Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد .

 

نــقــش نـشـا نه های چارج الکتـریـکی درحـجـرات بـدن انسان وتمام موجودات زنده

نــشـانـۀ دیگرچارجهای الکتریکی یا حرکت امپولسهای الکترو مقناطیسی در تارهاوحجرات اعصاب بدن:

چطوریکه فوقأ هم ذکرشد آفرینش چارجهای الکتریکی آن نعمت رایگان است که تاثیر ومفاد آن در تمام عرصه های جهان هستی نقش اولی را بازی میکند.واینک عنوان موجودنشانه های مذکوررا درچگونگی کارحجرات بدن انسان نیز آشکار می سازد. اگرمانشانه ها واندازه گیریهای خلقت حجرات بدن انسان را که می تواند نشانه های چارجهای الکتریکی راتجسم دهد بدانیم، می توان مفیدیت نشانه های چارجهارا درحجرات نیز آشکار ودرک نمود .سعی شد تابا موازات آشکارساختن نشانه های چارج الکتریکی ، از حکمت خداوندج درچگونگی خلقت وهم طرز فعالیت حجره نیز شرح مفصلی داشته باشیم زیرا هردو معجزۀ خلقت به نفع انسان تمام می شود.

چارج عبارت ازان خواص وکیفیتی است که بدون کدام علتی دربنیاد ذرات ابتدائی الکترون وکوارکها آفریده شده نه کم می شود ونه زیاد، نه پیدا ونه نابود می شود.فقط می تواند اندازۀ آن باهم جمع شود ویاتاسرحد اولیه تنقیص گردد. وقتی الکترون وکوارک به ذرات دیگری تبدیل می شوند، چارج های آنهابا آنها ضمیمه است ونابود ویا زیاد شده نه می تواند .مثلا الکترون یک ذرۀ واحد چارج است که درتمام حالات فقط خودش با چارج خود است ولی ازسه عددذرات ابتدائیۀ کوارک  پروتون ونیوترون ساخته می شود که حاصل جمع وطرح چارج های این سه ذره یاخودرا مساوی به یک واحد ویا به صفرنشان می دهند.

برای درک بهتر آن مثال ذیل کهمک می نماید:

 ــــ چارج الکترون = ( 1ـــ ).

ــــ چارج کوارک بالا =  (   3/ 2+ ). کوارک پایان =  ( 3/ 1 ـــ  ).

ـــ چارج پروتون = مساوی است به 1+ یعنی ــــــ  ( 1+ ). 1  = (3/ 1ـــ ) +  ( 3/ 2+ ) +  (3/ 2+)  

ـــ  چارج نیوترون = مساوی است به 0 یعنی ــــــ  ( 0  ).  0  = (3/ 1ـــ ) +  ( 3/ 1 ـــ ) +  (3/ 2+)  

دراتم حاصل جمع چارج الکترون وپروتون مساوی است به 0 یعنی ــــــ ( 0 ) =  ( 1ـــ )+ ( 1+ ). مادراتم نشانۀ ومعجزۀ خلقت را مشاهده می کنیم وآن اینکه ساختار آنها طوری است که حاصل جمع چارجهای ذرات ترکیبی آن مساوی به صفر یا خنثی است که اگر متفاوت می بود، دران زمان تمام اتم های جهان به ایــونهای مثبت یا منفی مبدل شده ولذا بواسط قوه های چارج مثبت ویا منفی شان یکدیگر راجذب یادفع نموده واز نتیجه کتله های بزرگ ستاره گان در تموج ،تصادم وویرانی ازبین می رفت، ولی فعلأ که اتمها درحال چارج صفری یا خنثی اند نه میتوانند یکدیگرراجذب ویادفع نماید ولذا جهان درسکون ، نظم وترتیب قرار دارد . 

 فوقأ بیان شد که چارجهای الکتریکی دراطراف خود یک ساحۀ الکتریکی وساحۀ الکتریکی دراطراف خود یک ساحۀ مقناطیسی پیدا نموده وهردوباسرعت 300000کیلومتر درثانیه درمکان خالی حرکت می نمایندکه این حرکت چارجها را به نام موج الکترومقناطیسی یاد می کنند.موج الکترو مقناطیسی خاصیتی دارد که ذرات دارای چاج را به داخل خود جذب وحبس نموده ورا ه یا استقامت حرکت شان را تغیر می دهد ولذا این خواص از آن نعمت رایگان خداوندج است که تاثیر مثبت وکار مفید آن تمام عرصه های حیات را گرفته واز جمله حیات انسان ومجموعه موجودات حیه به آن مربوط است، زیرا همین نیروی محرکۀ رایگان خداوندج است که ازیک طرف مواد غذائی واز جانب دیگر تمام معلوماتهای فکری وحسی انسانهارا به حرکت انداخته وآنهارانه تنها به محل نیاز آن درحجره ، درمعده ، درقلب ، درچشم ، درمغزمی رساند ، بلکه جواب آنهارانیزاز ارگانهای فوق ومخصوصأ مغــز گرفته وواپس به تمام ارگانهای فوق بدن خبر می دهد که درعدم موجودیت آن حیات نیست. این چارجهای الکتریکی است که تمام حجرات بدن با استفاده از آن غذای مورد نیاز خودرا از خارج حجره به داخل ومواد فضله یا مصرف شدۀ حجره را به خارج حجره انتقال می دهد وباز هم این چارجهای الکتریکی است که تمام معلوماتهای مربوط به احساسات ، اراده وتمایلات ما را،از پنج ارگان حسی گرفته وآن رابه قسم امپولسهای الکتریکی و ازراه حجرات اعصاب به مغز وارگانهای بدن انتقال می دهد.چگونگی کار، نظم وترتیب ، کنترل وادارۀ ارگانهای بدن ما از طرف چارجهای الکتریکی ،که هریک آن به نوبۀ خود نشانۀ ازآفرینش می باشد دران زمان بهتردر ک می شود که اولا ساختاراین ارگانهارا مطالعه نمود و در موضوع موجوده اولأ حجــره را شرح وبعد نشانۀ از چارج های الکتریکی را درآن می بینیم .

  تجلی چارج های الکتریکی دراتم ومولیکول :

هراتم ویامولیکول دربنیاد خود چارجها الکتریکی مثبت ومنفی دارند که حامل چارجهای مثبت پروتون وحامل چارجهای منفی الکترون می باشد . زمانیکه یکی ازاین دو قسم چارج آشکار می شود به حامل آن ایــون گویند.

تعـریــف ایــون : ایون عبارت از اتم یا مولیکولی است که یک یا چند الکترون مدارخارجی اتم های خودرابه اتم یامولیکول دیگر داده نام خودرا به ایون منفی تبدیل ویایک یا چند الکترون مدارخارجی اتم های دیگررا به خود گرفته نام خودرا به ایون مثبت تبدیل نموده است .       انرژی ایونی معدنیات نسبت به انرژی ایونی غیر معدن بسیار ضعیف تر است ازهمین سبب است که معدنیات همیشه ازخود الکترونهارا می بازد تاخود به ایون چارج مثبت مبدل شود درحالیکه غیر معدنیات همیشه الکترونهای دیگر را کمائی می کنند وخودرا به ایون چارج منفی مبدل می کنند .

آدرس ( 305 ) به صدها اشکال ایونها راباز کنید )ـــــم

ion animation

|ــکلک شودنمک طعام درآب حل میشود

 تشکل ایون آب|ـــکلک شود.

نقش چارجهای الکتریکی یا ایونهای مثبت ومنفی در فعا لیت وزنده ما ندن حــجــره یا سلول :

دانشمندان کشف نموده اند که مهمترین وظایف حیاتی حجرات بدن عبارت از انتقال معلومات های فکری واحساساتی وانتقال مولیکولهای مواد غذائی حجرات عمدتأ بواسطۀ دو نوع ایون های مثبت سودیوم وپوتاسیوم صورت می گیرد. حــُجره دستگاه مکمل ویاعظیم ترین فابریکۀ آفریده شده ونشانۀ عظیم آفرینش آن از جانب خداوندج است که درساختار خود بی نهایت پیچیده  و مکروسکوپی است و تمام فعالیت های مربوط به حیات دربین آن تولید، تنظیم ، تحلیل وهم کنترل می گردد. برای اینکه حجره وظایف بیولوژیکی ، ترکیب ، انتقال امپولس های الکتریکی ( در حجرات اعصاب ) ، تقلص ( درحجرات عضله) ومانند آن را بواسطۀ ایونهای مثبت سودیوم وایونهای مثبت پوتاسیوم وایون منفی کلورین بصورت فعالانه انجام داده بتواند ، باید از یک طرف قابلیت  جذب کردن وذخیره کردن انرژی واز جانب دیگرقابلیت رها ساختن مقدار معین انرژی را درآنجا که نیاز است داشته باشد. دانشمندان از موجودیت چارجهای مثبت سودیوم ومنفی پوتاسیوم درداخل حجره می دانستند ولی برای انتقال آنها انرژی لازم بود که چگونگی کسب این انرژی برای دانشمندان معلوم نبود واول دانشمند جرمن   فریـتز آلبرت لیپـمان 1988 ـــ 1899 بود که منبع ذخیرۀ انرژی را درحجرات درسال 1941 کشف وبراساس کشف او است که مهمترین منبع انرژی برای حجرات  گـلو کـوز شمرده  می شود که فورمول آن این است :

.(C6 H12O6 (

  گلوکوزویاقند بواسطۀ ایون سودیوم ازخارج حجره به داخل حجره داخل می شود وازجانب دیگر خون آکسیجن را به داخل حجره می آورد.بعد این فورمول کیمیاوی صورت می گیرد:

C6H12O6 + O2 -------- CO2 + H2O + ENERGY

می بینیم که این گلوکوزبا یکجاشدن با اکسیجن ــــــــبه کاربن دای اوکساید وآب تجزیه شده واز این تجزیه مقدار زیاد انرژی رابرای حجره آزاد می سازد، وبعد کاربن دای اوکساید آن ازطرف خون وآب آن ازطرف ایون مثبت سودیوم جذب واز حجره خارج ساخته می شود.   

همین است که حجره گلوکوز را به تدریج ودرانجام تعامل زیاد کیمیاوی تجزیه وهم با استفاده از مقدار بسیار کم این انرژی مواد ترکیبی آ تِ پ یا( ادِ یـنو سین ترای فاسفات ) را از مادۀ ( ادِ یـنو سین دای فاسفات ) می سازد ودرنوبۀ دوم این مادۀ    آ تِ پ یا( ادِ یـنو سین ترای فاسفات ) را چنین تجزیه می کند:

A----P++P++P <-----> A----P+++P + P + 7700 calories

                   انرژی7700کالوری + فوسفر+++ فوسفرـــادینوسین ـــــــ فوسفر++ فوسفرــــ ادینوسین

 پس عامل اصلی ویا محرک اولین به فعالیت انداختن حجره دوچیز است اول آن مواد کیمیاوی است به نام گلوکوز که آن را از خون می گیرد و انرژی لازم را برای انتقال مواد غذائی بداخل حجره میسر میکند . ودوم آن سیگـنل یا امپولس های الکتریکی است که یامواد کیمیاوی رادرخود بار نموده وآن را بداخل وخارج حجره انتقال می دهد ویا امپولس های الکتریکی را درخود بار وبه قسم جریان الکتریکی وازراه حجره ازیک ارگان به دیگری انتقال می دهد . ترکیب مواد هورمونی فوق را دانشمند امریکائی ومتولد درجرمنی  فریـتز آلبرت لیپـمان 1988 ـــ 1899 ودرسال 1941 کشف نمود که درخود انرژی داشته ودرانتقال مواد درداخل وخارج حجره کهمک می شود او ازاین کشف جایزۀ نوبل را درسال 1957بدست آورد . اماوجود امپولسهای الکتریکی از عظیم ترین نقشه وحکمت آفریدگار این دستگاه پیچیدۀ مکروسکوپی می باشد که موجودیت وچگونگی کار آن در سال1957 ازطرف دانشمند دانمارکی به نام ین کریستیـیان سـکـو متولد 1918 کشف ونام آنرا پمپ سودیوم پوتاسیوم گذاشته وجایزۀ نــو بـل سال 1997را بدست آورد .

|ـــکلک|Jens C. Skou - Autobiography

 Jens Christian Skou ( 1918--

|ـــ فـوتوی دانشمند فریـتـز آلبرت لیپما نImage

Fritz Albert Lipmann (1899--- 1986)

موضوع فعلی آشکار ساختن نشانه های است که در چارجهای الکتریکی آفریده شده وموجب فعالیت اصلی حجرات بدن انسان می باشد. ولی ازآنجا که هر نشانه به نوبۀ خود حقیقت آفرینش موجودات را از طرف خالق جهان گواهی می دهد بنأ ازنشانه ها وعجائبات خلقت در حجرات بدن انسان نیزمختصرأ بحث می کنیم تا درفهم موضوع موجوده که همانا نشانه های خلقت در چارج های الکتریکی است نیز کهمک شده باشد .

    تـعـریـف، اوصاف وممیزات حــُجـره : حجره یک ساختارپیچیده ، مکمل ومکروسکوپی بی مثال ومعجزه آفرین خالق جهان و یک دستگاه مکملی است که ازخود قانون ، اداره واختیارات مستقـلی دارد که به کهمک آنهااساس وبنیاد حیات یعنی زنده ماندن ورشد بدن وتولید مثل انسان هارا امکان پذیر نموده. تعریف کامل این دستگاه پیچیده رانه می توان دریک سطرتمام کرد ولذا این مواد می تواند مارا به ماهیت اصلی حجره نزدیک سازد.

1) حجره یک تهداب وواحد ساختاری ، وظیفوی وبیولوژیکی انسانها وتمام موجودات زنده است .2 ) هرحجره یک جعبه یا محفظۀ خوردی است که دران مواد کیمیاوی مانند پرو تـئین ، اسید نوکلیک ، ایونهای مثبت سودیوم ، پوتاسیوم ، کلورین وآب وجودداشته واطراف آن بواسطۀ غشا یا مـمـبران پیچیده شده.

3 ) حجره دارای پوش یا غلاف است که به نام مــمــبران یادشده واو خاصیت الستکیت داشته واز خود دروازه های اتو ماتیک دارند که بواسطۀ آن کنترل خارج شدن یا داخل شدن مواد معین را در حجره به عهده دارند .

  4 ) یک واحد مستقل ( دارای قانون ، اداره واجراآت ) خودکار تکراری است که از نگاه انجام وظیفه مستقل بوده ویک واحد حیات شمرده می شود( مثلا ارگانیزم یک حجره ئی ) ویا نیمه واحد درارگانیزم های زیاد حجره دار( مثلا حیوانات وانسان ) که برای انجام دادن وظایف خاصی یک ارگانیزم ( موجود زنده منفرد که ازخود عکس العمل ، محصول دهی ، رشد، نگهداری ،توافق راانجام می دهد ) تخصیص یافته است .

 5 ) دو تیپ خاص حجره وجوددارد یکی آن که دران هسته وجودندارد مانند حجرات باکتریا ودیگری آنکه درخود هسته دارد مانند حجرات حیوان ونبات که علا وه برآن درساختار اصلی این حجرات معلومات های ژنتیک یا ارثی ، پروتئِن وجوددارد که  منبع اصلی دیگر گونیها یا میتابولیزم ، انرژی ، ادینو سین ترای فاسفات می باشد .

حجرات انسانll  ــکلک ـــ     حجرات حیوان  ــکلک ـــــ  حجرات نبات   |

 

   6 ) تعداد حجرات بدن انسان به  100 تریـلـیون می رسد که اگر 100 مـیـلیون آن را یکجا کنیم درنوک یک سوزن جاه می گیرد .واین تعداد به اندازۀ زیاد است که اگر به تعداد مذکور یک یک تخته کاغذراقبول کنیم وآن را پهلوی هم بگذاریم ، ازاین جا تا ماهتاب وباز از ماهتاب تا زمین را می گیرد . هرحجره معلومات های ارثی را درداخل هستۀ خودکه از6 بلیون جوره تشکل یافته باز می کند.علاوه ازآن حجرات بدن انسان دارای پاکت های به تعداد 23 جوره به نام دی ان آ ( دی اوکسی رایـبو نوکلیک اسید ) است که به نام کروموزوم یاد میشوند دارد. ازاین 23جوره ، 22جورۀ آن را به نام غیر جنسی ویک جورۀ باقی مانده را به نام جنسی گویند یعنی که ازآن مذکر یا مونث پیدا می شود . درتمام این کروموزومها که جمعأ 46 کروموزوم می شود ( نصف خواص آن از پدر ونصف دیگر از مادر ) موجوداست . درمرد ها این یک جورۀ جنسی متشکل ازیک عدد کرو موزوم ایکس ویک عدد کروموزوم وای است ، ودر زنها این یک جورۀ جنسی متشکل از دوعدد ایکس می باشد .   

ــــ  درکروموزوم جنسی مردهاتشکل کروموزوم وای یا تبدیل کروموزوم ایکس به وای ازمادۀ خاص وپروتئین مخصوصی که در غـُدۀ بیضه ها می باشد دران زمان تولید می شود که حجره ها ازهم جدا می گردند.

ـــ اما درکروموزوم جنسی زنهادرزنها این ماده وجودندارد بنأ کروموزوم جنسی آنها به حال خودش یعنی ایکس ــایکس ) باقی می ماند .

 ــــ درزمان بارآورشدن لقاح کروموزوم جنسی مرد ها با کروموزوم جنسی زنها یکجا می شود، اما اگرکروموزوم جنسی زنها با کروموزوم جنسی وای مردها یکجا شد، از آن بــچــه واگر با کروموزوم ایکس مردها یکجا شد ، از آن دُخــتــر تولد می شود .پس فهمیده شد که تعین کنندۀ جنس مذکر ومونث   به عهدۀ مرد می باشد .

7 ) درحجره انتقال مواد کیمیاوی بواسطۀ خبر رسانهای ایونی یا الکتریکی صورت می گیرد. که نمونۀ از نمایش قدرت خالق جهان می باشد. ایونها ( ذرات دارای چارج الکتریکی ) از دو عنصر ایون مثبت سودیوم ، ایون مثبت پوتاسیوم وایونهای کهمکی مانند ایون منفی کلورین وایون مثبت مگنیشیوم می باشد . چکونگی کار آنهارابعد تر می بینیم . را می سازدکه اودرخود انرژی راذخیره میکند. A T P

 8 ) امکان ذخیره واستفاده از انرژی درحجره : انرژی عبارت ازآن نیروی است که قدرت وقابلیت انجام یک کاررا دارا می باشد.لهذاآن انرژی که بتواند مولیکولهای داخل حجره راازیک جا به دیگر جا انتقال بدهد وهم بتواند مواد غذائی را ترکیب وتجزیۀ کند درچه چیز نهفته است ؟ جواب این معمی برای دانشمندان معلوم نبود تا اینکه کاشف آن را فوقأ بیان کردیم.

انرژی به دو قسم تجلی می کند :

 اول آن را انرژی پوتانشیـیلی گویند، اوانرژی ذخیروی است که درزمان تشکل وترکیب یافتن عناصر کیمیاوی دربنیاد عناصر تر کیب یافته به قسم ذخیره وجودداشته وقابلیت انجام یک کاررا دارد ولی همیشه مورد استفاده قرار نه می گیرد ومی توانددرآخرین مرحله  آزادشده وکاررا انجام دهد.مثلأ حلقه های کیمیاوی عناصردرخود انرژی پوتانشیـیلی دارندووقتی که این حلقه هامی شکنند یعنی تجزیه می شوند انرژی ذخیروی آنها آزادشده وکاری را انجام می دهد.

 دوم : آن را انرژی کـیـنـیـتیک یا انرژی آزاد گویند،ترکیب شدن مواد یک نوع کاری است که درداخل حجره ، مولیکولها یاارگانهای حجره را می سازد.

درمادۀ کیمیاوی آ ت پ و آ د پ خاصیتی ارزانی شده که می تواند انرژی را درخود ذخیره نموده وباآزاد کردن انرژی مذکور می تواند هرنوع کاری را درحجره انجام بدهد . دریک مولیکول مادۀ کیمیاوی آ ت پ درخود 10 اتم کاربن ، 16 اتم هائیدروجن ، پنج اتم نایتروجن ، 13 اتم آکسیجن ، و3 اتم فوسفورس دارد که چنین تحریر می شود .

                                                 C10H16N5O13P3               

این سه گروپ فوسفات با مادۀ آدیـنـو سـین پیوست می گردد که دو گروپ آخر آن انرژی بسیار زیاد را درخود ذخیره نموده وبه مجرد تماس با پروتئین های مخصوص حجره یکی ازآن گروپ را آزاد ساخته وهمرا با آن انرژی ذخیره شده را نیز رها می سازد ،این گروپ فوسفات با انرژی خود ازیک طرف ایونهای مثبت سودیوم وپوتاشیوم رابه حرکت انداخته وبه دروازۀ داخلی حجره نزدیک می سازد واز جانب دیگربا پروتئین که اطراف دروازه است تماس وبه کهمک انرژی خود دروازۀ حجره باز وایونهای مثبت سودیوم یا پوتاسیوم داخل دروازه می گردد. علا وه ازاین ، نشانۀ دیگر خلقت دراین وقت نقش دیگری را انجام می دهد وآن اینکه فوسفات آزاد شده با انرژی خودازدروازه جداشده وداخل مایع موجوددرحجره به حرکت می گردد.دراین زمان مادۀ آدیـنـو سین دای فوسفات با او یکجا شده وتکرار مادۀ آ ت پ رامی سازد وانرژی رادو باره درخود ذخیره وموجب ادامۀ کار حجره یعنی زنده ماندن ورشد حجره می گردد.

 یک بار دیگر تکرار می شودکه  حجره درخود مادۀ کیمیاوی به نام آ تِ پ ( ادِ یـنو سین ترای فاسفات ) را می سازد تاانرژی را دران ذخیره کند وآزاد می کند تا انرژی ذخیره شده را برای انجام کار حجره آزاد سازد ،این نشانۀ دقیق خلقت دروقت وزمان ومشخصات معین دروازه های غشا یا ممبران راباز وبسته می نماید تا ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم که درخود  موادغذائی یا الکتریکی را بار نموده ازدروازه ها داخل ویا خارج شده ویاهم مانع دخول وخروج مواد می گردند.( درعلم آن را گاردهای کنترل کننده گویند ) سپاس به چنین طرح ودیزاین خارق العادۀ آفرینش اتوماتیک که در خود اندازه گیریهای دقیق ومعین دارند شرح آنها بعد تر می آید . می بینیم که از یک طرف کیفیت ذخیرۀ انرژی را دربنیاد فوسفورس خلق فرمود واز جانب دیگرمادۀ خام یااتم ها ومولیکولهای آن را درداخل حجره جاه داد ودر آخر چگونگی کار آن را چنان آفرید که به صورت اتو ماتیک ودوام دارهم انرژی را ذخیره وهم برای استفاده آزاد می سازد . سپاس به این حکمت فورمول کیمیاوی واشکال ساختاری آن را کلیک کنید)ـــ)

آدرس ( 306 ) عناصرترکیبی مادۀ آ ت پ ( ادینو سین ترای فاسفات ) را باز کنید )ــــم

C10H16N5O13P3  ترکیب کیمیاوی آن ــــ

| A T P ــــکلک فورمول کیمیاویlPICTURE 

|ــکلک|انواع تشکلAdenosine triphosphate  

مــحـتوای فلم : درفلم سه گروپ از مواد کیمیا وی را می بینید که اولی آن را که متشکل از حلقۀ بالا ئی است به نام آدی نـین وحلقۀ دومی پایان تررا به نام  رای بوز گویند. وقتی این دو حلقه باهم یکجاشد نام آن را آدیـنو سین گویند. وقتی این آدینوسین با یک گروپ فوسفات ( بطرف چپ ) یکجا شد نام آن را آدینو سین مونو فوسفات واگربا دو گروپ فوسفات یکجا شد نام آن را آدینو سین دای فوسفات واگربا سه گروپ فوسفات یکجا شد نام آن را آدینو سین ترای فوسفات می گویند. هدف از یکجا شدن گروپ فوسفات این است که او با تشکل خود انرژی زیاد را ذخیره ودروقت لزوم رها می کند واین استکه هریک از گروپهای فوق وظایف جداگانه دارند ولی گروپ سوم هم انرژی زیاد را ذخیره می کند وهم به مجرد نزدیک شدن به مواد ممبران ،از آدینو سین ترای فوسفات گروپ سوم فوسفات آن جداشده وانرژی ذخیره شدۀ خودرا راآزاد می نماید تا دروازۀ ممبران به کهمک آن باز یا بسته می شود.همچنین از این انرژی برای انتقال مولیکولها درداخل حجره وترکیب وتجزیۀ مواد غذائی درداخل حجره استفاده می شود . آیا این نقشه وتدبیرکار تصادف است ویا از خود هدفی دارد که برای انجام دادن آن چنین ترکیب را درداخل حجره می گیرد ؟ وسوال دوم اینکه چرا این وظیفه به آدینو سین ترای فوسفات یعنی ( کاربن ، نایتروجن ، هائیدروجن ، آکسیجن وفوسفر ) داده شده ونه کدام عناصر دیگر؟ علت را درپایان تر می بینیم .      9 ) چگونگی پیداشدن حجرات جنسی که دران اولاهم خصوصیات پدر وهم خصوصیات مادر است وثانیأ تعین جنسیت  بچه یا دختر راهم پیدامیکند ؟.

 این طرح ودیزاین دقیق را خداوندج درحجرات آفریده وشرح آن چنین است : حجرات بدن انسان درداخل خودمادۀ کیمیاوی دارد که به نام کروموزوم یاد می شود.این کروموزومها درهستۀ حجرات تولید می گردند ودران خواص پدر ومادر وجود دارد برای دفعۀ اول خانم نـیـتی سـتـیـون 1912ـــ 1861 درسال 1906کشف نمود که تعین جنسیت مرد یازن مربوط به کروموزوم های ایکس یا وای است .اوثابت ساخت که هرحجره درخود 23جوره یا 46 دانهکروموزوم دارد که هریک از 22 جورۀ آن درخود2 کروموزوم مشابه ایکس ـــ ایکس دارند که آنهارا به نام غیر جنسی میگویند ،وکروموزوم های یک جورۀ آخر یا جورۀ 23مین آن را به نام جـنـسی یاد میکنند که این جوره کروموزومها درمردها ایکس ـــ وای ودرزنها ایکس ـــ ایکس است.

 کروموزومهای غیر جنسی موضوع رشد ، تکامل ، تکثیر وهمه امورات فکری ، احساساتی ومعلوماتی  وزنده ماندن بدن انسان رابه عهده دارد.این حجرات رشد خودرا طوری می نمایند که ازیک حجره 2واز2چهارواز4هشت تا آخر پیداشده وبالاخره ارگانهای بدن را می سازند. چنین جداشدن رادرعلم طب به نام مـیـتـوسـیـس گویند وشما فلم های آنهارا درپایان می بینید.

کروموزوم های جنسی یگانه وسیلۀ پیدایش جنسیت نسل است .امابرای اینکه نسل مرد باشد یازن ، نشانۀ دیگری دربدن انسان آفریده شده وآن اینکه درمردها ودرزنها ارگان های مستقل بارآوری درمرد ها به نام های بیضه ها ودرزنهابه نام تخم دان آفریده شده .این دوارگان ،حجرات را که درخود (46 ) دانه کروموزوم دارد به دو قسمت جدا می کند( که هر حجره درخود 23 دانه ئی ) کروموزوم دارند این قسم تقسیم کردن حجره را درعلم طب به نام میئـو سـیـس وحجرۀ آن را حـُجـرۀ جـنـسی گویند وبعد درزمان یکجا شدن مرد وزن ، حجرۀ 23 دانه کروموزومی زن با حجرۀ 23 دانه کروموزومی مرد یک جا شده وازآن یک حجرۀ مکمل 46 دانه کروموزومی را تشکیل می دهد .چرا چنین می شود ؟ حقیقت آن راخالق جهان دانسته وآفریده وهدف آن این است که حجرۀ نوتشکیل باید نیم ازصفات مرد یاپدر ونیم صفات اززن یامادرراداشته وآن را به جنین خود انتقال بدهد.این حجرۀ نو تشکیل را نطفه گویند که طفل ازآن دررحم مادر نشو نما می کند . شما فلم های آنهارا می بینید .

10 ) چگونگی کار کروموزوم های غیر جنسی به ترتیبی است که هر حجره از یک حجره به دو حجره واز دو به به چهار واز چهار به هشت واز هشت به شانزده تا آخرطوری تقسیم می شوند که تمام محتوای حجرۀ اول در حجرۀ دومی که به نام دختر یاد می شود موجود است یعنی هر حجره درخود 23جوره کروموزوم دارد که تمام خصوصیات شوهر وخانم را درخود دارند ( 23 ) کروموزوم یا نصف آن از مرد و(23)کروموزوم یانصف دیگر اززن است که جمع هردو همان (46) دانه کروموزوم یک حجرۀ مکمل میگردد.).چنین تقسیم شدن را درطب به نام مـیـتو سـیـس میگویند. 

 11 ) چگونگی کار کروموزوم های جنسی دربیضه ها وتخمدانها یا زهدان ازچگونگی کار کروموزومهای غیر جنسی متفاوت می باشد ،یعنی اگرکروموزوم های غیر جنسی باهم تقسیم شده و هر کدام از یک کروموزوم به دو کروموزوم واز دو به به چهار واز چهار به هشت واز هشت به شانزده تا آخر تقسیم و تمام خصوصیات پدر ومادر را درخود داشته می باشند ، درعوض چگونگی کار کروموزومهای جنسی دربیضه ها وتخمدانها یا زهدان باهم تقسیم نه شده بلکه ازهم جدا می گردند که آنرا به نام مـیـئـو ســیـس گویندو درپایان تشریح می شود .

11 ) تقسیم مـیتـو سـیس وجداشدن مـیـئـو سـیـس حجرات :حجرات آن نیروی زنده است که آفرینش آن برای خود منظور وهدفی دارد بنأ دارای نشانه های است که می تواند به کهمک آن این دو هدف را بدست دهد.

 1 ) اول مـیتو سـیـس ( تقسیم شدن ) حجرات: میتوسیس عبارت از آن پروسه است که دران هسـتـۀ حجره تمام کروموزومهای خودرا دوچند ساخته وبالاخره از یک هسته دو هسته واز یک حجره دو حجره بدست می آید . هدف ازآن رشد ونمو وترمیم حجرات است .حجرات دراین پروسه خود بوجودآورندۀ خود می باشد یعنی هر سلول درحالیکه تمام خصوصیات خود راهم می داشته باشد اولأ به دووبعد دوعدد آن به چهار وچهار به هشت وهشت به شانزده عدد تا آخر ادامه میکند که هدف از آن رشد ونموی بدن وترمیم یافتن حجرات خراب شده می باشد دراین تقسیم مجموعۀ مادۀ دی ان آ ( دی اوکسی رایـبو نوکلیک اسید ) یاسیت مکمل 23جوره کروموزوم (به زبان یونانی رنگ بدن )درحجره ها تکرار می گردد.

   2 ) دوم مـیـئـو سـیـس (جدا شدن ) حجرات: عبارت از پروُسۀ است که دران فقط حجرۀ جنسی تولید می شودهدف ازآن برای تولید مثل است یعنی وقتی انسان به سن بلوغ رسید حجرات وجود انسان درخود 23 جوره کروموزوم داردکه 22جورۀ آن ایکس ــ ایکس ) است وآن را به نام غیر جنسی گویند وجوره  23اُم آن را به نام جنسی گویند ،که بعددربیضه مردها به اثر فعالیت مادۀ پروتین خاص ، ازیک طرف کروموزوم جنسی آن (  ایکس ـــ  وای ) ازهم جدا می شود واز جانب دیگرکروموزومهای جنسی زنها از هم جدا می شود یا نیم می شوند ولی به حال خود مانده تغیر نه میکند یعنی به همان حالت ایکس ـــایکس می ماند.ولی به اراده وحکمت خداوندج از جملۀ دو کروموزوم موصوف یکدانۀ آن درزهدان بصورت غیر فعال می گردد ویک دانۀ آن فعال است که با کروموزوم مرد یکجا شده وازان حجرۀ نورا می سازند. که بعد درزمان لقاح نیم دیگررا از زن گرفته واز آن یک حجرۀ مشترک راتشکیل می دهد که دران خواص مرد وزن هردو وجود دارد . اما درتخمدانهای مونث این یک جوره کروموزوم جنسی به حال خود یعنی ایکس ــ ایکس ) می ماند.می بینیم که درآفرینش حجرات بیضه ها وزهدان تدبیری خلق شده که اولاحجرات شان دو دفعه جدا می شوند که جمع آن 4 حجره شود ودرهر دفعه نیمی از کروموزوم های پدر( نیم 23جوره ) را درخود دارند . بعدازآن درزمان لقاح حجرات جنسی مردکه به نام سپرم یاد میشود ودرخود(نیم 23جوره ) کروموزوم دارد با حجرات زن که به نام تـُخمه یاد میشود ودرخود(نیم 23جوره ) کروموزوم دارد اگر باکروموزوم وای سپرم یکجاشد از آن بـچـه تولد می شود واگرکروموزوم زن با کروموزوم جنسی ایکس سپرم یکجا شدازآن دخـتـر تولد می شود . بعداین حجرۀ نو تشکیل فقط یک حجره است که نصف کروموزوم پدر 23دانه ونصف کروموزوم مادر23دانهکه جمع هردو 46 دانه شود درخود دارد. ودرطب همین یک حجرۀ نوتشکیل( نصف از پدر ونصف از مادر) را بنام تخم بارآور یا زی گوت یا سلول جنسی یا نطفه ( آب منی مرد بازن) گویند.بعد این این سلول جنسی یانطفه چنان تقسیم می شود که از 2حجره ، چهار ، واز چهار 8واز8 ، 16واز 16، 32تاآخر رشد میکند تاازآن جنین وازجنین با گذشت چند قدمه کودک نشونما می نماید .

نشانه های که در پروسۀ جداشدن حجرات مرد وزن مـیـئـو سـیـس (جدا شدن ) آفریده شده درسه چیز آشکار می شود :

1 )  درجداشدن حجرات مرد ها دربیضه ، سـپرم و درجداشدن  حجرات زن هادررحم ، تـُخمه تولید می شود

 2 )  سپرم درمردها در بیضه ها و تـُخمه درزنها درزهدان یارحم تولید می گردد.

 3) مادۀ دی ان آ ( دی اوکسی رایـبو نوکلیک اسید ) یاسیت مکمل کروموزوم (به زبان یونانی رنگ بدن ) انسانها   از 46 کروموزوم ساخته شده. ازاین 46 دانه یا 23 جوره، نیم آن خواص پدرونیم خواص مادر است  

.4 )  دونفر دانشمندهریک [لیـیووین هـویک 1723 ـــ 1632 ] وهمکاراو[ ستیفن هام درسال 1677 کشف نموده اند که

تعین کنندۀ جنسیت مرد یازن مربوط به کروموزوم های مرد می باشد.

Leeuwenhoek(16321723) --- Stephen Hamm

 ودرسال 1905 دونفر دانشمند امریکائی هریک خانم نـیـتی سـتـیون و ایـد ماند بـیـچر ویلسون

  Nettie Maria Stevens (1861--- 1912)   ـــــــ Edmund Beecher Wilson    (18561939)

 چنین کشف نمودند که: درهر هستۀ یک حجره 23 جوره کروموزوم ( پارچۀ طویل   د اِن اِ که درترکیب آن پروتین بوده و مادۀ است که جنسیت ژنتیک راحفظ میکند ) وجوددارد که جمع آن 46 می شود ونصف آن از مرد ونصف آن اززن است .  ازمجموع این 23 جوره 22جورۀ آن غیر جنسی است ویک جورۀ آن جنسی می باشد. این یک جورۀ جنسی درمرد ها از یک دانه ایـکس ویک دانه وای است ولی اززن ها همه آنها ایکس ایکس می باشد .

آنها ثابت ساختند که درزمان لقاح هرگاه حجرۀ زن  با حجرۀ مرد  که  مشابه به حجرات زن است یکجا شود   ( ایکس زن با ایکس مرد ) جنسیت آن مونث یا دختر میباشد وهرگاه حجرۀزن با حجرۀ مرد که مشابه به حجرات زنها نیستند یکجا شود   (ایکس زن با وای مرد ) جنسیت آن مذکر یا بچه میباشد .پس معلوم شد که تعین کنندۀ جنسیت مرد وزن مربوط به کروموزوم مـرد می باشدکه درخود ایکس ووای دارد .آدرس هذا فرق دوکروموزوم ایکس ووای را نشان می دهد:

|خانم نیتی ستیونNettie Marie Stevens

|ــادمان بیچر ویلسونEdmund Beecher Wilson  

 وحالا برای درک بهتر اشکال کروموزوم ها ازاین آدرسها استفاده شود :

آدرس (307 ) به صدها فوتو ازاشکال کروموزومهای ایکس و وای راباز کنید )ـــم

|ــفوتوی کروموزوم ایکسImageــفوتوی کروموزوم وای ــکلکــــ| Image

 کروموزوم وای خوردتر از کروموزوم ایکس است .

|ــکلک|کروموزوم هاXX XY chromosome

 

   مهمترین اجزای ترکیبی حجره را باید  شرح نمائیم :

کروموزوم چیست : .کلمۀ کروموزوم (به زبان یونانی معنی رنگ بدن ) را داردواو یک ساختار مخروطی شکل است که در هـسـتۀ حجرات بوده ودرخود کود ارثی یا نسلی ارگانیزم هارا داشته می باشد که به نام  دی ان آ ( دی اوکسی رایـبو نوکلیک اسید )یاد می شود ین ساختارکروموزومها همرا با پروتئین یک حلقۀ دورانی راتشکیل وکودارثی یا نسلی دران مثل مهره ها نمایان است.تعداد این مهره ها یا مواد ارثی یا جنین که در 46کروموزوم یک هسته جاه گرفته اضافه از 500 دانه است هریک از حجرۀ بدن درخود 23جورهکروموزوم دارد که جمع آن 46 دانه می شود. واما چطوریکه فوقأ بیان شد ازجملۀ 23جوره به تعداد 22جورۀ آن که هرجوره درخود ایکس ــایکس  دارندبه نام غیر جنسی وجورۀ 23آم آن درخود ایکس ــ وای دارد که به نام جنسی یاد می گردند .

آدرس (308 ) فلم زندۀ ساختار کروموزوم را باز کنید )ــــم

chromosome structure

محتوای فلم : باباز شدن صفحه فلم شروع می شود وشما میکانیزم تشکل مارپیچی شدن کروموزوم را می بینید . بعد ازان بالای کلمۀ ایندیکس پایان کنج چپ را کلک کنید. برای شما 27 عنوان فلمی از ساختار حجره ، کروموزوم ، امینو اسید ، وظیفۀ حجره ، ممبران ، تقسیم شدن حجره ، جداشدن حجره ، فوتوسنتیز ، تاثیر اشعۀ آفتاب بالای حجره ، وخاصیت قطبیت پیدا کردن آب است که همه را باید باز نمود .

 آدرس (309 ) مجموعۀ فعالیت وظیفه وی ، تقسیم شدن وجداشدن حجرات وساختار کروموزوم را ازاین آدرس باز کنید)ـــم

Tokyo Medical University Genetics Home Page

محتوای فلم :شما دراین فلم اضافه از 28 عنوان را می بینید که هریک آن کلیک می شود وتمام آنچه را که در این فصل شرح شده فلم های آن را خصوصأ فعالیت کرو موزوم را بصورت بسیار واضح نشان می دهد.

 

  حـُجـرۀ سـپـرم : سپرم کلمۀ یونانی به معنی تخم زنده ، یادو حجرۀ محصول دهی  درمردها وزن ها بوده وبه دو قسم است ازمردها به نام بیضه واززنها به نام زهدان یاد می شوند. درحجرۀ سپرم مردها درجملۀ 23کروموزوم آن یک کروموزوم آن که به ایکس ــ وای تبدیل می شود، نمایان گر تعین جنسیت می باشد . ولی درزنها تمام کروموزو  مهای  آن ،جنسی وغیر جنسی آن ایکس ــایکس اند.

آدرس ( 310 ) ساختار حجرۀ سـپرم را باز کنید )ـــــم

|ــ حجرۀ سپرمImage

               محتوای فلم :: ملاحظۀ ساختار حجرۀ سپرم نشان می دهد که هربخش آن برای منظوری آفریده شده واین خود نشانۀ بزرگ آفریدگار آن خداوندج به شمار می آید.مثلا : 

ـــ سپرم شکل یک موجود زنده رادارد سر ، تنه وپاه سپرم درقسمت سرخود یک پندیدگی دارد که اندازۀ آن 5 مکرومتر بوده ودربین آن مادۀ دِ اِن آ غلیظ وجوددارد ودرقسمت نوک آن مادۀ کیمیاوی است که باتماس به دیواررحم آن را تجزیه وراه را برای داخل شدن سپرم آسان می کند .                                                                                                          ــــ  هم چنین حجرۀ سپرم برای خود تـنه ودُم دارد که 50 مکرومتر طویل بوده وبا حرکت پیچ درپیچ آن حجرۀ سپرم حرکت میکند ، این حرکت دردقیقۀ 1الی 3 ملی متر می باشد .

 ــــ حجرۀ سپرم زن که درداخل زهدان است مواد کیمیاوی زیاد تر دارد وعمر آن اضافه تر از سپرم مرد می باشد.

ـــ حجرۀ سپرم مرد ازیک طرف دارای مواد کمتر واز جانب دیگر با داشتن دُم سریع حرکت میکند تا خودرا به داخل زهدان رسانده وقبل از آنکه باداشتن عمر کوتاه بمیرد ، با سپرم زن الحاق گردد. 

 ــــ دانشمندان کشف نموده اند که اگر سپرم مرد که دران کروموزوم وای است وعمر کمتر دارد به زودی خودرا به سپرم زن برساند ازآن بــچــه واگر رسیده نه تواند چانس کروموزوم ایکس زیاد وازآن دُخـتـر تولد می شود . 

ـــ عمر ایکس درزن مدت 5 روز وعمر وای درمرد تا سه روز می باشد . 

