                                   ه ـــ اگر بزرگ می بود : اشعه های که از بخش برامدگی مرکزی کهکشان نشر می گردید حیات را در سیارۀ حامل حیات نابود می ساخت .

          آدرس ( 161) عظمت جهان ونمای مرکز کهکشان شیری که درمرکز کهکشان های دیگر واقع اند :

|ــکلیک شود| See full-size image.

           مـحـتـوای فلم : شما عظمت جهان وتوزیع یا موقعیت مکانی کهکشانهاراملاحظه وبه خالق آن که همه را برای احیای حیات انسان نقشه وتدبیر نموده سپاس باید گفت .

          آدرس ( 162  ) نمای مرکز کهکشان شیری:

|ــکلبک شود|  مرکز کهکشان شیریSee full-size image.

      مـحـتـوای فلم :    مرکز کهکشان شیری دیده می شود که شدت اشعه ها وانفجار بخش مر کزی به چه اندازه نیرومند است. دانشمندان محاسبه نموده اند که فاصلۀ آفتاب از مر کز کهکشان به اندازۀ 30هزار سال نوری دورتر است که اگر دقیقآ این مسافه نزدیک تر می بود اولا قوۀ جاذبۀ کهکشان آفتاب را به خود نزدیک می نمودودران حال از حرارت حاصله حیات نابود می گردید وثانیأ خط مداری تغیر نموده واحتمال تصادم با فنر ها پیدا می شد ولی آنچه که سبب نابودی مطلق می گردید همانا موجودیت اشعه های نیرومند مرکز کهکشان بود که حیات را نابود می نمود .واگر از این مسافه دورتر می بود ، آن زمان عناصر ثقیله که از مرکز کهکشان به مکان پراگنده می شد بسیار پراگنده شده وآفتاب وسیارات آن تشکل کرده نه می توانست چنین است تدبیر ونقشۀ خالق جهان خداوندج که سپاس بی پایان به این رحمت بی شمار آن بربندگانش .   

 

             8 ) مسافۀ وسطی بین کهکشانها :   

                  ه ـــ اگربزرگتر بود : مقدار ناکافی گازها درکهکشان ما می رسید تا ستاره هارا درفاصلۀ زمان کافی تشکل می داد .

               ه ـــ اگرکمتر بود : مدار آفتاب از بنیاد تخریب می شد .

               9 ) غـلـظت خوشه های کهکشان :

                ه ـــ  اگر غلیظ بود : تصادم ویک جاشدن کهکشانها مدار آفتاب رامنقطع می ساخت.

                ه ـــ  اگرکم غلیظ بود : تاریخ جهان بسیار ناوقت شده ونسبت کمبود مواد،مانع تشکل ستاره ها می شد. 

                      10   )  درخشانی اشعه های فضائی کهکشان شیری :

                         ه ـــ اگربسیار کم بود: تولید بورون غیر کافی می باشد .

                        ه ـــ اگربسیار بلندبود: طول حیات برای حیات پیش رفته بسیار کوتاه می شود، طبقۀ اوزون سیاره بسیار زیاد تخریب میگردد .

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

{{{{{{{{{{{{{{{{

  

    

{{ {{{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved