Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

«  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد » .

 

 

 عنوان 2 )  پـــــا را مـتـرهـا یـا انـدا زه گـیـریـهـا درمجـمـو عـۀ جــهــا ن ..

 

              علما ودانشمندان باملاحظۀ ظواهر ، آزمایشات وهم تدقیقات وکشفیات شان شواهد ویا قوانین واندازه گیریهای را درخلقت جهان یافته اند که بر اصل آن آفرینش جهان هستی رااز جانب خالق جهان ، گواهی می دهند، تعداداین شواهد بسیارزیاداست ولی مهمترین آنها که تاثیرات همه جانبه دارند عبارت اند از :

         1 ) درجه یاسرعت وسعت یابی جهان : جهان از آغاز آفرینش تاامروز نه تنها که بایک سرعت فوق العاده زاد وسعت می یابد بلکه این سرعت هر چه سریعتر وسریع تر می گردد،پس:

          ـــ اگراز آنچه برایش آفریده شده زیادترمی بود : قوۀ جاذبه نه می توانست جلو فرار ماده را گرفته وبنأ هیچ کهکشانی تشکل نه می کرد. 

     ـــ اگراز آنچه برایش آفریده شده کمترمی بود : قوۀ جاذبه جلو فرار ماده را حتی قبل از آن که ستاره های تشکل نمایند، گرفته وجهان به فروپاشی خود می انجامید.

          چون وسعت یابی جهان یگانه گواهی است که برمبنای آن دانشمندان معترف ومعتقد شدند که جهان از خودآغاز آفرینش خودرادارد، بنابران  برای درک بهتر وسعت یابی جهان ، فشردۀ تاریخی وعلمی آن را همرا با آیات قرآن مجید می بینیم امید که فلم های مربوط به آن دقیقآ ملاحظه ودرباره تفکر واندیشه نمائیم : 

 تصور عام ودانشمندان گذشته تا آغاز قرن 20 براین بود که مجموعۀ جهان رافقط کهکشان شیری تشکیل داده ودرورای آن جهان ختم می شود وهم عدۀ بودند که به آغاز آفرینش جهان وخاتمه یافتن آن عقیده نداشته وجهان را ابدی ، بدون تغـیروبدون آغـاز وانجام فکر می کردند .

               آنهائیکه به نظر فوق ،جهان رامحدود و ابدی دانسته واز آغاز وخاتمۀ آن انکار داشتند موضوع را تبلیغ می نمودند تا قدرت سیاسی ومنافع اقتصادی شان حفظ گردد.

               دانشمندان به تبلیغات فوق اعـتـنا نداشته ودر تدقیق وتجسس شان ادامه وبه نتیجۀ مثبتی رسیدند وآن اینکه ، کهکشان شیری نه تنها که مجموعۀ جهان هستی نیست بلکه او جزء کوچکی ازبیلیونها کهشانهای است که به فاصله های بیلیونها سال نوری دورتر از کهکشان شیری واقع است ، علاوه از آن جهان برای خود آغاز وانجامی دارد. .

                               ..شـواهـدیکه از آغاز یافتن وخاتمه یافتن جهان مژده داد

              کشف دانشمندان راجع به حقیقت جهان یا آغاز وانجام جهان، نظر کلی عالم بشریت رانه تنها درقسمت جهان تغیر دادبلکه شواهد ونشانه های را که کشف نمودند ، نشانه های بود که کتب آسمانی واز جمله قرآن مجید حقیقت موضوع را در 1400 سال در آیات زیاد بشارت داده است، بنأ بیانات قرآن مجید راحقیقـت دانسته واعتراف دارند که قرآن مجید کلام خداوند«ج» است .

            بسیار مفید خواهد بود تا از نام وکشفیات آن دانشمندانیکه این حقیقت بنیادی را به جهان بشریت آشکار وانسان هارا به وجود خالق جهان معتقد نمود، طور فشرده نشان دهیم :

           تعداد این دانشمندان زیاد است ودرتحت عنوان 5این فصل ذکرشده اند ولی نام سه نفریکه اول تر ازدیگران اثبات عـلمی شان حقیقت جهان یعنی آفرینش وخاتمۀ جهان را به تمام بشریت اعلام ومستحق جایزه های « نـُو بـَـل » گردیدند بالترتیب عبارت اند از:

    1 ) اید وین هابل که باکشف وسعت یابی جهان ، عالم بشریت رابه آغاز وانجام یافتن جهان معتقد ساخت. 

    2 ) آلبرت آئینـشـتـین که باکشف « تیوری عام نـسـبـیـت »آغاز وانجام یافتن جهان راثابت ساخت.  

    3)  آرنو پینزیاس وؤود ویلسن که باکشف دورنمای موج مکرونی جهان اولیه ،ثبت نمود که این اشعه منشاء ومنبع خودرااز آغاز وانجام یافتن جهان یا «بیگ بنگ » گرفته  .   

          شرح مفصل کشفیات هر سه دانشمند در عنوان 5 همین فصل وتحت نام خود شان آمده وعلاوه ازآن فشردۀ کشفیات آنهارا که مربوط به این عنوان است نیز ملاحظه می نمائیم .

         اول )  « ایـد ویـن هـابـل »«1953 ــــ 1880 »ستاره شناس امریکائی : فشردۀ ازکشف او :

              ــــ جهان وسعت می یابد یعنی بزرگ می شود ( تمام کهکشانها ازهم دور می شوند وان کهکشان وستاره ها که از مادورتر اند متناسب به دوری شان به همان اندازه باسرعت زیاد تر ازمادور می شوند .                           ـــ از سرعت دور شدن کهکشانها وستاره ها معلوم می شود که آنها این سرعت را از یک نقطۀ درگذشته گرفته که آن نقطه نقطۀ آغاز آفزینش جهان است. 

  ـــ  این دورشدن یا وسعت یافتن جهان روزی کم واستاده می شود آن روز ختم جهان است ، بنأ جهان از خود ختم خودرا هم دارد .                                                                                                                       ــــ این کشف آن مژدۀ قرآن مجید را که از وسعت یابی جهان خبرداده گواهی میدهد( متن ملاحظه شود ).                                                                                                                                                ـــ حتی امروز کشف گردیده که جهان نه تنها باسرعت زیاد وسعت می یابد ، بلکه هرچه درسرعت گرفتن آن افزودی صورت می گیرد.

              این دانشمند در سال 1919 دربالای یک تلسکوپ بسیار بزرگ آن زمان به نام « تـلسکوپ هـوکر » که در کوه « ویـلـسـون » کالیفورنیا نصب شده بود ، به مشاهدۀ ستاره های جهان واز جمله برای معلوم کردن مشخصات کهکشان « اندرومیدا » که تا آن زمان در ترکیب کهکشان شیری پنداشته می شد ، ترصد را شروع  ودرسالهای « 1923 ـــ  1922 » ثابت ساخت که این کهکشانها نه تنها که جزء کهکشان شیری نیستند بلکه در مسافۀ بسیار بعید تر از کهکشان شیری  واقع وکهکشانهای مستقل هستند .این کشف در سال 1925 تصورات فوق راجع به جهان را بصورت تهدابی تغیر داد.

         این دانشمند که یگانه شاهد عینی وگواه حقیقت مخصوصأاین آیۀ مبارک قرآن مجید که ازوسعت یافتن متمادی جهان مژده داده ، می باشد ،« اصل آیه درزیل آمده » ، لازم خواهد بود تا چهره وسلسله کشفیات اورا مطالعه واز متن هریک ، نشانه ها واندازه گیریهای اشیای جهان هستی را بدانیم .

         آدرس ( 10 ) فوتوی دانشمند هــابــل کاشف خلق شدن وخاتمه یافتن جهان :

|«ـــ کـلک شود|فوتوهابل.See full-size image.

|«ـــ کـلک شود|هابل بالای تـلسکوپ ستاره ها تدقیق میکند.See full-size image.

 

         آدرس ( 11 ) الــبُـم فوتوهای جهان مربوط به کشف هابل :

|«ـــ کـلک شود. HubbleSite – Gallery

       محتوای الـبُم فوتوها : باباز شدن صفحه جمعأ این 6 عنوان را می بینید [ کهکشانها ، نظام شمسی ، ابرهای کهککشانی ، ستاره ها ،ماده های مرموزکه نام آن را« مادۀ تاریک »گویند، جهان در مجموع ] باباز کردن هر عنوان به صدها فوتو های مختلف است که با کلک کردن شان بزرگ تر ظاهر می شوند .

          آدرس ( 12 ) آدرس که با کلک کردن آن به صدها عنوان از فعالیت نجومی این دانشمند ظاهر می شود وشما می توانید به آرزوی خود آن هارا باز واز تصاویر آنها مستـفید شوید .

More results from hubblesite.org »

*********************************

              هــابـل سیستم صنف بندی کهکشانهارا تر تیب وآنهارا به گروپهای جداگانه بیضوی شکل ، فنری ، عدسیه وی وغیر منظم تقسیم نمود .

  او برای دفعۀ اول ثابت ساخت که اولا تمام کهکشانها ازما باسرعت معین عقب نشینی می کنند یعنی دور شده می روند ودوم اینکه هر اندازه کهکشانها دور تر باشند ، سرعت عقب نشینی شان اضافه تر می باشد.   

                نتیجۀ کشف هــابـل این موضوعات بنیادی را آشکار ساخت :

       1 ) جهان به یک کهکشان محدود نه مانده بلکه به بلیونهاکهمشان دیگر وبزرگتروجوددارد .

        2) تمام آنچه درجهان است بایک سرعت زیاد هم از ماو هم از یکدیگر دور شده می روند. 

      3) هر اندازه کهکشان دور تر باشد سرعت دور شدن و به اصطلاح علمی عقب نشینی شان زیادتر است.     

               4 ) دانشمند مذکور مسافات کهکشانهارا با این فورمول معلوم کرد:

V = H .R

 = عقب نشینی کهکشان .             V            

= عدد ثابت هابل ( 70کیلومتر فی ثانیه بر میگا پارسک « یک میگا پارسک مساوی است به H           

 [6^10 ×3سال نوری ]

                                                                                    = مسافۀ آن از زمین .  R          

            مهمترین نقاط که در چهار مادۀ فوق کشف وثابت شد اینها هستند :

               الف ) جهان خورد نیست ولایتناهی بزرگ است.

               ب ) جهان ساکت نیست بلکه اعتبار از نقطۀ آغاز خود تا امروز وبعد از این با یک سرعت فوق العاده زیاد وسعت می یابد یعنی بزرگ شده می رود .

               ج ) اوثابت ساخت که جهان این وسعت گیری را از یک نقطۀ آغازین گرفته ولذا برای خود آغاز آفرینش رادارد واگر ما به عقب برگردیم ( مانند فلم ) دو چیز نمایان شده می رود، اول کهکشانها وستاره ها باهم نزدیک شده وتا آنکه باهم دریک نقطه پیوست ونابودشده به انرژی لایتناهی بزر گ مبدل می شوند . دوم آنکه باکم شدن مسافه ، مکان یا خالیگاه بین دو کهکشان کم شده رفته تا اینکه به صفر می رسند. سوم همین نقطۀ صفری نقطۀ است که جهان از آن آغاز گردید وبا سرعت که داشت تا امروز ادامه دارد .ودانشمندان آن نقطه را « بیگ بنگ » نامیدند .

   د ) اوثابت ساخت که قبل از آغاز یافتن جهان « زمان » وجودنداشت ونقطۀ شروع زمان از آغاز آفرینش جهان شروع شد، بنأ زمان مطلق نیست بلکه او آغاز وختم خودرادارد( شرح مفصل را آلـبرت آئینـشـتـین داده ).

             د ) اوثابت ثاخت که جهان با آفرینش خود ، سرعت گرفت واین سرعت روزی به ختم خود می رسد که ما آن را خاتمۀ جهان می نامیم .

            کشفیات این دانشمند ، گواه آشکارآن آیات قرآن مجید گردید که راجع به آغاز جهان ، خاتمۀ جهان وسرعت یابی جهان بشارت داده. از جمله  قرآن مجید در 1400سال قبل از امروز بشارت داده که ﴿ ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آنرا وسعت مي‏بخشيم! ( ولی این حقیقت از جانب این دانشمند کشف و آشکار شد . حکمت خداوند دران وقت آشکار می شود که هرگا اراده فرماید ،ولذا امروز یا فردا انسانی را چنان عقل ودانش عنایت میکند که او می تواند مانند دانشمندان فوق رازهای خلقت را آشکار وکشف نمایند .                                 قرآن مجید  می فرماید :

                        ﴿ 51:47 ذاریات﴾﴿«ـــــآیۀ مبارک را کلک کنید.

  ﴿ وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ... ﴿47﴾

    ﴿ ما آسمان را با قدرت بنا كرديم و همواره آنرا وسعت مي‏بخشيم! (47)

********************************************

              آدرس ( 13 ) نقطۀ آغاز آفرینش جهان وبعد از آن وست یابی وبزر گ شدن جهان تا امروز:

|«ــــکلک شود>See full-size image.

           محتوای فلم : جهان با آغاز آفرینش خود از نقطۀ صفری یعنی هیچ که به نام « بیگ بنگ » یاد می شود تا امروزمراحل تشکل وساختار های مسلسل ( ذرات ، هسته های هائیدروجن ، هسته های هیلیوم ، اتم ، مولیکول ، ابرهای گازی ، ستاره ها ، کهکشانها ، آفتاب ، زمین وسیارات دیگر ، نباتات ، حیوانات وانسانرا پیموده واشکال هر یک را در مرحلۀ معین تکامل شان می بینید وخود جهان مانند مخروط بزرگ وبزرگ شده می رود.

****************************

               5 ) او به تمام جهان ثابت ساخت اینکه: هر چیزیکه در جهان بایک سرعت وسعت می یابد اوآغاز این سرعت را دریک مقطع زمانی شروع کرده وبعد هم در مقطع دیگر سرعت آن قطع می شود ، معنی این کشف گواهی آن را می دهد که جهان از خود آغازآفرینش خود رادارد واز جانب دیگر ختم خودرا هم می بیند. این ثبوت علمی ، گواهی این آیات قرآن مجید را که در 1400 سال قبل بیان شده میدهد که قرآن مجید کلام بنده نیست بلکه کلام آن ذاتی است که جهان را آفرید واز آفرینش ووسعت یابی آن میداند که بشارت آن را داد.

               قرآن مجید می فرماید :  

 اعراف﴿«ـــــآیۀ مبارک را کلک کنید.                     6:101               ﴿

                   ... ﴿ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن

                       لَّهُ صَاحِبَةٌ  وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   

               ﴿  ابداع كنندۀ آسمانها و زمين او است چگونه ممكن است فرزندي داشته باشد و حال آنكه همسري نداشته و همه چيز را آفريده و او به همه چيز دانا است.

*****************************************************                                                                       

                ﴿21:30 ﴾﴿«ــــــــکلک شود، راجع به خلقت جهان .

                       ﴿ .. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا  

                          ...فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

                         ﴿ آيا كافران نديدند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند و ما آنها را از يكديگر باز كرديم ؟، و هر چيز زنده‏اي را از آب قرار داديم، آيا ايمان نمي‏آورند!  

ماشرح مفصل معجزۀ علمی وبیانی آیۀ مبارک را درتحت عنوان آغاز آفرینش جهان می بینیم. *********************************************

                        آدرس (14 ) وسعت یابی جهان را از آغاز آفرینش آن می بینید :

animation of the Universe expanding!!

          شما دراین فلم یک وسعت یابی آنی جهان رااعتبار از نقطۀ آغازمیبینید که کهکشانها یکی از دیگری باسرعت زیاد از هم دور می شوند .

            آدرس (15 ) وسعت یابی جهان را از آغاز آفرینش آن می بینید :

 The expanding universe

             محتوای فلم :             

        شماباباز شدن صفحه اولا فوتوی ثابت کهکشان شیری را می بینید که از200 بیلیون  ستاره یک سیستم مکمل کهکشانی را ساخته. ودر پایان تر این فوتو یک فلم متحرک از وسعت یابی کهکشانهارا می بینید که درآغاز، فاصله بین یکی ازدوکهکشان به اندازۀ یک میلیون سال نوری واز دیگری 2میلیون سال نوری بود ولی با گذشت یک صد میلیون سال فاصله اولی به 2 میلیون سال نوری واز دومی به 4 میلیون سال نوری افزایش یافت ( مطابق فورمول فوق هـابـل ).

 

             آدرس (16 ) وسعت یابی جهان را از آغاز آفرینش آن می بینید :     

|«ــ کلک شودSee full-size image.

                محتوای فلم :      

              همان فلم متحرک از وسعت یابی کهکشانهارابصورت جداگانه می بینید که درآغاز فاصله بین یکی ازدوکهکشان به اندازۀ یک میلیون سال نوری واز دیگری 2میلیون سال نوری بود ولی با گذشت یک صد میلیون سال فاصله اولی به 2 میلیون سال نوری واز دومی به 4 میلیون سال نوری افزایش یافت ( مطابق فورمول فوق هـابـل ).             

           آدرس (17 ) وسعت یابی جهان را از آغاز آفرینش آن می بینید :

 

The Expanding Universe and the Hubble Law - (Animation 28-1)

 

        محتوای فلم :  تشریحات صفحۀ که باز می شود به زبان انگلیسی است ولی شما متوجه کهکشانهای متحرک آن که تعداد آن زیاد است ووسعت یابی جهان را بایک نظم خارق العاده دقیق نشان می دهد ملا حظه کنید . اگر شما بالای آدرس پایان تر ویادرداخل صفحه بالای عنوان زیر که آنجا نوشته شده « کلیک » نمائید، برای شما به تعداد 30 فصل ودرهر فصل به تعداد اضافه از 5 عنوان را می بینید که اگر بالای هریک آن «کلیک» کنید ، فلم متعلق به همان عنوان به شما شرح ونشان داده می شود .

 

| «ــکلک |لست مفصل فـصلهاComplete list by chapter

 

          آدرس (18 ) وسعت یابی جهان را از آغاز آفرینش آن می بینید : 

      

YouTube - Cosmology: The expanding Universe animation

           محتوای فلم : شما باباز شدن فلم می بینید که جهان مانند یک پوقانه بزرگ وبزرگ یا وسعت می یابد وفاصله بین کهکشانها که در یک نقطه جاه دارند متناسب بابزرگ شدن پوقانه یعنی جهان ، زیاد وزیاد تر می گردد .این فلم گواه آشکاراز آیۀ مبارک وسعت یابی جهان که در فوق آمده می باشد ( درصفحۀ که باز شد عناوین زیاد از فلم های وسعت یابی دیده میشود که امید است هریک آن کلیک شده وملاحظه شود وبعد ،حقیقت آیۀ مبارک راجع به معجزۀ وسعت یابی جهان خالق آن خداوند«ج» راسپاس گفت .

             آدرس (19 ) وسعت یابی جهان را مطابق ارشادات قر آن مجید و از آغاز آفرینش آن می بینید :    

         علا وتأ صفحه دارای عناوین زیاد راجع به انواع وسعت یابی جهان است ، امید وارم تا هریک آن کلک شده و سپاس رااز نشانه های قدرت خداوند«ج» ادانمائیم .

         The Creation of the Universe 1/3

         محـتـوای فلم : دراین فلم اولا نظریات دانشمندان گذشتۀ تاریخ وبعد ازان مارکس وانگلس را می بینید که راجع به جاودانه بودن جهان اصراردارند ولی درپهلوی آن دانشمند « هـابـل » را بالای تلسکوب می بینید که وسعت یابی جهان راکشف ونظریات جاودانه بودن جهان را نفی وآغاز یافتن جهان را ازیک نقطۀ صفری  ثابت ساخت . بعد تعدادی از آیات قرآن مجید راجع به خلقت جهان را می نویسد [ 6:101 ،21:30 ،51:47 ] شرح مکمل آیات مبارک را در تحت عنوان 2همین فصل می بینید .

  برای آسان شدن عدۀ از نام های عناوین رانوشتم که می توان از اینجا هم «کلیک » گردند .

 ( نسبت زیاد بودن آدرسها ، محتوای آنهارا تحریر نه توانستم عفوه می خواهم ).

         آدرس (20 ) شمادراین فلم وسعت یابی جهان وهم مدارهای ستاره ها وکهکشانهارامی بینید. واز آنجا که حقیقت وسعت یابی ووجود مدارهای ستاره گان درقدرت وعلم خداوند«ج» است واز وجود آنها در1400  سال قبل از امروز خبرداده ولی نوبت کشف آنها امروز رسیده وازهمین مژدۀ قرآن مجید درمتن فلم از نمبر آیه وسورۀ قرآن مجید یادشده ملاحظه فرمائید.

کلمۀ قرآن مجید را درآدرسها ی زیر به رنگ جداگانه نشان دادیم تا توجه را خوب تر جلب نماید.

Qur’an and Astronomy 1: Exp ansion of the Universe and Orbits

        محتوای فلم :این فلم صداهم دارد وشما درمتن دو موضوع را ملاحظه میکنید :

               1) راجع به وسعت یابی جهان :فوتوهای دونفر دانشمندان آغاز قرن 20هریک الـِکساندر فرید من  روسی « 1925 ـــ 1888 » وجارج لیمائیتربلجیمی « 1966 ـــ 1894 »ملاحظه می شوند که نظریات شان راراجع به آغاز آفرینش جهان از « بیگ بنگ » بیان کرده وتوسط هابل باکشف وسعت یافتن جهان تائید شد.وبعدآ دانشمندمشهور« هـابـل ،رامی بینید که عملأ آن را کشف وشرح و علمأ از آغاز جهان ووسعت یابی جهان گواهی می دهند. اما چنین وسعت یافتن را قرآن مجید در 1400سال قبل مژده داده  ، الهذا برای اقـناع بیننده ، صفحۀ قرآن مجید را باز میکند وآیۀ مبارک « 51:47  ذاریات» را که متن آن درفوق آمده است نشان می دهد وبه ادامۀ آن وسعت یابی جهان را می بینید .

             2 ) ودرقسمت مدارها ، تشریحات فلم را می بینید وعلاوتأصفحات قرآن مجید مربوط به آیات مبارک « 21:33 انبیا ،  36:38 یـس » ، 53:47 نجم » را نشان می دهد.  اینک اصل آن هرسه آیۀ مبارک را می بینیم :

            

 انـبـیا «ـــکلیک کنید.             21:33                          ﴿

       ﴿ ...وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

                كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ  ﴾

         ﴿ او كسي است كه شب و روز و خورشيد و ماه را آفريد كه هر يك از آنها در مداري در

حركت ا ند.  

             ﴿ 36:38 یس  «ـــکلک کنید. 

        ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ

                     الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

          ﴿ و خورشيد (نيز براي آنها آيتي است) كه پيوسته به سوي قرارگاهش در حركت است، اين تقدير خداوند قادر و دانا است.   

﴿ 53:47  «ـــکلک شود﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

             ﴿ و اينكه بر خدا است ايجاد عالم ديگر (تا عدالت اجرا گردد).

(47) ******************************************************

the expanding universe ...  آدرس ( 21  )                                     

                    محتوای فلم : شما وسعت یابی جهان را بعداز « بینگ بنگ » می بینید که بعداز تشکل کهکشانها، آفتاب ،زمین وماهتاب پیداشده وبه تعقیب آن مریخ ، استروئیدها ، ساتورن تا کهکشان شیری واز آن هم درفاصلۀ 2 ملیون سال نوری کهکشان « آندرو میدا » وهم گروپی از کهکشانهای دیگر که به نام گروپ محلی یاد می شوند ظاهر می شوند ولی بعدازان درقدرت دید وتحقیقات انسان قرارندارد .

         The Creation of the Universe 1/3 آدرس ( 22 )

 

         محـتـوای فلم : دراین فلم اولا نظریات دانشمندان گذشتۀ تاریخ وبعد ازان مارکس وانگلس را می بینید که راجع به جاودانه بودن جهان اصراردارند ولی درپهلوی آن دانشمند « هـابـل » را بالای تلسکوب می بینید که وسعت یابی جهان راکشف ونظریات جاودانه بودن جهان را نفی وآغاز یافتن جهان را ازیک نقطۀ صفری  ثابت ساخت . بعد تعدادی از آیات قرآن مجید راجع به خلقت جهان را می نویسد [ 6:101 ،21:30 ،51:47 ] شرح مکمل آیات مبارک را در تحت عنوان 2همین فصل می بینید .

             آدرس ( 23 )    

The Expansion of the Universe -Part Two-

          آدرس ( 24 )  

             SCIENTIFIC MIRACLES OF THE QUR'AN EXPANSION OF THE UNIVERSE   

              آدرس ( 25 )     

The Creation Of The Universe. Part 2 of 2..

             آدرس ( 26 )               

the expansion of the universe(miracle of quran )

           آدرس ( 27 )    

Miracles of the Qur'an Part 2- (Expansion of the Universe)

            آدرس ( 28 )          

Quranic documentary Part 3 (Expansion of the universe)

           آدرس ( 29 )    

SCIENTIFIC MIRACLES OF THE QUR'AN EXPANSION OF THE UNIVERSE

 

          آدرس ( 30 )  

 

Explaining Expansion of Universe in the Qur'an

 

           آدرس ( 31 )  

 

|«ـــــکلک | وسعت یافتن متداوم جهانMPEG

 

            آدرس ( 32 )     

YouTube - Expansion of Universe

 

            آدرس ( 33 )       

YouTube - Expansion of the Universe in Quran!!

           آدرس ( 34 )    

 

Qur'an and Astronomy 1: Expansion of the Universe and Orbits

      

    آدرس ( 35 )  

 

How big is the Universe?

 

            آدرس ( 36 )          

The Creation of the Universe 1/3

 

             آدرس ( 37 )   

Creation of the Universe (facts and figures) part 2 of 3

 

           آدرس ( 38 )  

The Creation of the Universe 3/3

             آدرس (39 ) به تعداد 472 فلم مستقل وسعت یابی جهان را مطابق ارشادات قر آن مجید و از آغاز آفرینش آن می بینید :               

 

|«ـــــکلک شود472 فلمSee all 472 videos

            باباز شدن صفحه نام وفوتوی 472 فلم نمایان می شود، امید است که خود شما ویا به کهمک راهنمای زبان آنهارا باز نموده واز مطالب آنها مستفید شوید .

*************************************

                  دوم ) « آلبرت آ ئـینـشـتـیـن » « 1955 ــــ 1879 »  امریکائی جرمنی :

             اوباکشف « تیـوری عـام نسبـیــت »نظریات مادی گرانه راجع به جهان را درنکات ذیل نفی نمود .

              ــــ آغاز آفرینش جهان وختم جهان را ثابت وتمام تصورات جاودانه بودن جهان را نفی نمود.                        ــــ واز جانب دیگر خلق شدن ماده را از انژی وهم تبدیل شدن ماده را به انر ژی ثابت ساخت .

              ــــ ثابت ساخت که « زمان » مطلق نیست بلکه اومربوط به مکان است که می تواند آهسته وحتی توقف کند. مثلا در داخل حفره های سیاه که مکان فشرده شده زمان ازبین رفته .

            ــــ مکان درموجودیت کتله های ماده وانرژی ، مُـقــَوس می گردد واشیای متحرک را از استقامت حرکت مستقیم به حرکت قوسی وادار می کند ، این قوۀ جاذبه نیست که اشیاراجذب میکند بلکه این مقوسیت مکان است که آن را به طرف مرکز نزدیک میکند آدرس ( 40 ) دیده شود .

           آدرس ( 40 ) کتله ، مکان را مقوس وجسم متحرک راکه درمکان درحرکت است مَیل داده و بطرف مرکز متوجه می سازد :

«ـــکلیک |کتله مکانرامقوس میکند.  |See full-size image.

            محتوای فلم : فرض کنیم که مکان یک جال رابری الستیکی است ، ومادۀ دارای کتله درداخل جال می افتد ، کتله جال را تغیر شکل داده  وبرابر وزن خود مقوس وخوددرمرکز قوس قرار می گیرد.جسم خورد ومتحرک دیگر تابع قوسیت مکان شده ومتوجه سقوط بطرف مرکز می شود ، اما از آنجا که حرکت دارد بنأ درمیلان مکان به حرکت خود ادامه می دهد. ( شرح اضافی را درعنوان 5 تحت نام خودش ملاحظه کرد.)

      

         سوم  ) « آرنو آلـن پِــِـنـزیا س ــ ورابرت ؤودرو ویلـسن » امریکائی .  

              این دونفر دانشمند درسال 1965 در یک آخذۀ بیسیم که آنتن آن یک استوانۀ خالی ودارای 6متر قطر بود کار می نمودند .آنها درآخذۀ شان یک صدای پارازیت یا به اصطلاح تخنیک « شوم » را شنید.بعدأ منبع ومنشأ آن را جستجو و معلوم کردند که یک موج مکرونی دارای طول موج 1.9ملی متر متر وفریکانس 160.2  گیگا «بیلیون » سایکل است که درجۀ حرارت آن «  2.725» درجۀ سانتی گراد فوق صفر مطلق « 273 ـــ درجۀ منفی سانتی گراد » است جهان را پر ساخته وقدرت آن درچهارطرف جهان به یک شدت است .                                            دانشمندان معلوم کردند که بعداز آغاز جهان ودرمرحلۀ که جهان را اشعه پر نموده بود، همین اشعه دران زمان دارای حرارت ملیونها درجه بوده که باگذشت اضافه از 15 بلیون سال به درجۀ موجود سردگردیده .

           نشانۀ مذکور حقیقت آغاز جهان را از انفجار « بیگ بنگ » مژدۀ می دهد .( متباقی شرح را درتحت عنوان 5 ونام مذکور خواهید دید .)

****************************

 

 

 وحالا اندازه گیریهای  بی نهایت دقیق که در وسعت یابی جهان آفریده شده     

                      ـــ اگروسعت یابی جهان از اندازۀ که برایش آفریده شده یک اندازۀ جزئی کم می بود : دران وقت قوۀ جاذبه تمام جهان را قبل از آنکه هرگونه ستاره های تیپ نظام شمسی که به مرحلۀ سوخت ثابت ودائمی خود می رسید، تشکل کند، دوباره به هم منقبض ساخته وبه فروپاشی خود می رسید. 

   ـــ اگراندازۀ وسعت یابی جهان یک اندازۀ جزئی زیاد وسریع ترمی بود : وسعت یابی آن اندازه سریع می بود که حتی هیچ یک کهکشان وحتی ستاره ها تا امروز موقع تشکل یافتن را پیدا نه می کرد .

              دانشمندان سوال میکنند اینکه: آیا این وسعت یابی به چه اندازه بحرانی است ؟                  

        مطابق به نظر « آلـِن گـَت »« .ـــ 1947امریکائی » دانشمند ساختارمودل « آماسیدن آنی جهان بواسطۀ فشار منفی خلا دردوران اول آفرینش جهان » وتعین کنندۀ اندازه های معین برای چهار قوۀ تهدابی جهان گوید که :

    « این سرعت وسعت یابی جهان بایک درجۀ بسیار باریک «عیاردقیق » دارد وآن به اندازۀ یک واحد در

 « 55 10 » است. ( هرگاه درعدد:

[ 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000

[ 000.000.000.000.000.000.000.000.000

             صرف یک عدد کم ویا زیاد شود جهانی که ما آن را می بینیم بوجود نه می آید .                                       آیا چنین عیار دقیق را کدام کس وبرای کدام منظور تدبیر وخلق کرد ؟

**************************************

            

         آدرس ( 41 ) وسعت یابی ونظم درجهان :

| وجود نظم کامل و عیار دقیق دراندازۀ وسعت یابی جهان

 

  |«ــکلک شود       Order of Heavens 5 of 6

ـــ شما در  فلم فوق می بینیدکه دانشمندان سائینس عملأ نشان می دهند که توازن درعیار جهان به آن اندازه دقیق است که اگر شما یک پنسل را بالای نوک آن دریک سطح هموار وسخت استاده کنید وبعداز سرعت یابی متداوم جهان یک بیلیون سال بگذرد ،توازن ودقت درعیار جهان به آن اندازه است که بازهم همان پنسل بالای نوک خود استاده می باشد .« سبحان الـله به حکمت وقدرت خداوند«ج» خالق جهان ».

 

            1 ) بزرگی ووسعت جهان :

            ما درجهانی بی نهایت بزرگ زندگی میکنیم، درحالیکه محدودۀ خارجی آن هنوزاندازه نه شده ولی قطر آن به اندازۀ « 20 بیلیون سال نوری » تخمین شده .

            تعداد کهکشان که درجهان وجوددارد به تعداد « 1بیلیون » ، تعداد ستارۀ آن به تعداد « 25سیکس تریلیون » تخمین شده .

            کهکشان شیری که خانۀ انسان ها است از خود 200بیلیون ستاره دارد. وآن اندازه بزرگ است که اگر با سرعت نور حرکت کنیم مدت زمان 100.000سال نوری رامی گیرد[ نوردریک سال « 12 10 × 5.88 میل »

ودر 100.000سال آن می شود « 17 10 ×5.88 میل » یا 588کووادریلیون میل می شود] تا قطر آن را قطع نمود . ولی شما به مقایسۀ این بزرگی جهان را قیاس کنید .

           شما درآدرسهای بعدی این بزرگی جهان را با چشم خود می بینید. که درتمام این پهنای عظیم حتی یک نقطه را بدون نظم ، ناهمواری وعدم ثبات نه می بینید. روی همین حقیقت است که قرآن مجید درسورۀ تبار ک الذی شریف [  4ـــ  67:3 ] را بشارت داده است وما اصل آیه وترجمۀ آن را در متن این مقدمه آورده ئیم .

            آدرس ( 46ـــــ  42 ) این آدرسها تشریح نه شد امید است خود شما ویا به کهمک دیگران از مفاهیم آن مستفید گردید. آدرسهارا باز نموده واز عظمت وبزرگی جهان درتفکر واندیشه شویم :

 [ امید است هر عنوان که در صفحه ظاهر شده وباآوردن «موس » بالای آن ، شکل پنجه را می گیرد، آن را کلیک نموده وعظمت جهان را ملا حظه کنید .

|«ـــــکلک | وسعت یافتن متداوم جهانMPEG

 

HubbleSite - Picture Album

 

An Atlas of The Universe

 

        محتوای فلم: موقعیت و مسافۀ ستاره هارا از 12.5 سال نوری تا 15 بیلیون سال نوری دورتر از ما نشان می دهد . شما برای دیدن نقشه ، بالای تصویریکه بطرف چپ هر سال است کلیک کنید ، نقشۀ بزرگتر آن پیدا می شود . [ نزدیک ترین ستاره به نظام شمسی به نام پراکسیما یادشده و4.22سال نوری یا از کنار خارجی نظام شمسی به اندازۀ « 7000 » چند دورتر ازکنار خارجی نظام شمسی دورتر واقع شده وامکان آن را داده که هیچ ستاره نه تواند بالای مدار های سیارات تاثیر جاذبه وی داشته ویااینکه از اشعۀ آنها متضرر شود« سپاس به چنین رحمت خداوند بر انسان که سیارۀ زمین را درچنین مکان محفوظ خلق فرموده »

            اگر به تشریحات هر صف نیاز باشد امید است یاخود ویا به کهمک آنهای که به یکی اززبان های هفت گانۀ داخل نقشه بداند کهمک خواسته شود « نسبت عدم وقت عفوه می خواهم ».

 

The Universe within 5 million Light Years - The Local Group of ...

 

       با کلیک نمودن آدرس زیل ، فهرست مکمل به صدها عنوان از عظمت جهان ظاهر می شود که امید است هریک آن باز شده ودقیقأ مطالعه شود .

repeat the search with the omitted results included.

 

           2 ) وجود نظم درجهان :

 

               منظور از نظم ، موجودیت قوانین ثابت ومعینی است که برجهان وموجودات آن حکومت میکند  وهرموجودی را درنظر بگیریم آن راتابع وپای بندآن قوانین می یابیم .نظر کلی به جهان ، مارا راهنمائی میکند که موجودات آن درهم وبرهم نیستند وهرکدام خط السیر معینی دارندکه آن را می پیمایند وبا موجودات دیگرنیز بستگی وهم آهنگی خودرا حفظ می نمایند.

          برهان نظم مي تواند دليل باشد كه جهان محصول طرح و تدبير است و اين طرح و تدبير نيازمند موجودي است كه داراي هوش وعقل و قدرت كافي باشد كه مواد جهان راطبق يك طرحي شكل دهد، که این طراح و ناظم جهان خداوند «ج» ناميده میشود.

            بطورکلی پیدایش علوم ودانش هم درمیان افراد بشر، معلول وجود نظم درحقایق معلومات میباشد ،زیرا هرعلمی عبارت از دانستن قواعد کلیۀ احکام همگانی نسبت به موضوع خود می باشد .

ستاره شناسی ، زمین شناسی ، زیست شناسی ، گیاه شناسی ، حیوان شناسی همه وهمه عبارت است ازدانستن قوانینی که درهریکی جریان دارد. اگر نظمی درحقایق موضوعات علوم که عبارت از موجودات جهان هستند ، نبود ، پیدایش  علم ، محال بود

            آدرس ( 47 ) بزرگی جهان : [ حقایق راجع به کهکشانها ، نظام شمسی ، زمین ،محل زندگی انسان ومنظرۀ جهان :

 

    www.motodom.com/Galaxy.htm

      محتوای فلم :  باباز شدن صفحه تعدادی از فلمهارا در چوکاتهای سیاه می بینید که باکلک کردن درداخل چوکات ، فلم شروع وهمه از بزرگی جهان میگویند .

             درفلم اول مثال عقب گرد را بطرف ماقبل جهان شرح می دهد وآن اینکه یک دایرۀ یک متری را می بینید که بواسطۀ چند نفر دریک چهارراهی شهر نشان می دهد . وقتی مابه عقب سفر کرده و این دایره را طوری به عقب ببریم که سرعت ما نزدیک به سرعت نورباشد ومسافۀ میلیونها وبیلیونها کیلومتر را طی نموده تا اینکه ،  می بینیم که این چهارراهی در یک شهر وبعد دریک جزیره وبعد دریک براعظم وبعد درکرۀ زمین وبعد در نظام شمسی وآخر در کهکشان شیری واقع است که فاصلۀ آنها به میلیونها وبیلیونها کیلومتر می رسد. واز کهکشان به کهکشانهای دیگر وآخر به نقطۀ اولیۀ جهان می رسد .چنین است بزرگی ووسعت جهان بانظم ودارای قوانین که آفریدگار آن خداوند«ج» است . 

           درفلم دوم : شما بیلونها ستاره هارا به قسم نقطه های سفید می بینید که از ما به عقب واز راست به چپ حرکت کرده وبعد در فاصلۀ بلیونها کیلومتر دورتر باهم نزدیک شده وکهکشانهای بزرگ را تشکل می دهند . وبرای نمونه آن کهکشانهارا به شما نزدیک می سازد تا شما چگونگی شکل آنهار ملاحظه نمائید . سرعت حرکت  بازوهای فنری کهکشان در فی ثانیه 140 میل دریک دقیقه 8400میل ودریک ساعت 504.000میل می باشد

              شما با این سرعت عظیم  درخالیگاه مکان درحرکت هستید ولی بازوهای فنری کهکشان ، نظام شمسی وخود کهکشان نیز باسرعت 190 میل در ثانیه درحرکت است که باید سرعت ما با آن جمع شود که به 330 میل فی ثانیه می رسد واین چنین معنی دارد که اگر ما دردقیقۀ اول دریک نقطه قرارداریم دردقیقۀ دیگر به اندازۀ 1000 میل دورتر از آن نقطۀ اول دور شده ئیم .واین آخر همه نیست بلکه سرعت موجوده با گذشت زمان تسریع شده می رود مثلا کهکشان ما بعد از گذشت بیلیون سال دیگر در فی ثانیه 1000میل را قطع میکند حیرت دران است که این سرعت سرسام آوررا حس نه میکنیم وهم درعرض راه هیچ گونه آسیب ویاتصادمی از اجسام دیگر مثلا سنگهای آسمانی به ما نه میرسد چرا؟ برای اینکه آنجا تدبیر دیگری آفریده شده وآن آتموسفر زمین است که اطراف زمین را پوشانده و با تصادم به این سنگها گرم شده وبه بخار تبدیل می گردند.ستاره ها وکهکشانهای که در آوان آغاز آفرینش جهان پیدا وبا سرعت وسعت می یابند فعلآ از ما به اندازۀ 15 بیلیون سال دور ودرکنار جهان واقع اند . شمادر عین زمان فوتوهای کهکشان واندازه های آنهارا در صفحه می بینید .آیا این مسافۀ عظیم وآن امنیت کامل وآرامش فزیکی ساختۀ چانس است ویا تدبیر قبلی آفریدگار آن ؟ .

          درفلم سوم : شما خود آن را باز نمائید .

         این عظمت جهان را خود قرآن مجید در آیۀ مبارک زیل جواب میگوید :

 

  ****************************************

            قرآن مجید می فرماید :

                (   31:25)( ﴿  وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

        (   هر گاه از آنها سؤ ال كني چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است مسلما مي‏گويند الله بگو الحمد لله (كه خود شما معترفيد) ولي اكثر آنها نمي‏دانند. (31:25)

***************************************

                   آدرس ( 53 ـــ 48  )  فلم مکمل وجود نظم در جهان :

 

YouTube - Order of Heavens 1 of 6نظم درجهان

 

           محتوای فلم : شما دراینجا« 6 ـــ 1 » فلم را در نظم جهان می بینید وعلا وه از آن تعداد زیاد فلم های دیگر هم است که باکلیک کردن بالای نام شان فلم روشن می شود . این فلم ها صدا هم دارند .

             بعد از اینکه فلم اول « 6 ـــ 1 » به ختم رسید ، عنوان فلم دوم را که در چوکات نام آن چنین نوشته شده    

یا از همین جا ویا از صفحۀ فلم « کلیک کنید » ، فلم اول خاموش ونو آن فعال می شود .

 

Order of Heavens 2 of 6    Order of Heavens 3 of 6

 

Order of Heavens 4 of 6           Order of Heavens 5 of 6

 

Order of Heavens 6 of 6

       محتوای هر 6 فلم : تمام فلم ها به صدای انگلیسی است ، وفشردۀ فلم هارا به تر تیب می نویسم :

                 فلم «  6 ـــ 1 » میگوید : گرچه دانشمندان دوران گذشته به خلق شدن جهان ازجانب خداوند «ج» اعتماد داشتند ولی تصورات انسانهای قبل از قرن 19 را شرح میکند که به آغاز جهان وبه خلق شدن جهان اعتقاد نداشتند،  اما تحقیقات قرن 20 ثابت ساخت که جهان آغاز خودرا از 15 بیلیون سال قبل از هیچ آغاز نمود ، دانشمندان برخلاف نظریات منکرین خلقت جهان گویند که [ سائـیـنس خـدا  ونـد را کشف کرد ] .

 

 

            3 ) وجود هم آهنگی ، توازن ، آرامش درموجودات جهان :

 

 وقتی انسان درطول عمر خود بطرف آسمان می بیند ، او موقعیت ستاره ها ، حرکت آفتاب ، درخشش ستاره ها ، پیداشدن شب وروزرا دریک حالت همسانی یا هم آهنگی ، توازن یا برابری ودر یک زمزمۀ آرام وسکون می بیند .

           آدرس ( 54) عظمت وبزرگی وهم هم آهنگی وتوازن کلی جهان را می بینید که فاصلۀ یک بیلیون سال نوری آن از یک سانتی متر زیاد نیست ولی نظم وهم آهنگی درتمام جهان نمایان است .

 

|«ــ کلک شود| پهنا وعظمت جهان.See full-size image.

 

 محتوای فلم: شکل جهان را به قسم دایرۀ بزرگی می بینید که همه از ستاره ها وابرهای گازی پر بوده وهرکدام در جای معین خود قرار دارند .ودروسط کهکشان « خوشۀ بزرگ ویرگو » را مشاهده می کنیدکه کهکشان شیری به دور آن می چرخدقطر جهان را 20 بیلیون سال نوری تخمین نموده اند .

**********************************

 

 

           4 ) وجود وحدت ساختار ی جهان :

             امروز ثابت شده که تمام موجودات عالم از اتم واتم از دوقسم زره به نام الکترون  و ( پروتون + نیوترون ) واین دو آخرهریک از سه سه کوارک به نام کوارک بالا وکوارک پایان ساخته شده ، به این ترتیب :    

          { اشیای جهان = از اتم = از[الکترون +« پروتون ونیوترون»]=از3«کوارک بالاو3کوارک پایان»}

 

           پس اگر دربنیاد اتم  قوانین واندازه گیری های است ، باید اعتراف کرد که همین قوانین واندازه گیری ها  درتمام جهان عینی بوده وبه عین مشخصات عمل میکند.یعنی جهان واحد است وقوانین آن هم عینی و واحد است .

********************************

             آدرس ( 55) شما ازهر فلم عظمت وبزرگی، وحدت وهمسانی رادرجهان ، می بینید .

 

|«ــــکلک کنید |وحدت درهمه جهان  See full-size image.

 

          محتوای فلم :ـــ دراین فلم وبطور نمونه یکی از کـُرات بزرگ آسمانی درمکان خالی جاه دارد که از محل خود بیجا نه می شود ودر مقابل آن به بلیاردها کهکشان وکـُرات دیگردرجاهای معین شان قراردارند.( کدام کس آنها را استوار نگهداشته ؟ ). 

******************************

              آدرس ( 56 ) نمونۀ دیگر از نمایش وحدت وهمسانی عظمت وبزرگی جهان .

 

|«ــــکلک کنید |وحدت درهمه جهان   JPEG

 

        محتوای فلم :ـــ  باباز شدن صفحه ، بالای فوتو دفعۀ دوم کلک نمائید ، فلم چند چند بزرگ شده وشما عظمت وپهنای جهان را می بینید که بلیونها اجسام وکـُرات خورد وکلان رادرخودجاه داده وهیچ یک بادیگری در تصادم نیست بلکه یک نظم وآرامش کلی دارند .  

***************************************

           آدرس ( 57 ) نمونۀ دیگر از نمایش وحدت و عظمت وبزرگی جهان .

 

 

|«ــــکلک کنید |بزرگی جهان وتشکل ستاره از ابر آری اونJPEG

 

      محتوای فلم :ـــ باباز شدن صفحه ، بالای فوتو دفعۀ دوم کلک نمائید ، فلم چند چند بزرگ شده وشما عظمت وپهنای جهان را می بینید که بلیونها اجسام وکـُرات خورد وکلان وهم ابرهای عظیم گازی رادرخودجاه داده وهیچ یک بادیگری در تصادم نیست بلکه ستاره های نو ونو تر ازاین ابرها پیدا شده وهمه یک نظم وآرامش کلی دارند . ازجانب دیگر آفتاب که آنهم یکی از ستاره ها است ، اگر دربین این ابرها پنهان می بود ، آیا اشعۀ نوری آن به زمین می رسید ؟ وآیا انسانها آسمان پر از ستاره را دیده می توانست ، پس این موقعیت مکانی مناسب را برای آفتاب کدام کس داد ؟ باید به فکر واندیشه شد .

****************************

            آدرس ( 58 ) نمونۀ دیگر از نمایش  عظمت وبزرگی جهان .

 

|«ــــکلک کنید | بزرگی جهان تشکل ستاره از ابر آری اون JPEG

 

     محتوای فلم :ـــ باباز شدن صفحه ، بالای فوتو دفعۀ دوم کلک نمائید ، فلم چند چند بزرگ شده وشما عظمت وپهنای جهان را می بینید که بلیونها اجسام وکـُرات خورد وکلان وهم ابرهای عظیم گازی رادرخودجاه داده وهیچ یک بادیگری در تصادم نیست بلکه ستاره های نو ونو تر ازاین ابرها پیدا شده وهمه یک نظم وآرامش کلی دارند .  

           آدرس ( 59 ) نمونۀ دیگر از نمایش وحدت ، عظمت وبزرگی جهان .

 

|«ــــکلک کنید | بزرگی جهان  تشکل ستاره های تاج دار JPEG

        محتوای فلم :ـــ

            باز شدن هرفلم یک وقفۀ، کوتاه را می گیرد وبرای بزرگ شدن بالای فلم هم کلک کنید.

باباز شدن صفحه ، بالای فوتو دفعۀ دوم کلک نمائید ، فلم چند چند بزرگ شده وشما عظمت وپهنای جهان را می بینید که بلیونها اجسام وکـُرات خورد وکلان وهم ابرهای عظیم گازی رادرخودجاه داده وهیچ یک بادیگری در تصادم نیست بلکه ستاره های نو ونو تر ازاین ابرها پیدا شده وهمه یک نظم وآرامش کلی دارند .

  

               5 )  فعالیت ، تاثیر متقابل ومساعی مشترک بین سیستم های موجود درجهان :

 

            جهان یک مکان لایتناهی بزرگ وخالی است که هر جسم آسمانی در آن معلق اند، ولی برای اینکه هر جسم درجائیکه است ، همان جا قرار داشته وبالای مدار معینی به حرکت خود ادامه بدهد، خداوند «ج» باعلم جاوید خود برای او نیروئی آفریده که ما آن را « قوۀ جاذبه » می گوئیم. اجسام ماهول یک جسم بواسطۀ همین نیرو با یکدیگر بسته می شوند ونه می توانند از سرحد معین به جسم دیگر نزدیک شود ویا از او دور شود. چنین است تد بیر خالق جهان که اگر نه می بود ، آنوقت تمام اجسام آسمانی درخالیگاه مکان سر گردان بوده ویکی بادیگری در تصادم دایمی می بودند« سپاس به این تد بیر حکیمانه ».

 مثلا ارتباط زمین با آفتاب وآفتاب با کهکشان وکهکشان با کهکشان دیگرتا آخرازراه قوۀ جاذبه یک امر مسلم است .َََََََََََََََََََََََ

            آدرس ( 60 ) فلم مدار نظام شمسی همرابا سیارات واستروئید ها« سنگ های ستاره نمای آسمانی » :

 

 | «ـــــکلیک کنیدSolar System Viewer

      محتوای فلم:

 

   این فلم برای شما پنج حالت را نشان می دهد وآن اینکه در پایان چوکات پنج دایرۀ خورد است که با آوردن و فشاردادن« موس » بالای همان دایره ، درداخل دایره نقطۀ سیاه پیداشده و همان حالت درفلم آشکار می شود که نامهای آنهااعتبار از چپ به طرف راست ، عبارت اند :

        1 ) داخل نظام شمسی : ( پنج سیارۀ  داخلی آفتاب که هریک بالتر تیب بالای مدار معین بوده وبه اطراف آفتاب ( نقطۀ سرخ وسط فلم » می چرخند) نزدیک ترین به آفتاب را عطاردگویند«  یونان قدیم آن را یکی از خدایان خود قبول داشتند » ، دوم آن زُهره وسیارۀ سوم زمین وچهارم مریخ است.می بینید که هر سیاره بالای مدار معین خود درفضا معلق وهم زمان بالای محور خود وبه اطراف آفتاب می چرخند.

         2 ) دایرۀ دوم کمربند استروئید ها « سنگ های ستاره نما » است که با آوردن و فشاردادن« موس » بالای همان دایره ، درداخل دایره نقطۀ سیاه پیداشده و همان حالت درفلم آشکار می شود. شما به میلیونها هزار سنگ های سر گردان را می بینید که درفاصله بین سیارۀ مشتری ومریخ می چرخند.علت آنکه سیارۀ مشتری باقوۀ جاذبۀ نیرومند خود این سنگ هارا از نزدیک شدن به زمین مانع شده که اگر نه می بود تمام حیات را درزمین نابود می ساخت « باز هم میلیونها سپاس از خداوند«ج» که با تدبیر حکیمانه ومهربانانۀ خود جلو ریزش سنگهای آسمانی رابا آفرینش سیارۀ مشتری گرفته ، شرح مفصل را در عنوان نظام شمسی ملاحظه کنید .» .

         3 ) دایرۀ سوم بخش خارجی نظام شمسی را نشان می دهد : که بالترتیب عبارت است از پنج سیارۀ خارجی [ مشتری ، ساتورن (کیوان یا خدای کشت وزراعت روم قدیم ) ، اورانوس ، نپتون ، پلوتون ]

         4 ) دایرۀ چهارم  کمربند کوپیـیر : یا سنگهای که در اطراف سیارۀ پلوتون می چرخند ونه می توانند به بخش داخلی نظام شمسی داخل شوند .

 *********************************************

آدرس (61) فلم مدار های ستاره هاکه به ترتیب از یک الی صدها سال نوری از ما دور است :

 

Orbit Animations of Planetary and Multiple Star Systems

 

      محتوای فلم: باباز شدن صفحه جدولی می آید که درطرف چپ واول آن نظام شمسی وبعد ازان نام ستاره ها ی که از 100ـــ 1 سال نوری از ما دورهستند تحریر شده ، شما باکلک کردن هر نام فلم مداری آن ستاره را می بینید .

*******************************

           آدرس ( 62 ) سیارات نظام شمسی را می بینید که درخالیگاه مکان ، مدارها ی منظم را به اطراف آفتاب اشغال ودرحرکت دایمی قرار دارند ولی هیچ نیروئی بجز خالق آن نه می تواند آنهارا از مدارخارج کند.

|«ــــکلک شود| مدارهای نظام شمسی وسنگهای آسمانی.See full-size image.

 

*********************************

         آدرس ( 63 ) نمونۀ دیگر از نمایش وحدت، عظمت وبزرگی جهان .