ـــ درسطح حجره مادۀ اسیدی است که با رسیدن به تخمۀ زن که ساختار الکلی دارد ، آن را تجزیه وراه رابرای گذشتن  سپرم مساعد میکند. آیا آفرینش این نشانه ها و ترتیبات تعرضی ومدافعه وی دریک حجره کار تصادف است ویا ازخود طراح ومدبری دارد؟ .البته که طراح ومدبر وخالقی دارد که خداوندج می باشدو سپاس بی پایان به چنین خالق مهربان وصاحب حکمت . نشانه های فوق ووجود این صنعت خالق جهان را که منظور ازآن بهره گیری برای نسل انسان است دراین آدرس می بینید .

آدرس ( 311  ) چگونگه گی لقاح یا بار آورشدن سپرم به داخل رحم را باز کنید )ـــــم

 

|ــ1ـــ ـرسیدن سپرم به دیوار زهدانImage |ــ2ـــداخل شدن سپرم در رحم  Image

 

حرکت حجرات اسپرم بداخل رحم   سیلابی از جهش اسپرم

 

محتوای فلم : درفلم نمبر 1 نزدیک شدن سپرم مرد را دردیواررحم زنها می بینید که محرک اصلی آن همانا دُم آن می باشد . درفلم نمبر 2 شکل ( زُهـدان وسـپرم مذکر ) ملاحظه می شود که تعدادزیاد سپرم ها به استقامت زهدان به حال پیشرفت اند واز جمله یک عدد آن با دیوار زهدان درتماس و نوک سپرم با داشتن مواد مخصوص دیوار رحم را پاره وراه را برای داخل شدن سپرم مرد مساعد ساخته این سپرم ها درکلۀ خود مواد جنسیت رادارد وبواسطۀ تنه ودُم خود حرکت می کند تا برای خود راه یا منفذی درداخل رحم پیدا کرده وبا کروموزوم مونث یکجا شده ونطفه را تشکیل دهد . این بحث کاملا اعجاز آمیز ومتشکل از نشانه های قدرت رابا آیه های مبارک قرآن مجید درتحت عنوان [ امـبـر یو لوگی ] می بینیم .

 هم چنین اشکال مختلف سپرم های موجودات حیه را ازاین آدرس ملاحظه کنید .

 دها اشکال|ــبه ص وساختارسپرم  sperm cell structure animation 

 

آدرس (312 ) اشکال کروموزومهای ایکس ـــ ووای وهم نشانۀ ساختار کروموزوم و سپرم حشرات راباز کنید )ــم

ــ1ــ|کروموزوم های ایکس ووای درحشرات.Image

 مـحتوای فلم ها : درفلم نمبر1  دوحشرۀمذکر ومونث را می بینید که درکروموزوم مونث 2دانه ایکس است، ودرکروموزوم مذکر 2دانه یکی ایکس ودیگری وای است. باید گفت که تعین کنندۀ جنسیت براساس کروموزومهای ایکس ــ وای در انسانها ، حیوانات پستان دار ، بعضی حشرا ت ونباتات عین چیز است .

دانشمندان بعد 1400سال از نزول قرآن مجید ، نشانه ها وحقیقت تولید نسل رااز یک طرف  از کروموزوم ها واز جانب دیگر تعین جنسیت مرد وزن را مربوط به کروموزومهای مرد کشف نمودند درحالیکه قرآن مجید این حقیقت را در1400 سال مژده داده که البته با درک آنچه دانشمندان کشف نموده ، فهم ومعانی آیۀ مربوط به نسل انسان بسیار واضح ، روشن وبی نهایت دلپسند وجالب می گردد. لطفأ آیات مبارک را تلاوت ودر ترجمۀ سلیس وروان آن درتفکر گردیم وهم می بینیم که این کشف دانشمندان گواه حقیقت آیات مبارک زیاد واز جمله این پنج آیۀ مبارک قرآن مجید شده که مژدۀ آن را در1400سال قبل داده وتعین جنسیت مرد یازن را متعلق به مردها مربوط ساخته :

{{ {{ {{ {{{ {{ {{ {{

                                                                                                                                                                                                                                      |نجمـــکلک53:45 53:46      

 وَ أَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَ الاُنثى   ) ﴿53:45﴾﴿

﴿ و او است كه دو زوج مذكر و مؤ نث را مي‏آفريند،

مِن نُّطفَةٍ إِذَا تُمْنى  )                                                                   ﴿  53:46﴿...

                              ﴿از نطفه‏اي كه خارج مي‏شود (و در رحم ميريزد).

 درزبان عربی نطفة مقدارناچیز مایع رامعنی میدهد که از مرد دررحم ریختانده می شود ونه اززن.

     

 |ـــکلک                39ـــ37 : 75 سورۀ قیامت    

 

أَ لَمْ يَك نُطفَةً مِّن مَّنىٍّ يُمْنى    )   ﴿ 75:37﴾﴿

   

 ﴿ آيا او نطفه اى از منى كه در رحم ريخته مى شود نبود؟               

   درزبان عربی نطفة مقدارناچیز مایع رامعنی میدهد که از مرد دررحم ریختانده می شود ونه اززن.

 

ثمَّ كانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسوَّى   ) ﴿75:38﴾﴿.

            ﴿ سپس به صورت خون بسته در آمد، و او را آفريد و موزون ساخت ؟           

        ﴿ 75:39 ﴾﴿  فجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَ الاُنثى    

          و از او دو زوج مذكر و مؤ نث آفريد.            ﴿

{{ {{ {{ {{{ {{ {{ {{

 

 دروجود انسان تعداد 100 تریلیون حجرۀ که وجوددارد وچطوریکه فوقأ بیان شد درآغاز خود یعنی درزمان لقاح مرد وزن فقط یک حجره بوده که نصف آن از حجرات سپرم پدر ونصف آن از تخمۀ مادر تشکل نموده وبعد این یک حجره انقسام یافته وبدن طفل را تشکل داده ( عنوان امـبریولوگی ) .  دروجود انسان مطابق به ساختار ارگانهای بدن انسان ، به تعداد 210 قسم حجرات مختلف وجوددارد.

حجرات انسانll  ــکلک ـــ     حجرات حیوان  ــکلک  ـــــ  حجرات نبات   |

فوقأ ذکر شد که خلقت انسانها برای خود اهدافی دارد که مهمترین آن شناخت خداوندج ازراه خلقت نشانه های جهان هستی بدست می آید وبرای اینکه انسان این مراحل شناخت را بدست آورده بتواند باید اوزنده بوده واعضای بدن آن رشد وتکامل نماید ودرعین زمان نسل آن دوام دار پیداشده وادامه کند . اینک برای بدست آمدن این دو نشانۀ زنده ماندن وتولید نسل ، درچگونگی فعالیت وکار حجرات بدن انسان ، نشانۀ دیگری را عنایت وخلق کرده که زمینه را برای هردو نشانۀ فوق زنده ماندن وتولید نسل میسر می نماید، وما آن را درتحت نامهای تقسیم شدن مـیتـو سـیـس حجرات وجداشدن مـیـئوسـیـس حجرات می شناسیم وشرح می نمائیم .

شما درآدرسهای پایان هردو نوع تقسیم شدن مـیتـو سـیـس حجرات وجداشدن مـیـئوسـیـس حجرات را در آدرس های ذیل باز کنید ) ـــــــم

الف ) تقسیم شدن حجره ها یا مـیتـو سـیـس را درآدرسهای ذیل می بینید :

آدرس (313 ) تقسیم شدن حجره ها یا مـیتـو سـیـس به دو، چهار، هشت و.... در 4 آدرس نشان میدهیم تا برای اهل دانش طب خوب تر قابل استفاده باشد .

|ــ1ـــکلک| تقسیم شدن حجرهMitosis: An Interactive Animation

محتوای فلم : درآدرس 1باباز شدن چوکات فلم ، بالای مثلث بالا وچپ کلک شود فلم شروع می شود. مدت اکمال یک دور مکمل حجره 24 ساعت است که دراین مدت تمام مواد کیمیاوی متعلق به حجره رادر7 قدمه دربین خود دوچند ساخته و شمانام هر قدمه را  بطرف راست چوکات می بینید ووقتی زمان تکمیل شدن آن می رسد چراغ پهلوی آن روشن می گردد. درآخر می بینید که یک حجره باداشتن تمام خصوصیات حجرۀ پدرخود به دو حجره مبدل شد . نام های این 7 قدمه بالترتیب عبارت اند از [ اینتر فیز ، پروفیز ، پرو میتا فیز، میتا فیز ، انا فیز ، تیلو فیز ، سایـتو کین سیس وباز قدمۀ اول اینتر فیز ]

  Interphase , prophase ,  prometaphase  . metaphase  ,anaphas ,telophase ,

  Cytokinesis , Interphase

تشریح هر قدمه متعلق به طبابت است که شرح آن دراینجا گنجانیده شده نه توانست .

واین آدرس می تواند هر قدمۀ فوق را روشن تر نشان دهد:

|ــ2Cell Division BioClip

محتوای فلم : درآدرس 2باباز شدن چوکات فلم ، بالای جملۀ بالا وچپ کلک شود فلم شروع وتمام 7 قدمه انقسام حجره به خوبی معلوم می شود .

 

آدرس (314 ) فلمهای مکمل تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس حجره ها راباز کنید)ــــــم

 

|ــ2YouTube - Medical animation of cell division

محتوای فلم : درآدرس 2 باباز شدن چوکات فلم ، فلم شروع  وشما تعداد اضافه از 30 آدرس مختلف را می بینید که با کلک کردن هریک ازآنها فلم جداگانه را از انقسام حجرات می بینید

آدرس (315 ) به صدها اشکال تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس حجره ها راباز کنید)ــــــم

 

|ـ2ــکلک به صدها اشکال تقسیم شدن حجراتmitosis

آدرس (316 ) فلمهای مکمل تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس حجره ها راباز کنید)ــــــم

 

|ــ4YouTube - Medical animation of cell division

محتوای فلم : درآدرس 4باباز شدن چوکات فلم ، فلم شروع  وشما تعداد اضافه از 30 آدرس مختلف را می بینید که با کلک کردن هریک ازآنها فلم جداگانه را از انقسام حجرات می بینید.

           آدرس (317 ) فلمهای مکمل تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس حجره ها راباز کنید)ــــــم

                                                                                                          

|ــ4YouTube - Medical animation of cell division

محتوای فلم : درآدرس 4باباز شدن چوکات فلم ، فلم شروع  وشما تعداد اضافه از 30 آدرس مختلف را می بینید که با کلک کردن هریک ازآنها فلم جداگانه را از انقسام حجرات می بینید.

ب ) جدا شدن حجره ها یا مـیئـو سـیـس را درآدرسهای ذیل می بینید :

آدرس (318 ) جدا شدن یا مـیـئوسـیـس دوچندحجره ها راباز کنید)ــــــم

|ــ1meiosis = double cell division

  محتوای فلم : درآدرس 1باباز شدن چوکات فلم ، بالای جمله های طرف چپ کلک شود فلم شروع وتمام 7 مرحله انقسام حجره به بسیار خوبی معلوم می شود ، دراینجا می بینیم که یک حجره اولا به دو حصه وبعد هریک آن به دو حصه جداشد. معنی آن اینکه این حجرۀ پدر درخود نصف کروموزوم جنسی را دارد که بعد با لقاح شدن نصف دیگر آن از حجرۀ زن با او یکجا شده ویک حجرۀ مکمل را بوجود می آورد ( تعداد عمومی کروموزوم همان 46 عدد باقی می ماند) .این حجرۀ مکمل بعدأ نشونما کرده وحجرات بدن را می سازند که نصف کروموزوم آن از مرد ونصف دیگر آن از مرد است. برای معلوم کردن فرق بین جدا شدن وتقسیم شدن حجره بالای کلمۀ رنگ سرخ که درزیر چوکات فلم است کلک کنید .

آدرس (319 ) جدا شدن یا مـیـئوسـیـس دوچندحجره ها راباز کنید)ــــــم

Image results for meiosis

|ــکلک به صدها شکل جداشدن حجره هاmeiosis

 وحالا برای مقایسۀ دونشانۀ عظیم خلقت مـیتـو سـیـس و میــئـوسـیـس که هردودریک قسم حجره پیدامی شود از این آدرسها استفاده می کنیم :

               آدرس (320 ) بازهم فلمهای مکمل تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس و میــئـوسـیـس حجره ها راباز کنید)ــــــم

|ــ1Mitosis vs. Meiosis   

محتوای فلم : بابازشدن فلم ، جدا شدن یا مــیتـو سـیـس را درطرف چپ ودر 8 صفحه می بینید ، ودرطرف راست ، تقسیم شدن یا مــیــئـوسـیس را در15 صفحه می بینید. برای فعال شدن مــیتـو سـیـس بالای مثلث پایان آن کلک شود.

 

آدرس ( 321 ) بازهم تقسیم شدن یا مـیتـو سـیـس و میــئـوسـیـس حجره ها رابا یکدیگر مقایسه می کنید)ــــــم


|ــ2Animation: Comparison of Meiosis and Mitosis (Quiz 1)

 

 

محتوای فلم : بابازشدن صفحه ، علاوه از فلم موجود ، به تعداد 9 آدرس مختلف دیگر ومتعلق به فعالیت حجره در قسمت چپ صفحه وجوددارد که اگر کلک شوند ، فلم آن فعال ومورد استفاده واقع می شود .

آدرس (322 ) کروموزوم ، پروتئین ، کاربن هـایدرات ، آر اِ ن اِ یا رایبو نوکلیک اسید درداخل حجره ساخته می شود . به تعداد اضافه از 40 آدرس مختلف را از صفحۀ این آدرس باز کنید :

|ــ3YouTube Cell Cour Animation

محتوای فلم :   فعال شدن فلم ساختار داخلی یک حجره را نشان می دهد که در پارچۀ داخل آن به نام لــِیسوسوم کروموزوم ،   کاربن هـایدرات ، آر اِ ن اِ یا رایبو نوکلیک اسید  ازجمله مقدارزیاد پروتئین ، را می سازد که یا در ممبران ویا دردیگر جا انتقال ،وهمچنین مواد مسموم شدۀ جگررا تجزیه میکند. پارچۀ دیگرآن  به نام رائیـبو سوم ازدو مواد ارگانیک آر اِ ن اِ یا رایـبو نوکلیک اسید وپروتئـین یکجا شده .

پارچۀ اصلی هستۀ حجره است که درخود مواد مختلف پروتئین داشته مشغول ساختن شکل اسکلیت است. درهسته مادۀ به کروماتین است که درزمان تقسیم شدن حجره ، کروموزومهای نورا می سازد.هسته  پارچۀ خورد دیگررا به نام رائیبو سوم دارد .

 دانشمندان درطول اضافه از 2000سال تاریخی در جستجوی پیداکردن حقیقت سعی وتلاش ورزیده و علمأ به آن رسیدند که اولا حجره یک فابریکۀ مجهز به تمام وسایلی است که تمام نیاز های حیاتی رادرخودساخته وموجب زنده ماندن ورشد موجودات زنده می باشد واز جانب دیگرتسلـسـل نسب درحجره مربوط به فعالیت مشترک مرد وزن بوده وتعین کنندۀ جنسیت مرد یازن در حجرات اسـپـرم مرد است . ولی این مژدۀ علمی را قرآن مجید در1400سال قبل از امروزداده است وحقیقت آن امروز کشف گردید که این آیۀ مبارک گویای حقیقت قرآن مجید از جانب خالق این جهان خداوندج می باشد .

{{{{{{{{{{{{{{{{

 آيه 13 : 49 حجراتکلک شودـــــــ   

              ﴿49:13﴾﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

               ...لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  

                      ﴿ 49:13﴾﴿ اي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم، تا يكديگر را بشناسيد، ولي گراميترين شما نزد خداوند باتقواترين شماست، خداوند دانا و خبير است.

{{{{{{{{{{{{{{{{

 

نــشــانــه هــای دیگر کــه دربنیاد حـُجره آفریده شده :

 انسان درپهلوی آنکه اشرف مخلوقات جهان است ، درخلقت آن عظیم ترین نشانه های قدرت خداوندج تجلی می کند زیرا بدن انسان از پیچیده ترین دستگاه یا ماشین درجهان است که بواسطۀ آن دیدن ، شنیدن ،تنفس ، حرکت ، احساس خوشحالی می نمائیم. استخوانها، عضله ، شیریان ، ورید صورت می گیرد وارگانهای داخلی آن طرح ودیزاین عجیبی دارد ووقتی ماعمیقآاین نقشه را آزمایش وتدقیق میکنیم حقایق شکفت انگیز دیگری را می یابیم .گرچه هریک از بخش بدن متفاوت از دیگری معلوم می شوند ولی همۀ آنها ازیک ماده ساخته شده که به آن حجره یا سلول گفته میشود .

آدرس (323 ) الــبـُـم مـکـمـل  وبه تعداد اضافه از 60 فلم مختلف ازوظایف ارگانهای بدن انسان یعنی ساختار حجره ووظایف آن ها را باز کنید)ـــم

Human Physiology - Cell structure and function

مـحـتوای فـلم : مجموعه محتوای این 60 فلم برای ما آفرینش معجزه آسای حجرات را نشان می دهد ومهمتر آنکه برای دانش آموزان طب مفید است . امید بالای تمام جملات که به رنگ سرخ یا آبی است کلک شده فلم آن را ملأحظه نمایند .  دربخش اول اشکال مختلف هیموگلوبین خون را نشان می دهد . بعدازان اشکال مختلف حجرات بدن را می بینید مانند حجرات تخمدان ، سپرم ،عضله ،مخروطی چشم ، موی ، اعصاب ،نسج عضله ،معده ،نسج اعصاب ،خون ،ستون غشای مخاطی .

ــــ با 11قسم سیستم مختلف بدن را می بینید .[ سـیستم هاضمه ،اعصاب ،غــُدوات ،دورانی ،تنفس ،ادرار ، بارآوری ،عضله وی ،لمفاتیک بلغمی ،اسکلیت وجلدی .] وبرای دانستن اجزا وارگان هر سیستم بالای نام هریک کلک شود .                 ــــ اجزای داخلی حجرات را در دو فلم زنده. وبه تعقیب آن فلم مکمل  غشا یا مــُمـبران حجره را می بینید  .

خداوندج در1400سال قبل درقرآن مجید ازآفرینش چنین نشانه های خلقت دروجود انسان مژده می فرماید:

{{{{{{{{{{{{{{{{

:41 |ـکلکـآيه 53-54   ﴿

 ... ﴿41:53﴾﴿ سنرِيهِمْ ءَايَتِنَا فى الاَفَاقِ وَ فى أَنفُسِهِمْ حَتى يَتَبَينَ لَهُمْ أَنَّهُ الحَْقُّ  أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّك أَنَّهُ عَلى كلِّ شىْءٍ شهِيدٌ

           ﴿ به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان میدهیم  تا آشكار گردد كه او حق است ، آيا كافى نيست كه او بر همه چيز شاهد و گواه است .

بشارت آیۀ مبارک: تمام بشریت واز جمله دانشمندان هر عصر وزمان درتجسس پیداکردن وآشکارساختن رازهای خلقت جهان وانسان بوده وهستند وآنچه که گواه آشکار ازبیان آیۀ مبارک گردیده اند ، همانا کشف متوالی نشانه های درجهان هستی ( شرح آنها درتحت عناوین خودشان می آید ) ووجود انسان می باشد . ترکیب وجود انسان چیز ساده وتصادفی نیست بلکه هر ذره از وجود انسان که خورد ترین آن را به نام حجره یا سلول میگوئیم ، دارای اندازه گیریها وقوانینی هستند که براصل آن توانسته ارگانیزم انسان را زنده نگهداشته ورشد بدهد . ولی این راز ها برای انسانها معلوم نبود واز جملۀ آنهمه رازها کشف دونفر دانشمند ی راکه نام های شان را درفوق آوردیم مهمتر از همه به شمار می آید . این دو نفر دانشمند ، محتوا وبشارت آیۀ مبارک رادرقسمت نشانه های سلول بدن انسان بعد از 1400سال کشف وآشکار ساختند که باز هم آغاز کار شمرده می شود، زیرا به اساس مژدۀ آیۀ مبارک تعداد این نشانه ها پایانی ندارد وتا جهان است کشف شده می روند. وحالا نظر به اهمیت موضوع می توان این نشانه های کشف شده را تکرار بیان نمود :

1) مسئلۀ وراثت جنسی برای دانشمندان معلوم نبود، ودانشمندان کشف نمودند که در مرکز یا هستۀ سلول مادۀ کیمیاوی ساخته     یا جـنـتیک گویند. DNA یا بصورت خلاصه  می شود که نام آن را دی اوکـسی رائیـبونـوکـلیک اسید

این مادۀ کیمیاوی مانند یک محفظه وذخیره گاه تمام معلوماتهای است که انسان بواسطۀ آن راهنمائی شده وفعالیت های فکری ودماغی ، حسی وعمل کردهای خودرا تنظیم وعیار می نماید.

{{{{{{{{{{{{{{{{

ساختار کیمیاوی وگوناگون این مادۀ حیات را ازاین آدرسها باز کنید)ــــــم

آدرس (324  ) ساختار مادۀ حیات دی اوکـسی رائیـبونـوکـلیک اسید را باز کنید:

 1DNA structureــکلکـــ |ـ2Image results for D N A animation

 

محتوای فلم : بابازشدن آدرس نمبر 1 ترکیب شدن اجزای پنج گانۀ جـنتیک که عبارت از کاربن دایرۀ سیاه ، آکسیجن دایرۀ سرخ ، هائیدروجن دایرۀ سفید ،نایتروجن دایرۀ آبی وفوسفور دایرۀ بادنجانی می باشند باهم ترکیب می شوند اما نقش اصلی را چارج های الکتریکی آب که دارای قطب های مثبت ومنفی هستند وما آن را ایونهای مثبت وایونهای منفی میگوئیم به عهده دارند واو می تواند ایونهای مخالف رایکی بطرف دیگر جذب وازنتیجه یک حلقۀ زنجیری را تشکل دهند که به نام کروموزوم یاد می گردند . وبطرف راست فورمول های کیمیاوی آنهانیزدرزمان تشکل  حلقه نوشته می شود. شما در صفحۀ دوم وسوم این فلم می بینید که اجزای پنجگانه چطور به کهمک قطب الکتریکی هائیدروجن باهم جذب وحلقه می شوند.

 باباز شدن آدرس نمبر  2 به صدها اشکال مختلف وراثت جنسی را از تشکل کروموزومها می بینید .

2 ) دانشمندان معتقد بودند که برای فعال شدن وبه حرکت انداختن هر عمل ویا ذرۀ مادی باید انرژی یا نیروی باشد ودرتجسس بودند که درداخل حجره کدام نیرو ویا انرژی غیر از گلوکوز وجوددارد که موجب حرکت مواد ازخارج به داخل وازداخل به خارج سلول می گردد؟ وبالا آخره  پروتئین رادرداخل سلول کشف نمودند که درجملۀ عناصردیگرترکیب کیمیاوی آن یکی هم فوسفور است که ازتر کیب شدن سه اتم آن انرژی زیاد را درخود ذخیره می نماید ولی با تصادم با مواد پروتئین دروازه های  ممبران ، درحال یکی از مولیکول فوسفورس مذکور از حلقۀ ارتباطی خود جداشده وانرژی خودرا رها می کند .این انرژی به نوبۀ خود دروازۀ مذکوررا باز نموده ودرآن وقت ایونهای سودیوم وپوتاسیوم یا خارج سلول می شوند ویا داخل سلول می ATP گردند .  آنها نام آن را     ادی نو سین تـرای فوسفات   گذاشتند .

ادی نو سین تـرای فوسفات .      ATP

 دانشمندان موجودیت این همه مواد را درداخل حجره وبعد ترکیب شدن آنهارا برای انجام دادن هدف مشخص کار تصادف نه بلکه هدف مند گفته اند وآن کاریکه هدف مند باشد از خود مدبر ودیزاین کنندۀ را دارد که درسطح سلول این دیزاین کننده همانا خداوندج می باشد .

 ساختار گوناگون این مادۀ حیات ( آ تِ پ ) را ازاین آدرسها باز کنید)ــــــم

 آدرس (325 ) ساختار مادۀ حامل انرژی برای فعالیت حجره ادی نو سین تـرای فوسفات راباز کنید .

|ـ1Imageـــکلکــــ |ـ2ATP structure 3ــــکلکــــ |adp structure

محـتوای فلم : باباز شدن آدرس نمبر 1 فورمول کیمیاوی اِ تِ پِ ادی نو سین تـرای فوسفات را ملاحظه میکنید.      درآدرس نمبر 2 به صدها فورمول وساختا ر اِ تِ پِ و درآدرس نمبر 3 به صدها فورمول وساختا ر اِ دِ پِ ادی نو سین دای فوسفات ( دو فوسفات ) را می بینید یعنی زمان آزادشدن انرژی از سه فوسفات به دو فوسفات جداودروازۀ حجره را باز میکند .   

3 ) نشانۀ چارجهای الکتریکی است که حامل انتقال مواد به داخل وخارج حجره می شود : این نشانۀ قدرت برای دانشمندان معلوم نبود ونه می دانستند که حامل انتقال مواد کیمیاوی ومعلوماتهای مختلف حسی وفکری از داخل به خارج واز خارج به داخل سلول کدام چیز است؟ ومیکانیزم انتقال آن چطور است ؟ بالا خره در اواسط قرن 20 یعنی 1400سال بعد از مژدۀ آیۀ مبارک فوق بود که دو نفر دانشمندان فوق واز جمله هـینری کریستیان سکو دانمارکی کشف کردند که :

ــــ درساختار غشاء یا مـُمـبران سلول دروازه های است که طبق پلان درزمان معین باز وبسته شده ومواد کیمیاوی یا امپولسهای الکتریکی را از داخل به خارج ویا ازداخل به خارج سلول راه می دهد.

ــــ تاثیرات متفاوت چارجهای برقی مثبت ومنفی الکتریکی است که دردو طرف دیوار ممبران پیداشده وموجب می شود که ایونهای مثبت ومنفی سودیوم وپوتاسیوم به کهمک ادی نو سین تـرای فوسفات بطرف دروازه ها حرکت داده شده وهم دروازه هارا برای عبور آنهاباز وبسته می کند . 

 ــــ حامل اصلی چارجهای برقی دردوطرف سلول عبارت اند از ایون مثبت سودیوم و ایون مثبت پوتاسیوم . فشردۀ کشفیات فوق را از این آدرس باز کنید ) ــــــم

آدرس (326 ) فعالیت مکمل یک حجره را مطابق تشریحات فوق باز کنید )ـــم

|ــ1ــکلکـAnimations

                                                                            

محتوای فلم : این فلم ساختۀ دست انسان است ولی میکانیزم فعالیت آن را ازچگونگی آفرینش خود حجره گرفته اند یعنی صنعت بی مثال از حکمت خداوندج را دردستگاه سلول یا خوردترین ذرۀ مادی بدن انسان که بزرگی آن به اندازه یک هزارم حصۀ یک ملی متر است ،اقتباس کرده اند ، ومی بینید که با چه اندازه گیریها ونشانه ها فعالیت بدون وقفه را ادامه می دهند . این فلم برای ما فعالیت ایون سودیوم وایون پوتاسیوم را که از طرف دانشمندان به نام پــمــپ سـودیـوم ـــ پوتا سـیوم نام نهاده اند نشان می دهد. ا پمپ مذکور انتقال فعال مولیکولها را دراطراف غشاء یا مــُمـبران سلول انجام می دهد .شما انتقال هدف مند ونقشه شدۀ خالق جهان را چنین می بینید که : برای اینکه مواد که آنهم بالای ایون مثبت سودیوم وپوتاسیوم بار است، از ناحیۀ دارای غلظت زیاد بطرف ناحیۀ غلظت کم انتقال کرده بتواند باید او را یک نیرو یا انرژی وادار به حرکت نماید، واین انرژی درمادۀ ترکیبی  ادی نو سین تـرای فوسفات است که درحجره ساخته و ذخیره می شود وشرح آن رادرفوق داریم .

                     شما درفلم این پارچه هارا می بینید: دیوار یا ممبران سلول ، دروازه ، ایون مثبت سودیوم به دایرۀفیروزئی ، ایون مثبت پوتاسیوم به دایرۀ سرخ ، ومادۀ اِ ت پ درمربعات کوچک. وقتی حرکت شروع می شود اولا مادۀ اِ ت پ خودرا به دروازۀ ممبران رسانده وبا تجزیۀ خود یک مولیکول فوسفور راهمرا با انرژی ارتباطی آن آزاد وخود به مادۀ ادی نو سین دای فوسفات یعنی دو فوسفات مبدل می شود ، این انرژی بالای پروتئین کنترل کنندۀ دروازه تاثیرواودروازه راباز ودرحال 3 ایون مثبت سودیوم ازداخل حجره به دروازه داخل وازان جا خارج ودرعوض 2 ایون پوتاسیوم به داخل سلول  می آید. به مجرد داخل شدن دو دانه ایون مثبت پوتاسیوم ازخارج حجره به داخل دروازه ، همان مولیکول فوسفات که دروازه را باز کرده بود ازدروازه جداشده ( درفلم به قیچی نشان داده شده ) وقسمت داخلی دروازه باز وقسمت خارجی بسته می شودودودانه ایون پوتاسیوم داخل حجره می گردد. وعملیۀ اول تکرار می گردد.( این کار متداوم مانند ساعت کوک شده است که در24 ساعت درگردش می باشد ).

وظایــف پــمــپ ســودیــوم پــوتـاســیــوم

پمپ سودیوم ــپوتاسیوم را چطوریکه قبلأ بیان شد دانشمند دانمارکی ئـین کریستیان سـکو از چگونگی کار حجره کشف وفعالیت آن را مربوط به خواص وکیفیت وعمل کرد مشترک سودیوم وپوتاسیوم دانست ونام آن را پــمــپ ســودیــوم پــوتـاســیــوم گذاشت .وما باشرح چگونگی کار آنهانشانه های آفرینش آنهاراآشکار می سازیم. سودیوم ــپوتاسیوم  دو عنصر کیمیاوی است که به بسیار زودی با عناصر دیگر کیمیاوی عمل کرد نموده وسودیوم که در مدار آخر اتم خود یک الکترون دارد آن را به عنصر دیگر داده وخود به ایــون مـثـبت سـودیـوم مبدل می شود .وهم چنین پوتاسیوم که درمدار آخر اتم خود 2 الکترون دارد آن هم آن را به عنصر دیگر داده وخود به ایــون مـثـبت پـوتـاسـیـوم مبدل می شود.

برای اینکه انتقال سودیوم وپوتاسیوم دردوطرف حجره بصورت آکتیف وموثر صورت بگیرد، باید تجمع یا غلظت نسبی پوتاسیوم وسودیوم دردو طرف دیوار حجره ( مــُمـبران ) به این ترتیب باشد .

ــــ تجمع یا غلظت پوتاسیوم درداخل حجره زیاد ودرخارج آن کم باشد .( 30% اضافه تر).

ــــ تجمع یا غلظت سودیوم درداخل حجره کم ودر خارج آن  زیاد باشد .( 10% اضافه تر ).

 باید گفت که حرکت ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم ازحالت دارای غلظت زیادتر بطرف غلظت کمتر می باشد. اگر این غلظت متفاوت نباشد ، ایونها حرکت نه می کنند. پس میکانیزم که موجب این تجمع دوگانه وحرکت می شود ، همانا پــمــپ ســودیــوم پــوتـاســیــوم است که این دورادردوطرف دیوار حجره ( مــُمـبران ) و به استقامت های مخالف درحرکت می اندازد.( سودیوم را بداخل وپوتاسیوم را به خارج ویا برعکس ). دراین جا سوالی برای دانشمندان پیداشد وآن اینکه:آیااین دو حرکت مخالف سودیوم وپوتاسیوم بواسطۀ یک وسیلۀ انتقال صورت می گیرد ویا برای هر یک آن وسیلۀ انتقال جداگانه است ؟

دانشمندان چنین تصور داشتندکه موجودیت سطوح مختلف رادیو اکتیف بودن عین ایونها ( وجود غلظت دوگانۀ عین ایونها) دراطراف ممبران است که آنها بین هم ارتباط داخلی دارند،ولذا وسیلۀ انتقال آنها عین خود شان است ، امابعدأ کشف گردید که حامل ووسیلۀ انتقال آنها مادۀ آ تِ پ ) یا ادیـنـو سیـن تـرای فـاسـفات است که 3 دانه ایون سودیوم راازداخل حجره بطرف خارج وداخل شدن 2 ایون پوتاسیوم رااز خارج به داخل حجره پـمـپ می کند .

این نشانۀ عظیم خلقت یا پمپ کردن سودیوم پوتاسیوم را دانشمند دانمارکی ئــیـن کـریـسـتِیان سـکـو درسال 1950کشف وجایزۀ نوبل را درسال 1997بدست آورد. کشف این دانشمند به دانشمندان فهماندکه چه قدرتی است که این نشانه یا میکانیزم دقیق خارج شدن وداخل شدن ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم را از داخل به خارج وازخارج به داخل حجره آفریده .واز جانب دیگراین کشف یک گام والهامی بود برای درک وکشف نشانۀ دیگر خلقت یعنی چگونگی کار حجرات تحریک شونده مانند حجرات اعصاب ، که درمقابل امپولس های الکتریکی جواب گفته وآنهارا انتقال می دهند . آیا درجۀ باریک بودن ودقیق بودن چنین میکانیزم وآنهم بداخل یک حجره که تضمین کنندۀ زنده ماندن ، رشد وتکامل است کار تصادف شده می تواند؟ ویا همه براصل تدابیر وهدف معین یعنی خیر انسان نقشه شده وآفریده شده ؟

آدرس (327 ) نشانه های خلقت را درچگونگی کار و فعالیت مکمل یک حجره باز کنید )ـــم

 

|ــــکلک و لـتـاژ کار وبازشدن دروازه هـا ِ سودیوم وپوتاسیوم

                                                                                                         

محتوای فلم : امید است تشریحات موجودرا دقیقأ مطالعه وهمرا باآن جریان فلم را ملأ حظه نموده ومی بینید که درخلقت حجره چه صنعتی به کار رفته تا کار متمادی حجره راتامین وادامه دهد یعنی دروازه های خروجی ودخولی سودیوم وپوتاسیوم را بصورت اتو ماتیک باز وبسته می کند تا درزمان باز شدن مواد غذائی داخل حجره شود ودرزمان بسته شدن مانع گریز ایونهای پوتاسیوم وسودیوم از داخل حجره گردند .( چنین است بخشی ازخلقت فابریکۀ حجرات بدن انسان).

 درفلم بخش خارجی وداخلی حجره ودربین آن هادیوار حجره یا مـُمبران باگذرگاه  گذشتن سودیوم وپوتاسیوم نشان داده شده که دردو طرف آن ایونهای مثبت سودیوم به دایره های متحرک ارغوانی واز پوتاسیوم به دایره های متحرک آبی  دیده میشود. هریک از گذرگاهای فوق دارای دودروازه، اول خروجی به نام فعال ودوم دخولی به نام غیر فعال دارند.  شروع فلم :

1) قبل از شروع فلم حجره درحالت استراحت است یعنی توازن سطح چارجهادردو طرف مــُمبران ( داخل وخارج حجره ) به حال توازن است، پس دروازه های خروجی پوتاسیوم وسودیوم بسته ودخولی باز است.

2) درزمانیکه کدام تحریک صورت می گیرد( گشنه گی یاتشنگی یا آمدن امپولس های الکتریکی) شما این تحریک رابواسطۀ روشن شدن یا برق زدن حجره می بینید . دروازه های خروجی سودیوم باز می شود وایونهای سودیوم تا آن زمان داخل حجره می شود که با زیاد شدن آن درداخل ، سطح قطبیت داخل نسبت به سطح قطبیت درخارج تغیر می کندیعنی از حالت اولی که     ـــ است به    + تبدیل وبخش خارجی که درآغاز + بود به ـــ  مبدل می شود( درزمان استراحت تفاوت سطح قطبیت بین خارج وداخل به اندازۀ 70ـــ ملی ولت می باشد یعنی بخش داخلی منفی تر وبخش خارجی مثبت تر است ).

3 ) دراین زمان درداخل حجره بعضی فعالیت ها شروع می شود اول آنکه ایونهای مثبت سودیوم ، ایونهای مثبت پوتاسیوم را ازخود دفع ودور می کند.ودوم  مایع آ تِ پ سه وظیفه را انجام می دهد اول ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم رابطرف دروازه ها می کشاند ودوم دروازۀ دخولی سودیوم را بسته ودروازۀ خروجی پوتاسیوم را باز می کند .

 4 ) دراین وقت تعداد زیا د ایونهای پوتاسیوم از داخل به خارج حجره تا آن زمان می برایند که توازن قطبیت اولیه بر قرار شود. 

5 ) با برقرار شدن توازن اولیه تکرار دروازه های خروجی سودیوم وپوتا سیوم بسته شده ودروازه های دخولی شان باز می شود .  

آدرس (328 ) با باز کردن هریک از آدرسهای ذیل می توانید بزرگترین نشانۀ چارجهای الکتریک را درفعالیت حجرات بدن انسان ملاحظه کنید :

دقــت : درطرف چپ چوکات فلم تعدادی از آدرسها است که هریک آن می تواند کلک وباز شود ویا عین آدرسهارا از اینجا باز کنید .

 

Animation: Action Pote... ــکلکـــ Animation: The Nerve I...

Animation: Action Pote...  ــکلکـــ   Animation: Chemical Sy...

Animation: Voltage-Gat...  ــکلکـــAnimation: Sodium-Pota...

       Animation: Voltage-...  ــکلکـــ     Animation: Sodium-Pota...

Animation: Sodium-Pota...   کلکـــ

   

 

آدرس (329 ) ادامــۀ نشانه های خلقت را درچگونگی کار و فعالیت مکمل یک حجره باز کنید )ـــم

شما دراین آدرس به تعداد 35 عنوان مختلف از فعالیت امپولس های الکتریکی ( چارجهای الکتریکی ) می بینید. .اگر تشریحات فوق فهمیده شده باشد میتوان محتوای هر فلم را درک نمود .

 

|ــکلک| YouTube - Ion channel 

 

Membrane Potential

Neural Impulse 3D Animation

Action Potenital

 آدرس (330 ) ادامــۀ نشانه های چارجهای الکتریکی را درحجرات اعصاب باز کنید )ـــم  

                                                                                       

Anatomy of a Neuron (Nerve Cell) - Medical Animation

مـحتوای فلم : باباز شدن صفحه ، درقسمت بالا یک دایره است که پهلوی آن کلمۀ:

ANIMATION

تحریر شده که با کلک کردن آن به صدها فوتواز اعضای مختلف بدن نشان داده می شود که باید هریک آن کلک گردد. وهم چنین در طرف چپ صفحه تعداد ده ها ده ها آدرس است که با کلک کردن آن باز شده وفعالیت فلمی مختلف را نشان می دهد .

|ــکلک|اعصابAction Potential animation

|ــ به صدها انواع اعصابnerve cell animation  

 خداوندج درقرآن مجید راجع به نشانه های که درآسمانها وزمین آفریده است مژده داده ولی درقسمت خلقت انسان از همه مهمتر را بشارت فرموده و محتوای فوق که نتایج کشفیات دانشمندان است الهام خودرا از مژدۀ آیۀ مبارک گرفته وگواه آشکار حقیقت قرآن مجید گردیده چنانچه می فرماید :

{{{{{{{{{{{{{{{{

|واقعه 56ـــکلیک شود|شرح تفسیری|           آيه 57-62          

﴿56:57 ﴾﴿ نحْنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْ لا تُصدِّقُونَ

     -                               ﴿ما شما را آفريديم ، چرا كه آفرينش مجدد را تصديق نمى كنيد؟

﴿56:58﴾﴿أَ فَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

               ﴿ آيا از نطفه اى كه در رحم مى ريزيد آگاهيد؟

. ﴿ 56:59 ﴾﴿ ءَ أَنتُمْ تخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الخَْلِقُونَ.

- آيا شما آن را (در دوران جنينى ) آفرينش پى درپى مى دهيد، يا ما آفريدگاريم      ﴿

{{{{{{{{{{{{{{{{

 آیۀ مبارک آغاز آفرینش انسان را ازنطفه که آنهم از یک سلول متشکل از دوقسمت مرد وزن است مژده داده وبعد این سلول برای خود آفرینش پی درپی داشته وازراه انقسام سلولهادرتعداد سلول های بدن اضافه گی پیدا می شود. ولی دانشمندان این حقیقت قرآن مجید را امروز کشف وبه حقیقت قرآن مجید ازجانب خداوندج اعتراف می نمایند .

 حجره یاسلول درحقیقت یک فابریکۀ بی نهایت مکمل وپیچیدۀ است که خداوندج آن را دریک هزارم حصۀ یک ملی متر آفریده  ونه تنها تمام امکانات یا پرزه جات مربوط به ادامۀ حیات ،رشد وتولید مثل را درداخل آن خلق فرموده،بلکه برای تهیۀ مواد خام حجرات نعمات ویا موادی را خلق فرموده که بدست آوردن آن یا رایگان وبه اندازه زیاد میسر می شود مانند آکسیجن ، آب ، نمکیات ، چارجهای الکتریکی که دربنیاد مواد ساختاری حجره ومواد غذائی است ویا موجودیت آنها را درمیوه جات ، حبو بات وسبزیجات ویا عالم هستی آفریده وبعد از مفاد آنها ( به منظورصرف غذاوتولید انرژی برای حجره ) برای انسان درآیات مبارک زیاد قرآن مجید خبر داده است، مانند کیله ، انگور ، انار ، خـُرما ، انجیر، زیتون ، ماهی ، عسل ، آب وغیره.   این است صنعت بی مثال خداوندج که هم فابریکه را که حجره است آفرید وهم مواد خام آن را آفرید وبه انسان از مفیدیت آن مژده داد تا ازآناستفاده کنند .( آیات مبارک راجع به مفیدیت میوه جات را درپایا ن می بینیم ).

 بنأ هرحجره برای خود هدفی دارد وآن هدف این است که زنده بماند.حجره برای بدست آوردن هدف خود مشغول انجام این وظایف بزرگ است . 

 1 ) آنها بصورت گروپ ویکجائی کار می کنند تاارگانیزم های بزرگ را دربدن بسازند .

 2 ) اومجموعۀ از پارچه های راکه برای زنده ماندن وظیفه انجام می دهند درداخل خود دارد .