  

Planetary Photojournal: NASA's Image Access Home Page

 

        محتوای فلم: باباز شدن صفحه سیستم نظام شمسی را با مدارهای مجموعۀ از سیارات آن وهم حرکت سنگهای آسمانی را در فضای بزرگ جهان می بینید.وعلاوتأ  تعدادی از آدرسهای مفید دیگری هم است که اگر کلیک شوند ،معلوماتهای مفید زیادی را دارد . دراین فلم بازهم وحدت وهمسانی وآرامش را درجهان می بینید .

  

      ( 6 ) مساعی مشترک نور آفتاب با آتموسفر زمین ، با سطح زمین ، با آب ، با نباتات وبا کرۀ زمین :

 

        ـــ کرۀ زمین با چرخش به دور محورش پیشروی نور آفتاب را گرفته وآن ممالک که مقابل آفتاب قرار گرفتند روز است وبرعکس آن شب می شود ودر مرحلۀ بعدی آنجا که شب بود متوجه نور آفتاب می شود وروز پیدا می شود. [آیات قرآن مجید راجع به شب وروز شدن را درعنوان زمین ملاحظه خواهید کرد].   

       ــــ نور آفتاب به برگها می تابد وانرژی آن داخل کلوروفیل شده وعمل فوتو سنتیزرا انجام می دهد( یعنی دران تولید آکسیجن وکم ساختن کاربن دای اوکسایدرا وظیفه دارد .

     ـــ بانور آفتاب سطح ابحار به بخار تبدیل وبه کهمک بادها به هواشده به ابر ، باران تبدیل وبه کهمک جاذبۀ زمین واپس به زمین می بارد. این ها همه  وهمه بطور منظم وقانون مند ادامه دارد( عنوان زمین ملاحظه شود ) .

            همین بود که دانشمندان باملاحظۀ عجائبات فوق متوجه دریافت قوانین واندازه گیریهای شدند که این نظم ، هم آهنگی ، توازن ، همسانی وتعادل را درتمام عرصه های جهان هستی به میان آورده است، مثلا دونفر دانشمند به نام دیرک «      (1984ـــ 1902 ) انگلیسی ورابرت  دیک«1997ـــ 1916» امریکائی مشترکأ چنین یافتند که : حدود واندازه گیری جهان را می توان محاسبه ویا بسیاری از آنهارا می توان مستقیمأ اندازه گیری نمود.یعنی نجوم شناسان وفزیک دانان معلوم کردند که بین این  سرحدات واندازه گیریها وموجود شدن حیات ارتباط کامل وجوددارد. یعنی:

               [ «حیات» ** تابع است به**  ثبات در  قوانین واندازه گیری ها درجهان ]

           آنها علاوه می کنند که این امکان ندارد که فکر شود در یکی از این اعدادثابت تهدابی فزیک ویا دریکی از پارامتر های تهدابی کدام تفاوتی پیداشده ولی هم زمان درجهان حیات وجودپیداکرده.

             ازاین بیان وشناخت ــــ»( پرنسیپ زیست شناسی ) استنباط می شود، یعنی تمام چیز ها درجهان سعی   دارندبه طرف انسان وبه طرف امکان پیداکردن حیات وحمایۀ حیات به پیش بروند.

            John wheeler e              فزیکدان مشهورامریکائی « جان ویلـر »« .ــــ 1911»

 

آن را چنین شرح میکند : [ در مر کز تمام طرح ساختاری ونقشه ریزی برای جهان فکتورهای قراردارد که

 

براصل آن امکان حیات میسر شود ] .اوعلاوه میکند که نظم وتوازن بسیار دقیق را بهترازهمه در قوه های چهارگانه می بینیم :

            مثلا :

           اعدادتزویجی جاذبه وی یعنی قوۀ جاذبه برای ما تعین می نماید که تشکل کدام نوع ستاره درجهان لازم است یا امکان دارد. قوه هارا بصورت فشرده شرح میکنیم :

          

          ( 7 )ــــ قوه های چهار گانۀ تهدابی : 

          قوه های چهارگانۀ تهدابی یکی از معجزه های نایاب خلقت جهان است که ما شرح مکمل آن را درتحت عنوان مستقل می بینیم ودر اینجا از پارامتر ها یا اندازه های معین آنها که مطلوب دانشمند جان ویلر است ذکر می کنیم .

       قبل از تشریحات ، مشخصات چهار قوۀ تهدابی  از این آدرس ملاحظه شود :

         آدرس (64 ) مشخصات چهارقوۀ تهدابی :

 

|«ــــکلک | جدول مشخصات چهار قوای تهدابی  Fundamental Forces:

 

       محتوای فلم: جدولی را می بینید که درطرف چپ آن بالترتیب ، نام هر چهار قوۀ تهدابی تحریر شده ودرمقابل هر قوه ، ستون اول وظیفۀ هرقوه شکلأ نشان داده شده ، ستون دوم شدت هرقوه ، ستون سوم مسافۀ تاثیر هرقوه ، ستون چهارم نام زرات حامل قوه( گلی اون ، فوتون ، با سونهای + ، ـــ ، 0 ).تشریحات ملاحظه شود.

********************************

                 الف ) عدد ثابت قوۀ بزرگ هسته وی :

                     ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی بزرگتر می بود : در دوران اولیۀ آغاز آفرینش جهان هائیدروجن تشکل نه می کرد، هسته های اتومیک بسیاری از عناصر مورد نیاز حیات بی ثبات بوده ورادیو اکتیف می بودند، از نتیجۀ آن حیات در جهان نه می بود .                                                                                       

             ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی کم تر می بود : هیچ یک از عناصریکه از هائیدروجن سنگین تر می بود تشکل نه می یافت، باز هم از نتیجۀ آن حیات در جهان نه می بود .  

 

            ب ) اعداد ثابت تزویجی قوۀ ضعیف هسته وی :

                   ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی بزرگتر می بود: دردوران « بیگ بنگ » مقدار فوق العاده زیاد هائیدروجن به هیلیوم تبدیل می شد ، لهذا ستاره ها مقدارزیاد ماده را به عناصر ثقیل تبدیل واز نتیجه کیمیای حیات را ناممکن می ساخت.

                    ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی کمتر می بود: دردوران « بیگ بنگ » مقدار فوق العاده کم هیلیوم تولید می گردید ، بنأ ستاره ها مقدار بسیار کم ماده را به عناصر ثقیل تبدیل می کرد واز نتیجه کیمیای حیات را ناممکن می ساخت.

 

**************************************

 

  قوۀضعیف که درداخل هستۀاتم اورانیوم است ،نیوترون را به پروتون تبدیل واورانیوم را به دوعنصر جداگانه جدانمود.

          آدرس ( 65 ) فعالیت قوۀ ضعیف را می بینید . 

 

|«ـــکلک| See full-size image.

   *******************************************

 

              ج )اعدادثابت تزویجی  قوۀ جاذبه :

                  ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی بزرگتر می بود: ستاره ها بسیار گرم وبسیار سریع می سوخت که برای کیمیای حیات نابود کننده می شد.                                                                                               ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی کمتر می بود: ستاره ها بسیار سرد بوده ونه می توانست تعامل هسته وی را درداخل ستاره فعال سازد، بنأ بسیاری از عناصریکه مورد نیازکیمیای حیات است هیچگاه تولید نه می شد .   

 

         آدرس ( 66 ) تجلی شدت قوۀ بزرگ درداخل پروتون که نه می گذارد کوارکها از هم جداشوند :

 

«ـــ کلک شودSee full-size image.

        محتوای فلم: شما نیروی قوۀ بزرگ هسته وی را می بینید که کوارکهای داخل پروتون را به هم نزدیک چسپانده وزمانیکه کدام فشاری وارد می شود، قدرت این قوه به صدها وهزار ها چند بلند رفته ونه می گذارد که کوارکها از هم جدا ودور شوندوبااعظمی زیاد شدن قوه ، تکرار کوارکها درداخل پروتون جمع می گردد . این یک معجزۀ قدرت خداوند است که آنچه بخواهد همان می شود وفزیک را دران راهی نیست مثلا اگرقوۀ جاذبه ویا قوۀ فزیکی دیگر را می بینیم وقتی از منبع قوا دور شویم تاثیر قوا کم می شود ولی برعکس می بینیم که قوۀ بزرگ « به تیرها نشان داده شده » با دورشدن کوارکها از مرکززیاد وزیاد تر می شود ونه می گذارد که بنیاد پروتون یا خشت تهدابی ساختار جهان از هم بپاشد ( سپاس به چنین تد بیر حکیمانه خداوند «ج» که به منظوراز هم پاشان نه شدن جهان وانسان چنین قوۀ را با چنین مشخصات استثنائی آفریده )« خداوند «ج» بهتر می داند ».

*******************************

          آدرس ( 67 )  کوارکها ی مختلف را در حالت گازی ودر حالت مایع آن می بینید :

 

|«ـــ کلک کنید|کوارکها وقوه بزرگSee full-size image.

 

        محتوای فلم: کوارکها بصورت منفرد وجدا ازهم نیستند وهریک با دیگری بواسطۀ قوۀ بزرگ بهم می چسپند ، شما این جذب شدن را دردوشکل مایع وگاز مشاهده می کنید.

 

               د ) عدد ثابت تزویجی الکترو مقناطیس :

 

            که وظیفۀ آن حلقه نمودن الکترون با پروتون  درمدارمعین است ، ومدار نشان مید هد که اتم تا کدام سرحد می تواند با اتم دیگر حلقه شده ومولیکول را بسازد .

                ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی بزرگتر می بود: حلقه های کیمیاوی نابود شده ولذا عناصر بلند تر از بورون برای انجام تعامل هسته وی بی ثبات می شد .

                ـــ اگر از اندازۀ که درآن خلق شده کمی کمتر می بود: حلقه های کیمیاوی برای کیمیای حیات ناکافی می بود .     

             آدرس ( 68  ) طیف مکمل امواج الکترو مقناطیسی که درداخل ستاره ها پیدا می شود :

 |«ـــکلک کنید.See full-size image.

          محتوای فلم: شما تمام انواع اشعه یا امواج الکترو مقناطیس را که از آفتاب وستاره های دیگر نشر می شوند بانام آنها [ گاما ، ایکس ، ماورای بنفش ، نور قابل دید ، حرارتی ، مکرونی ورادیوئی ] وطول موج شان می بینید .  

             آدرس (  69  ) شکل حرکت امواج الکترو مقناطیس در مکان :

 

موج حرکی الکترومقناطیسSee full-size image.

 

          آدرس (  70  )  

«ــــ کلک کنید:See full-size image.

          محتوای فلم: باباز شدن صفحه تشکل موج الکترو مقناطیسی را می بینید که درواقع از دو قسم موج بوجود آمده . موج اول که که به رنگ سرخ است به نام موج الکتریکی یاد می شود که از حرکت چارجهای مثبت ومنفی برقی پیداشده وبه سرعت فی ثانیه 300.000کیلومتر درثانیه را در مکان حرکت می کند.

            موج دوم که به رنگ آبی ملاحظه می شود به نام موج مقناطیسی یاد می شود که به اندازۀ 90 درجه عقب تر از موج الکتریکی بوده وخوداز موج الکتریکی به دست می آید.این موج به نوبۀ خودیک موج الکتریکی را پیدا میکند که آنهم به اندازۀ 90 درجه عقب تر از این موج است.از تعریف فوق فهمیده می شود که موج الکتر     یکی موج مقناطیسی وموج مقناطیسی موج الکتریکی را پیدا می کند واین پیدایش بصورت نامتناهی ادامه دارد ومانند آن است که یکی دیگری را تقویه نموده ونه می گذارد که قوۀ شان ضعیف ونابود شود.( این بحث دلچسپ را درتحت عنوان چارج های الکتریکی مفصل می بینید ).اگر  بالای موج مذکور یک مکالمه را بارکنیم ، آن مکالمه را از یک نقطۀ جهان به نقطۀ دیگری می برد واگر دران طرف کدام آخذۀ باشد می تواند آن مکالمه را بشنود .وهمین است که دستها وچشم ها وسایر اعضای بدن که کدام کاری را در دنیا نموده اند، ایونهای مثبت ومنفی عضلات شان به حرکت شده واز خود امواج را نشر میکند که بصورت لایتناهی در حرکت بوده ودر آنجاها که امواج الکترو مقناطیسی از شدت قوۀ جاذبه « حفره های سیاه » محصور می مانند ، در روز جزا یا سوال وجواب آخرت ،مانند پردۀ تلویزیون آن را نشان داده وگویا بالای انسان شهادت می دهد « خداوند «ج» بهتر می داند .( عنوان امواج الکترو مقناطیس دراین سائیت را مطالعه نمائید ).

 

                  8 ) تناسب عدد ثابت قوۀ الکترومقناطیس برعدد ثابت قوۀ جاذبه :

              ــــ اگر بزرگ بود : به تعداد 40%تمام ستاره ها از1.4% کتلۀ آفتاب زیادتر سنگین می باشد که دراین حال مدت زمان سوخت ستاره ها بسیار کوتاه ودرخشانی ستاره ناهموار ، متغیروزیاد بوده ونه می توانند حیات را حمایه کنند.                      

          ـــ اگر خوردتربود : تمام ستاره ها ازکتلۀ آفتاب 20% کم تریا از اندازۀ 0.8 % کتلۀ آفتاب خوردتر بوده درخشانی آن کم وبرای حیات موافق نه بوده و نه می توانند عناصر ثقیل را بسازند .

 

             9 ) تناسب کتلۀ الکترون بر کتلۀ پروتون : تعین کنندۀ مشخصات پروتون براین است که اوالکترون را در بالای مداربه اطراف هسته دورداده می تواند یانه؟ . یک پروتون به اندازۀ 1836 چند بزرگتر از یک الکترون است.                ــــ هرگاه مناسبت کتلۀ الکترون برکتلۀ پروتون به اندازۀ جزئی بزرگتر ویا خوردتر بود ، دران حال باز هم تشکل حلقه های مولیکولی برای حیات ناکافی بوده ولذا حیات ممکن شده نه می تواند.

             10 ) تناسب تعداد پروتون برتعداد الکترون :

              ـــ اگر بزرگتر بود : الکترومقناطیس بر قوۀ جاذبه غالب شده ، مانع تشکل کهکشان ، ستاره وسیاره می شد .

              ـــ اگر کمتر بود : مانندفوق مانع تشکل کهکشان ، ستاره وسیاره می شد .

 

         آدرس (71 ) ساختار داخل پروتون :    

| «ـــ کلک| کوارکهای داخل پروتون.See full-size image.

 

         محتوای فلم: پروتون از سه عدد کوارک « دو کوار ک بالا « رنگ سرخ » ویک کوارک پایان « رنگ آبی» »بوجود آمده که هر سه کوارک دربین گلی اون یا زرۀ  حامل قوۀ بزرگ غرق شده ودرحال حرکت اند.باحرکت کردن کوارکها ، کوارکهای نوتر به نام « عجیب » به رنگ سفید از انرژی قوۀ بزرگ پیداشده وهم زمان نابود می شوند.ولی سه عدد کوارک بالا وپایان از حلقۀ قوۀ بزر گ خارج شده نه می توانند .

 

        آدرس (72 ) ساختار داخل پروتون وفعالیت گلی اون « سرش » :  

کوارکها بواسط گرفتن ودادن « گلی اون » باهم یکجا اند:

 

||« ـــ کلک|See full-size image.

 

          محتوای فلم: درداخل پروتون که ازدو کوارک بالا« رنگ سرخ » ویک کوارک پایان « رنگ آبِی » تشکل نموده ، هرسه کوارک در بحر گلی اون « زرۀ حامل قوۀ بزرگ » غرق اند که گلی اون ازیک کوارک به کوارک دیگر داخل شده ورنگ کوارک را تبدیل می کند ولی نه می گذارد که آنها از هم جدا شوند .

         

                        11 ) توازن در ستاره های « سوپر نووا » :

 

             نیوترینه زرۀ است بدون کتله وباسرعتنور حرکت نموده واز تمام موانع مثلا از سطح زمین داخل واز بین زمین گذشته و ازطرف دیگرزمین خارج می شود. دانشمندان متوجه آن شدند که معلوم نمایند آیا نیوترینه های که ازداخل سوپر نوا خارج می شوند قدرت خارج ساختن عناصر ثقیل را از داخل ستاره به خارج دارد ویانه ؟.

            « نیوترینه زرۀ است که از اثر قوۀ ضعیف پیدا می شود یعنی وقتی پروتون ویا نیوترون داخل ستاره بواسطۀ قوۀ ضعیف تجزیه شد دران وقت از هر تجزیه شدن یک نیوترینه که حامل حرارت است آزاد شده وبدون اینکه کدام ممانعت را حس کند از داخل ستاره خارج می شود » پس :

               ــــ اگر عددثابت تهدابی قوۀ ضعیف هسته وی بسیار جزئی زیاد ترمی بود : دران وقت نیوترینه بدون اینکه پوش ستاره را پاره یا بشکافد ، بلکه خود ازآن خارج شده ودراین حال تمام عناصر ثقیله در مرکز ستاره باقی می ماند.

               ــــ اگر عددثابت تهدابی قوۀ ضعیف هسته وی بسیار جزئی کم ترمی بود : دران وقت نیوترینه نه می توانست ستاره را پاره یا بشکافد ، بلکه خودازآن خارج شده ودراین حال باز هم تمام عناصر ثقیلۀ مورد نیاز حیات در مرکز ستاره برای ابد باقی می ماند. برای اجرای این کاراین وظیفه شگافتن پوش ستاره را آهن به دوش دارد « سپاس به معجزۀ قدرت که به آهن چنین کیفیت ساختاری آفریده ( عنوان سوپر نووا ملا حظه شود ).

                پس در تعین شدت قوۀ ضعیف ، تد بیر خلقت چنین به کارگرفته شده که بخش اعظمی آن درداخل ستاره جمع وبا انفجاریکه بوسیلۀ آهن رخ می دهد، قلب ستاره را شگافته وهر چه از عناصر ثقیله دران است همرا با حرارت بیلیون ها درجه زیاد به خارج پراگنده نماید تا عناصربالاتر از آهن را که مورد نیاز حیات وساختار سیاره است به دست آمده بتواند . فلم ملاحظه شود : 

            آدرس (73 )  انفجار عظیم سوپر نوا: 

Crab Supernova explosion

        محتوای فلم : یکی از مشهور ترین انفجار عظیم سوپر نوا که دانشمندان وقوع آن را کشف نموده اند می بینید. این انفجاررا به نام ابرهای خرچنگ یاد می کنند که بیلیونها درجه حرارت را باخود داشته وتمام عناصر ثقیلۀ بالاتر از آهن را درمکان آزاد نشر می کند.

         آدرس 69ـ )  انفجارهای بسیار زیاد عظیم سوپر نوا: 

YouTube - Supernova Explosion, animation of

 

       آدرس (74)

||تعامل هسته وی در داخل ستاره وتشکل عنصر کاربن.See full-size image.

            محتوای فلم : درزمانیکه درداخل ستاره هائیدروجن ختم ودرجۀ حرارت در سرحد تجزیۀ هیلیوم رسید ، آن وقت دو هستۀ هیلیوم باهم یکجاشده واز آن عنصر بریلیوم ساخته می شود، واگردرجۀ حرارت هستۀ بریلیوم بلند بوده وبه اندازۀ درجۀ حرارت 7.7میلیون الکترون ولت بلند شد، درحال یک هستۀ هیلیوم دیگر با او یکجا شده واز آن عنصر کاربن ساخته می شود .( این معجزۀ خلقت را دانشمند فیرید هوئیل در1925 کشف نمود ).

***************************************

           عناصر ثقیل مورد نیاز بدن انسان که در ده ها بلیون سال قبل از اثر درجۀ حرارت انفجار سوپر نوادر مکان آزاد ساخته شده وبعد باسرد شدن کتله های منجمد را تشکیل وسیارۀ زمین از آن ساخته شد .

Element  ↓ 

%[1]  ↓

Mass (kg)[2]  ↓

1Oxygen

آکسیجن65

43

 ـ2Carbon

کاربن18

16

ـ3Hydrogen

هائیدروجن10

7

ـ4Nitrogen

نایتروجن3

1.8

ـ5Calcium

کلسیوم1.5

1.0

ـ6Phosphorus

فوسفورس1

0.780

ـ7Potassium

 پوتاسیوم0.25

0.140

ـ8Sulfur

 سلفر0.25

0.140

ـ9Chlorine

  کلورین0.15

0.095

ـ10Sodium

  سودیوم0.15

0.100

ـ11Magnesium

  مگنیشیوم0.05

0.019

ــ12Iron

  آهـن0.006

0.0042

ـ13Fluorine

  فلورین0.0037

0.0026

ــ14Zinc

  جست0.0032

0.0023

ـ15Silicon

  سلیکن0.002

0.0010

Zirconium

 زیر کو نیوم0.0006

0.000001

ـ16Rubidium

   روبیدیوم0.00046

0.00068

ـ17Strontium

 سترونیوم0.00046

0.00032

ـ18Bromine

برومین0.00029

0.00026

ـ19Lead

 سرب0.00017

0.00012

ـ20Niobium

نیو بیوم0.00016

0.0000015

ـ21Copper

  مـس0.0001

0.000072

ـ22Aluminum

  الومینیوم0.000087

0.000060

ـ23Cadmium

 کادمیوم0.000072

0.000050

ـ24Boron

 بورون0.000069

0.000018

ـ25Cerium

      سیریوم

0.000040

ـ26Barium

  باریوم0.000031

0.000022

ـ27Arsenic

 آرسینیک0.000026

0.000007

ـ28Vanadium

  وانادیوم0.000026

0.00000011

ـ29Tin

 قلعی0.000024

0.000020

ـ30Mercury

  سیماب0.000019

0.000006

ـ31Selenium

سیلینـیوم0.000019

0.000015

ـ32Manganese

  منگانیز0.000017

0.000012

ـ33Iodine

 ایـو داین0.000016

0.000020

ـ34Gold

  طـلا0.000014

0.0000002

ـ35Nickel

  نِکل0.000014

0.000015

ـ36Molybdenum

 مولیبدیـوم0.000013

0.000005

ـ37Germanium

  جر میـنـیوم

0.000005

ـ38Titanium

  تـیتا نیوم0.000013

0.000020

ـ39Tellurium

 تیلو ریـوم0.000012

0.0000007

ـ40Antimony

 انتی مونی0.000011

0.000002

ــ41Lithium

  لیـتیـیوم0.0000031

0.000007

ـ42Chromium

  کرومـیـیوم0.0000024

0.000014

ـ43Cesium

  سیزیـیوم0.0000021

0.000006

ـ44Cobalt

  کوبالت0.0000021

0.000003

ـ45Silver

  نقره0.000001

0.000002

ـ46Lanthanum

           لانتا نیوم

0.0000008

ـ47Gallium

گـالـیوم

0.0000007

ـ48Uranium

 اورانیوم0.00000013

0.0000001

ـ49Beryllium

 بیریـلـیوم0.000000005

0.000000036

ـ50Radiumرادیوم

0.00000000000000001

 

ـ51Yttrium

 اوتـریـیوم

0.0000006

ـ52Bismuth

بیسـمـیت

0.0000005

ـ53Thallium

تـالـیوم

0.0000005

ـ54Indium

ایندیـوم

0.0000004

ـ55Scandium

سکاندیوم

0.0000002

ـ56Tantalum

تانتا لیوم

0.0000002

ـ57Thorium

توریوم

0.0000001

ـ58Samarium

ساماریوم

0.000000050

ـ59Tungsten

تونگـسـتون

0.000000020

 شما میتوانید بالای هر نام کلیک و مشخصات هر عنصر را ملاحظه فرمائید

******************************************* [

           12 ) عـُمر جهان تعین کنندۀ این است که کدام نوع ستاره وجوددارد :             

                  برای تشکل ستاره های اولیه مدت زمان  3 بیلیون سال را دربر می گیرد وبرای تشکل عناصر ثقیلۀ کافی10 تا 12 بیلیون سال دیگررا دربر می گیردتابتواند آنرا به مکان پراگنده وامکانات تشکل ستارۀ را مانند آفتاب یعنی ستارۀ که قابلیت ساختن سیارۀ سخرئی را داشته باشد. وبعد آن چند بیلیون سال دیگر لازم است که تا ستارۀ مانند آفتاب در مرحلۀ سوخت ثابت خود قرار گرفته( اشعۀ ثابت وبدون تغییر را نشر وبه زمین انتقال داده وحیات پیشرفته را در سیارۀزمین  تامین کرده بتواند )، پس :

               ـــ اگرجهان فقط یک چند بیلیون سال جوان تر می بود ، دران حال ستارۀ حامل حیات هنوز در صفحۀ سوخت ثابت خود نه می رسید .لذاهیچ گونه محیط مساعد برای حمایۀ حیات وجود نه می داشت وهم :

              ــــ اگر جهان دارای عـُمر10( یازیادتر ) بیلیون سال پیرتر یا سال خورده تر از اینکه فعلا است می بود : دران حال کدام ستارۀ مانند آفتاب در مر حله یاصفحۀ سوخت ثابت خود باقی نمانده ودربخش راست کهکشان موجود نه می بود.به عبارت دیگر چوکات زمانی که درداخل آن حیات در جهان امکان دارد متناسبأ باریک است .

         آدرس (75 ) شما عظمت ، بزرگی ، همسانی ، توازن ، آرامش وزیبائی جهان را ملا حظه میکنید :

 

     atlas of the universe

 

        محتوای فلم: موقعیت و مسافۀ ستاره هارا از 12.5 سال نوری تا 15 بیلیون سال نوری دورتر از ما نشان می دهد . شما برای دیدن نقشه ، بالای تصویریکه بطرف چپ هر سال است کلیک کنید ، نقشۀ بزرگتر آن پیدا می شود . [ نزدیک ترین ستاره به نظام شمسی به نام پراکسیما یادشده و4.22سال نوری یا از کنار خارجی نظام شمسی به اندازۀ « 7000 » چند دورتر ازکنار خارجی نظام شمسی دورتر واقع شده وامکان آن را داده که هیچ ستاره نه تواند بالای مدار های سیارات تاثیر جاذبه وی داشته ویااینکه از اشعۀ آنها متضرر شود« سپاس به چنین رحمت خداوند بر انسان که سیارۀ زمین را درچنین مکان محفوظ خلق فرموده »

            اگر به تشریحات هر صف نیاز باشد امید است یاخود ویا به کهمک آنهای که به یکی اززبان های هفت گانۀ داخل نقشه بداند کهمک خواسته شود « نسبت عدم وقت عفوه می خواهم ».

 

       آدرس (76 ) شما تمام عجائبات خلقت جهان را دراین آدرس ملاحظه وبه صدها نوع ستاره ، کهکشان ، ابرهای آسمانی وسنگهارا می بینید. امید که هر عنوان را جداگانه کلیک نمائید .

 

HubbleSite - Gallery

****************************************

 

                     14  ) سطح انتروپی جهان :

            درانقباض یافتن سیستم های سنگین تاثیر میکند. جهان ما در هریک زرۀ باری اون ( ثقیل) که دران « پروتون ونیوترون » داخل است به تعداد «  100.000.000» « فوتون »« زرۀ حامل اشعه های الکترومقناطیسی به شمول اشعۀ گاما ، اشعۀ ایکس ، اشعۀ نور یا قابل دید، امواج مکرونی ، امواج حرارتی وامواج رادیوئی » دارد. این عدد جهان را بی نهایت انتروپیکی ساخته ( انتروپی اندازۀ غیر قابلیت کارانرژی در یک سیستم می باشد یعنی دریک سیستم بسته همیشه تغیراتی پیدامیشودکه سعی دارد فرق بین حرارت ، فشار، غلظت وپوتانسیل کیمیاوی که درسیستم وجودداردازبین برود وهمه بصورت هموار یا مساوی قرار گیرد.دراین حال انرژی اولی که وجود داشت قابلیت انجام یک کاررا از دست می دهد) .

                  ــــ اگر سطح انتروپی بسیار جزئی بزرگ بود : هیچ یک ازسیستم کهکشانها تشکل نه میکرد، یعنی حرارت به اندازۀ زیاد می بود که قوۀ جاذبه نه می توانست مواد را به گردهم جمع واز آن کهکشان بسازد. بنأ هیچ ستارۀ وجود پیدا نه می کرد .

                ــــ اگر سطح انتروپی بسیار جزئی کم بود : سیستم کهکشانهای که تشکل می کردند موثرانه اشعه هارا خودبلع ( درتلک ) می انداختند( یک اتم اشعه را نشر واتم دیگر آن رابلع می نمود ) ، بنأ درهردو حالت فوق جهان خالی ازستاره ها  وخالی از حیات می بود .                                

                 15 ) غلظت کـتـله وی جـهان :

                  کتلۀ جهان در واقعیت امر حاصل جمع کتله وانرژی است( کتله+ انرژی وفورمول :

E = mc2

        تعین کنندۀ آن است که وقتی جهان از آغاز « بیگ بنگ » یا موجودیت حرارت زیاد تازمانیکه سرد شد به چه تعداد سوخت هسته وی صورت گرفت ؟                                                                 

          ـــ اگر این کتله مقدار جزئی بزرگ تر می بود : دران صورت باسرد شدن جهان تعداد بسیار زیاد « دیوتیریوم » ( اتم هائیدروجن که در هستۀ آن یک پروتون ویک نیوترون جاه دارد )تشکل می کرد. دیوتیریوم  یک مادۀ نیرومند وعامل اصلی سوخت هسته وی است که در داخل ستاره های بعدی صورت می گیرد . بنأ این مقدار زیاد دیوتیریوم سبب سوخت بسیار سریع ستاره های بعدی شده وقبل از تشکل سیاره های حامل حیات به ختم شان می انجامد.

            ـــ واگر کتله جهان یک مقدار جزئی کوچک تر می بود : درزمان سرد شدن جهان دربیگ بنگ کدام دیوتیریوم »تشکل نه می کرد که از آن«هیلیومی » تولید می شد .ستاره ها بیدون موجودیت هیلیوم ، عناصر ثقیل موردنیاز حیات را تولید کرده نه می توانست . علت اصلی بزرگ بودن جهان رااز تشریح فوق می بینیم .پس :  

           ــــ اگر جهان از آنچه آفریده شده یک اندازۀ جزئی کوچک تر ( یا بزرگتر ) می بود، از نتیجۀ آن هیچ یک از سیارۀ که مانند سیارۀ زمین باشدامکان وجود پیدا نه می کرد ولذا در جهان حیات هم نه می بود .

                        16 ) متحد الشکل بودن جهان : ( تعین کنندۀ اجزای ستاره های جهان است ) جهان ما به درجۀ  عالی متحدالشکل است که این حالت درآغاز آفرینش جهان و به ارادۀ خالق جهان در مدت زمان بسیار کوتاه دوران « آماسیدن » یا وسعت یافتن اولیۀ جهان یا پیش تراززمان شروع بیگ بنگ به دست آمده است :

                  ــــ  اگرآماسیدن « یا هریک از میکانیزم دیگر» جهان را به درجۀ که فعلأ می بینیم صاف ومتحدالشکل نه می ساخت ، جهان فقط در یک نقطۀ مزدهم وجدا از مکان خالی به « یک حفرۀ سیاه بزرگ» مبدل می شد.                       ـــ  اگرجهان از درجۀ فعلی زیادتر هموار وصاف می گردید (مواد در تمام مکان به یک سطح ومساوی تقسیم شده باشد )، ( چون قوۀ جاذبه دران بخش موادرا به گردهم جمع میکند که آنجا غلظت زیادتر باشد) ودرحالت صاف وهموار بودن جهان هیچ گاه ستاره ها ، خوشه های ستاره ئی وکهکشا نها تشکل نه می کرد، (  درهردوحالت نتیجه چنین بود که جهان قابلیت حمایۀ حیات را نه می داشت .

               ـــ  اگرجهان از درجۀ فعلی کمتر هموار وصاف می گردید: جهان ما فعلآ یک حفرۀ سیاه بوده وفقط مکان خالی بود .

                 17 ) درجۀ ثبات پروتون :

                بالای تعداد مادۀ جهانی وهم چنین بالای سطح تشعشات که اشکال حیات عالی تر به آن مربوط است تاثیر دارد.هرپروتون متشکل از سه عدد کوارک است وهر کوارک به کهمک زرۀ دیگری به نام « بوسون » (یکجاشدن دو یازیاد زره مانند یکجاشدن دو الکترون ) به « ضد کوارک» ، پی اون و ضدالکترون مبدل می شوند. 

                                     شش نوع کوارک با مشخصات ومقدار چارج هریک           

Quark

Symbol

Spin

Charge

Baryon
Number

S

C

B

T

Mass*

Up

U

1/2

+2/3

1/3

0

0

0

0

360 MeV

Down

D

1/2

-1/3

1/3

0

0

0

0

360 MeV

Charm

C

1/2

+2/3

1/3

0

+1

0

0

1500 MeV

Strange

S

1/2

-1/3

1/3

-1

0

0

0

540 MeV

Top

T

1/2

+2/3

1/3

0

0

0

+1

174 GeV

Bottom

 

B

1/2

-1/3

1/3

0

0

+1

0

5 GeV

( کوارک + فوتون = ضدکوارک + پی اون + ضدالکترون )

            رحمت خالق جهان را ازاین درک نمود که درجۀ ثبات پروتون را بی نهایت طویل آفریده زیرابرای اینکه جهان پایه دار وموجودات آن خود به خود ازبین نه رونددرجۀ ثبات پروتون  را به این پیمانه طویل آفریده که ( باگذشت « 32 10» سال یا یک صد هزار، بلیون ، بلیون ، بلیون سال ) یک دفعه یک پروتون تجزیه یا فاسد می شود. اگر این اندازه بزرگتر می بود ، عواقب ناگواربیولوژیکی آن برای حیوانات بزرگ وانسانها فاجعه بار ونابود کننده می بود زیرا با تجزیه شدن پروتون اشعۀ هلاکت بار نشر می شود .

            ــــ  ازجانب دیگر : اگرپروتون دارای ثبات زیاد تر می بود( به آسانی تشکل نه می کرد وبه آسانی تجزیه نه می شد ) درثانیه های اول آغاز آفرینش جهان مقدار محدود ی از ماده شکل می گرفت ولذا درجهان مادۀ ناکافی موجود شده وامکان احیای حیات وحمایۀ حیات را ازبین می برد .

           18) اعداد ثابت ساختار دقیق : (مربوط به 4 قوۀ تهدابی است و تشریح چهار قوۀ تهدابی در عنوان بالا  آمده کلک و ملا حظه شود .

             19 ) سرعت نور: سرعت نورازراهای مختلف با قوه های چهارگانه تهدابی ارتباط دارد. بنأ هریک از تغیرات بسیار ناچیز زیاد ویاکم درسرعت نور، هرگونه امکانات رابرای حیات در جهان نابود می سازد .

              ه ــــ اگر سرعت نور زیاد بود : درخشانی نور برای حیات بسیارزیاد می بود.

                        ه ــــ اگر سرعت نور کم بود :نور کافی برای حیات نه می رسید .                  

            20  ) سطح انر ژی هسته وی در عنصر بریلیوم ـــ 8 ، کاربن ـــ12 وآکسیجن ـــ 16 :

             سطح انرژی هسته وی بالای ساختاروفراوانی عناصرموردنیاز حیات تاثیر زیاددارد . این هم راز خلقت است که برای هسته های اتومیک نه تنها یک نوع سطح انرژی آفریده بلکه هریک آن دارای سطوح انرژی مختلف وجدا از دیگری دارند. گذار از یک سطح انرژی به سطح دیگرانرژی از راه نشر ویا قبض کردن آن فوتونهای است که انرژی آن بصورت دقیق مساوی است به فرق دوسطح پایان وبالا.                                              اولین توافق که درسطوح انرژی «بریلیوم ــ8» آفریده شده : این است که او درمدت زمان بی نهایت جزئی یا « 15ـــ10» ثانیه تجزیه می شود، واز همین غیر ثبات بودن « بریلیوم » است که پروسۀ انجام یافتن تعامل هسته وی را درداخل ستاره پایان تر می آورد.

              ـــ اگر« بریلیوم ــ 8 » دارای ثبات زیاد تر می بود ، انجام یافتن تعامل هسته وی عناصر ثقیل به آن اندازه سریع می بود که موجب انفجار ستاره می گردید، وقوع چنین انفجار مانع تشکل بسیاری از عناصر ثقیلی می شد که برای رفع نیاز حیات بسیار لازم است.

              ـــ ازجانب دیگر اگر« بریلیوم ــ 8 » دارای ثبات هرچه زیاد تر می بود : امکان تولید عناصر بالا تر                   از« بریلیوم ــ 8 »وجود نه می داشت  « سپاس بی پایا ن به چنین تدبیر حکیمانۀ خالق جهان » .                        

          دومین توافق که در وجود« کاربن ـــ 12» آفریده شده : این است که برای اوچنان سطح انرژی هسته وی آفریده شده که ازحاصل جمع سطح انرژی « بریلیوم ــ 8 » و« هیلیوم ــ 4 بسیار جزئی زیاد تر است که هریک از سطح انرژی دیگری غیر از همین سطح انرژی بسیار دقیق ، موجب تولید کاربن غیر کافی برای حیات می شد .           

           سومین توافق که دروجود « آکسیجن ــ8» آفریده شده : این است که برای او یک سطح انرژی هسته وی دقیق آفریده شده که یا کاربن رااز تبدیل شدن آن به آکسیجن مانع می شودویا اینکه سهولت مزید را درتولید آکسیجن مورد نیاز حیات نشان می دهد . « فیرید هوئیل » درسال 1953 این سه توافق را کشف و ( نظر دانشمند درعنوان تقریض وتحت نام خودش شرح شده ملا حظه شود ) چنین نتیجه گیری نمود که [خالق جهان فزیک ، بیولوژی وکیمیا را به مسخره گرفت ] یعنی آنچه او اراده کرد همان می شود .                      

           21) مسافه بین ستاره ها : ستاره ها بواسطۀ قوۀ جاذبۀ نیرومند واشعه های مر گ بار خود بالای مدار وحتی از موجودیت سیاره ها تاثیر می نماید . مسافۀ وسطی بین ستاره های که در بخش مربوطۀ ما درکهکشان وجوددارد درحدود « 30 تریلیون میل » است .       

          ـــ اگر این مسافه یک کمی کمتر می   بود: عمل کرد جاذبه وی بین ستاره ها به آن اندازه نیرومند  می بود که مدار های سیارات را بی ثبات ساخته واین بی ثباتی به نوبۀ خود فرق درجۀ حرارت را درسیاره بسیار شدید می نمود .                                                                                                                                  ـــ واگر این مسافه یک کمی زیادتر می بود : باقی مانده های عناصر ثقیلی که از انفجار سوپرنووا در مکان پراگنده می شد به اندازۀ کم می بود که هیچگاهی سیارۀ سخرئی مانند زمین از آن ساخته نه می شد .                        مسافۀ وسطی موجوده بین ستاره ها چنان دقیق است که امکان تشکل سیارۀ مانند زمین را امکان پذیر نموده است « سپاس به این تد بیر خداوند«ج» .

          آدرس ( 77 ) تصادم دو کهکشان یکی بادیگر:  

  YouTube - Milky Way and Andromeda Galaxy collision

محتوای فلم : شما باباز شدن صفحه به تعداد زیاد از انواع کهکشانهارا که یکی بادیگری تصادم ونابود می شوند ملاحظه می کنید.( این وقایع از تخریب مسافات بین ستاره ها به میان آمده ویک کهکشان به کهکشان دیگر نزدیک وباقوۀ جاذبۀ آن در تصادم ونابودی قرار می گیرند ..       

           آدرس ( 78 ) گردش کهکشان در مکان لا یتناهی بزرگ :        

ESA - Kids - Life in Space - Life around other stars

        محتوای فلم : شمابزرگترین مثال معجزۀ آفرینش را ملاحظه می کنید وآن اینکه اولا آشکار است که تمام اشیای جهان از خوردترین زره که الکترون واتم است تا بزرگترین آن که کهکشان می باشند همه درحرکت اند وبا این حرکت خداوند «ج» را تسبیح می گویند یعنی تابع آن قانون اند که دربنیاد شان آفریده وطبق آن عمل می نمایند « خداوند«ج» بهتر می داند » ودوم آنکه این حرکتها مانند طواف به دور خانۀ کعبةالمکرمه ازراست بطرف چپ است، وچطوریکه انسان با طواف نمودن مانند نماز خداوند «ج» راعبادت می نماید وباید با وضو باشد، پس کهکشانها ، اتم ها وستاره گان همه وهمه همین استقامت حرکت را ادامه می دهندیعنی تسبیح ویا عبادت خداوند«ج» را می نمایند .این است قانون واحد وهمگانی خداوند«ج» .

 

            

         آدرس ( 79 ) عناوین زیاد از چگونگی کار وفعالیت اجرام سماوی :    

   

Freedman & Kaufmann, Universe

         محتوای فلم : شما دراین آدرس به تعداد 30 فصل واضافه از 100 عنوان های مختلف را می بینید که فسل ها با  اعداد از30 ـــ 1تحریر شده وشما بالای نمبر های عددی کلک کرده وبعد عناوین مر بوط به همان فصل می آید که شما هریک آن را کلیک نمائید از مفهوم آن مستفید می شوید .                                              

       22) اندازۀ زیادشدن درخشا نی ستاره ها :

               درخشانی ستاره ها بالای وضع حرارتی که سیاره را احاطه نموده تاثیر ناگوار می نماید. ستاره های خورد مانند آفتاب وقتی درداخل ستاره تعامل هسته وی هائید روجن دران شروع می شودبه صفحۀ ثبات خودداخل شده ودرخشانی ستاره برای حیات موافق می شود ولی با آنهم  درخشانی چنین ستاره ها درمدت صفحۀ ثبات شان ، به تدریج زیاد شده می رود که برای انواع حیات  ابتدائی وپیشرفته درسیاره موافق است ولی اگر :

                              ــــ اگر اندازۀ زیاد شدن درخشانی تدریجی یک کمی زیادتر باشد ، موجب گریز خانۀ سبز شده و بالای انواع حیات ابتدائی وپیشرفته تاثیر می نماید .

                             ــــ اگر اندازۀ زیاد شدن درخشانی تدریجی کم تر باشد، باز هم گریز خانۀ سبز موجب انجماد ابحار وخلیج ها می گردد. یعنی در هردو حالت فوق حرارت سیاره برای حیات پیشرفته وحتی برای حیات ابتدائی فاجعه بار می باشد .

            23 ) مقایسۀ سیارۀ زمین با سیارۀ مشابه آن زُهـره :

        سیارۀ زُهره همان سیارۀ است که هم در صبح وهم در شام درآفق آسمان ملاحظه می شود ، ورومیهای سابق آن را همشیرۀ خورد زمین گفته وبه نام اللۀ محبت وعشق یاد می نمودند.

    دانشمندان با ملاحظه وتدقیق اندازه گیریهای دقیق که زمینۀ حیات را درسیارۀ زمین مساعد ساخته ، متوجه سیارۀ مشابه به زمین که سیارۀ زُهره است گردیده وبعد از تدقیقات متیقن شدند که در حاضر ساختن زمین برای حیات ، تدبیر ونقشۀ قبلأ حاضر شده به کار رفته.آنها لست مکمل آن را حاضر نمودند ، گرچه لست مکمل و اعداد ثابت وبسیار حساس فوق مکمل تمام اندازه گیریها نیست وتعدادزیاد دیگری هم است که دانشمندان به کشف آنها نرسیده ولی وجود آنچه که بیان شد مورد قناعت کلی دانشمندان فزیک ونجوم شناسان واقع شده واعتراف دارند که جهان نه تنها از جانب خالق جهان از هیچ آفریده شد بلکه ازجانب خداوند «ج» دقیقأ طرح ،تدبیر واندازه گیری شده. وحالا دو مثال از درخشانی ستاره وتاثیرات آن بالای حیات وهم مقایسۀ دوسیاره زمین با همسایِۀ آن که سیارۀ « زُهره » است می بینیم . 

          آدرس ( 80 ) فعالیت خانۀ سبز درآتموسفر زمین :

See full-size image.

            محتوای فلم :شما درفلم اشعۀ آفتاب را می بینید که به سطح زمین ، آب و قطبین تابیده وبخشی از آن بلع وسطح را گرم می سازد وبخش دیگر که به نام اشعۀ حرارتی یاد می شود واپس انعکاس می کند ، ولی چون خداوند «ج» فریکانس وطول موج اشعۀ حرارتی رابه اندازۀ تقریبی 15میکرون آفریده لهذابه خانۀ سبز آتموسفر خواصی آفریده شده که این اشعۀ حرارتی رابلع و ازخود نه میگذراند بلکه از آن هم گرم شده وهم بخش زیاد آن را واپس به زمین انعکاس می دهد. تا زمین سرد نه شود، شما در فوتوی که می آید تمام تشریحات فوق را می بینید ویقین حاصل خواهید کرد که فقط یگانه راه عبور اشعه ویا انعکاس اشعه از آتموسفر مربوط به طول موج آن اشعه ها است که اولا آن اشعه ها که طول موج شان بسیار کوتاه اند مثل اشعۀ گاما ، ایکس وماورای بنفش بلند که رسیدن شان به زمین موجب نابودی حیات می شود، آتموسفرآنهارا واپس به مکان انعکاس می دهد، وآن اشعه های که مانند نور قابل دید است همه آنهارا از خود گذشتانده به زمین می دهد وآن اشعه های حرارتی که از زمین به فضا می رود همه آنهارا درخود بلع نموده هم آتموسفر را گرم نگاه می دارد وهم بخش اعظمی آن را واپس به زمین می دهد ( خصوصیات آن در عنوان آتموسفر تشریح شده ) ، چنین است تدبیر حکیمانۀ خلقت و مهربانی خالق جهان که « سپاس مزید برآن باد ».

         آدرس ( 81 )  مشابهت سیارۀ « زُهره » که رومی ها آن را ستارۀ صبح وستارۀ شام گفته ونام محبت یا الهۀ عشق ومحبت به آن گذاشته با سیارۀ زمین مقایسه ومی بینیم.

 

ircamera.as.arizona.edu/.../lectures/venus.htm

 

اینجا کلیک کنید

 

آتشفشانهادر سیارۀ زُهره کلک شودـــــــــــــ»    

           محتوای فلم : شما مشابهت های عینی بین دو سیارۀ زُهره وزمین را می بینید که باوجود مشابهت  های زیاد اولی نابود کنندۀ حیات ودومی را خداوند«ج» گهوارۀ انسان معرفی فرموده ، امید که تمام فوتوهای این فلم دقیقأ ملاحظه ومحتوای هریک را از تشریح موجوده درزهن سپرده واندیشه نمائید .

           وحالا شما امتیازات زمین را باسیارۀ زُهره چنین می یابید .

             ـــ  سیارۀ زُهره با سیارۀ زمین بسیار شباهت ها دارد مثلا :

                     موضوع ................ زمین ...........................زُهـره

                ـــ قمر: ..................... یک عدد ..................  ... ندارد .                                                               ـــ گریز از مدار............ . 017. .................. .       07.                                                               ـــ انحراف محوری......... 23.2 درجه............. 177.2درجه (اضافه از90درجه بازبرمیگردد)                  ـــ مدت گردش ........... 365.3روز     ........... 224.7 روز.                                                           ـــ  مدت چرخش ......      23.56ساعت  .........    243روز.                                                             ـــ ترکیب اصلی آتموسفر... آکسیجن ، نایتروجن....... کاربن دای اوکساید.                                           

           ـــ قطر استوائی .........     12756کیلومتر..........12100کیلومتر .                                                   

          ـــ مسافه از آفتاب ......      149.6میلیون کیلومتر...108.2میلیون کیلومتر .                                      

         ـــ درجۀ حرارت درسطح   تا مثبت منفی 50درجه ..... 482درجۀ سانتی گراد.                                         اما نعمت های که برای زمین عنایت شده ونه ب ه زُهره:                                                                        ـــ باباز شدن صفحه سطح زهره را درفوتو می بینید که از باریدن سنگهای آسمانی گودالهارا ساخته اما خداوند «ج» برای حفظ سیارۀ زمین از ریزش سنگها، سیارۀ مشتری را آفریده که جلوگیری از ریزش سنگهارا بر زمین وظیفه دارد( عنوان نظام شمسی ملا حظه شود ).

            ــــدرفوتو آتشقشانها ی بی اندازه زیاد رامی بینید که درسطح زُهره فوران میکند است واز جانب دیگر لاواهای آن همیشه درحال حرکت است زیرا درجۀ حرارت سطح زهره همیشه 482 درجۀ سانتی گراد بوده وچیزی نیست که آنجا سرد شود .

           اما آتشفشانهای زمین نعمت گرانبهای حیات شمرده می شود یعنی اول اینکه از آن کوها ،دره ها ، وادیها وراهای دریاها وفوران آبها به اراضی هموار وبیابان پیدا وبراعظم ها از هم جداشده وبرای آبهای ابحار بستر پیدا کرده . ودوم آنکه تمام گازات مورد نیاز آتموسفر را که کاربن دای اوکسائید ، آکسیجن ، نائیتروجن باشد به آتموسفر می دهد .سوم آنکه ذرات خورد مولیکولی عناصر وگازات که آن را به نام « آئیروزول » گویندبه آتموسفر بلند میکند تا بخارات آب در اطراف آن جمع ومنجمد شده وابرهارا تشکل داده وبعدأ به قطرات باران تبدیل وبه زمین فرود می آید، چهارم واز همه مهم تر آن که عمل نائیتروجن دار شدن آبهای ابحار را بوجود آورده وآن را به حیوانات بحری ونباتات بحری وخشکه می دهد که باعدم این کار حیات نابود می شود .

            شما می بینید که با مشابهت ها وتقریبأمساوی بودن کتله ، قطر، ساختار داخلی ومسافه از آفتاب ، باز هم زمین گهوارۀ حیات وسیارۀ زُهره فاقد حیات است .پس این همه تدابیر از طرف که وبرای که آفریده شده ؟ 

                  شما علا وتأ درآدرس فوق تاثیر آفتاب ، آتموسفر وسطح زمین را یکی بادیگر شان می بینید که چگونه حرارت را حفظ می نمایند تا سطح زمین منجمد نه گردد.

      اینهاهمه علائم آشکاراز یک نقشه وتدبیررا می کند که چگونه وبه کدام اندازه گیریها زمینۀ حیات در زمین مساعد شده خالق آن کیست ؟که باید انسان ها تمام آن اندازه گیریها راکشف وازآن استفاده نمود .

          24) تناسب تعداد پروتون بر تعداد الکترون:

برای اینکه درجهان آرامش بوده وتعدادچارج های الکتریکی مثبت ومنفی جهان باهم مساوی باشد ، خداوند«ج» تعداد پروتونها هارادرجهان مساوی به تعداد الکترون خلق فرموده، درعکس حال تمام اشیای جهان یکی از طرف دیگر یا جذب ویا دفع شده ونتیجۀ آن نابودی وهرج ومرج جهانی می بود . وازاین روچارجهای مثبت پروتون باچارج های منفی الکترون مساوی بوده وتمام اشیای جهان از نگاه چارج الکتریکی حالت خنثی را دارند. درجۀ صحت بودن این مساوات را دانشمند « هاگ روس »به اندازۀ « 1037» ویابهتر از آن شرح میکندکه:             Hugh Norman Ross (, 1945

              ـــ اگر بزرگتر بود : الکترومقناطیس بر قوۀ جاذبه غالب شده ونه می گذارد که ذرات ماده «پروتون والکترون » را باهم فشرده واتم ساخته شود لهذا نه کهکشان ، نه ستاره وسیاره  هیچگاه تشکل نه می کند .  

           اوادامه داده که دقیق بودن تعداد پروتون برتعداد الکترون تایک حصه در « 37 10 » یاچنان یک توازن  بی نهایت دقیق است که بسیار مشکل است تصور آن راکرده بتوانیم. واین مثال می تواند مارا به این دقت بی نظیر کهمک کند: اگر ما بخش شمال براعظم امریکا را از پول فلزی 10 سینتی امریکائی الی ماهتاب پر کنیم ، یک ارتفاع درحدود 239.000میل را می گیرد، ( برای مقایسه ، اگر ما مقدار پول که برای تادیۀ قرضۀ دولت فدرال امریکا پرداخته می شود مجموعۀ آن را از پول فلزی 10 سنتی قبول کنیم ، یک ساحۀ یک میل مربع که عمق آن کمتر از 2 فت است می گیرد). وحالا این تودۀ 10 سنتی از اینجا تا ماهتاب می تواند به تعداد بیلیون مملکت را که اندازۀ آن برابر به شمال امریکا باشد می گیرد. شما یکی از آن 10 سنتی رابه رنگ سرخ نشانی کرده وآن رادربین بیلیون توده های 10 سنتی مخلوط وبعد چشم رفیق تان را بسته واز اوسوال کنید که یک 10 سنتی را بردارید. اگر او احتمالأ همان 10 سنتی ر نگ شده رایافته وبگیرد، این معنی را دارد که یک واحدرا در «37 10» برداشته است . اما این فقط یکی از اندازه گیری های است که چنین عیار دقیق شده که به اثر آن توازنی را به دست دهد که اجازه دهد حیات شکل بگیرد .                                                                  

            سوال می شود : چرا عدد ثابت فضائی جهان که دران درجۀ ثبات به اندازۀ یک واحد در «   120 10 » است به این سرحد مانند مثال فوق باریک وعیاردقیق شده ؟ چطور می توان این عیار دقیق را تشریح نمود ؟ جواب این سوالات را بسیاری ازدانشمندان چنین داده اند که حقیقتأ  تیوری « بیگ بنگ » صحیح وبه مژده های قرآن مجید صحه می گذارند.

           ـــ اگر کوچک تر بود : ( چون هردو زره دارای چارج وازآن دارای الکترومقناطیس اند) عین حالت فوق صورت می گیرد یعنی الکترومقناطیس بر قوۀ جاذبه غالب شده ونه می گذارد که ذرات ماده «پروتون والکترون » را باهم فشرده واتم ساخته شود لهذا نه کهکشان ، نه ستاره وسیاره  هیچگاه تشکل نه می کند .

            25 ) مسافۀ وسطی بین کهکشانها :                                                                                                ـــ اگر بزرگتر بود : موادیکه برای ساختار ستاره ها درمیدان بین کهکشانها پراگنده می شود بسیار تیت وپاشان بوده که برای بنأ تشکل ستاره ها ناکافی بوده وتشکل آنها ناوقت تر از تاریخ جهان صورت می گیرد .                                                                                                                               

            ـــ اگر کم تر بود : قوۀ جاذبۀ کهکشانها بالای مدار آفتاب تاثیر وآن را بی ثبات وحیات را ناممکن می ساخت .                     

      26 ) غلظت خوشه های کهکشانی :                                                                                                  ــــ اگر غلیظ « مزدهم » می بود : تصادم کهکشانها مدار آفتاب را نابود می کرد .   

          آدرس (  82  ) تصادم کهکشانها یکی با دیگر:                        

GRAVITAS: Portraits of a Universe in Motion

           محتوای فلم :باباز شدن صفحه انواع کهکشانهارا می بینید که باهم درتصادم شده وتمام ستاره های نزدیک را نابود می سازد . بالای فوتو ها وعناوین کلیک کنید .

             آدرس (  83 ) تصادم کهکشانها یکی با دیگررا درعناوین زیاد بصورت فلم زنده می بینید:                           

YouTube - Milky Way and Andromeda Galaxy collision ...

         محتوای فلم : درآدرس فوق تصادم کهکشان شیری را با کهکشان اندرو میدیا می بینید. وعلا وتأ عناوین زیادی در صفحۀ فلم وجود دارد که می توانید هریک را کلیک وفلم آن را ملا حظه نمائید .

                         ـــ اگر کم تر بود : مواد بین کهکشانها ناکافی بوده بنأ تشکل ستاره ها ناوقت تر از تاریخ جهان صورت می گیرد یعنی موادیکه برای ساختار ستاره ها درمیدان بین کهکشانها پراگنده می شود بسیار تیت وپاشان بوده که برای بنأ تشکل ستاره ها ناکافی بوده وتشکل آنها ناوقت تر از تاریخ جهان صورت می گیرد .                                                                                                                            

           27 ) اعداد ثابت ساختار دقیق : ( مربوط به قوۀ الکترو مقناطیسی است) :                               

                 ـــ اگر بزرگتر بود : قوۀ جاذبه نه می تواند مواد را گردهم جمع کند بنأ 30% تمام ستاره ها  از آفتاب کمتر سنگین می باشد ونه می توانند نوروحرارت موافق به حیات را به زمین بدهند ، پس حیات نیست.        ــ اگراز0.06 بزرگتر بود : ماده در ساحۀ بزرگ مقناطیسی غیر ثبات می شود .                                        ـــ اگر کم تر بود : قوۀ جاذبه می تواند مواد زیاد را گردهم جمع کند بنأ 80 % تمام ستاره ها  از آفتاب زیادتر سنگین می باشد، و نوروحرارت شدید را به زمین می دهند ، پس باز هم حیات نیست.  

          28  ) اندازۀ تجزیه شدن پروتون :                                                                                                     ـــ اگر زیاد تر بود :پروتون با تجزیه شدن خود اشعه های نیرومند وهلاک کننده را نشر می کندبنأ از اثر آن حیات به نابودی می رسید .         

                  ـــ اگر کم تر بود : ازتبدیل شدن پروتون نیوترون به دست می آید واز نیوترون عناصر ثقیله  اگر این تجزیه یاتبدیلی از اندازۀ که برایش تعین شده کم تر می بود از اثر آن درجهان مادۀ ناکافی برای ادامۀ حیات می بود .                 

                  29 ) تناسب سطح انرژی هسته ئی کاربن ــ12 بر آکسیجن ــ16 :                               

                        ـــ اگر بزرگتر بود : اگر توازن حرارتی یا ریزونانس بین دوهستۀ کاربن وآکسیجن پیدانه شود  ، کاربن به آکسیجن تبدیل نه می شود بنأ درجهان مقدار آکسیجن ناکافی برای حیات می بود .

                        ـــ اگر کم تر بود : تمام کاربن به آکسیجن تبدیل ولذادرجهان مقدار کاربن ناکافی برای حیات می بود .

              30 ) سطح انرژی زمینی برای « هـیلیوم ــ  4  » :

                       ـــ اگر بزرگتر بود : چون ازیکجا شدن هیلیوم وبریلیوم ودرحالات استثنا از یک جا شدن سه هیلیوم ، کاربن بدست می آید، اگر سطح انرژی آنها بزرگتراز کاربن بود، کاربن بدست نه می آید ولذا  درجهان مقدار کاربن وآکسیجن ناکافی برای حیات می بود .

                      ـــ اگر کم تر بود : بازهم درجهان مقدار کاربن وآکسیجن ناکافی برای حیات می بود .

           آدرس (  84  ) قدمه های تشکل عناصر « هائیدروجنـــ» هیلیوم ـــــ» کاربن ــــ» آکسیجنـــ»…..آهن .

«ــــکلک قدمه های تشکل عناصرSee full-size image.

20Ne, 23Na, 23Mg, 24Mg, 28Si, 31P, 31S and 32S, all the way up to 56Fe

 

      آدرس (  85)    چگونگی تکامل ستاره های سنگین :

 

Stars – High Mass Stellar Evolution 

 

 

               31 ) اندازۀ تجزیه شدن « بریلیوم ـــ  8  :

                      ـــ اگر آهسته تر بود : تعامل هسته وی عناصر ثقیل به آن اندازه سریع می شد که موجب انفجار تمام ستاره ها می گردید .

                      ـــ اگر سریع تر بود : به استثنای « بریلیوم ـــ  8» هیچ عناصر ثفیل دیگر درجهان نه می بود ولذا حیاتی هم ظاهر نه می شد .

              32 ) تناسب کتلۀ نیوترون بر کتلۀ پروتون : 

                    ـــ اگر بلند تر بود : تجزیۀ نیوترون زیاد بوده وتعدادکمی از نیوترون باقی می ماند تا ازآن بسیاری از عناصر مورد نیاز حیات ساخته می شد .

                   ـــ اگر پایان تر بود : تجزیۀ نیوترون آن اندازه زیاد بودکه تمام ستاره ها را به ستارۀ نیوترونی ویا حفرۀ سیاه مبدل می کرد .

             33 ) اضافه بودن نوکلیـیون های اولیه برضد نوکلیـیون ها : « پروتون ویا پروتون ونیوترون که درهستۀ اتم اند به آن نوکلییون گویند »

               ـــ اگر بلند تر بود : تشعشات مانع تشکل سیاره می شد .                                                                            ـــ اگر کم تر بود : ماده برای تشکل کهکشان یا ستاره ناکافی می بود .  

            34 ) قطـبیت درمولیکول آب :

               ـــ اگر بلند تر بود : حرارت که از تجزیۀ هسته وی ویا از بخار شدن حاصل می شود برای حیات بسیار بلند است.

               ـــ اگر کم تر بود : حرارت که از تجزیۀ هسته وی ویا از بخار شدن حاصل می شود برای حیات بسیار کم است؛ یعنی آب مایع نه می تواند به مانند مادۀ حل کنندۀ کیمیای حیات کار بدهد ، یخها نه می تواند درآب شنا کند و   انجماد زیاد می شود . 

            35) انفجار سوپر نوا :

             ـــ اگر بسیار نزدیک ، بسیار مکرر، یا بسیار ناوقت بود : تشعشات حیات را در سیاره نابود می ساخت .

             ـــ اگر بسیار دور ، بسیارنادر، یا بسیار زود بود : عناصر ثقیله بسیار تیت وپراگنده شده نه می توانست از آن سیارۀ سخرئی ساخته شود.

             36 ) ستاره های کوچک جورئی :

            ـــ اگربسیار کم یا محدود بود :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc

       آدرس ( 86 )  


Life and Thermodynamics

      آدرس ( 87 )

Physics Animations

 

           37 ) معجزۀ مولیکول آب  : درخلقت ماده یا اشیای جهان سه حالت یا خصوصیت آفریده شده ، یکی را صلب دیگری را مایع وسومی راگاز گویند ،گرچه حالت چهارم هم است که آن را پلازما گویند .

          غلظت تمام مادۀ عادی یا اشیای جهان که صلب هستند( به استثنای یک ماده که آب است )  سنگین تر از حالت مایع آنها می باشدمثلا آهن صلب از آهن مایع سنگین تر است واگر دربین مایع آن انداخته شود درزیر مایع پایان می رود وحالا غلظت مولیکول آب را می بینیم .

           غلظت مولیکول آب : یگانه جسم یا شی که غلظت آن درحالت صلب از حالت مایع آن کمتر می باشد همانا مولیکول آب است ، همین علت است که توده های منجمد یا یخهای آب درزیر آب فرو نه رفته بلکه دربالای آب شنا کرده حیات موجودات زندۀ بحری را از انجماد ونابودی نجات می دهد  . دانشمندان این ساختار مولیکول آب را معجزۀ خلقت می گویند که درمحتوای آن راز های بسیار زیاد خلقت نهفته است وما شرح مکمل آن را در ساختار آب می بینیم. این خصوصیت آب برای زندگی ، حیاتی شمرده شده وهم یکی از خواص نایاب بین اشیای جهان می باشدواگر :

            ـــ اگر کتله های یخ در آب فرومی رفت او تا کف بحر پایان شده ونسبت به اینکه اشعۀ آفتاب درزیر بحر نیست این کتله ها تمام آب بحر را منجمد ساخته وبه یخ مبدل می ساخت وکرۀ زمین با کتلۀ بزرگ یخ پوشیده می شد. سوال می شود: چرا آب با داشتن چنین خواص یک ماده یا جسم نا یاب محسوب می شود؟ دانشمندان حل این سوال رادر ساختارکریستلی یخ دیدند که باز هم سوالی دیگری ظهور نمود وآن اینکه چرا ساختار کریستلی آب این خصوصیت نا یاب رادارد ونه ساختار کریستلی اجسام دیگر ؟. دانشمندان ملا حظه تدقیق وتائید کردند که حیات در سیارۀ زمین وابسته به این خواص نایاب آب است ، پس این تدبیر ونقشه برای آن است که حیات باشد وتد بیر کننده وآفرینندۀ آن خداوند«ج » می باشد.

            آدرس ( 89

|«ـــــکلیک بیگ بنگ وتشکل عناصر کاربن ، آکسیجنwww.ichthus.infol

 

           آدرس ( 90

|«ـــ کلیک تشکل کاربن از هیلیوم وبریلیومSee full-size image.

 

 

                        آدرس ( 91    

 

|«ـــاگر انرژی کنتیک به حال ریزونانس نبود اتم جدید تولید نه میشودSee full-size image.

 

           38  ــــ آفرینش مادۀ اولیۀ  ساختاری جهان : آغاز آفرینش جهان از نوراست که به آن انرژی هم گویند، اولین ذرات ماده واز آن هم دونوع گاز مختلط ( 75% هائیدروجن برای سوخت متداوم ستاره ها ، تشکل آب برای تامین حیات وترکیب موادعضوی برای رشد وتغذیۀ انسان ، و25% هیلیوم برای تشکل عناصر ثقیل برای رفع نیازهای حیات )باتناسب کاملا دقیق وسنجیده شدۀ آفریده شد.

            سائینس امروز کشف نموده اند که تمام ذرات مادی جهان دارای دوحالت اند یکی را اصل ودیگری را ضد آن میگویند، ذرۀ اصلی (که به نام ذره یاد می شود ) وذرۀ ضد آن ( که به نام ضدذره یاد می شود ) باهم مشابه اند وتنها فرقیکه دارند همانا چارج آنها است مثلا الکترون که ذرۀاصل است دارای چارج منفی می باشد وضد الکترون که به آن « پوزیترون » هم میگویند دارای چارج مثبت است ، مثل آن پروتون وضد پروتون ، نیوترون وضدنیوترون وغیره.

          یکی از خصوصیات عمده بین ذرۀ اصلی وذرۀ ضد آن این است که اگر این دو ذره باهم ملاقی شده وتصادم کنند ، هردوذره ازبین رفته وبه اشعۀ گاما تبدیل می گردند، وبعدأ از این اشعۀ گاما دوذرۀ به نام کوارک چارم یا سحری « اصلی وضد آن » پیدا می گردد.

           آدرس (  92  ) فلم تصادم کردن الکترون وپوزیترون وازبین رفتن شان به انرژی اشعۀ گاما :

 

 

|| « ـــکلیک شودEEDD Animation

            محتوای فلم :

 

           پس :  ـــ  دانشمندان معجزۀ دیگر خلقت را کشف نمودند وآن اینکه دروقوع بیگ بنگ تعداد ذرات وضد ذرات یک جاخلق گردید، ولی درزمان تصادم کردن ذره با ضدذره که می باید هردو ازبین می رفت ، چنین نه شد بلکه درهر بیلیون ذرۀ که با ضد خود تصادم نمود یک ذره باقی ماند که از آن جهان امروز تشکل کرد. 

            ـــ اگر این یک ذرۀ باقیمانده از یک بیلیون نابودشده نه بوده وهمه تصادم ونابود می شدند ، دران حال جهانی وجود نه می داشت . 

            ـــ اگرتعدادذرۀ که باقی مانده بود از این مقیاس یک اندازۀ ناچیز زیادتر می ماند، قوۀ جاذبۀ جهان بر درجۀ وسعت یابی جهان غالب شده وتمام جهان را واپس به هم فشرده ومنقبض می نمودوجهانی نه میبود.                     ـــ وبرعکس اگرتعدادذرۀ که باقی مانده بود از این مقیاس یک اندازۀ ناچیز کمتر می ماند، قوۀ جاذبۀ جهان جلو وسعت یابی جهان راگرفته نه توانسته ولذا کدام کهکشان وسارۀ تشکل نه می کرد ، لذابدون کهکشان  وستاره وسیاره جهانی وجود نه می داشت .

           ـــ راجع به کتلۀ نیوترون ( که با پروتون یکجا شده وهستۀ اتم را می سازد ) اگر این کتله حتی به اندازۀ 02% از آن اندازۀ که برایش خلق شده کمتر می بود، دران وقت کتلۀ پروتون از نیوترون زیاد بوده و دراثر تاثیر اشعه های نیرومند آن زمان تجزیه وبه نیوترون تبدیل می شد.ازنتیجۀ این حالت ، اتم تشکل نه می کرد.                ـــ اولین اتم که تشکل کرد اتم هائیدروجن بود، وبرای اینکه بعد ازآن هیلیوم شکل گیرد ، معجزۀ دیگر خلقت درکار شد وآن اینکه قبل از آنکه هیلیوم ساخته می شد( 2 پروتون و2نیوترون )، باید قوۀ می بود که با وجود موجودیت قوۀ دافعۀ الکترومقناطیسی که دو عدد پروتون را از هم دور تر می سازد ، استادگی نموده وآن   دوعدد پروتون را باهم می چسپاند.( این قوه همانا قوۀ بزرگ هسته وی است ) ، اگر شدت این قوه به اندازۀ یک فیصدی ناچیز از آنچه که برایش آفریده شده ضعیف ترمی بود ، درانصورت دیوتیریوم (که از یک پروتون ویک نیوترون ساخته شده و قدمۀ هائیدروجن است که از راه آن هیلیوم ساخته می شود ) بسیار زیاد بی ثبات وهیلیوم تشکل نه می کرد،پس درجهان فقط تنها هائیدروجن باقی می ماند.بدون هیلیوم عناصر ثقیله وبدون عناصر ثقیله حیات نیست.                                                                                                                                     ـــ  عناصر ثقیله درداخل ستاره ها ساخته می شود ، اگر چارج مثبت پروتون از آنچه که برایش آفریده شده یک اندازۀ ناچیز بزرگتر می بود، دران حال هسته های اتم که در خود تعداد پروتون زیاد دارند، از اثر موجودیت قوۀ دافعۀ زیادترالکترومقناطیس بی ثبات بوده وپروتونها از هسته فرارواشعۀ نیرومند الفا ( دو پروتون دونیوترون) را نشر می نمود که این حادثه را « رادیو اکتیف » گویند، پس درجهان فقط هائیدروجن وهیلیوم بود. بدون عناصر ثقیله حیات نیست .

         آدرس ( 93

Radioactive Decay

                                                       

        آدرس ( 94           

U-238 Decay Chain «ــــکلکـــ ـــــ» Radon and U-238 Decay   

 

 

 

                   ـــ هدف این بود ه تا جهان درخدمت انسان قرار گیرد وبرای رسیدن به این هدف ، چون در آغاز اولیۀ جهان تنها هائیدروجن وهیلیوم تشکل کرد ولذا  باید عناصر ثقیلۀ مورد نیاز انسان هم ساخته شود که برای انجام این کار ستاره ها وظیفه دارند.ولی مشکل این بود که ستاره ها تا زمانیکه تشکل می کرد وبعد به فعالیت می افتاد ، مدت زمان زیاد را نیازداشت که 3ـــ2 بیلیون سال را دربر می گرفت.ولذا دو ممانعت دیگری عرض اندام نمود اول آنکه درجۀ حرارت جهان دراین مدت طولانی بسیار پایان افتاده ونه می تواند که انرژی حرارتی جهان بالای هسته های اتم تاثیر وآنهارا به عنا صر دیگر تبدیل نماید ودوم آنکه درداخل ستاره ولو بسیار سنگین هم باشد به آن اندازه حرارت پیدا می شود که بتواند آهن را بسازد وبالاتر از آهن درداخل ستاره عناصر ساخته نه می شود . رفع این دو معضله را دست قدرت یعنی خالق جهان حل نموده که  «بلیارد ها سپاس به حکمت ورحمت آن ذات پاک که به انسان عنایت فرموده » وآن اینکه : در آهن  معجزۀ خلق گردیده که از یک طرف فشار قوۀ جاذبه را به خود قبول ولی اتم آن به تعامل هسته وی سهم نه می گیردواز جانب دیگرذرات پروتون والکترون اتم آهن باهم یکجا شده خود به نیوترون تبدیل وهم زمان مقدار زیاد نیوترینه را نشر میکند .وقتی فشار جاذبه از حد نورمال بالارفت ، مرکز ستاره مانند طوپ فوتبال بایک ضربۀ قوی تر انفلاق میکند که اولأ طرف پوش ستاره را پاره میکند ، دوم سیل نیوترینه از آن به مکان فرار میکند،سوم تمام عناصر ساخته شده الی آهن را به مکان پراگنده می کند وچهارم این ضربه حرارت را به بیلیونها بیلون درجه بلند می برد که دران حال تمام عناصر بالا تر از آهن تا 118 عنصر همه همه درمکان آزاد ساخته می شود. چنین پلان ونقشۀ ساختار جهان که مو به مو به پیش می رود وقرآن مجید از وقوع این معجزه در« آیۀ ( 55:37)   سورۀ رحمن»  مژده داده ( عنوان آیات همین فصل ملاحظه شود ). 