3 ) متناسب با تعداد ارگانها واجزای مختلف بدن انسان است که خداوند ج برای هریک از آرگانها حجرۀ خاص آن را آفریده که تعداد آن به 210 تیپ حجرات می رسد و هریک مشغول انجام وظایف خود هستند مثلا بعضی از حجرات مشغول انتقال آکسیجن در خون سرخ بدن است ودیگری برای تنظیم قلب کار می کنند.بعض دیگر استخوانهارا می سازند. عدۀ دیگر اعصاب ، جگر ،پرده های داخلی معده ، جلد  قرنیۀ چشم وغیره را می سازند . حجرات عضله،اعصاب ، غــُده ها ، خون ، تخمه ها ، سپرم ،استخوان ،مو ، درچشم حجرات استوانه ئی و مخروطی وغیره وجوددارد .

4 ) هریک از حجرات دارای اندازه ، شکل وآن تیپ  خاص خودرادارند که مورد نیاز همان ارگان بدن می باشد .

 5 ) حجره برای انتقال بعضی از مواد بداخل حجره ویا خارج ساختن بعض دیگر ازداخل از انرژی استفاده می کند.

6 ) درداخل حجره پارچۀ است به نام  میـتو کـانـدریـا که موظف به ساختن انرژی می باشد تا برای انتقال مواد ازآن استفاده شود .طریق بدست آوردن آن چنین است که اولا خون آکسیجن تنفسی را از شش گرفته وآن را به حجره می رساند.وبعد ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم که نام خبرسانها به آن داده شده دروازه های حجره را باز نموده وباخود مواد غذائی گـلو کوز راداخل حجره می سازد .گلوکوز با آکسیجن یکجا شده وبه این تر تیب تجزیه می شودکه هائیدروجن آن با اکسیجن یکجاشده وآب را می سازد وکاربن آن با آکسیجن گلوکوز یکجاشده وکاربن دای اوکسائید را می سازد.که با جداشدن هائیدروجن از حلقۀ کاربن ازیک طرف مادۀ جدید ادینو سین واز جانب دیگر مقدار زیادانرژی را آزاد می سازد واین انرژی است که فعالیت حجره را ادامه می دهد. فورمول وآدرس دیده شود .

گلوکوز + آکسیجن ــــــــــ کاربن دای اوکسائید + آب  + انرژی ( که بنام آ ت پ یا ادینو سین ترای فاسفات ) یاد میگردد.

| ATP   |ــکلک فورمول انرژیSee full-size image.

7 ) برای انتقال مواد درخارج وداخل حجره به صدها تیپ پـروتـئـین وجوددارد که هر یک مشغول انجام کارخود است .  
8) حجره برای بدست آوردن هدف زنده ماندن خود تمام پارچه های خودرادردرجۀ اول نظم وترتیب می دهد تا وظایف خودرا انجام بدهند.بنأ هر ارگانیزم که حجرات شان موجود واین نظم را دارند به آسانی رشد نموده وزنده می مانند.

9 ) تعداد حجرات وجود انسان به 100 تریلیون ( یک تریلیون مساوی 1000بلیون ) که اگر ما 100 ملیون آن را یکجا کنیم همه در نوک یک سوزن جاه می گیرند .

 10) دربدن انسان درحدود 210 نوع حجرات کشف شده که هریک وظایف خاص خودراداردمثلا حجرات عضله،اعصاب ، غــُده ها ، خون ، تخمه ها ، سپرم ،استخوان ،مو ، درچشم حجرات استوانه ئی و مخروطی وغیره .  

               : به صدها اشکال حجره های انسان ، حیوان ونبات را از آدرسهای شان باز کنید :

|حجرات انسانll  ــکلک ـــ     حجرات حیوان  ــکلک ـــــ  حجرات نبات   |

       

   11 ) حجرات درمجموع به چهار بخش جدا می شوند :

       ــــ بصورت مستقل .

      ــــ درسطح نسج ها که این خود به 4 گروپ جداشده؛ حجرات که درسطح بدن وظیفه دارند ؛ حجرات عضله ها ؛ اعصاب ؛ وارتباط دهنده ها می باشند .

       ــــ درسطح ارگان که از 2 یازیاد است مانند قلب ، جگر ،معده وغیره اند . ــــ درسطح سیستم که 11 قسم است مانند هضمیت ،اعصاب ، غــُده ها ،دورانی ، تنفسی ، محصول دهی ،لمفاوی ، شریانی واسکلیت اند.

12 ) سودیوم وپوتاسیوم آن عناصر اصلی اند که اکثریت از فعالیت حجره مربوط به آنها می باشداتم های این دو عنصر به شکل ایونهای مثبت فعالیت دارند .  وقتی نشانه های ساختاری عنصر سودیوم وپوتاسیوم وهم فراوانی آن را درسطح زمین می بینیم ، یقین کامل به آن میرسد که دستیابی این دو عنصر رایگان وزیاد بوده وهیچ مشکلی را برای ادامۀ حیات ندارد لذا انتخاب این دو عنصربرای زنده ماندن ورشد بدن انسان ازرحمت رایگان خداوند ج برانسان بوده ویک طرح وتدبیر معجزه آسای خلقت می باشد. بهتر است راجع به خواص وکیفیت عنصر سودیوم وپوتاسیوم توضیحاتی داشته باشیم تا از درک آن ، به انتخاب آن به مثابۀ نشانۀ  از حکمت خداوند ج آشنا تر گردیم :

 اول ) آفــریــنــش ، کــیــفــیــت وخــواص مـُهــم عــنــصــر ســو دیــوم :

خداوندج باآفرینش انسان ازیک طرف تمام موجودات حیه را واز جانب دیگر تمام عناصر کیمیاوی مورد نیاز انسان را آفریده وآنهارا از ستاره های عظیم الجسه به زمین نازل فرمود تا نیاز انسان را برآورده سازد.قرار تحقیقات دانشمندان در وجود انسان اضافه از 35 عنصر مختلف وجوددارد که درجملۀ آنها عنصر سودیوم ، پوتاسیوم ، آهن ، آکسیجن ، هائیدروجن ، نایتروجن ، کاربن ،کلورین وماگنیزیوم نقش اول را دارند . وباز هم درعنصر سودیوم وپوتاسیوم چنان نشانه های را خلق فرموده که می توانددر مهمترین اجزای بدن که حجرات بدن ،حجرات اعصاب ، مغز وقلب وظیفه انحام دهد وبه یک جمله تمام امور غذائی وفکری واحساساتی بدن را تنظیم ، کنترل واداره می نماید .ماباید این نشانه های بزرگ خلقت راکه درراس آن نشانۀ ایون مثبت سودیوم قراردارد مختصرأ شرح نمائیم .

عنصر سودیوم درجملۀ 120 عنصر کیمیاوی جهان است که نظر به خواص وکیفیت که دربنیاد آن آفریده شده ، یکی از اجزای ترکیبی بسیار مهم بدن انسان بوده وبه حیث خبررسان غذائی والکتریکی حجرات بدن واعصاب وظیفه انجام می دهد .

 نــشــانــه های بــســیــار مهم که درعـنــصـر سـود یـوم آفـریـده شــد ه :

   1ــــ سودیوم درجدول دورانی کیمیاوی جای 11 را گرفته که دراتم آن به تعداد 11پروتون ، 12 نیوترون ودرمداراول اتم آن ( 2) درمداردوم (8) ودرمدار سوم (1 ) الکترون می چرخند، آدرس را باز کنید )ـــم

 آدرس (331 ) ادامــۀ نشانه های خلقت رادرفلم زندۀ اتــم ســودیــو م بازوعمیقأ مطالعه کرد  ـــم

|اتم سودیومSodium atom animation

محتوای فلم : باباز شدن صفحه می بینیم که اتم سودیوم درمرکز وبه اطراف آن به تعداد 11الکترون بدون وقفه می چرخند که الکترونها مطابق سطح انرژی خودها مداری را دراطراف هستۀ اتم سودیوم که دارای 11پروتون است گرفته وبالای آن می چرخند ( الکترون که سطح انرژی آن کمترین است درمدار نزدیک ترین والکترون که سطح انرژی آن بلند ترین است درمدار آخرین که یک دانه الکترون است جاه می گیرند .چون الکترون مدار خارجی اتم دارای سطح انرژی بلند است بنأباقوۀ کمتر از طرف هسته حفظ شده که با اندک ترین تحریک ( حرارت ، جریان الکتریک ، اتم های عناصر نزدیک به اتم سودیوم ، آب وغیره ) این الکترون مدار خودرا رها نموده یا با مدار اتم دیگر ویا در هوا فرار می کندکه به این ترتیب قوۀ چارج مثبت هستۀ اتم سودیوم را به اندازۀ یک واحداضافه تر می سازد یعنی اتم سودیوم را به ایـون مـثـبـت سودیوم تبدیل می نماید. آیا کدام کس چنین خواص نایاب ( به زودی به ایون مثبت مبدل شدن ) را درآفرینش سودیودیوم آفرید ؟ وکدام کس درآغازآفرینش سودیوم این خواص سودیوم را می دانست تا اورابه حیث مادۀ خام فعال یا خبررسانهای مواد غذائی وانتقال امپولسهای الکتریکی در تارهای اعصاب حجرات بدن انسان انتخاب کند ؟ هرگاه بالای جملۀ طرف راست چوکات فلم کلک شود برای شما هرسه مدار اتم سودیوم را نشان می دهد .

 البته که دراندازه گیریهای آفرینش سودیوم آن باریکی های وجوددارد( ازجمله تعداد پروتون که نه می تواند الکترون مدار خارجی را با قوۀ زیاد تر به خود جذب ونه گذارد که از مدار خارج شود ) که الکترون مدارخارجی آن به زودی مدار خودرارها وسودیوم را به منظوردرخدمت قرار گرفتن حجرات بدن انسان به ایــون مـثـبـت تبدیل کرده ، زیرا ایون مثبت درحقیقت یک چارج مثبت الکتریکی ( یا یک نیرو )است که می تواند ذرات دیگری را که دارای چارج منفی است به خود جذب وترکیب کیمیاوی مختلف را بسازد ، واز جانب دیگراگر این ایونهای مثبت باهم جمع شوند نیروی جذب آنها زیاد شده وحتی  ایونهای مثبت دیگررا که نیروی آن کمتر باشد نیز بطرف خود جذب میکند ( تشریحات حجره دیده شود ) . سودیوم باداشتن یک الکترون درمدار آخرکیفیت های زیادذیل را کسب نموده :

     2ـــ سودیوم باهمه عناصراضافی دیگر مثل کلورین ، آکسیجن ،هائیدروجن وآب نزدیکی زیاد داشته وبه بسیار آسانی با آنها یکجا وترکیب می گردد. این کیفیت نشانۀ عظیم خلقت را درقسمت کار حجره تکمیل میکند وآن اینکه : 

الف ) سودیوم با یکجا شدن با کلورین ازیک طرف مادۀ سودیوم کلورائید یا نمک طعام را می سازد که مورد استفادۀ تمام موجودات حیه وخصوصأ انسان قرار دارد .

ب ) با آنکه سودیوم کلورائید یک مادۀ کریستلی است ولی از آنجا که سودیوم یک الکترون مدار خارجی خودرا به کلورین می دهد لهذا خودش قطبیت مثبت یا ایون مثبت را وکلورین به نوبۀ خود قطبیت منفی یا ایون منفی را  کسب می کند . 

ج ) این خاصیت قطبیت پیداکردن بسیار آسان ، نشانۀ بزرگی برای انجام این وظایف درداخل حجره می باشد : 

 ــــ سودیوم به قسم یک ایون مثبت دردوطرف دیوار یا ممبران  حجره تجمع میکند وبا نیروی همین قطبیت است که وظیفۀ آن ازیک طرف انتقال گلوکوز از خارج به داخل حجره واز جانب دیگر حفظ پوتانسیل الکتریکی یا تفاوت سطح چارجهای مثبت دردو طرف مُـمبران حجره می باشد.

 ـــ ایون مثبت سودیوم به مجرد داخل ساختن گلوکوز درداخل حجره مولیکولهای آب آنجا با او یکجا شده وگلوکوز را به کاربن دای اوکساید ، آب ومقدارزیاد انرژی مبدل می کند که این انرژی موجب تشکل مادۀ آ تِ پ گردیده وبعد این ماده خودش موجب پمپ کردن ایون مثبت سودیوم از داخل به خارج حجره می گردد.

 ــــ ایون مثبت سودیوم با داشتن چارج مثبت که در بنیادش آفریده شده ،به مجرد یکجا شدن با مولیکول آب، آکسیجن مولیکول آب را که قطبیت منفی دارد بطرف خود جذب وآن را یکجا باخود ازداخل حجره بیرون می نماید یعنی مانع تجمع آب درداخل حجره می شود که اگر این صفت دراو نه می بود، آب درداخل حجره باقی مانده وسبب آماس یا پندیده گی حجره شده وآن را نابود می کرد . این وظیفه چنین انجام می شود آدرس را باز کنید .) ـــــــم

 آدرس (332 ) تشکل سودیوم کلورائید از سودیوم وکلورین وهم چگونگی حل شدن آن با آب را باز کرد )ــــــــم

  حل شدن سودیوم کلوراید درآب  تشکل ایون سودیوم وکلورین  

|ـــ1 See full-size image.|ــ2ـــــکلکـــــــــSee full-size image.

مـُحتوای فلم نمبر 1 : باباز شدن فلم دیده می شود که اتم سودیوم با دادن یک الکترون مدار خارجی خود به اتم کلورین که درمدار آخر خود هفت الکترون دارد ، خودش به ایون مثبت سودیوم وکلورین به ایون منفی مبدل می شود. علت چیست ؟ حل ندارد فقط نشانۀ آفرینش آن را جواب می گوید وآن اینکه: [ وبه اثر نشانۀ که درخلقت به اتم ها آفریده شده آنها مانند یک موجود صاحب فکر سعی دارند بطرف ثبات یافتن بروند وبرای این کار باید مدار آخرین شان را به 8الکترون برساند تا اتم شان ثبات پیداکرده وگویا با عناصر دیگر تجزیه نه می شوند واین نشانۀ ثبات یافتن به سه طریق بدست می آید ، اول اتم های دارای 4ــــ1 الکترون درمدار خارجی شان درزمان ترکیب شدن با عناصر دیگر، الکترونهای مدار خارجی شان را به آنها اشتراک داده تا مدار آخر شان به 8 که معنی ثبات یافتن اتم است برسد،  دوم اتم های که درمدار آخرین شان 4 الکترون است ، آنها می توانند الکترونهای مدار خارجی شان را به اتم دیگر بدهند ویا 4 الکترون را ازاتم های دیگر به خود گرفته وخودرا به حال ثبات برساند ، مثلا کاربن که درمدار آخر خود 4 الکترون دارد یا الکترونهای خودرا به دیگران می دهد ویاالکترونهای عناصر دیگر را به خود می گیرد.  وسوم آن اتم های که درمدار آخر شان از 7ــ4 الکترون است ، آنها الکترونهای اتم های دیگر را گرفته ومدار آخر خودرا به 8 می رساند.دانشمندان فقط آن چه است شرح می دهند اما چرا وچه وقت چنین شده ؟ نه می دانند ونه هم تغیر داده می توانند، زیرا چنین آفریده شده وما حاصله وهدف آن را ملا حظه نموده وبه علم وحکمت خالق آن خداوندج سپاس می گوئیم .]. درفلم می بینید که اتم سودیوم یک الکترون مدار خارجی خودرا به اتم کلورین داده ودرنتیجه بااشتراک مدارها سودیوم کلو راید یا نمک طعام راساخت ولی درعین حال دارای قطبیت های مثبت ومنفی شدند یعنی خود به قطبیت مثبت سودیوم وکلورین را به دارابودن قطبیت منفی تبدیل کرد .

مـُحتوای فلم نمبر 2 : می بینید که سودیوم کلوراید که شکل کریستلی دارد به مجرد یکجا شدن با آب ،آن نشانه های معجزه آسای خلقت که عبارت از قطبیت دار بودن سودیوم وکلورین است به این ترتیب داخل کار می شود. اول :سودیوم کلورائید باداشتن نشانۀ تمایل داشتن به اوکسائید شدن یا جذب ایونهای مخالف خود(ایونهای منفی اجسام دیگر)، به مجرد یکه با آب یکجاشد ازکریستل یا یکجا بودن با کلورین ارتباط خودراقطع وخود باداشتن قطبیت مثبت زیادتر( 11پروتون )، آکسیجن مولیکولهای آب راکه قطبیت منفی دارد به چهارطرف خود جذب و چهار طرف آن رامی گیرد. و ایون کلورین هم که قطبیت منفی دارد ، به چهار طرف خوداتمهای هائیدروجن را که قطبیت مثبت دارند جمع میکند. وقتی اتم سودیوم از کلورین جداشد اطراف سودیوم راآکسیجن واطراف کلورین را هائیدروجن احاطه کرده ونه می گذارد که باز دوباره باهم یکجاشوند.این عمل را حل شدن سودیوم کلورائید درآب گویند.فلم پایانتر ملاحظه شود.   

ودوم : همین نشانۀ زیاد بودن قطبیت ایون مثبت سودیوم است که وقتی درداخل حجره داخل می شود ، مولیکولهای آب آنجارا اطراف خود جمع وبعد همرا با خود ازداخل حجره به خارج حجره انتقال می دهد تاازپندیده شدن حجره بواسطۀ آب جلوگیری شود.( این است نشانۀ قدرت برای حفظ حجرات ازهجوم وماندن آب درداخل حجره که سپاس بی پایان به این نعمت رایگان خداوندج برانسان ).

تشریحات مکمل فوق رادراین دوآدرس میبینیم

|ــ3Salt Dissolving |ــ4ـــکلکــــSalt Dissolving

محتوای فلم نمبر3: بابازشدن صفحه بالای کلمۀ طرف راست ( شروع ) کلک کنید. و حل شدن سودیوم کلوراید را طبق تشریحات بالا مکمل می بینید.

محتوای فلم نمبر4: گرچه دراین فلم عمل کرد فلم نمبر3 خوب تر ملاحظه می شود ولی شما عظیم ترین نشانۀ خلقت را دربنیاد چارجهای الکتریکی وازآنهم در امواج الکترومقناطیسی که ازهمین چارجها پیدامیشود می بینید.یعنی چارجهای مثبت هائید روجن مانند گروپی ازگاردهای امنیتی دارای صلاحیت کامل وسلاح نیرومند شان ( دراین جاسلاح نیرومند همانا وجود قوۀ چارج مثبت الکتریکی است ) ، باسرعت کامل آمده وشکار مربوط به خود ( دراینجا اتمهای کلورین ) رامحاصره میکنند، وهم چنین چارجهای منفی آکسیجن مانند گروپی ازگاردهای امنیتی با داشتن صلاحیت کامل وسلاح نیرومند شان ( دراین جاسلاح نیرومند داشتن قوۀ چارج منفی الکتریکی است ) ، باسرعت کامل آمده وآنهم شکارمربوط به خود ( دراینجا اتمهای سودیوم ) را محاصره وباخود می برند.این نشانۀ عظیم چارجهای الکتریکی است که ازیک حجره تا تمام عرصه های حیات وظیفه داشته وهمه را به ارادۀ خداوندج به خیر وسعادت انسان تمام می نماید .

3 ) سودیوم  ششمین عنصراضافی بعدازآکسیجن ،سلیکن ،الومینیوم ، آهن وکلسیوم درسطح زمین است که 26% وزن تمام سخره های کرۀ زمین رابوجودآورده است .

4 ) سودیوم بعد از کلورین بخش اعظمی ترکیب ابحاررا نیزتشکیل ودووظیفۀ بزرگ راانجام می دهد ، اول آنکه ترکیب اعضای بدن تمام موجودات زندۀ بحری ازآن تکمیل ودوم آب بحر را از گندیده شدن حفظ می نماید .

  5ـــ ــــ سودیوم درمقابل اشیای دیگر فورأ عکس العمل نشان داده ویک دانه الکترون مدار خارجی اتم خودرا با عناصر دیگر شریک ومشترکأ ترکیب جدیدی را بوجود می آورد.مثلا برای اینکه از سودیوم به مثابۀ یک عنصر حیاتی وخبر رسان حجرات واعصاب بدن استفاده شود، به مجرد تماس با عنصر کلورین ، این یک الکترون خارجی خودرا به او که درمدار آخر اتم آن 7 الکترون است می دهد و ازآن سودیوم کلوراید یا نمک طعام بدست می آید ،حاصل مفیدۀ این صفات سودیوم در نکات ذیل به خیر انسان تمام شده، اول سودیوم باخود کلورین رادربدن انسان انتقال می دهد . بعد سودیوم کلوراید با یکجا شدن در آب تجزیه شده وازان سودیوم هائیدروکساید وایون کلورین بدست آمده که اینهم به نوبۀ خوداتمهای هائیدروجن آب را که قطبیت مثبت دارند دراطراف خود جذب وباخود حمل می کند .وعلا وتأ وظایف حیاتی آن درداخل حجرات همانا معلوماتهای فکری وحسی بدن انسان است که آن را به قسم امپولسهای الکتریکی  انتقال میدهد. آدرسها ملاحظه شود.

آدرس (333 ) تشکل سودیوم کلورائید یا نمک طـعـام درصدها انواع و اشکال ترکیبی آن :

|ــ1Image results for sodium ion

 اشکال زیاد سودیوم  sodium atom animation

|ــکلک|اشکال ایون کلورینchlorine ion

|ـــکلک| مولیکولهای آب ایون کلورین را احاطه نموده:See full-size image.

آدرس (334 ) ایون سودیوم درصدها قسم درداخل وخارج حجره وظایف را انجام می دهد :

YouTube - Ion channel

 محتوای فلم : باباز شدن فلم ، کریستل سودیوم کلورائید را می بینید وعلا وه ازان به تعداد 35 آدرس مختلف ازفعالیت عنصر سودیوم وپوتاسیوم را در داخل حجرات اعصاب وبدن باز کرده می توانید .متن آدرسها شرح نه شد ولی تشریحات فلمی به درک آنها کهمک می کند.

آدرس (335 ) الکترونهای اتم سودیوم مانند تمام اتم هامتمادیأ دراطراف هستۀ اتم می چرخند:

|چرخش الکترونهادراطراف هستۀ اتم A sodium atom

حجره یک فابریکۀ زنده است که درآن آب ، مواد غذائی ، پروتئینها ، گلو کوزهمه وهمه ازخارج حجره به داخل حجره داخل می شوند ولی میکانیزم این حرکات تا 1900 به کس معلوم نه بود تااینکه درسال مذکور دانشمند پـطـر آگـری متولد 1949 امریکائی و رودریک مـاکـینی متولد 1956امریکائی

     Peter Agre ( 1949  )    Roderick MacKinnon (1956  )

  و هردوبرندۀ جایزۀ نوبل سال 2003وظایف هریک آنهاراکشف واعلام نمودند که حجره یک فابریکۀ عظیم متشکل از پارچه های زیاد خلقت است که دریک جسم مکروسکوپیک جاه داشته وبرای رساندن مواد خام آن، درحجره دروازه های عبور آب وهم دروازه های ایونهای مثبت الکتریکی جداگانه وجودداردوثابت ساختند که تعداد حجرات بدن مانند کهکشانها ی دارای بی انتها ستاره ها می باشند .حجره ها باهم در حال ارتباط وانجام مساعی مشتر ک هستند تا مواد کیمیاوی والکتریکی را ازیک ارگان به ارگان دیگر انتقال بدهند.آفرینش چنین نظم ساختۀ تصادف شده نه می تواند بلکه یک طرح ونقشۀ تدبیر شدۀ می باشد که به اثرآن حیات امکان پیداکرده است.اومعلوم کرد که در ممبران حجره دریچه های خوردی است که فقط مولیکول آب ، کاربن دای اوکسائید ، امونیا که درحقیقت مولیکولهای آنها خوردتر اند ازآن عبورمیکند ولی ایونهای چارج دارپروتون دارمانند سودیوم وپوتاسیوم که مولیکولهای آن بزرگ تر است آنهارا مانع شده ونه می کذاردکه از دریچه های آن بگذرد.، ودرعین زمان در جوار این سوراخها پروتئین های خاصی اند که به آب اجازه حرکت می دهد ولی برای ایونهای سودیوم وپوتاسیوم اجازه نه می دهد.این دانشمندان کشف کردند که چون ایون سودیوم نسبت به ایون پوتاسیوم خوردتر است ازیک طرف سوراخها یا دروازه های آنها ازهم جدا اند واز جانب دیگر بعضی پروتئین های هم در جوار دروازه ها است که یک ایون را می گذراند ودیگر آن را نه می گذراند . ولذا برای عبور آنها سوراخهای مخصوص جداگانه وجوددارد. رازیا نشانۀ اصلی ازآن آشکار می شود که اگر همه مولیکولهاازیک دروازه یا سوراخ عبور می نمود، اولاعمل تجزیۀ کیمیاوی ونه عبور امپولسهای الکتریکی امکان می داشت وثانیأ با یکجا شدن مولیکول آب با ایونهای سودیوم ازیک طرف غلظت که یگانه وسیلۀ حرکت ایونها ازداخل به خارج واز خارج به داخل حجره می باشد ازبین می رفت واز جانب دیگرمولیکولها درداخل حجره مانده وسبب پندیده گی واز کار افتادن ومرگ حجرات می شد . چنین است طرح خلقت که برای هر حجره اندازه های معینی آفریده . آدرسهای پایان تر گواه حقیقت بیان فوق است.

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{

 

 |ـــکلک|            25:2 فرقان           

  ﴿25:2 ﴾﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

            ﴿25:2 ﴾﴿   خداوندي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست، و فرزندي براي

خود انتخاب نكرد، و شريكي در حكومت و مالكيت ندارد، و همه چيز را آفريد و

دقيقا اندازه گيري نمود.  

اندازه گیری دقیق از نگاه علمی ، آن معنی را دارد که اگر درمقدار، ساختار، کیفیت وخواص ، شدت تاثیر،خوردی وبزرگی طول وعرض ، مسافه ، موقعیت مکانی وصدها کیفیت وخواص اشیا وپدیده های آفریده شده درجهان هستی تغیرات جزئی حتی درمیلیونها حصه حتی یک حصه دراندازه گیری های آن تغیرکمی یا زیادت پیدامی شد، نتیجۀ تاثیرات منفی آن نابودی بار می آورد.فصل معجزات علمی قرآن مجید که عنوان موجوده شامل آن است به هزاران نشانه های خلقت اندازه گیریها را نشان داده واینک بازهم عنوان موجوده به صدها نشانۀ حجره راکه دانشمندان کشف نموده شرح میکند مثلا مهمترین نشانه هایا اندازه گیریهای که درحجره آفریده شده برمی شماریم :

1) آفرینش وجاه گرفتن دو قسم ایون وآنهم از عناصرگروپ الکلی درحجره :

    ــــ اگر یک قسم ایون می بود: نه می توانست نظم را درحجره بوجود آورد( ولتاژ استراحت ، ازبین رفتن قطبیت ، برقراری دوبارۀ قطبیت وتکرار برقراری ولتاژ استراحت .

  ـــ اگرایونها از گروپ معدنی می بود: اندازه چارج ایونها بسیار ضعیف بوده ونه می توانست مواد غذائی ومولیکولهای آب را به اطراف خود جذب وحمل نماید وحجره از زیادت آب پندیده ونابود می شد .

 ــــ اگر ایونها نه می بود : انتقال مواد غذائی وامپولس های الکتریکی اعصاب صورت نه گرفته وحیات را نابود می کرد.

 ــــ اگر درمقدار ایونهای موجود اضافه گی ویا کمبودی می بود: نظم وکنترل فعالیت ارگانهای بدن از فعالیت می ماند .

2) موجودیت دروازه هاوکنترل کننده های مواد درممبران:

ــــ اگر نه می بود: ارتباط بین بخش خارجی وداخلی حجره وجود نه می داشت ولذا حجره زنده نه می ماند.

ــــ اگر می بود ولی پروتئین های کنترل کننده نه می بود :مواد خارجی ضروری وغیر ضروری مانند الکترونها ، فوتون ،پروتون مجرد ، ایونهای مختلف ،امینواسیدها ،گلوکوز، پروتئینهای مختلف ، آب وغیره همه وهمه داخل حجره شده وفعالیت حجره را از بین می برد .

ــــ اگراندازۀ دروازه ها یک قسم می بود ( به تعداد مولیکولهای خورد وبزرگ نه می بود) : چون مولیکولها ی عناصر نظر به تعداد پروتونهای اتم شان خورد وبزرگ اند لهذادرمقابل عبورهرنوع مولیکولهای مورد نیازنه می توانست از دروازه بگذرد.

آیا این اندازه گیریها بصورت تصادف پیداشده؟ ویا ازخود مدبر وحکیمی که برهمه چیز توانا است وعلم او به همه چیز احاطه دارد آن همه راآفریده. شما مژدۀ قرآن مجید را درآفرینش جهان که درجمله حجرات بدن نیز شامل آن است می بینید، همین مژدۀ قرآن مجید است که حقیقت آن را دانشمندان بعد 1400سال در کشف حجره آشکار ساختند.شرح مفصل را   بابازکردن آدرس آیۀ مبارک از صفحۀ تفسیرشریف تلاوت فرمائید

                      {{{{{{{{{{{{{{{{{{{

|ــــکلک |      آيه 12 : 65 طلاق     

﴿65:12 ﴾﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

 لِتَعْلَمُوا  أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا   

     ﴿65:12 ﴾﴿  خداوند كسي است كه هفت آسمان را آفريد و از زمين نيز همانند آن را، فرمان او در ميان آنها پيوسته نازل مي‏شود، تا بدانيد كه خداوند بر هر چيز توانا است و علم او به همه چيز احاطه دارد.  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

آدرس (336 ) آفرینش سوراخها یا دروازه های مخصوص عبورایونها وآب درممبران حجره می بینید :

                      چــینل پوتاسیوم|کلکـــ

محتوای فلم : شما درممبران حجره دو عدد دروازه یکی برای عبور ایونها ودیگری برای عبور آب ودر اطراف هردروازه گروپی از پروتئین های کنترل کننده را می بینید. برای اینکه آب وایونها از هر دروازه عبور نه کند اولا قطر هرگذرگاه موافق به بزرگی مولیکول آنها ساخته شده ودوم اگر آنها ویا کدام مواد دیگر درنزدیک دروازه گردند، پروتئین مربوطه که هریک دارای ساختار وخواص مخصوص هستند ، آنهارا نشانی کرده واز دروازه دفع می کند.این اندازه گیری دروازه ها واین نیروی شناخت پروتئین ها نشانه ومعجزۀ بزرگ خلقت خداوندج است که هرچه بخواهد همان می شود .

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

﴿2:117﴾﴿...بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن ..فَيَكُونُ

                  ﴿2:117﴾﴿..هستي بخش آسمانها و زمين او است و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند مي‏گويد: موجود باش! و آن فورا موجود مي‏شود.  

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

وحالا فوتوها وبیانیۀ رسمی کاشفین نشانه های خلقت در دروازه های ممبران حجره را که اسمای شان درفوق آمده میبینیم.

 ::  فوتوهای پـطـر آگـری و رودریک مـاکـینی برندگان جایزه نوبل 2003. آدرس (337 )

 Winner of the 2003 Nobel Prize in Chemistry

محتوای فلم : هردو دانشمندان پـطـر آگـری و رودریک مـاکـینی از نتایج کشفیات خود لکچر مفصل راایراد نمودند وچون آنهانشانه های خلقت را که عبارت از موجودیت دروازه های مختلف درممبران آفریده شده( ازجمله دروازۀ آب وپوتاسیوم را ) کشف نمودند، بهتر است که  بیانیه رسمی آنهارا درروز اخذ جایزۀ نوبل بشنویم وهم فشردۀ این بیانیه را نیز می نویسم که از مطالعۀ شما بگذرد . برای شنیدن بالای این دو آدرس کلک شود.

Play    ــکلکـــــــ   Play 

 هر حجره برای خود یک غلاف یا پوشی دارد به نام مــُمبران تمام اجزای متعلق به حجره درداخل همین ممبران احاطه شده .این ممبران درعین زمان برای حرکت بعضی مواد ضروری وبه شمول ایونهای مثبت سودیوم ،ایونهای مثبت پوتاسیوم ، ایونهای مثبت کلسیوم وایون منفی کلورین دیـوار یاممانعت را نشان می دهد .

 ممانعت مــُمـبران را درمقابل عبورایون های دوطرف مــُمـبران یک عایق ( غیر ناقل) الکتریکی گویند واین عایق از چگونگی خلقت حجره بدست آمده یعنی دربخش داخلی مــُمبران موادیااجسام روغن دار وجوددارد که ایونها از آن دوری می جویند. درحالیکه ایونها نسبت به روغن با آب ثبات زیادتررا نشان می دهد یعنی آنهارا بطرف خود جذب می نمایند زیرا ایونهادراطراف خود ساحۀ الکتریکی قوی تر دارندوآب نیزکه از نگاه الکتریکی یک جسم قطبیت دار الکتریکی می باشد آنهم قوۀ چارج قوی تر دارد بنأ به مجرد نزدیک شدن مولیکول آب با ایونها ، به اثر موجودیت ساحۀ الکتریکی دوجانبه خودهارانظم جدید می دهند(مولیکول آب اطراف ایونها رابه این ترتیب حلقه می نمایند که اتم آکسیجن که دارای چارج منفی است با ایونهای مثبت سودیوم واتم هائیدروجن باایونهای منفی  کلورین یکجا می گردند .آدرس باز شود:

 

آدرس (338 ) بیانیۀ رسمی  دونفر دانشمند پـطـر آگـری و رودریک مـاکـینی ازکشف خصوصیات حجره راباز کنید:

Ion Channel Chemistry: The Electrical System of Life

 آدرس (339 ) مولیکول آب اطراف ایونهای مثبت سودیوم وایونهای منفی کلورین رااحاطه می کند:

ــ3Salt Dissolving

   اما این نیروی ثبات دادن الکتریکی دوجانبه بین آب ،سودیوم وکلورین  در عناصردیگر که درخود قطبیت الکتریکی بسیار کم دارند صورت نه می گیرد . مثلاایونهای مثبت ومنفی با روغن که قطبیت بسیار ضعیف دارند جمع نه می شود، به همین علت است که ایونها عوض اینکه از اطراف ممبران به داخل حجره گردند سعی وتمایل زیاد دارند که دراطراف مولیکولآب دوطرف حجره جمع گردند.آیا این تدبیر حکیمانه که ایونهای سودیوم یا به اصطلاح عاشق آب  رادردوطرف حجره جاه داده وآن را وسیلۀ منع عبور آب بداخل حجره وجلوگیری از نابودی حجره می نماید یک کار تصادف دانست این ایونها نه تنها وظیفۀ منع عبور آب اضافی به داخل حجره می شوند بلکه امپولسهای الکتریکی که در حجرات اعصاب تشکل می نمایند ، آنهارانیزدراطراف حجرات به حرکت می اندازد.

 برای عبور ایونها ازداخل حجرات به خارج واز خارج به داخل دروازه های مشخصی در ممبران حجره موجوداست ودراطراف این دروازه هاپروتئین موجود است که به اثر ترکیب  ساختاری خود فقط همان ایون را از دروازه که به نام چینل های ایونی یاد می شوندمی گذراند ونه کدام مواد دیگررا. چینل های ایونی از خود سه مشخصۀ بسیار ضروری رانشان می دهند :

1 ) آنها ایونهارا با سرعت زیاد رهبری وانتقال می دهد.

2 ) بسیاری از چینل های ایونی ازخود قابلیت انتخاب بسیار دقیق داشته وایونهای معینی را از خود می گذرانند درحالیکه    دیگردروازه ها یا چینلها این خصوصیت انتخاب را ندارند.

3) وظایف آنها بواسطۀ پروسه یا مراحل مختلف عیار می گردند  یعنی به اثر یک تحریک خاص که از ماهـول آن می رسد، دروازه راباز می کند تا ایون ها عبور کند ویا دروازه را بسته می نماید که ایونها عبور نه کند.

4 )فعالیت حجرات وچگونگی بازشدن دروازه ها درسال  1952 ازطرف دونفر دانشمند انگلیس هریک هـادکین وهـاکسیلی انگلیسی کشف شد.آنهاثابت ساختند که موجودیت امپولس های الکتریکی در انساج بدن ازسبب حرکت ایونهای الکتریکی وخاصتأ ایون سودیوم وایون پوتا سیوم اند که از خارج به داخل واز داخل به خارج حجره حرکت می نمایند وبرای اثبات این موضوع مودل فعالیت حجرات اعصاب ودیگران رامانند یک دورۀ الکتریکتشبیه وثابت ساختند که تحریک خارجی مانند حرارت ، مواد کیمیاوی ویا امپولس های الکتریکی ، سبب می شود که درنقاط مختلف اعصاب سقوط ولتاژیا ذخیره شدن ولتاژپیدا شود وبعد این ولتاژبه دیگر نقاط درحرکت شده وازآن جریان الکتریکی را درشاخه ها یا پارچه های اعصاب پیداوسبب می شود که برای عبور ایونهای مثبت سودیوم وایون مثبت پوتاسیوم دروازه های را درممبران باز یا بسته نماید.آنها ازاین کشف شان جایزۀ نوبل را در 1963بدست آوردند .شما این دوره الکتریکی رادرآدرس ذیل می بینید

Hodgkin(1914 .) and Huxley(1917)

   آدرس  340 ) چگونگی  کشف وفعالیت حجرات ازطرف دونفر دانشمندان راباز کنید )ـــم

|فعالیت حجرات مانند یک دورۀ الکتریکی تخنیکی استImage

محتوای دورۀ الکتریکی :درشکل دیوار ممبران رامانند یک دورۀ الکتریکی  دانسته که دربین آن مادۀ پروتئین را به شکل کندنسر دروازه های ایونها به شکل مقاومت متحول ، چینلهای دیگرکه درخود پروتئین کنترل کننده ندارند به شکل مقاومت ثابت ،ماده های راه دهندۀ ایونها به شکل بطریهای الکتریک وپمپ ایونها به قسم یک جریان الکتریک نشان داده شده .

 وقتی یک اشاره یا سیگنل الکتریکی از خارج حجره به دیوار ممبران می رسد، سیگنل مذکوربا پمپ ایونها یکجا شده واندازۀ آن را کم یا زیاد می سازد.این جریان نوپیدا مادۀ پروتئین  یا کندنسر را چارج می کند ووقتی این چارج کندنسرازراه مقاومت ها یا دروازه ها واپس دیسجارج می گردد، قطبیت آن باماده های راه دهندۀ دروازه هایا بطریها یا جمع یاطرح می گردد که درصورت زیاد شدن جریان ، در وازه را باز ودرصورت کم شدن دروازه را بسته می کند.با باز شدن دروازه ها ایونها عبور میکند وبابسته شدن عبور نه می کند .

                                                                                                  

|اشکال زیاددوره های الکتریکی اعصابHodgkin and Huxley 

|فوتوآنـدری هاکسیلیImage

 

|فوتوآلـن لوئیدهــادگـینSee full-size image.

 

از نتایج کشف دو نفر دانشمند به دیزاین وانجنیری بی مثال خداوند که آن را دریک حجرۀ مکروسکوپیک آفریده آگاه می شویم شما شمۀ از چنین دیزاین ها را در ساختار تکنالوژی امروزی مانند کمپیوتر ، تلویزیون ، رادیوو دستگاهای اتوماتیک دیگر ملاحظه می کنید .

                                                                                                                                                                                          

2 ) عــنــصــر پــو تــا ســیــوم :

پوتاسیوم یک مادۀ معدنی الکلی بسیار مهم وارزندۀ  برای حجرات ووظایف الکتریکی بدن انسان می باشد، زیراگروپ الکلی ها درجۀ ذوبان کم تر ، درجۀ آب شدن آن کم ، نرم ،دارای غلظت کمتر از آب دارند. خداوندج باحکمت جاودانه اش پوتاسیوم را جزء ترکیبی بدن انسان آفریده وماهیت اصلی آن درعلم جاودانۀ خداوندج می باشد واما از نشانه های که پوتاسیوم توانسته در ترکیب بدن انسان وظیفۀ مهم وآنهم درحجرات بدن انجام بدهد  وعلم امروز اکثریت آنهارا کشف نموده شرح می کنیم تا بتوان شمۀ ازنشانه ها وحکمت وارادۀ خداوند ج را درخلقت اشیا آشکار نموده باشیم . شمۀ از این نشانه ها عبارت اند از : 

1 ) مقدار آن درزمین بعداز سودیوم درجۀ هفتم را داشته که از جمله 24% آن درسخره های زمین است.

2) چون مانند سودیوم ، کلورین ،الکتریک بسیار ضعیف راانتقال می دهد بنأ درحجرات جاه دارد . 

 3 ) پوتاسیوم عنصری است درگروپ اول جدول دورانی کیمیاوی که جمعأ شش عنصر اند ( لیـتـیـیوم ، سودیوم ، پوتا سیوم ،  رو بیـدیوم ، سیـزیوم ، فرانسیوم ) شامل هستند وفرق آن از عناصر معدنی درآن است که آنها درمدار آخر اتم های شان یک دانه الکترون داشته که به بسیار آسانی از مدار اتم فرار واتم  خودرا به ایون مثبت مبدل می کند .

4 ) پوتاسیوم وهمه گروپ آن درطبیعت بصورت آزاد یافت نه می شود زیرا آنها بسیار زیاد تاثیر پذیریا ریاکتیف اند که به مجرد تماس به هوا وآب به اوکسائید تبدیل واتم آن به ایون مثبت مبدل می گردند.حتی پوتاسیوم با یکجاشدن با آب حرارت زیاد تولید ، آب را تجزیه میکند یعنی یک هائیدروجن وآکسیجن اورا گرفته وخود، به پوتاسیوم هائیدروکساید تبدیل ویک هائیدروجن آن را آزاد می سازد .

2K  + 2H2O  → 2KOH + H2

 5) اتم پوتا سیوم درخودبه تعداد 19پروتون و  20 نیوترون والکترونهای مداری آن بالترتیب ازچپ به راست ( 1ـ 8 ـ 8 ـ2 ) بوده وازاینکه درمدارآخر خود (1) الکترون دارد وآنهم بایک قوۀ جاذبۀ بسیار ضعیف با هستۀ اتم قرار دارد زیر مدارهای سوم ودوم اتم مکمل اند یعنی هریک (8) الکترون داشته وثبات زیاد دارند وبواسط قوۀ دفع الکتریکی منفی خودها الکترون مدار آخرین را از خودها دور می سازئدتا اینکه ازطرف هسته اتم جذب گردد بنأ با یک قوۀ کمتر با هسته ارتباط دارد وبه اندک تحریک از مدار خود خارج واتم پوتاسیوم را به ایون مثبت مبدل می کند . شکل اتم پوتاسیوم را ازاین آدرس باز کنید )ـــم

  آدرس 341 ) اتم پوتاسیوم ( 19پروتون و20 نیوترون ) مدار های الکترون  2.8.8.1

http://www.chemicalelements.com/bohr/b0019.gif

محتوای فلم : شما یک اتم پوتاسیوم را می بینید که درهستۀ اتم خود 19پروتون ،20نیوترون دارد و درمداراول 2درمدار دوم      8 درمدارسوم ودرمدارآخر 1 دانه الکترون دارد.این اتم بادادن یک الکترون خارجی خود به ایون مثبت مبدل می شود .

6) پوتاسیوم هادی حرارت وچارجهای الکتریکی بوده وبه نام الکترولیت یا انتقال دهندۀ الکتریک یاد می شود .او امپولس های بسیار ضعیف چارجهای الکتریکی (پوتانسیل یا عامل بالقوه ) راحمل می نماید

7 ) پوتاسیوم دربدن انسان به اندازه 120 گرام بوده که 98% آن درحجرات بدن به شکل ایونهای مثبت می باشد.

8 ) درجملۀ نشانه های که لزوم موجودیت ایون مثبت پوتاسیوم  درداخل حجرات اراده شده یکی از آن این است که باید کار وفعالیت حجرات برمبنای حرکت چارجهای الکتریکی صورت بگیرد ، وبرای اینکه چارجهای الکتریکی به حرکت شروع نمایند ایجاب می کند که : 

ــــ   ایونهای مثبت سودیوم و پوتاسیوم به دو قسمت جدا شوند یعنی بین آنها دیواری باشد وآنهارا دردو محفظه جاه دهد تا زمینۀ حرکت یکی بطرف دیگری میسر گردد که اینهم با آفرینش دیوار الستیکی ومجرد یا عایق دار به نام ممبران تکمیل شده.

 ـــ برای اینکه از یک طرف حرکت صورت گرفته واز جانب دیگر از هجوم اضافی وغیر ضروری مواد وایونها جلو گیری شود دردیوار ممبران پنج قسم سوراخها یاگذرگاه که هر کدام آن دارای دو دروازۀ خروجی ودخولی اند ( گذرگاه برای عبور ایون مثبت سودیوم ، گذرگاه برای عبور ایون مثبت پوتاسیوم ، گذرگاه برای عبور ایون مثبت سودیوم وپوتاسیوم ، گذرگاه برای عبور ایون منفی کلورین ، گذرگاه برای عبور مولیکول آب وگذرگاهای بدون کنترل کننده ها برای عبور بعضی از ایونهای سودیوم وپوتاسیوم) ودرهر دروازه گاردهای کنترل کننده اتوماتیک جاه گرفته یا پروتئین های خاصی آفریده شده که دروازه های دو گانۀ هریک از گذرگاهارا دروقت نیازبسته یا باز نموده وزمینه را برای عبور ویا توقف ایونها میسر می گردانند.                                                                     

ــــ دربنیاد ایون پوتاسیوم وایون سودیوم نیروی چارج یانشانه های آفریده شده وهردو حاملین واتقال دهندۀ این چارجهامی باشند وبه همین علت هردو دردوطرف ممبران یاداخل وخارج حجره جاه گرفته وباداشتن چارجها به حال انتظاریا استراحت اند که آن را ولتاژ استراحت گویند.                                                                                                                   ــــ وقتی فرق ولتاژ استراحت ازسرحد معین اضافه شد، ایونهاازگذرگاهای ممبران به حرکت شروع وبا طی نمودن یک دور مکمل چهار حالت ذیل را درحجره پیدا می نماید .

ــــ حالت اول حرکت ایونها از ولتاژاسترا حت ( موجودیت ولتاژ های متفاوت تا یک سرحد معین دردو طرف ممبران ).

ــــ حالت دوم را به نام غیر قطـبیت شدن ( تغیر یافتن سرحد ولتاژها درهردو طرف ممبران ). ــــ حالت سیوم را به نام دوباره قطبیت شدن (  تنظیم دو بارۀ ولتاژ ها دردو طرف ممبران ).

ـــــ حالت چهارم را به نام برگشت به ولتاژ استراحت ( موجودیت ولتاژ های متفاوت تا یک سرحد معین دردو طرف ممبران ). گویند .     

   برقراری دائمی چهار حالت فوق   ایجاب توازن بین پوتاسیوم وسودیوم را می نماید که بسیار دقیق است درغیر آن توازن بدست نه آمده وحجره فعالیت نه میکند وموجب  فشار بلند خون می گردد.ما این چهار حالت را درذیل این تشریح درآدرس نمبر 342  می بینیم .   

   9) پوتاسیوم همراباسودیوم توازن آب را دربدن وتوازن اسید رادرخون وانساج   بدن تنظیم  می نماید .

10) همین ایون پوتاسیوم است که برای پیداشدن ولتاژ راحت یعنی ولتاژی که دوطرف داخلی وخارجی حجره را به حال انتظار وآماده برای کار حاضر می نماید ، خدمت می نماید .                                                                                      11 ) پوتاسیوم از نگاه رادیو اکتیف بودن یک عنصر بی ضرر است وبه بدن صدمه نه می رساند .                                      12 ) ایون پوتاسیوم درخود کمترین ولتاژ ایونایز را دارد که برای بدن آسیب نه می رساند وبا این کیفیت خودکمترین ولتاژ امپولسها( معلوماتهای خارج ) را انتقال می دهد.   

13 ) اگر یک حجره را مد نظر بگیریم او یک بطری الکتریکی را می ماند که بین قسمت داخلی وخارجی حجره یک دیوار عایق یا غیر ناقل به نام مــُمـبران وجوددارد، ولی این مــُمـبران دارای سوراخهایادروازه های اتوماتیک اند که مخصوص برای عبور سودیوم ، پوتاسیوم ، سودیوم پوتاسیوم، کلورین وآب است.این مــُمـبران ایونهای مثبت پوتاسیوم همرا با ایونهای مثبت سودیوم رابا تناسب یا غلظت متفاوت دردوطرف ( داخل وخارج ) حجره نگاه می دارد. ولی درچگونگی مقدارآنها حکمت خداوندج آشکار می شود وآن اینکه به منظور استفاده از نشانۀ جذبیت چارجهای الکتریکی [ که چارجهای مخالف یک دیگر را بطرف خود جذب میکند وحتی اگر دو چارج باهم مشابه باشند ولی اندازۀ یکی از دیگری تفاوت داشته باشد بازهم آن طرف که اندازۀ زیاد تر دارد بطرف آن چارجهای که اندازۀ کمتر دارند به حرکت شروع می نمایند اما چطور وچه وقت ؟ تنظیم این حالت رااز وظیفۀ گاردهای نگهبان دروازه ها ( پروتئین های مختلف دانست که به اراده وحکمت خالق آن دردروازه ها جاه گرفته اند. مقصد این است که حجره فعالیت خودرااز حالت خارج شدن توازن چارجها شروع میکند وبعد از یک دور مکمل واپس به حال اول توازن بر می گردد. واین خاصیت مانند آب است که همیشه آب زیاد تروبلندتر بطرف کمتروپایان تردرحرکت می شود تا سطح هردو باهم مساوی شود] یک تفاوت غلظت ( ازنگاه تعداد ایونها ) را درداخل وخارج حجره اراده فرموده، این تفاوت غلظت تا یک سرحد معین وجوددارد (اگر چه نشانۀ ولتاژدرهردو طرف مثبت است ولی مقدار یافرق  این ولتاژدرداخل حجره به تناسب ولتاژخارج حجره به اندازۀ 70 ـــ ملی ولت کمتر است ) اگر شما یک ولت متر را به دو طرف حجره ارتباط بدهید همین مقداررااندازه می کنید که درعلم به آن ولتاژ استراحت گویند. وقتی حجره همین مقداررا حفظ کند دران وقت حجره درحال استراحت بوده وکدام مواد درداخل وخارج حجره حرکت نه می کند . ولی عواملی است که این توازن رابرهم زده آن را تغیر می دهد این عوامل عبارت از حرارت ،مواد کیمیاوی ، ضربه ورسیدن امپولس های الکتریکی است که توازن را ازبین می برد ولذا اگر این تفاوت درداخل به 82ـــ ودرخارج به 45+ برسد دران وقت حرکت ایونها ازداخل به خارج واز خارج به داخل شروع می شود . می بینیم که درفعالیت حجرات بدن نقش اصلی را چارجهای الکتریک به عهده دارد ونشان می دهد که یکی از اهداف آفرینش چارجهای الکتریکی همانا زنده نگداشتن حجرات بدن انسان وجمله موجودات حیه است که آن را دروجود پوتاسیوم وسودیوم اراده فرموده. آیا کدام تکامل می تواند سودیوم وپوتاسیوم رامنبع حیات قرار بدهد؟ بلکه این مربوط است به خالق که آن را آفریده ومی داند که چه وظایف را درکدام بخش انجام می دهد. پس آفرینش و وجود این تدبیر حکیمانۀ خداوندج است ونه تصادف سپاس بی پایان به این حکمت ورحمت .

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

             ﴿2:117﴾﴿...بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن ..فَيَكُونُ

                  ﴿2:117﴾﴿..هستي بخش آسمانها و زمين او است و هنگامي كه فرمان وجود چيزي را صادر كند مي‏گويد: موجود باش! و آن فورا موجود مي‏شود. 117)    

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

                     

    14 ) تفاوت غلظت طوری است که غلظت پوتاسیوم درداخل حجره اضافه تر ودرخارج حجره کمتر است. وغلظت سودیوم برعکس آن است یعنی درداخل حجره کم تر ودرخارج حجره زیاد تر است.بنأ حرکت ایونها از غلظت بلند بطرف غلظت کم می باشد(وقتی یک تحریک خارجی مثل حرارت ، ضربه ، امپولس های الکتریکی ومحلول کیمیاوی درخارج حجره برسد،درحال تفاوت غلظت ایون سودیوم از سرحد معین یعنی 50+ ملی ولت تجاوز کرده ، ایون سودیوم  باحرکت خود از خارج به داخل شروع میکند ،این زمان حرکت پوتاسیوم هم از داخل بطرف خارج صورت می گیرد.واین حرکت دوطرفه  ومخالف یکدیگرموجب آوردن توازن غلظت درحجره وهم جواب گفتن به امپولسهای الکتریکی اعصاب می باشد. 

15  ) پوتاسیوم نسبت به سودیوم به آسانی ومیل به داخل حجره شده وهردودراطراف حجره اعصاب یک تفاوت ولتاژ را پیدا می نماید که برای حرکت امپولس های الکتریکی اعصاب کهمک می شود.یعنی زمانیکه پوتاسیوم ازحجره خارج می شود،ولتاژ قبلی ممبران تغیر می یابد که این تغیر به نوبۀ خود امپولسهای اعصاب را شدید تر می سازد.                                               16 ) تغیرات ولتاژیکه بواسطۀ ایون پوتاسیوم وایون سودیوم پیدا می شود ، سبب تقلص یافتن عضلات وتنظیم یافتن ضربات قلب راکهمک می شود . برای درک بهتر آدرس ذیل را باز کنید)ـــم

17 ) گرده ها تنظیم دهنده های درجه اول پوتاسیوم بدن است.الکهل ، کافی ، قند ودواهای ادرار آور، اسهالات واستفراق ها سبب کم شدن پوتاسیوم بدن وپوتاسیوم خون می گردد.

 18 )سبزیجات ، میوه جات ، حبوبات ، ماهی درخودها پوتاسیوم زیاد وسودیوم کمتر دارند ودرآیات مبارک از آنها توصیه شده که آیات مبارک را در آخر خواهیم دید .

 بعدازبیان مختصرراجع به کیفیت پوتاسیوم ، اینک چگونگی انجام وظایف حجره ومواد خام آن پوتاسیوم وسودیوم را دراین فلم می بینیم .امید است قبل ویا بعد از دیدن مراحل فلم ، شرح آنها از محتوای فلم مطالعه گردد. برای درک بهتر آدرس ذیل را باز کنید)ـــم

      آدرس (342)  مراحل شش گانۀ داخل شدن وخارج شدن ایونهای پوتاسیوم دردوطرف ممبرا ن حجره :

|ــ1 داخل وخارج شدن سودیوم در حــجــره

 |دایره شش مرحله ئی به زبان انگلیسیtransport of sodium ions

 

محتوای فلم نمبر 1 :شرح این فلم که باوجود بسیار پیچیده بودن خود یک نظم قانون مند وکاملا دقیق را درخوددارد هر انسان را به تدبیر حکیمانۀ خالق آن خداوندج معتقد ساخته واحساس احترام ومحبت را به آن ذات پاک قوی تر می سازد.وحالا شمادرفلم یک دایرۀ مکمل را می بینید که دران (6) گذرگاه عبور ومرور ایونهای سودیوم وپوتاسیوم است .دراین فعالیت نقش اصلی از یک طرف به دوش ایون سودیوم وایون پوتاسیوم است که با حرکت شان چارجهای الکتریکی را انتقال می دهند واز جانب دیگر به دوش مادۀ انرژی دار آ ت پ می باشد که ایونهارا فشارداده به حرکت می اندازد وهم با رسیدن به دروازۀ داخلی حجره با پروتئین خاص یا گاردهای کنترل کنندۀ دروازه ها عمل کرد نموده ودرنتیجه از تر کیب خود که دران سه عدد فوسفورس داشت یک عدد فوسفورس آن راآزاد وهمرا با آن یک انرژی زیاد را رها می سازد .این انرژی بالای پروتئین تاثیر ودروازۀداخل ممبران را باز می کندوحرکت شروع واین مراحل را طی میکنند، شروع از   ولتاژاسترا حت ، غیر قطـبیت شدن ، دوباره قطبیت شدن و برگشت به ولتاژ استراحت  .

   ــــ  شروع از نمبر  1وقتی غلظت درداخل حجره اضافه تر از خارج حجره شد ، طبق شرح فوق ایونها نزدیک دروازه می رسندو قسمت داخلی دروازۀ ایون سودیوم که باز شده ،3 مولیکول ایون مثبت سودیوم داخل دروازه می گردد.

    ـــ نمبر 2 : مولیکول آ ت پ  که با رسیدن به دروازه یک فوسفورس خودرااز خود جداودروازۀ دخولی راباز نموده بود  حالا فوسفورس از دروازه واپس به داخل حجره می آید وبه اثر آن دروازه دوباره  بسته وایونهای سودیوم را درداخل حبس می کند .

 ــــ نمبر 3 : مولیکول فوسفورس خودرا ازدروازه دور می نماید وبه اثر آن دروازه خروجی باز شده وهمان 3 ایون سودیوم از دروازه خارج می گردد.

  ــــ نمبر 4 ، 5 و6 معکوس سه مرحلۀ بالا است یعنی همزمان با خارج شدن 3 ایون سودیوم ، از عین دروازه هادرعوض 2 ایون پوتاسیوم از خارج به داخل حجره می شود.  

 آنچه در آدرس فوق شرح نمودیم درآدرس ذیل فلم زندۀ آن را می بینیم وآدرس راباز کنید )ـــم

      آدرس 343 )  فلم زندۀ داخل شدن وخارج شدن ایونهای پوتاسیوم دردوطرف ممبرا ن حجره :

|ــ2Animations

محتوای فلم : شما درفلم ایون سودیوم را درداخل حجره به دایرۀ فیروزئی وایون پوتاسیوم رادرخارج حجره به رنگ سرخ ومادۀ انرژی دار آ ت پ را به حروف متحرک می بینید. اگر فلم فعال نه بود بالای کلمۀ رنگه وداخل حجره که به انگلیسی پلی نوشته شده کلک کنید . با باز شدن دروازۀ داخلی سه ایون سودیوم داخل دروازه می شود. بعدأ مادۀ آ ت پآمده ودروازۀ داخلی را بسته ودروازۀ خروجی را باز می کندوسه ایون سودیوم ازان خارج حجره و2 ایون پوتاسیوم از خارج حجره داخل دروازه می گردد.  بعدأ یک فوسفورس که دروازه را باز کرده بود ( درفلم بواسطۀ قیچی ) قطع ودرحال دروازه داخلی که بسته بود باز می شود ودرعوض دروازه  خارجی بسته می شود وهمان 2 ایون پوتاسیوم داخل حجره می گردد.

سوال :هدف از وجود دروازه های داخلی وخارجی چه است ؟ باحل این سوال حکمت وتدبیر خلقت خداوندج رادرحجره می بینیم وآن اینکه ، این دروازه ها است که اولا تعداد محدود ایونهارا اجازۀ خروج ودخول می دهد وثانیأ اگر نه می بود هجوم ایونها به داخل وخارج باعث از بین رفتن ولتاژ استراحت یا ولتاژ آمادۀ کار می شد ولذاحالت فرق ولتاژ ها ازبین رفته وجای آن را همسانی ولتاژ ها دردو طرف حجره می گیرد  ،واز نتیجۀ آن انتقال مواد غذائی از خارج به داخل وخارج ساختن مواد فضله ازداخل به خارج حجره صورت نه می گرفت وهم چنین مولیکولهای آب بداخل حجره سرازیر شده وحجره را با پندیدن آن از کار می انداخت ولذا حجره می مرد .

وحالا شرح چهار مرحلۀ فوق رابواسطۀ نقش تهدابی نشانه های چارج الکتریکی می بینیم.  درخلقت به چارج الکتریکی به مثابۀ خبررسان الکتریکی وظیفه داده شده که اوامرو حکم مغزرا ازراهای تار ها یاحجرات اعصاب به اعضای بدن انتقال دهد وما این نشانۀ قدرت را دراین آدرس می بینیم :

   آدرس 344 ) چارجهای الکتریکی یا ایونهای پوتاسیوم وسودیوم با کار وعمل کرد خود اوامر مغز را به اعضای بدن رسانده وزنده گی ونظم رادر حجرات برقرارمی سازد، آدرس را باز کنید)ــــــم

Action Potential animation

محتوای فلم :آنچه که حجرات را فعال نگهداشته وتمام مراحل جذب غذا ومعلوماتها که به حجره می رسد تامراحل ترکیب وتحلیل کیمیاوی غذا ویا انتقال معلوماتها از یک حجره به حجرۀ دیگرهمه وهمه بواسطۀ تغیرات که درمقدار یا اندازه های چارجهای الکتریکی ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم داخل وخارج حجره  پیدا می شود صورت می گیرد یعنی همین کم وزیاد شدن چارجها است که سبب حرکت چارجها به داخل ویا خارج حجره شده وهمرا با آن مواد غذائی ویا معلوماتهای حسی بدن از یک حجره به حجرات وارگانهای دیگر می رسد.پس شما دراین فلم معجزۀ خلقت را درنشانه های که درچارج های الکتریکی ( امواج الکترو مقناطیسی ) آفریده شده می بینید.این مراحل رفت وآمد ایونها پنج قدمۀ ذیل را تکمیل می نماید:  

1 ) قدمۀ اول رسیدن امپولسهای الکتریکی به حجره .

2) قدمۀ دوم به حرکت شروع کردن ولتاژ استراحت .

3) قدمۀ سوم ناقــطبی شدن یاازبین رقتن قطبیت داربودن چارجها.   

 4) قدمۀ چهارم دوباره قطبیت دارشدن ایونها .

5) قدمۀ پنجم تکراربرقرار شدن ولتاژ استراحت .

وحالا باتعقیب فلم هریک از قدمه های فوق را تشریح میکنیم :

  1) قدمۀ آغاز کار: مغز انسان معلوماتی را بواسطۀ امپولسهای الکتریکی بالای تارهای اعصاب بار و به یکی از عضله های پاه صادر نمود که خودرا فشرده ورها کند.امپولس الکتریکی بارسیدن به عضلۀ پای خانم عضلۀ مربوط آن را فشرده وباز می کند که دراثر آن پنجه های پای خانم حرکت میکند.آیا این چه معلوماتی بود که از مغزآمد ؟ وچطور با این سرعت از مغز انسان به عضلۀ پایش رسید؟

 درادامۀ فلم می بینید که این معلومات به قسم اشاره های الکتریکی بالای گروپی از تارهای اعصاب بدن که به نام  آکسون ( بخشی از اعصاب که چارجهای الکتریکی را انتقال می دهند) بارشده وانتقال می گردد.درفلم تارهای اعصاب واکسونهای آن را می بینید که یک نوک تار اکسون ها به قسمت نخاع شوکی بدن انسان ارتباط داشته ومعلومات مغز را از آنجا به قسم امپولس های الکتریکی که به نام ولتاژ فعالیت یا عمل یاد می شود گرفته وآن را   داخل حجره می سازد. حرکت پولسهای الکتریکی را در تارهای اعصاب می بینید.

چگونگی حرکت پولسهای الکتریک را دردوطرف دیوار ممبران می بینید.وآن اینکه درآغاز تفاوت مقدار چارج در خارج ممبران نسبت به داخل مثبت وداخل آن منفی است.وقتی امپولسها از خارج می آید بخش خارجی را که مثبت بود منفی می سازد وبخش داخلی را که منفی بود مثبت می سازد.این عمل مثبت ومنفی سازی که شدت آن تابع به امپولسهای وارد شده است چنین معنی دارد که گویا معلومات اولیه را بالای خود بار کرده وآن را مانند یک جریان الکتریک ازیک نقط به نقطۀ دیگر می رساند.( مانند تلفون که ولتاژ موجود درتلفون مکالمات رابالای خود بار کرده وآن را ازراه لین به طرف مقابل می رساند )  آیا کدام چیز موجب آن می شود که قطبین دوطرف ممبران را مثبت ومنفی می سازد ؟ اگر شما درادامۀ فلم ملاحظه کنید می بینید که درداخل مایع که داخل حجره می شود ، مولیکولهای عناصر مختلف مانند ، ایونهای مثبت هائیدروجن ، سودیوم ، پوتاسیوم ، کلسیوم ، و ایونهای منفی هائیدروکسائید و کلورین می باشد که از جملۀ آنها دراعصاب از ایونهای مثبت سودیوم وپوتاسیوم به صفت قطبین ساختن دو طرف ممبران استفاده می شود.

  از وظایف معجزه آسا ی حجرات اول آنکه همیشه سعی دارد تا ولتاژ دوطرف ممبران طوری باشد که تفاوت چارج دردو طرف ممبران موجود شود یعنی بخش خارجی آن نسبت به بخش داخلی مثبت زیاد تر باشد که به آن ولتاژ استراحت گویند. ( باید دانست که دراصل چارج منفی نیست بلکه مقدار چارج مثبت آن نسبت به مقدار چارج مثبت خارج حجره کمتر است که برای درک بهتر به کلمۀ منفی نشان داده می شود ) ودوم آنکه این فرق چارجها بواسطۀ تجمع ایونهای پوتاسیوم در قسمت داخل حجره واز ایون مثبت سودیوم درخارج حجره زیاد تر می باشدکه به آن غلظت گویندتازمینۀ فعالیت حجره برابر گردد. 

وقتی تفاوت ولتاژ استراحت اضافه تراز سرحد معین بالارفت حرکت ایونهای مثبت سودیوم از خارج به داخل وخارج شدن ایون مثبت از داخل به خارج شروع می شود که این مرحله را به نام ناقــطبی شدن یاازبین رقتن قطبیت داربودن چارجها.  دراین وقت بخش داخلی مثبت تر می شود وبخش خارجی منفی تر می گردد. چگونگی باز شدن دروازه ها را در آدرسهای بعدی می بینیم. آیا وجود چنین نظم وترتیب کار تصادف وبیهوده است؟ ویا برای خود هدفی هم دارد؟ جواب آن را قرآن مجید مژده می دهد .

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 |ـــکلک شود|آيه  های 39  ـ 36 : 75 قـیـامـت

              ﴿75:36 ﴾﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى  ﴾  

              ﴿  آيا انسان گمان مي‏كند بيهوده و بيهدف رها مي‏شود؟   

             . ﴿75:37 ﴾﴿.أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى  

               ﴿  آيا او نطفه‏اي از مني كه در رحم ريخته مي‏شود نبود؟ 37)

            . ﴿75:38 ﴾﴿.ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى..  

                   ﴿ سپس به صورت خون بسته در آمد، و او را آفريد و موزون ساخت ؟    

              . ﴿75:39 ﴾﴿.فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى        

                     ﴿   و از او دو زوج مذكر و مؤ نث آفريد.   39)

 

 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{

19 ) ایون پوتاسیوم  تعاملات کیمیاوی حجرات راانجام داده وهم  انرژی لازم راتولید میکندتاعمل میتا بولیزم حجره صورت گرفته بتواند ، یعنی اودرترکیب یافتن پروتئین ازامینو اسید داخل حجره نقش اصلی دارد.همچنین او درمیتا بولیزم (دگرپونی ) کاربن هائیدراتها نیز سهم می گیرد.  

  20 )ایون پوتاسیوم درساختن مواد گلوکوجن یا مادۀ دارای انرژی که آن را از گلو کوز می سازد ودرجگر ذخیره می شود نقش حیاتی را دارد.

  21 ) پوتاسیوم دررشد نورمال وساختن عضلات بسیار مهم است.

22 )  پوتاسیوم دروظایف قلب واعصاب نقش اصلی را دارد.

  23 ) حفظ اندازۀ معین پوتاسیوم درخون نقش حیاتی را درانجام وظایف بدن به عهده دارد .

  24 ) کم بودن پوتاسیوم دربدن موجب امراض زیاد از جمله فشار خون ، عدم فعالیت نورمال قلب ، ضربان قلبی ، خستگیها  وافسردگی ها، وغیره میگردد. عوامل زیاد از جمله اسهالات ، استفراق ، امراض گرده ، دیاامراض شکرموجب پایان شدن سطح پوتاسیوم بدن شود . هم چنین ادامۀ بعضی داروها مانند آسـپرین ،کورتیزون نیز سطح پوتاسیوم بدن را کم می سازد .        آنهای که سودیوم زیاد مصرف می کنند موجب ضایع کردن پوتاسیوم را ازراه ادرار می گردند. وهم آنهای که بسیار شیرینی هارا می خورند بالمقابل سطح پوتاسیوم شان را کم می سازند . فرسودگی هاوخسته گی های زیاد ، ضعیف بودن عضله ها، واکنش وعکس العمل های آهسته ، جلد خشک  از علا ئم کمبود پوتاسیوم می باشد که به نوبۀ خود بی نظمی های اعصاب ، بی خوابیها ، ضربان غیر منظم قلبی وکمبود مواد معده وروده ،زیاد شدن شکر خون را بار می آورد .

آدرس (345) ساختاراتمیک پوتاسیوم وهمه اتم هارا به صدها شکل آن از این آدرس باز کنید )ـــم

 potassium atom animation   

 

 

تعداد دروازه ها درمــُمـبران :

برای اینکه هر مادۀ کیمیاوی به نوبت مخصوص خود به داخل حجره شده ویا از حجره خارج گردد ، دردیوار مــمـبران سوراخها یا گذرگاهای خاصی وجودداشته واطراف هر یک گذرگاه را پروتئین های مخصوصی گرفته که درزمان لازم فعال شده ازیک طرف یک یا هردو دروازه های داخلی وخارجی گذرگاهای خودرا باز وبسته می کنند واز جانب دیگر ایونهای دیگر یا مولیکول آب ویا مواد دیگررا مانند یک کنترل کنندۀ زیرک نه می ماند که از گذرگاه عبور کند . ایجاد این تدبیراز عجائبات ومعجزه های خلقت است که با چه تدبیر وانجنیری خاصی آفریده شده واگر چنین نه می بود فعالیت منظم حجره از بین رفته وسبب نابودی حجره می گردید.

این گذرگاها به این مواد تخصیص داده شده که هریک به نام چینلها یاد می شوند.

1 ) چینل یا گذرگاه مخصوص عبورکردن ایون مثبت سودیوم .

2 ) چینل یا گذرگاه مخصوص عبورکردن ایون مثبت پوتاسیوم .

3 ) چینل یا گذرگاه مشترک مخصوص عبورکردن ایون مثبت سودیوم وپوتاسیوم .

4 ) چینل یا گذرگاه مخصوص عبور مولیکولهای آب .

5 ) چینل یا گذرگاه مخصوص عبورکردن ایون منفی کلورین .

شما فعالیت هر چینل وباز وبسته شدن دروازه های متعلق به آنهارا درآدرسهای متعلق آنها می بینید .ودراینجا بطور نمونه چگونگی کار پروتئین مخصوص گذرگاه آب را می بینیم .

آدرس (346) فعالیت پروتئین کنترل کنندۀ دروازۀ عبور مولیکول آب را باز کنید ) ـــم

فعالیت پروتئین درراه دادن مولیکول آب ازدروازه

   مــُحتـوای فـلـم : دراینجا باز هم نشانه یا معجزۀ قدرت را درچارجهای الکتریک می بینید. وآن اینکه درپهلوی دروازه      عبور آب دوگروپ ازپروتئین خاصی وجوددارد که یکی از آ ن پیشتر قرار داشته وبه کهمک قطبیت مثبت خود ،هائیدروجن مولیکول آب راکه آنهم قطبیت مثبت دارد ازخود دوروپایان تیله وبه پیش حرکت می دهد.وگروپ دوم که کمی عقب تروآنهم قطبیت مثبت منفی دارد بخش آکسیجن مولیکول آب را که قطبیت منفی دارد ازخوددوروپایان تیله وبه پیش حرکت می دهد.  اگر کدام مولیکول دیگری به آنها نزدیک گردند اولا ازنگاه قطبیت وثانیأ از نگاه بزرگ بودن مولیکول دفع شده ونه می گذارد که از دروازۀ آب داخل یا خارج حجره گردند .یک نکتۀ تعجب آور برای دانشمندان این بوده که گذرگاه آب ایونهای پروتون دار رااز خود نه می گذراند ولی مولیکول آب که آنهم درمر کز خود پروتون دارد ازخود می گذراند که راز آن به خالق آن خداوندج معلوم است ویا چه وقت دانشمندان ازراز آن آگاه می شوند. چنین است انجنیری خلقت در آفرینش حجره وگذرگاهای ممبران که سپاسهای بی پایان به چنین حکمت ورحمت خداوندج برخلقت انسان .ودراین آدرس شکل ساختاری پروتئین را که د

رگذرگاه عبور آب آفریده شده واطراف دروازه های آن را پوشانیده ملاحظه میکنید .

      آدرس (347) ساختار پروتئین کنترل کنندۀ دروازۀ عبور مولیکول آب را باز کنید ) ـــم

 |ســاخـتار پروتئین دروازۀ عبور آب  کلکــــ

محتوای فلم: شما گروپی از پروتئین های خاصی را می بینید که ساختار مولیکولی آنها طوری است که ساحه های الکتریکی تولید شدۀ آنها قطبیت های مولیکول آب را طوری تنظیم واستقامت می دهد که فقط از یک راه باریک عبور نموده وداخل حجره شود. ودرعین حال انواع مولیکولهای دیگررا از خود دفع نموده ونه می گذارد که از این راه داخل حجره گردند .

آدرس (348) فلم زندۀ که ازبین مولیکولهای مختلف تنها مولیکول آب را اجازۀ عبور می دهد . باز کنید ) ـــم

گذرگاه عبور آب ازممبران حجره1ـــ|

|ــ2ــگذرگاه عبورآب|Animations 

محتوای فلم : درآدرس 1 نقش نشانه های چارجهای الکتریکی را که به علامۀ + نشان داده شده می بینید. درخلقت این پروتـئینها که دو طرف حجره را احاطه نموده چنا ن تدبیر گرفته شده که اولا مولیکولهای آن قوۀ چارج + زیادتر دارند ودوم آنکه از نگاه فیزیولوگی ساختار درجای قرار دارند که مولیکولهای آب رابا انجام دادن تاثیر دفع وجذب ساحۀ الکتریکی      ( قوۀ انتخاب که دربنیاد شان آفریده شده ) طوری خودرا نظم می دهد که داخل سوراخ عبور شده وراه عبور خودراباز میکند. اما پروتونها وخصوصأ ایونهای هــونـیوم که درخود سه هائیدروجن ویک آکسیجن دارند که درخود قوۀ چارج مثبت دارند دفع شده واز سوراخ عبور گذشته نه می تواند .  

محتوای فلم 2 : بابازشدن ، یک چوکات رنگه ظاهر می شود وشما بالای حرف آرکه درداخل یک دایرۀ خورد ودرکنج بالا وراست است کلک کنید، درحال یک جدول می آید که درسطر اول آن کلمۀ انگلیسی پــِلی تحریر شده بالای آن کلک کنید ، صفحۀ فلم باز شده وبا کلک کردن بالای علامۀ مثلث درپایان وطرف چپ ، فلم شروع شده وشما عملا چگونگی راه پیداکردن راه عبور آب را از خارج به داخل حجره می بینید.

وحالاساختار اتم پوتاسیوم را که الکترونهای آن بصورت لاینقطع دراطراف هستۀ اتم می چرخند می بینیم )ـــم

|ــ1See full-size image.|ــ2ــــکلیک ـــ See full-size image.اتم کریپتـون

atom animation ـــکلک ـــ ــکلک ــ. See full-size image.

 

محتوای فلم نمبر 1 : شما ساختار اتم را که درمر کز آن پروتونها است وبه نام هسته یاد می شود می بینید. پروتونها دارای چارج مثبت الکتریکی اند که بواسطۀ ساحۀ الکتریکی وساحۀ مقناطیسی خود الکترونهارا که دارای چارج منفی اند بطرف خود جذب میکنند.اما از آنجا که الکترون هم به خود ساحۀ الکتریکی وساحۀ مقناطیسی دارد تاآن درجه به هسته نزدیک می شودکه نیروی دو قوه باهم در توازن قرار گیرد، ووقتی به این نقطه رسید نه میخواهد به پروتون نزدیک گردد وهم نه می تواند از محل خود دور شود زیرا قوۀ مقناطیسی پروتون نه می گذارد که دور شود، لذابالای مدار معینی به اطراف پروتون درحرکت باقی می ماند، چنین است راز خلقت درآفرینش نشانه های چارجهای الکتریکی. 

محتوای فلم نمبر 2 :درفلم نمبر2 اتم کریپتون را می بینید که 36الکترون دارد(8ــــ 18 ــ8ـــ 2 )

آفرینش آن همه معجزه های خلقت از خود هدفی دارد وآن اینکه انسان ازراه علم نشانه های آفرینش آسمانها وزمین را به شمول آن چه درمابین آن دو است بیهوده نه آفریده چنانچه قرآن مجید مژده می دهد :

 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{

                                      

 |ـــکلک شود |آیه های 39ـ 38 : 44 دُخـان

               

﴿44:38 ﴾﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

            ﴿ آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است بي هدف نيافريديم.  

     ﴿44:39 ﴾﴿ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ          

                ﴿ما آن دو را فقط به حق آفريديم، ولي اكثر آنها نمي‏دانند.  

  {{{{{{{{{{{{{{{{{{{

 

آدرس (349) با استفاده از آدرسهای ذیل تمام خصوصیات عناصرکیمیاوی را می دانید.

|ــکلکجـدول دورانـی عنـاصر کیمیاوی                                        

Chemical Elements.com - Nameجدول دورانی نام عناصر

   Electron Configurationتعداد الکترونها دریک اتم
  
 Number of Neutronsتعداد نیوترون دریک اتم
 
                                                                 
  
|ــکلک Atomic Numberنمبر اتــمـیک

 

 این شکل نشان می دهد که چطور الکترونها نقاط معین را درمدار اشغال کرده.

 

 (ـــــم     آدرس (350) چگونگی باز شدن دروازۀ ایون سودیوم وکارات بعد از آن

Animation: Chemical Synapse (Quiz 1)

وظایف بخشهای مغز|کلکــــ

 

 محتوای فــلم : شما این تدبیر خلقت را چنین می بینید، زمانیکه مغز یک امر را به قسم امپولسهای الکتریکی بالای تارهای اعصاب بار وانتقال می کند.این امپولسها به نام   ولتاژ کار یادشده وبارسیدن خود دردونقطۀ اتصال یک حجره به حجرۀ دیگر انتقال وایون مثبت کلسیوم که خارج حجره است تحریک وداخل حجره شده و مولیکول اسیتیل کولین را می سازد.این ماده ازمحل خود خارج ودرقسمت

( C7 H 17 NO 3 )

فوقانی دروازۀ ایون سودیوم آمده و بالای پروتین کنترل کنندۀ دروازه ها تاثیرمیکند وپروتین دروازه را باز می نماید. دراین وقت ایونهای مثبت سودیوم که خارج حجره اند باحرکت شان به داخل حجره شده وآن اندازه زیاد می شوند که تفاوت ولتاژ داخلی حجره را تا آن درجه بلند می سازد که ازسرحد معین اضافه شده و قطبیت منفی داخل حجرهرا مثبت می سازد. همین حالت را ولتاژ کار حجره گویند .

 فشردۀ کار حجره را بعداز رسیدن ولتاژ کار به نقاط اتصال دو حجره چنین خلاصه می کنیم :  

  1 ) بارسیدن ولتاژ کار ( امپولسهای الکتریکی که از مغز به حجره می آید) موجب این کارها می شود :

    ـــ ایون مثبت سودیوم به حجره داخل می شود.

     ــــ ایون مثبت سودیوم  ازحجره خارج می شود.

  ــــ ایون مثبت کلسیوم به حجره داخل می شود.

ــــ مادۀ کیمیاوی اسیتیل کولین به حجره داخل می شود.

ــــ دروازۀ خروجی ایون مثبت سودیوم باز می شود.

2) درنتیجۀ رسیدن مادۀ نمبر 1 فوق این کارها انجام می گردد:

ــــ مجرای نقاط اتصال حجره به دیوار ممبران داخل شده ومادۀ کیمیاوی اسـیــتیل کولـین را رها می می کند .

ــــ مادۀ کیمیاوی اسـیــتیل کولـین از بخش پیشروی نقاط اتصال حجره اعصاب فعالانه انتقال داده می شود.

ــــ مادۀ کیمیاوی اسـیــتیل کولـین در بخش عقبی نقاط اتصال حجره اعصاب فعالانه انتقال داده می شود.

ــــ مولیکولهای دروازه سودیوم ، دروازه را باز می کند .

ـــ ایونهای سودیوم داخل حجره می شود .

3 ) مادۀ کیمیاوی اسـیــتیل کولـین در بخش عقبی نقاط اتصال اعصاب چه کارهای را انجام می دهد ؟

 ــــ مولیکولهای دروازۀ چینل کـلسیوم ، دروازه را باز می می کند و کلسیوم داخل دروازه می شود .

ــــ مولیکولهای دروازۀ چینل سودیوم ، دروازه را باز می می کند و سودیوم داخل دروازه می شود .

ـــ  مجرای نقاط اتصال حجره واپس به دیوار ممبران می رود.

ـــ  گذرگاه ولتاژ چینل ایون کلسیوم باز شده وکلسیوم داخل آن می شود.

ـــ  گذرگاه ولتاژ چینل ایون سودیوم باز شده وسودیوم داخل آن می شود.

هرگاه ولتاژ بخش آخر نقاط اتصال حجره از سرحد معین اضافه شد، ازآن ولتاژ کار بوجود می آید .

 می بینیم که حجره بارسیدن امپولسهای تحریک کننده چگونه کار وفعالیت خودرا بانظم وترتیب معین انجام می دهد که این خود نشاندهندۀ نشانه ها یا اندازه گیریهای است که درهر ذره ازذرات حجره آفریده شده وحجره طبق آن فعالیت می نماید.اگر در اندازه گیریهای ساختاری هریک آن جزئی ترین تغیرات باشد حجره از فعالیت مانده یا حجره مریض ویا هم می میرد .

**********************************

                                                  وحالا سوالی را باید جواب گفت وآن اینکه :

آیاحجره چه وقت وچطور این همه اجزای متشکله و وظایف مختلف رادرخود جمع نمود ؟

            جواب این سوال از نگاه علم ومنطق چنین است که پیداشدن اجزای ترکیبی وبه تعقیب آن حاضر شدن وظایف حجره ، همه بصورت یکجا ئی آفریده شده ونه بصورت تدریجی زیرا اگر یکی از اجزا نه می بود ، اجزای دیگر کاری نه می توانست ولذا کدام حجره وازآن هم انسانی نه می بود واین کاری نیست که به تکامل ویا تصادف بدست آید بلکه ازنتیجۀ دیزاین خارق العاده بدست آمده که از خود خالقی دارد که خداوندج می باشد .

این خود گویای قدرت کاملۀ خداوندج است که درچنین ساختار کوچک ، ملیاردها معلومات های مربوط به حیات را جاه داده وخلق فرموده واین آیات مبارک مژدۀ از این خلقت معجزه آسا را بشارت می دهد.

{{{{{{{{{{{{{{{{

   |ـــکلک- سوره: 3 , آیه: 6

         ﴿ 3:6﴾﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

                 ﴿ او كسي است كه شما را در رحم (مادران)، آن چنان كه مي‏خواهد تصوير  مي‏كند.

  معبودي جز خداوند عزيز و حكيم، نيست.

         |ــکلک- سوره: 40 , آیه: 64       

            ﴿40:64﴾﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ.. فَأَحْسَنَ

     صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ                      ﴿ خداوند كسي است كه زمين را براي شما جايگاه امن و مطمئن قرار داد، و آسمان را همچون سقفي (بالاي سرتان) و شما را صورتگري كرد و صورتتان را  نيكو آفريد، و از طيبات به شما روزي داد، اين است خداوند پروردگار شما، جاويد و پر بركت است خداوندي كه پروردگار عالميان است.  

 |ــکلک- سوره: 64 , آیه: 3

﴿64:3﴾﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِ لَيْهِ الْمَصِيرُ

            ﴿ آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را تصوير كرد، تصويري زيبا و دلپذير، و  

           سرانجام بازگشت همه به سوي او است.

 {{{{{{{{{{{{{{{{

انسان به مثابۀ یک موجود متفکرزیباترین وپیچیده ترین خلقت رادارد که درسائیت م