 

          آدرس ( 95      

« «ــکلیک انفجار سوپر نوا See full-size image.

 

          آدرس ( 96 )

«ــکلیک قرآن وانفجار سوپر نوا See full-size image.

 

           آدرس ( 97 )   

«ــکلیک قرآن وانفجار سوپر نوا See full-size image.

 

 

          آدرس ( 98 )

|«ــکلیک انفجار سوپر نواSee full-size image.

 

          آدرس ( 99 )

««ــکلیک انفجار سوپر نوا See full-size image

          آدرس ( 100 )

««ــکلیک انفجار سوپر نوا See full-size image.

          آدرس ( 101 )

Fission «ــــکلیکـــــ»Fission  .

          آدرس ( 102 )

Fusion «ــــکلیکـــــ»  Fusion  .

o         

|«ــکلیک انفجار سوپر نواSee full-size image. آدرس ( 103 )

              ـــ ملاحظه شد که عناصر ثقیل با لاتر از آهن درستاره های سوپرنواتولید میشود ، ولی اینجا عیار دقیق دیگری خلق شده که اگر نه می بود نه سوپر نوا ونه عناصر ثقیل تر از آهن ، این عیار عبارت است از :                 ـــ 1 )  اگر قوۀ جاذبه از اندازۀ که برایش آفریده شده یک کمی قوی تر می بود.                                         ـــ 2 )  اگرقوۀ الکترومقناطیسی از اندازۀ که برایش آفریده شده یک کمی ضعیف تر می بود.                        ـــ 3 )  اگرالکترون از اندازۀ که برایش آفریده شده یک کمی سنگین تر می بود.                                        دران وقت انتقال حرارت در ستاره بطور قابل ملاحظه تغیر می نمود که درآن حال قدمۀ سوخت تا سرحد هیلیوم بوده ونه بلند تر از آن ، پس نه سوپرنوا،نه عناصر ثقیل ، نه امکانات زندگی .

 

              39  ـــوجود مواد سوخت اولیِۀ مطمئن ومتداوم ستاره ها: گازهائیدروجن مادۀ است که سوخت متداوم وثابت ستاره هارا تامین کرده وحتی تا جهان است خاتمه ندارد مانند آفتاب که اولا سوخت آن ثابت ، متداوم وحتی   تاخاتمۀ جهان ختم نه گردیده و ادامۀ حیات را تضمین کرده .

 

          40 ) وجود قوانین واندازه گیریهای ثابت ودایمی: دربنیاد هر ذره ازذرات جهان قوانین واندازه گیریهای بی نهایت دقیق آفریده شده که نه از خود منبع وعلت پیدایش دارند ونه هم از اندازۀ معینی که دارند کم ویا زیاد ویا نا بود می شوند، بلکه فعالیت تمام آنهارا ازسطح خوردترین تا بزرگترین طوری اداره وکنترل می کند که نتیجۀ کار شان به استقامتی به پیش رفته که زمین دارای شرایطی شود که برای پیدایش وحمایۀ حیات انسان مساعد گردد ، علاوتأ محاسبه وکشف نمودند که   اگراین اندازه گیریها وقوانین از حدمعین شان که آفریده شده کم ویا زیاد می بود ، جهانی که ما می بینیم نه می بود ولذا زمین مساعد حیات هم نه می بود تاحیات را درجهان پیداوحمایه نماید .

           41) کار وفعالیت مشترک وسیستم وار : تمام اشیای جهان به شکل سیستم های بسته هم در چوکات خود وهم در چوکات سیستم های دیگر فعالیت می نمایند ، مثلا زمین اولا دربین سیستم های مربوط به خود مانند حرارت ، سردی ، آتش فشان وتشکل آتموسفر، زلزله ها وتشکل بستر ابحار، نور آفتاب وعمل فوتو سنتیزوصدهای دیگر کار میکنند واز جانب دیگر با ماهتاب وآفتاب در یک سیستم گردش وتاثیرات جاذبه وی قرارداشته موجب تولید شب وروز ، فصول چهار گانۀ سال ، تشکل امواج بحری وغیره می شود .

             چهار دلیل فوق تمام نظریات مادی گرایان را که انکار از خدا وجاویدان بودن جهان رااسرار دارند واهی ودروغ وخلاف علم ثابت نمود .

 

 مدار نظام شمسیSee full-size image. آدرس ( 104 )

 

            آدرس ( 105 )

| وجود تعادل در مدارها ی کـُرات آسمانیSee full-size image.

         محتوای فلم :

         درفلم تعدادی از کرات آسمانی را می بینید که هریک آن باوجود داشتن بیلیونها بیلیونها تن وزن ، باز هم هریک درجای معینی قرارداشته وباسر عتهای سرسام آوری یکی به دور محور خود ودیگری به اطراف سیستم بزرگتر از خود حرکت دارند ولی هیچ یکی بادیگری درتصادم واقع نه می شوند .

            مثلا زمین را مد نظر می گیریم ، زمین باسرعت فی ساعت 1670 کیلومتربه اطراف محور خود می چرخد واز آن شب وروز بدست می آید ، وبه سرعت فی ساعت 108.000کیلومتر بالای مدار خود حرکت وبه دور آفتاب می چرخد واز آن چهار فصل سال بدست می آید.

           آفتاب باسرعت فی ساعت720.000کیلومتربالای مدار ی حرکت وبه دور مرکز کهکشان شیری می چرخد.وکهکشان شیری با داشتن 200 بیلیون ستاره ، همه باسرعت فی ساعت 950.000کیومتر به اطراف کهشان ویر گو می چرخد.

              42) ـــتولید معجزه آسای عناصر مورد نیاز اولیۀ حیات دربطن ستاره ها : در تولید معجزه آسای چهارنوع عناصرمورد نیاز حیات در ستاره های عظیم الجسه مانند :

 C  ,  O  ,  N  ,  S

که ساختار آن براساس قوانین فزیکی بی نهایت محدود است وصرف در حالتی تشکل می کنند که آن را « ریزونانس » گویندکه هرگاه این انرژی ریزونانس بدست آمد کاربن ، آکسیجن ، نایتروجن بافی فیصدی مساوی تشکل میکند ودر غیر آن یکی ازآن تشکل ودیگری نه میکند. این معجزۀ قدرت را دانشمند « فیرید هوئیل » کشف نمود ( شرح مکمل را درساختار ستاره های عظیم الجسه ملاحظه کنید ).

          43) ـــ معجزۀ آهن : وظیفه وخواص معجزه آسای آهن که درمقابل قوای جاذبه عکس العمل نشان داده وستاره را به انفجار رسانده وتمام مواد وعناصر ساخته شده درداخل ستاره را به مکان پراگنده می کند .

            44)  ـــ  درموقعیت مکانی سیارۀ زمین با آفتاب که شرایط مساعد حیات را تضمین کرده و نه نزدیک است ونه دورکه درهردوحالت یاحیات رااز شدت حرارت ویااز شدت انجمادبه فاجعه ونابودی می کشاند .

            45) ـــ درکتلۀ آفتاب: کتلۀ آفتاب به اندازۀ دقیق است که حیرت دانشمندان را بار آورده زیرا این کتله ازیک طرف توانسته نور موافق به حمایۀ حیات را به زمین بدهدوازجانب دیگر سیارۀ زمین رادرفاصلۀ موافق به شرایط حیات جذب وحفظ نماید.

           46)  ـــ  درکتله واندازۀ خوردی زمین که بواسطۀ قوۀ جاذبۀ خود توانست آتموسفر زمین را دراطراف خود نگهدارد، که اگر قویتر می بود گازات زهردار درآتموسفر جمع می شد واگر ضعیف تر می بود ،گازات موجوده وبخارات آب از آتموسفر به مکان وسیع فرار می نمود .

             آدرس ( 106 )

«ــــــکلیک شود | زیبائی زمینSee full-size image.

 

             47)  ـــ  دردرجۀ ثبات اتم ومولیکول .( داشتن اندازه گیریهای دقیق بین چهار قوۀ تهدابی که هرچهار قوا دربنیاد اتم آفریده شده وضامن تشکل هسته واتم هستند).

             48)  ــ  درکیفیت وخواص نهایت دقیق ونایاب در مولیکولهای آب ، که توانسته درمولیکول آب خواص قطبیت دهد، وزن مخصوص آن را درحالت منجمد شدن از حالت مایع بودن کمتر سازدوکوه های یخ درسطح آب شنا کرده وموجودات زندۀ داخل بحررا ازانجماد و نابودی مطلق نجات دهد، وازخاصیت جذب وحل کردن مواد کیمیاوی ئانتقال آن به حجرات بدن انسان ، از حل نه کردن مواد شحمی درخود ونابود نه ساختن حجرات بدن و از قابلیت حفظ کشتی های کوه مانند درسطح آب وصدهای دیگر که در عنوان آب خواهید دید .

            49)  ـــ  دررنگ ، لذت ومواد تر کیبی شیر مادر از خون بدن . وهم چنین به صدها صدهای دیگر.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 50) فهرست عـیار دقیق جهان به منظور امکان پیداکردن حیات،

 

                       دانشمندان باکشف پارامتر « اندازه گیریها »های زیاد دریافتند که جهان درسیر تکامل تاریخی خود به استقامتی به پیش میرود که حاصله ونتیجۀ کار همۀ آنها میسر شدن زمینه برای احیا وحمایۀ حیات انسان است، بنأ معتقد به آن شده اند که جهان برای حیات طرح ونقشه شده.عناوین این پارامترها عبارت اند از :

           1) دراعداد ثابت قوۀ بزرگ هسته وی .

           2) دراعداد ثابت تهدابی قوۀ ضعیف هسته وی .

           3) دراعداد ثابت تهدابی قوۀ جاذبه وی .

           4) دراعداد ثابت تهدابی قوۀ الکترو مقناطیسی .

           5 ) درمناسبت قوۀ الکترو مقناطیسی بر اعداد ثابت تهدابی قوۀ جاذبه وی .

           6 ) درمناسبت کتلۀ پروتون بر کتلۀ الکترون .

           7 ) درمناسبت تعداد پروتون برتعداد الکترون.

           8 ) درمناسبت چارج پروتون برچارج الکترون.                                               

           9 ) دراندازۀ وسعت یابی جهان .                                                              

           10 ) درغلظت کتله ئی جهان .

          11 ) درغلظت ذرات باری اون ها ی( پروتون ونیوترون ) جهان .

           12 ) در انرژی مکان یاغلظت انرژی تاریک جهان .

           13 ) درمناسبت غلظت انرژی تاریک با غلظت کتله ها.

           14 ) درسطح انتروپی جهان .

           15 ) درسرعت نور.

           16 ) درعـُمر جهان .

           17 ) دریکسان بودن اشعه .

           18 ) درهمسان بودن جهان .

           19 )درفاصله های متوسط بین کهکشانها.

           20 ) درفاصله های متوسط بین شاخه های کهکشانها.

           21 ) درفاصله های متوسط بین ستاره ها.

            22 ) دراندازه های متوسط وتوزیع شاخه های کهکشانها.

           23 ) تعداد،اندازه وموقعیت خالیگاهای افلاک.

           24 )  درعدد ثابت دقیق ساختاری الکترو مقناطیس.

           25 )    درعدد ثابت دقیق ساختاری جاذبه وی.

           26 ) در اندازۀ فاسد شدن « تجزیه » پروتون .

           27 ) دراندازۀ سطح انرژی زمینی برای هیلیوم ــ 4 .

           28 ) درمناسبت اندازۀ سطح انرژی کاربن ــ  12بر آکسیجن ــ 16 .

           29 ) دراندازۀ فاسد شدن برای بـریلیوم ــ8 .

           30 ) درمناسبت کتلۀ نیوترون برکتلۀ پروتون . 

           31 ) دراضافه گی نوکلیـیون « پروتون ونیوترون » بر ضد نوکلیـِیون .

           32 ) درقطبیت داشتن مولیکول آب .

           33 ) دردوران فروپاشی ستاره های عظیم الجسه « های پر نو وا ».

           34 ) درتعدادونوع فروپاشی ستاره های عظیم الجسه .

           35 ) دردوران فروپاشی ستاره های « سوپر نووا».

           36 ) درتعداد ونوع فروپاشی ستاره های « سوپر نووا».

           37 ) درغلظت ستاره های جورئی سفیدکوچک .

           38 ) درمناسبت مادۀ مرموز«نامعلوم » بر مادۀ عادی .

           39 ) درتعداد اضلاع موثردرآغاز اولیۀ جهان .

           40) در تعداد اضلاع موثردر جهان موجود .

           41) درمقدارکتلۀ نیوترینه فعال.

            42) درتعداد مختلف نیوترینه های فعال.

           43 ) درتعداد نیوترینه های فعالدرجهان.

           44) دراندازۀ  کتلۀ نیوترینه های عقیم « بی حاصل » .

           45 ) درتعداد نیوترینه های عقیم « بی حاصل » درجهان .

           45 ) دردرجۀ فاسد شدن کتله های ذرات مرموز« نامعلوم ».

            46 ) دروسعت یا اندازۀ حرارت اشعه دورنمای کیهان.

            47 ) اندازۀ نسبی اتساع کردن جهان .

            48 ) دروسعت احتمالات « هـِیـزن بـیرگ ».

            49 ) درمقدار گازیکه از سوپرنوواهای اول درساحه های کهکشانها ذخیره شد .

            50 ) در خاصیت مثبت بودن غلظت انرژی کیهانی.

            51 ) درغلظت کووازرها « ستاره های بسیار دور اولیه ».

            52) دردرجۀ فاسد شدن ذرات مادۀ تاریک سرد .

            53) دراضافه بودن ذرات مختلف کتله دارمادۀ مرموز .

            54) دراندازۀ که مادۀ مرموز عمل کرد خودی را انجام می دهند.

            55)  دردوران که ستاره های اولیه (  بدون معدن یا ستاره های پاپ  3) شروع به تشکل کردند.

            56 ) دردوران که تشکل ستاره های اولیه (  بدون معدن یا ستاره های پاپ  3) قطع شد.

            57) درعدد غلظت ستاره های پاپ 3  بیدون معدن .

             58 ) درکتلۀ متوسط ستاره های پاپ 3  بیدون معدن .

             59 ) در دوران تشکل اولین کهکهشان .

              60 ) در در دوران تشکل اولین کووازرها.

              61 ) مقدار ، اندازه ودوران فاسد شدن عوارض ادغام شدن .

               62 ) درمناسبت غلظت ماده گرم مرموزبرغلظت مادۀ سرد مرموز« شناخته نه شده ».

               63 ) درسطح مکان زمان جهان .

                64) در جغرافیای هموار بودن جهان .

                65 ) دردرجۀ متوسط اضافه شدن اندازه کهکشانها.

                66 ) دردرجۀ تغییرات اضافه شدن اندازه کهکشانهادرتاریخ جهان .

                67 ) درفکتورهای ثبات انرژی تاریک .

                 68 ) درموقعیت مادۀ مرموز «شناخته نه شده » به تناسب مادۀ عادی.

                 69 ) دردرجۀ ثبات ساحۀ مقناطیسی اولیۀ جهان .

                  70 ) درسطح تخلف از همسانی چارج .

                  71 ) درتعداد کهکشانهای قابل دید جهان.

                   72) درسطح قطبیت در دورنمای اشعه وی جهان.

                   73 ) درتاریخ تکمیل شدن حادثۀ ایو نایز گردیدن جهان .

                   74 ) درتاریخ تخفیف یافتن محصولات متعلق به انفجار های اشعۀ گاما.

                   75 ) در غلظت نسبی ستاره های دارای کتلۀ متوسط درتاریخ اولیۀ جهان .

                   76 ) دردرجۀ حرارت آبهای دارای غلظت اعظمی .

                   77 ) در تعداد غلظت ابرهای غلیظ سرد متشکل از مولیکولهای گاز هائیدروجن .

                   78 ) درکتلۀ متوسط ابرهای غلیظ سرد متشکل از مولیکولهای گاز هائیدروجن درجهان.

                   79 ) درموقعیت ابرهای غلیظ سرد متشکل از مولیکولهای گاز هائیدروجن درجهان.

                   80 ) دراندازۀ اوکساید شدن دای آکسیجن در مولیکولهای عضوی .

                   81) درسطح خواص پارا مقناطیسی دردای اوکسیجن .

                   82 ) درغلظت شاخه های بسیارسنگین کهکشانها در عمر وسطی جهان .

                   83 ) دردرجۀ بهم فشرده شدن مکان زمان که بر اصل فکتور های نسبیت عام بوجود می  آید .

                   84) درفیصدی کتله های اولیۀ جهان که از آنستاره های دارای کتلۀ متوسط تشکل کرد .

                   85 ) درشدت وقوۀ ساحۀ مقناطیسیت دوران اولیه .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                 

                           ..51). جهان عـیـار دقـیق شده تا حیات درزمین.احـیا وحمایه گردد...

             

²{{ ²²{²{{ ²²{{ ²{{ ²{{ ²

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved