Status Bar

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

«  معـجـزه های عـلـمی قـر آن مـجـیـد » .

 

... جـهان برای خلقت وحمایۀ حیات انسان عــیا ر دقیق دارد..

 

 

 

 

            ¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

   نـشـانـه یـامـُعـجـزهـای عـلـمـی قرآن مـجِـیددرآفـریـنـش مــیـوه هــا   

Quran miracle about Fruit

 

آدرس (  374  ) باباز کردن نام مبارک الــلــه «ج» عنوان هذارا مطالعه فرمائید)ـــ»م

الــلــه «ج|«ــکلِک شود.»

 

  عـــنــاویــن مــربــو ط به فـصـل مـیـوه هــا درقـُرآن مـجـِیـد:

عنوان1 ) شش نوع مریضی که دردوران ماقبل علاج ناپذیرفکر می شد :

مــُقـدمــه :

2) کــشــف ویــتــامــیـن ها یامـادۀ اولیۀ نـیـاز حـیـات در مـیــوه هــا ومواد غــذائـِی .

3) مــُعـجـزۀ خـلـقـت در آفـریـنــش کـاربـُن برای بـقـا ورشد حـیـات :

4 ) معجـزۀ خـلقت درآفرینش آب برای آسان ساختن تـرکِیـب وتشکل مواد غذائی در مــیـوه جــات.

5) مــیـوه هــای بهشتی ، ترکیب وتـاثـیرات طـبی وشـفابخش آنها برانـسان مریض.

6) مـجـموعــۀ آیــات مــُبـارک قــُرآن مجیـد درتـشـویق ا نسـان بـه خـوردن مـیوه جـات .

  7) مـجـموعــۀ آیــات مــُبـارک قــُرآن مجیـد درتــســخـیرمـوجـودات جـهـان برای ا نسـان :

8) مـجـموعــۀ آیــات مــُبـارک قــُرآن مجیـد درمنع از خوردن الکـهـل یگانه عامل ظهور امراض خطرناک.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

به اُمـیـد حـصول خوشـنـودی خـداوند مـُتـعـال«ج»

عنوان1 ) شش نوع مریضی که دردوران ماقبل علاج ناپذیرفکر می شد :

مــُقـد مــه :

    درعنوان گذشته ازمجموعۀ رحمتهای بی نهایه زیاد خداوند«ج» یکی ازآن را که عبارت ازآفرینش بنیاد تهدابی خلقت انسان «حجره یا سلول » می باشد باتعدادی از « نشانه ها» یا معجزه های این خلقت عظیم شرح نمودیم ، و درعنوان موجود درقسمت رحمت دیگر که درقرآن مجید به آن « شـفـاء » روحی ، اجتماعی وجسمانی یا« داروی معالجه وی» بدن انسان می باشد ، ادامه می دهیم.

خداوند«ج»بشارت شفاء ورحمت خودرا درقرآن مجیدچنین فرموده :

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

| «ــــکلک 17اسراء|شرح تفسیری| آيه 82       ﴿

           ﴿ 17:82﴾﴿    وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ  إَلاَّ خَسَارًا             

          ﴿ 17:82﴾﴿  قرآن را نازل ميكنيم كه شفا و رحمت براي مؤ منان است و ستمگران را جز خسران (و زيان) نمي‏افزايد..

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

رحمت خداوند«ج» عام است که دران برای انسان خلقت انسان وخلقت جهان نمونۀ از رحمت خداوند«ج» می باشد ،زیرا

خداوند«ج» جهان وآنچه درجهان است برای انسان آفریده ومجموعۀ از موجودات جهان هستی را درتسخیریا درخدمت انسان قرارداده است تا انسان ازآنها مستفید واز صحت کامل برخوردارشده خداوند«ج»  راتسبیح وعبادت نماید . همچنین ماقبلأ در تعریف حجره های بدن انسان بیان کردیم که وقتی دانشمندان وظایف بی نهایت زیاد وپیچیدۀ را که در یک حجره خلق شده، کشف کردند، حجره را یک «فابریکۀ جهان مکروسکوپیک  » می گویند ولی خداوندمتعال«ج» نه تنها این فابریکۀ عظیم جهان مکروسکوپیک را خلق فرموده بلکه مواد خام مورد نیاز آن را از ستاره های عظیم الجسه به محیط ماهول زمین ( مانند آکسیجن ، نایتروجن ، هائیدروجن ، کاربن ) وهم درسطح وعمق زمین مانند آهن وعناصر دیگر نازل  وبه این هم اکتفا نه شده وبرای اینکه انسان سالم وباصحت بماند درآیات مبارک زیاد قرآن مجید انسان را به استفاده وخوردن میوه های که مواد خام فابریکه را ساخته وهم اکمال وبه کار می اندازند، تشویق فرموده است.حقیقتأ اگر انسان آن طوریکه لازم است از میوه ها وغذاهای مفید استفاده میکند ، یقین است که سالم وباصحت باقی مانده واز خداوند«ج» سپاس وشکران می نماید .همین منظوراست که این عنوان از یک طرف معجزه های خلقت خداوند«ج» رادرچگونگی خلقت حجره واعضای بدن،درچگونگی آفرینش مواد خام غذائی (که ازیک قسم عناصر کاربن ، هائیدروجن ، آکسیجن ،نائیتروجن ، سلفر) به صدها نوع ویتامین های مختلف، پروتئینها، چربی وغیره) راآشکار می سازد واز جانب دیگراگرمابه هر اندازه محتوای این عنوان را که همه برای تغذی وتقویۀ بدن ما است ،دقیقأ مطالعه وآن را به خاطر بسپاریم به همان اندازه توجه مارا به استفادۀ خوب این غذاها جلب و تشویق می نماید.لهذا سعی گردید تا موادویاترکیب کیمیاوی هریک از این میوه ها رابه تفصیل شرح نمائیم تا باشد که خوانندۀ گرام هم خود وهم دیگران را به اهمیت موضوع مطلع وطبق توصیۀ آن مواد، عمل کرده وصحت خود وخواهران وبرادران  را سالم نگهدارند .

  ماهیت اصلی وترکیب کیمیاوی این میوه جات چه چیز است که توانسته فابریکۀ حجره را فعال می سازد؟ درآیات مبارک شرح ندارد بلکه تشویق به خوردن آنها فرموده و کشف وشناختن آن را به عهدۀ انسان گذاشته زیرابه انسان نیروی عقل ودانش داده واوباید روزی با استفاده از دانش علمی خود بتواند ماهیت درونی میوه هارا کشف وبدین وسیله به قدرت،حکمت ومهربانی خالق جهان برانسان معترف ،معتقد واز احکام آن پیروی صادقانه نماید.

 بزرگ ترین نعمت زندگی همانا بدن سالم وصحت دایمی انسان شمرده می شود . ولی چطوریکه سوابق تاریخی بشر نشان می دهد، همه انسانها این نعمت گرانبها رانداشته وگاه گاه ویا بصورت متمادی مبتلا به مریضی های گوناگون شده اند ( حجرات بدن شان یا ضعیف ویا تخریب واز کار نورمال عقب مانده ومریضی های را بار آورده ). خشکه وابحار گردیده ؟ وچگونه باید صحت خودهارا باز می یافتند ؟ انسانهای آن دوران که ازعلم وتکنالوژی امروز بی بهره بودنداز گفتار وتجارب دیگران استفاده کرده وآن را مانند نسخه های طبی دانسته وعمل می کردند ولی نتایج این نسخه هادرهمه اقلیم ها وجاها یک قسم نه می بود ولذا نتایج آن هم قناعت بخش نبود.

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

عـنوان1 ) شش نوع مریضی که دردوران ماقبل علاج ناپذیرفکر می شد :

دانشمندان ،علاقه مندان ودوکتوران طب ، درطول تاریخ درجستجوی حل این دو سوال بوده اند .

1) کدام عوامل است که به اثرآن انسان صحت سالم راباخته و مریض می شوند؟

2) چطور می توان انسان مریض رامعالجه وتکرار نعمت بدن سالم وصحت کامل را به او بازداد؟

تفصیل مزید این سیر تاریخی بی نهایت دلچسپ است ولی افسوس که عنوان موجودظرفیت وسیع این هدیه را ندارد بنأ در آن چه که امروز جامعۀ بشری وجهان طبابت ازآن مستفید می گردند مکث وذیلأ ادامه می دهیم .

جامعۀ بشری دراعصار گذشته هم درخشکه ها وهم در ابحار به راه پیمائی ، فتوحات ، سیر وسفر طویل المدت مشغول بوده وغذای لازم را بدست آورده نه توانسته وبه مریضی های گوناگون مبتلا شده اند که سوال می شود کدام عوامل موجب مریضی های انسان درسفر های طولانی درخـشکه ها ودر بحر می شود ؟

حل این سوال صـدها سال را دربرگرفت ولی اخیرآ به کشف خطرناک ترین این مریضی ها گردیدهومعتقد شدند که درجهان مرضی نیست که از خود داروی شفابخشی نه داشته باشد، این اعتقاد دانشمندان گواه زندۀ از حقیقت قرآن مجید واحادیث نبوی (ص) می دهد وشما آن حدیث مبارک وآیۀ مبارک را بعدأ تلاوت خواهید کرد .  

این مریضی های مایوس کننده وبدون علاج شمردن کدام ها بود؟ جواب را ذیلأ ادامه می دهیم.

مریضی های بسیار عمده وخطرناک بدون علاج آن دوران اینها شمرده می شد.

1) مریضی نرم شدن استخوانها که به نام « ریکیت » یاد می شود.

2) مریضی شوره گرفتن جلد وبدن که امروز آن را « اوکساید شدن بدن » گویند وبه نام « سکرـ وی» یاد میشود  3) مریضی چاق شدن بدن که به نام « اُبیـسیتی » گویند .

4) ترکیدن یاناهموارشدن پوست بدن که بسا انسان را به دیوانه گی می کشاند وبه نام « پـی لـگ را » یاد میشود  5) مریضی درد رودۀ خورد که به نام « سـپــَـرو » یاد می شود .

6) مریضی لـَنگی یا شـل شدن اعضای بدن که هندیها آن را به نام « بیری ـ بیری » یعنی «نمیتوانم نمیتوانم »   می نامیدند وامروز به همان نام یاد می شود.

اینک به ترتیب نمبر، نام انگلیسی مریضی های فوق :

1-Ricket |2- Scurvy | 3- Obesity | 4-Pellagra  | 5- Sprue6 -Beri-beri

وحالا نمونۀ ازعلائیم وتاثیرات مایوس کـننده وبی علاج پنداشتن آن شــش قسم مریضی های فوق را بالترتیب نمبر های شان شرح وبه تعقیب آن از اکتشافات دانشمندا ن راجع به کشف اولین داروی شفابخش بسیاری از امراض آنها به نام « ویتا مین ها»   ادامه می دهیم .

******************************************

  1 ) مریضی  « ریکیت »  یا نرم شدن استخوانها ، مریضی های داخلی بدن ، جلدی ، استخوانها ،جراحی واطفال:

 :Ricket  1

 این مریضی درقرون ماقبل خطرناک ترین مریضی غیر قابل علاج شمرده می شد که اکثرأ دراطفال نوزاد مشاهده ورشد آنهارا به تاخیر انداخته ودرعین حال رشد اسکلیت بدن شان شکل های انحرافی وکج شده پیدا می کرد . اما تکامل علم وشناختن ویتامین ها راه را برای علاج آن باز نمود.درآزمایشات طبی معلوم شده که کمبود ویتامین « د » دربدن ،غده های پارا تیروئید 

( واقع درگلون ) راتحریک واو هورمونی را افراز میکند که موجب کم شدن « کـلـسـیوم » و« فــوســفور» دراستخوانها ی اسکلیت بدن ، دندانها ودیگراستخوانها شده وآنهارا نرم می سازد. اما ویتامین « د» امکان می دهد که بدن مقدارزیاد  کلسیوم      راجذب وبه استخوانهاخصوصأ دندانها داده آنهارا محکم تر سازد. همچنین ویتامین مذکور سطح کلسیوم وفوسفور خون را حفظ می نماید .

یگانه علاج این مرض آن است که انسان ازراه غذا کلسیوم وفوسفوربگیرد و ویتامین « د 2 ود3 » را ازراه گذاشتن اعضای بدن به آفتاب ویا گرفتن آن ازراه غذا می باشد.ودرشرایط معاصر استفاده از تابلیت های « مــُلتی ویتامین »بسیار مفید است .

را باز کنید ) ـــ» م Ricketآدرس ( 375 ) فوتوهای مریضیـهای

| 1«ــکلِک |ریکیت یا نرم شدن استخوانها Rickets Photos

محتوای فلم : باباز شدن صفحه ، فوتوهای زیاد اطفال را می بینید که اسکلیت بدن وپاهای شان از حالت نورمال کج شده وحتی بالای آنها استاده شده نه می توانند.نام طبی هر شکل از فوتوهارادرراست فوتو نوشته اند واگر هر یک فوتو را « کلِک » نمائید آن را درصفحۀ جدید  بزرگتر نشان می دهد . هم چنان برای ملاحظۀ انواع امراض می توان بالای عناوین که در طرف چپ صفحهۀ فوتوها وهم اینجا آورده شد « کلِک » نمائید.

 
Internal Medicine
  ــــــ                Dermatology  ـــــ             Orthopedics 

                        جراحی استخوان                  امراض جلدی                                 امراض داخل بدن    


     ـــــ   Surgeryـــ                                  ــ  Pediatrics

                                      امراض اطــفــال                                      جراحــت ها


******************************************

Scurvy2  ) مریضی  « ســکـرـ وِی » یا شورئی شدن جلد بدن :

   نام  این مریضی ازلاتین به نام «سکوربوت» یا فساد خون گرفته شده و شدید ترین مریضی های غیر قابل علاج دوران ماقبل به شمار می آمد،

 نــشــانـه های این مرض :

نشانه ها وعلائیم این مرض موجودیت لکه های ارغوانی شکل در بدن ومخصوصأ درپاها ، ضعیف گردیدن تدریجی بدن ، خراب شدن جلد ، چشمان فرورفته ، بیره های بسیارنازک وناقص، درد عضلات ، ضایع شدن وافتادن دندانها ، خون ریزی های درونی ، جراحتهای های باز، خستگی زیاد ، ضعف وغش ، اســهـال ، مشکلات گرده وشـش .

بعدأ دانشمندان کشف نمودند که داروی این نوع مریضی همانا « ویــتــامــیـن  ث  » نام دارد که به نام  آسـکربیک اسید یا ویتامین ث » یاد می شود این ویتامین ازطرف دانشمند « والـتر نورمان هـاؤرت » انگلیسی «1950 ــ1883 » درسال 1928 کشف ودرسال 1937 جایزۀ نــوبـل را بدست آورد.

Sir Walter Norman Haworth«1950 ــ1883 »

مانع شدن یا علاج این مرض:

باگرفتن مواد غذائی که دربین آن مرکبات معین میوه ها ی تـُرش سرکه ئی مثل نارنج یا لیمو باشد می توان جلو این مرض راگرفت .منابع دیگری که درتر کیب شان « ویتامین ث » مانند بادنجان رومی ، عنبۀ هندی ، بعضی از سبزیجات مانند زردک ، مرچ دلمه ، کچالو ، گل کلم ، کلم ، اسفناج ، مرچ سرخ ، جگرگوساله وغیره می باشند. شرح فوتو ها ملاحظه شود.

 اکثریت ازنامهای این میوه های ترش را درزبان دری نداریم لهذا بااستفاده از آدرس ذیل می توان به صدها نوع این میوه را درجهان ملاحظه وبه نام انگلیسی آنهاآشنا گردیده وبه عظمت ورحمت خداوند«ج» که داروهای شفا بخش مریض ها را درتعداد بی شماری از میوه ها آفریده شکران ادانمود  :

آدرس ( 376 ) صدها نوع میوه های ترش ولیموئی را باز کنید)ـــ»م

ــ1Citrus - Wikipedia, the free encyclopedia

محتوای فلم وطرز بازکردن اشکال میوه ها :

بعداز بازشدن صفحه اولابالای فوتوهای میوه ها که درداخل صفحه می آید « کلِک » شود تا بزرگ تر آن را نشان دهد .

وثانیأ درقسمت پایا نی صفحه، لست مکمل از نام های میوه های ترش لیموئی اند، هریک آن « کلِک » شود وصدها نوع این میوه هارا خواهید دید. ازجمله این سـه عنوان مربوط به آن لست است ودراینجا «کلِک »گردند .

1.                         | «ــمیوه های ترش ولیموCitrus x limon «ــکــــ  Citrus reticulata«ــــکــــ»ـ Citrus fruits

آدرس ( 377 ) صدها نوع میوه های گوناگون نعمت بی پایان خداوند«ج» را باز کنید)ـــ»م

صـدها قـسم مـیوه نعمت خداوند«ج»  ــ|کلِکــــ»

محتوای فلم وطرز بازکردن اشکال میوه ها : باباز شدن صفحه به تعداد  12 عنوان مختلف فامیلهای میوه هارا می بینید که هریک آن برای خود به صدها نوع میوه دارند ومیتواند که بالای نامهای هریک از انواع آن کلیک شده وبعد بالای نام های میوه ها که به رنگ آبی تحریر شده نیز کلِک واشکال میوه های شان را می بینید .

 

 

 1 Temperate fruits

 1.1 Rosaceae family

 1.2 Berries

 2 Fruits of Asian origin

 3 Fruits of North American origin

 4 Fruits of Australian origin

 5 Cacti and other succulents

 6 Podocarps

 7 Herbaceous annuals fruits

 8 Mediterranean and subtropical fruits

 9 Tropical fruits

 10 Unsorted

  11 See also

 12 External links

 

|گل کلم سبزImageتوت سیاه|   Image .گووا| Image ـتخت میوه های گوناگونـــــ Image

 

 

کــیـویImage   |  Image    تـوت زمینی    |   پاپایا |Image   

    |Image مجموعۀ از میوه جات |         توت سرخImage   |     |انگورفرنگیImage

Image اسفناج

 

خداوند«ج» این دارو« ویــتـامـین ث »  را دربنیاد میوه جات وغذاها آفریده که ازجمله بعضی ازدرختهای که میوه جات مشخص مانند لیمو، نارنج ، انگور ومنابع دیگری که از « ویــتـامـین ث » غنی هستند مانند سیاه توت ، عنبۀ هندی ، بادنجان رومی ،ومانند آنها وهم در سبزیجات مانند زردک ، مرچ ، گل کلم ، کچالو ، کاهو ، اسفناج ، مرچ سرخ ، سبزیجات ترش ، جگر گوساله ، درخودکه از « ویــتـامـین ث » دارند .

 آدرس ( 378 ) صدها اشکال فوتوهای مریضیـهای  شورئی شدن بدن ( مریضی کمبود ویتامین «ث» ) راباز کنید)ـــ»م

|«ــکلِک| شورئی شدن بدن ــــ 2Scurvy

 ******************************************

3- Obesity 3  ) مریضی  « آبــیــســیــتــی » یا چاقی بدن :

 

نوع سوم مریضی دوران گذشته که غیر قابل علاج پنداشته وانسان را به مرگ می کشانید به نام « آبــیــســیــتــی » یا چاقی بدن یاد می کردند.

بعدها دانشمندان علت مریضی فوق را کشف وتائید کردند که :

چاقی بدن مریضی است که بدن انسان انرژی را که از غذا می گیرد ، این انرژی درچربی بدن ذخیره شده وتکراربه مصرف نه می رسد بنأ سبب زیادت چربی وچاقی می گردد:

علائیم شناخت این مریضی : همانا از حدزیاد بودن چربی درخون ، مریضی های انسداد شریانها ووریدها ، ورم یا آماسی مفاصل ، تشکل سنگها در کیسۀ صفرا ، وبعضی از سرطانهای مشخص ، سرطان سینه ، سرطان کیسۀ صفرا، سرطان پروستات ، سرطان رودۀ بزرگ کلون ، سرطان مقعد ، تخریب مفاصل ، شکر بدن ، نـِـقرس یا پندیدن نقاط مفاصل همرا بادرد   ،فشار بلند خون ، لطمه ها ،حمله های قلبی ، سرطان جگر ، نازائی ،جریان دورانی خراب خون ، پرابلم های روانی ،کارنه کردن گرده ها،می باشد . این مریضی نیز دردورا ن گذشته غیر قابل علاج پنداشته می شد، ولی از آنجا که احادیث نبوی «ص » وبشارت های قرآن مجید انسان را ازنعمت صحت مایوس نه ساخته ، بالاخره دانشمندان علائیم مرض را تشخیص وعوامل مریضی را کشف نمودند:

 عوامل چاقی زیاد است ازجمله :

1) مقاومت اینسولین : یکی آن است که عضلات بدن درمقابل  مادۀ « اینسولین » که از غدۀ پانکراس ترشح وگلوکوز بدن راازراه خون به حجرات عضله وچربی انتقال می دهد ( تابعدازان برای انرژی مورد استفاده قرارگیرد )، « اینسولین »با انتقال گلوکوزبه حجرات سطح گلوکوزرا درخون به حال نورمال آن حفظ میکند. مقامت اینسولین حالتی است که موثریت اینسولین درترانسپورت گلوکوزبه حجرات تقلیل می یابد زیراچربی عضلات درمقابل اینسولین مقاومت زیاد تر نشان می دهد. که یکی از عوامل چاقی بدن همین مقاومت درمقابل اینسولین است.اگرچه غــُدۀ پانکراس درمقابل این مقاومت ، اینسولین زیادتر تولید وسطح گلوکوز را درخون به حال نورمال حفظ می کند، اما غدۀ پانکراس باگذشت سالها نه می تواند اینسولین زیادرا تولید کند دران وقت مرض چاقی که آن را به نام تیپ 2 دیابت ( مرض شکر) یاد می کنند پیدا می شود.

تداوی وعلاج این مریضی :

 دانشمندان بعداز تدقیقات مزید کشف نمودند که علت چاقی بدن همانا ذخیره شدن چربی در عضلات وتحریک سیستم اعصاب مرکزی به زیادت اشتها است بنأ برای جلوگیری آن باید هم درغذا وهم جلو ذخیره شدن چربی درعضلات گرفته شود. وداروهای که این وظایف را انجام می دهند عبارت اند از :

1 )  تنقیص بعضی از ویتامینها مانند « ویتامین «د » ، ویتامین ب 12 دربدن باید اکمال شود .

2) وعدم خوردن میوه جاتی است که درخود مواد ضد اوکسید شدن دارند زیرا مواد ضد اوکسید شدن جلو ذخیره شدن چربی را می گیرد .( مواد ضد اوکساید شدن »را درعنوان انگور ملاحظه کنید ).

ویتامین «د » وویتامین ب12 درخود مواد ضد اوکساید شدن دارند ، این دو ویتامین ازیک طرف سیستم اعصاب مر کزی را تحریک واز جانب دیگر چربی که ازداخل روده های خورد جذب وذخیره می شوند، جلو آن راگرفته وقفل می کنند.

 3 ) دانشمندان دو داروی موثر را به نام « آم فی تامین » و« اورلیستات » که دارای فورمولهای کیمیاوی :      

C29H13Nو C29H53NO5

هستند ووظایف فوق را به خوبی انجام می دهند توصیه می نمایند .

 میوه های که درخود مواد ضد اوکسید شدن دارند خورده شوند : این میوه جات عبارت اند ازآلو وآلوبخارای خشک ، کشمش انگور ، باقلا ، لوبیا ، توت ، زردالوی خشک « کیشته » ، جوس انار ،کچالوی حنائی یا خرمائی ، جوز امریکائی ، جوز درختهای دیگر ، گل میخک زمینی ، دارچینی ، پودنه های کوهی . وامروز از مهمترین وسیلۀ که کمبود ضد اوکساید شدن بدن را تکمیل میکند استفاده دوام دار از « مــُلـتی ویتامین » است . پرهیز لازم غذائی واستفاده از ملتی ویتا مین ها مقاومت درمقابل اینسولین را که مانع انتقال چربی به خون می شود وعمل دگرگون کردن غذا یا میتابو لیزم غذائی را درانسان چاق میسر می نماید .

علاو ازآن ویتامین «آ » ، ویتامین «ث» ، ویتامین « اِی »، به نوبۀ خود خاصیت « ضد اوکساید » شدن داشته ومقاومت درمقابل اینسولین را از بین می برند .

V: A. C. E

   هم چنین درحالات که بدن مقاومت درمقابل اینسولین را ازسبب مقدار زیاد« فــرکـتوز» یا قند ساده که از خوردن اضافۀ اسفناج ،نوع گل کلم وکچالوپیدامی شود، یگانه مادۀ دیگرکه درگرده ها ،قلب ، جگروجودداشته و به نام « الـفـا ــ لیـپـو ئـیک اسید » یاد می شود مقامت درمقابل اینسولین را خنثی می نماید  

Alpha-lipoic acid C8H14O2S2ay.

وحالا در آدرسهای ذیل انواع واشکال مریضی « چاقی یا آبیسیتی »   ملاحظه شود .

آدرس ( 379 ) صدها اشکال فوتوهای مریضیـهای ( ابیــســیـتـی )  ( چـاق شدن   ) راباز کنید)ـــ»م

پ«ـــ 4مردمان چاقـ  fat people               

|«ـــکلِک|صدها انسان چاقfat people

  

******************************************

     4-Pellagra  4  ) مریضی  « پــیــلـگ را »یا خشن وناهموارشدن جلد بدن

نوع چهارم مریضی عام که دردوران گذشته غیر قابل علاج پنداشته شده وانسان را به جنون ومرگ می کشاند به نام

پــیــلـگ را » یا دمی شد ، نام « پــیـلگ را» از زبان ایطالیائی آمده که « پـیـلی = به جــلد » و« آگ را = درشت ،ناهموار » که هردو معنی « جـلد ناهموار» داشته وبه انسانهای که به آن مبتلا می شد « مریض پـیـلگ را » می گفتند.

دانشمند ودوکتور« یوسف گولد بیر گر»« 1929 ــ1874» یهودی نژاد تابعیت امریکا درسال 1914 ثابت کرد که مریضی « پــیـلگ را» زیادتر دربین آن مردم پیدا می شود که خوراک دایمی شان تنهاحبوبات یا غله جات بوده ودیگرمواد غذائی رااستفاده نه می کنند. این کشف مورد توجه عام قرار نه گرفت زیرا آنها اولا این مرض رااز تاثیرات موادخارجی می گفتند واز جانب دیگرآنهای که به کشت حبوبات مشغول بودند خلاف این نظر شعار دادند . ولی این دانشمند درسال 1926 ثابت نمود که مرض« پــیـلگ را» از عدم موجودیت کافی « ویتامین ب » دروجود پیدا می شود.

فوتوی دانشمند « یوسف گولد بیر گر را باز کنید ) ـــ» م

Joseph Goldberger

بعدأ دانشمند « کورنارد ایل وی هیم » « 1962 ــ 1901 » درسال1937 ویتامین جدیدی را به نام « نیکو تـیـنیک اسید» که فعلأ به نام « نــیـا سـیـن » یا « ویتامین ب 3 »یاد می شود کشف واعلام نمود که یگانه داروی شفا دهندۀ  « پــیـلگ را» می باشد.

   عــلــت پــیــدایــش مرض « پــیــلـگ را » : وقتی یک شخص مقدار کافی مادۀ « نـیـاسـین »( یکی از کمپلکس ویتامین « ب» ) یا مادۀ « تــریـپـتـوفـان »( امــینـو اســیـد » ، وهم « پیرودیکسین یا ویتامین ب6 »را درغذای خود نه گیرد ویا اگر بدن انسان این مواد را درخود بلع نه کند، به مرض « پــیــلـگ را » مبتلا می شوند .

 ( امــینـو اســیـد » عبارت از آن ترکیبی است که از « نائیتروجن + کاربن» ساخته شده وبعد دو یازیاد تر امینو اسید باهم یکجا شده واز آن مادۀ غذائی وانرژی بدست می آید که به نام « پـرو تـئـیـن »یاد می گردد.دانشمندان انواع مختلف پروتئین هارا معلوم نموده اند که درترکیب آنها 20 نوع امینو اسید ها وجوددارد .بصورت خلاصه این فورمول حیات را چنین نشان می دهیم :

   [  نائیتروجن + کاربن + مرکبات عضوی ــــــ» امـیـنـو اسـیـد + (20نوع امینواسید دیگر) ـــــــ» پـروتـئـیـن هـای مختلف ]

علائیم ونشانه های  مرض « پــیــلـگ را » : زخم های ناهمواروخشن درجلد ، اسهالات زیاد ،وجود غشای مخاطی یا بلغمی درمـُمـبران حجرات، گیچی وآشفتگی مغزی ، اغفال وپریشانی ، تخریب سیستم دورانی خون وسیستم اعصاب و  هم چنین می تواند ازامراض معدوی والکـهـو لیزم بودن نیز پیدا شود .( هدایت معجزه آفرین قرآن مجید را درمنع خوردن الکهل که درپایان این فصل می آید تلاوت نمود ).

 درمریضی « پــیــلـگ را » علائیم ونشانه های سیستم اعصاب زیاداست.مثلا مشکلات درخوابیدن ، خستگی های زیاد ، عصبی شدن ، کج خلقی وزودرنجیها، پرابلم گام برداشتن ، بی حس بودن وکرخت بودن، سوزش وخارش وضعیف شدن.

فوقأ بیان شد که از20نوع« امینو اسیدها » پروتئین های مختلف ساخته می شود، برای بهترشناختن راز یا نشانه های خلقت در این مادۀ حیاتی راکه شامل نامها وفورمولهای کیمیاوی آنها می باشد درآدرس ذیل می بینیم :

آدرس (380  ) نام وتعریفات  20نوع امــینـو اسـید را باز کنید )ـــ»م  

|«ــکلِک|  نامها وفورمول های کیمیاوی پروتئین وامینو اسیدهاAmino acid

 

محتوای فلم : با بازشدن صفحۀ تعریفات امینو اسید،درآخر صفحه ،نام 20قسم امینو اسیدهای اند که هریک را می توان « کلیک » وفورمولهای کیمیاوی شان را که درهمه آنها « کاربن ، هائیدروجن ، آکسیجن ونائیتروجن » است ملاحظه نمود ( شرح آنها خارج موضوع موجوده است ).

ترکیب شدن این همه انواع امینو اسید ها یک نشانه ومعجزۀ خلقت است زیراازیک طرف که آنها همه از یک قسم عناصر ساخته شده ولی از جانب دیگرهریک از عناصر مذکورازنگاه مسافه وازنگاه زاویه درموقعیت مختلفی قرار می گیرند واین موقعیت را برای شان نشانۀ قطبیت داربودن عناصرتعین می کند. همین موقعیت مکانی ومسافه وی است که عناصر متشکله دارای خواص،تاثیر وکیفیت های متفاوت از همدیگر می شوند.« سبحان الله به این حکمت وعلم جاودان خداوند«ج». که از یک ماده به صدها صدها خواص وتاثیر را آفریده.

               مثلا وقتی به مولیکول آب می بینیم ، هائیدروجن ها ازیکدیگر درتحت یک زاویۀ 125 درجه ازهمدیگر قرار می گیرند وازجانب دیگر الکترونهای هائیدروجن به نسبت زیاد بودن قوۀ چارج مثبت هستۀ آکسیجن به مسافۀ نزدیک تر نسبت به هائیدروجن قرار می گیرند.این مسافه ودرجه موجب آن می شود که آکسیجن با داشتن الکترون اضافی دارای چارج « منفی » وهائیدروجن با نداشتن الکترون دارای چارج « مثبت » می گردد که ما آن را « قطبیت » می گوئیم .پس اتم ویا مولیکول بعضی از عناصرنیز مانند آب دارای « قطبیت الکتریکی » اند وهمین خاصیت قطبیت است که اتم ها والکترونهای مختلف را درحلقه های جداگانه ودرزاویه ها ومسافات مختلف از هسته جذب می نماید واز حاصل آن ، امینو اسید های مختلف تشکل می کند.

آفرینش چنین اندازه گیریهای دقیق وهدف مندرا خود قرآن مجید گواهی می دهد:

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

 

         ﴾﴿  |«ــکلِک  فرقان|- سوره: 25 , آیه: 2                  ﴿

          ﴿25:2﴾﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ 

         فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا          

                      ﴿25:2﴾﴿     خداوندي كه حكومت و مالكيت آسمانها و زمين از آن اوست، و فرزندي براي خود انتخاب نكرد، و شريكي در حكومت و مالكيت ندارد، و همه چيز را آفريد و دقيقا اندازه گيري نمود.           

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

  مثلا ما این اندازه گیری دقیق « مسافه وی وزاویه وی » عناصرراذیلأ در قطبیت مولیکول آب می بینیم: 

 آدرس (381  )  قطبی بودن مولیکول آ ب را باز کنید )ـــ»م  

 

قطبیت مولیکول آب| کلِکـــــ»|

 شما مولیکول آب را می بینید که اتم آکسیجن به رنگ سرخ واتمهای هائیدروجن به رنگ آبی است .دراینجا اتم آکسیجن که درمدار آخر خود 6 الکترون دارد به منظور تکـمیل کردن مدار آخرین خود به 8عدد ( که این هم معجزۀ آفرینش در خواص اتم ها است ) به 2 الکترون نیاز دارد که آن را ازدو اتم هائیدروجن می گیرد.چون قوۀ چارج مثبت اتم آکسیجن نیرومند تر از اتم هائیدروجن است بنأ الکترونی را که گرفته نسبت به هستۀ اتم هائیدروجن نزدیک تر به هستۀ آکسیجن می شود وهمین است که با زیاد شدن 2 الکترون قوۀ چارج آکسیجن « منفی » تر از قوۀ چارج هستۀ هائیدروجن که « مثبت » ترشده، می گردد. چرا چنین است ؟ مهمترین عامل آن اینکه اگر نه می بود آب مواد دیگر را درخود حل نه می توانست ولذا تعامل کیمیاوی صورت نه گرفته وحیات نابود می گردید( معجزۀ آفرینش آب ملاحظه شود ).

وحالا به استناد تعریف فوق حلقه های تشکل عناصر را در چهار طرف کاربن که درمدار خارجی خود چهار الکترون دارد ومی خواهد 4 الکترون دیگر را از یک یا چند عنصر دیگربه خود گرفته وآنهارادرزاویه ومسافۀ متفاوت قرار دهد می بینیم .

آدرس (382  )  ترکیب شدن عناصر در حلقه یا مدار خارجی کاربن باز کنید )ـــ»م  

 

                                                     «ـــکلِک |Image

                                                                                                   

    محتوای فلم : ماقبلأ بیان داشتیم که خلقت هر شی برای خود هدف ومنظوری دارد وبه همین علت درآفرینش آنها اندازه گیریها ی بی نهایت دقیق وجود دارد که معجزۀ خلقت شمرده می شود، وما اولا این نشانۀ خلقت رادرچگونگی تشکل مدارهای اتم ها می بینیم وبعدأ آن را درحلقه های کاربن تدقیق میکنیم:

1) الکترونهای هر اتم براساس نشانه های چارج های الکتریکی شان طبق این شماره ها بالای مدارهای معینی جاه بجا می شوند:

(ازچپ به راست درمداراول.«.. 2.8.18.32.32.18.2.1» ).

2) دراین فوتو نشانۀ عظیم قدرت را درخواص وکیفیت کاربن می بینید که به اثر آن اجزای ترکیبی وحیاتی بدن انسان ساخته می شود. مثلا کاربن که درمدار آخر خود چهار دانه الکترون دارد سعی دارد تا مدار آخر خودرا به 8 الکترون برساند تاثبات پیداکرده وبه عنصر دیگر تبدیل نه شود.ولی برای اینکه ترکیب های عضوی صورت گرفته بتواند این وظیفۀ یکجا شدن عناصر مختلف را دریک مولیکول جداگانه به کاربن عنایت شده، یعنی به کاربن خواص یا کیفیتی ارزانی شده که می تواند این چهار الکترون کمبود خودرارا از یک عنصر ویا از عنصر های مختلف دیگرمانند هائیدروجن، نائیتروجن ، آکسیجن ، کاربن دیگریا سلفر بگیرد . مثلاوقتی آدرس را باز کنید می بینید که دوگروپ امینو اسید پهلوی هم قراردارند که با ترکیب شدن آن دو ، پروتـئـیـن ساخته شده وحالا ترکیب هردو گروپ مشابه به هم  را می بینیم [ درگروپ اول ودوم ازچپ به راست شروع میکنیم :

1 ) نائیتروجن درمدار آخر خود 5الکترون دارد، برای اینکه تعداد آن را به 8 برساند، 2 الکترون را ازدو هائیدروجن گرفته ویک الکترون رااز کاربن به خود شریک می سازد.

2) کاربن که به 4 الکترون نیاز دارد( یک عدد رابا نائیتروجن، یک الکترون را از هائیدروجن ،یک الکترون را از عنصر خارجی ویک الکترون را با کاربن دیگر) شریک می سازد.

3) کاربن دوم سه الکترون را بادو آکسیجن ویک الکترون را با کاربن اولی شریک می سازد.

وحالا با یکجا شدن گروپ اول ودوم می بینیم که با رنگ نشان داده شده وآن اینکه ازگروپ اول آکسیجن هائیدروکساید ازحلقۀ کاربن جداشده وبا یک هائیدروجن گروپ دوم یکجاشده وازآن مولیکول آب را ساخته واز متباقی آن « ویـتِا مـیـن » ساخته می شود  درواقعیت « نائیتروجن » و« اسید کاربنیک » باهم تعامل واز آن « امــیــنو اســید » ساخته می شودودرآخر ازیکجا شدن دو امـینو اسید است که « ویــتــامــیـن های مختلف » وآب تشکل می نماید . بخش پایانی آدرس فوق را ببینید .

[  نائیتروجن + کاربنیک اسید( کاربن + هائیدروجن ) = امــینو اسـید  + امینواسید + ...ــــــــــــــ» پــروتـئـیـن ]

 برای درک بهتر تعداد مدار ها وتعداد الکترونها در هر عناصر کیمیاوی از آدرسهای ذیل استفاده شود :

آدرس (  383)  جدول تناوب عناصر کیمیاوی با تمام مشخصات آنها  باز کنید )ـــ»م  

|ــ1Atomic electron configuration table

محتوای فلم نمبر 1 : شما گراف مکمل 118عنصر جدول تناوب کیمیاوی را می بینید که دران نمبرمسلسل عناصر وهم تعداد مدارها همرا با تعداد الکترونها درهر مدار نشان داده شده .اگر بالای نام هر عنصر « کلِک » شود تشریحات مکمل همان عنصر را به زبانهای زیاد خارجی نشان می دهد .

|ــ2Electron Configuration

محتوای فلم نمبر 2 : شما چوکات مکمل 118عنصر جدول تناوب کیمیاوی را می بینید که درهرخانه فورمول کیمیاوی عنا صر ودر پایان آن تعداد الکترونهای مداری هر عنصر تحریر شده اگر بالای فورمول هر عنصر « کلِک » شود تشریحات مکمل همان عنصر را به زبانهای زیاد خارجی نشان می دهد .

 

|ــ3Chemical Elements.com - An Interactive Periodic Table of the Elements

محتوای فلم نمبر 3 : شما چوکات مکمل 118عنصر جدول تناوب کیمیاوی را می بینید که درطرف چپ صفحه تمام مشخصات هرعنصر( نام ، نمبر اتمی ، کتلۀ اتمی ، تعداد الکترونها درهر عنصر ، تعداد نیوترونها درهر عنصر ،وتمام کیفیت وخواص هر عنصر) تحریر شده اگر بالای نام هر جملۀ آن « کلِک » شود تشریحات مکمل همان عنوان را به شما نشان می دهد .

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 به ادامۀ « امینو اسید ها  » که فوقأبیان شد ادامه می دهیم ، خداوند«ج» درآفرینش هر شی وازجمله « امینو اسیدها » نیزاندازه گیریها ی دقیق خلق فرموده تا مطابق با اراده وهدف مطلوب آن ذات پاک  ترکیب های زیاد را ساخته باشد تا جزء ترکیبی و بنیادی ویــتامین هاقرارگیرد. اینک برای دانستن انواع ترکیب شدن امینو اسید ها آدرسهای ذیل راباز نمائید .

  آدرس (384 صدها اشکال امــینـو اسـید هارا باز کنید )ـــ»م

Image results for Amino acid

محتوای فلم : بابازشدن صفحه می بینید که جزء اصلی امینو اسید هارا « کاربن » به عهده دارد وکاربن نیز به اثر نشانه های چارج الکتریکی وخواصی که به هر الکترون مدار آخر آن آفریده شده ، همرای یک الکترون هائیدروجن ، آکسیجن ، نایتروجن ومواد غذائی دیگر اشتراک نموده واز مجموعۀ آن امینو اسیدهای مختلف را تشکل داده اند ودرقدمۀ دوم دوگروپ امینو اسید باهم یکجا شده وازآن « پروتئین» یا مادۀ حیاتی بدن انسان را می سازد .اگر آرزوی تشریحات هر تشکل را داشته باشید می توانید بالای فوتوی آن « کلِک » نموده واستفاده کنید .

آدرس (385 )  فـلم متحرک مولیکول « پـروتـئـیـن » را باز کنید )ـــ»م

پــرو تــئـیـن فـعـال|«ــکلِک

******************************

درجدول هـذا نام 20 نوع « امینو اسید » مختلف دیده می شود که اجزای متشکلۀ شان مشابه بوده وهمه از عین عناصر اند ولی به اثر نشانه های که دربنیاد« الکترونها ی مدار آخرین آنها» آفریده شده، موقعیت مکانی ، مسافه وی،اشتراک حلقه ها  وزاویه وی آنها متفاوت اند ولذا تاثیرات وعمل کرد هر کدام ازهم مختلف وجدا هستند .

 الا ناین ـــ-- Alanine          C3H7NO . |    آرجیناین  | Arginine   ---- C6H14N4O2 

 

--آسپره جاین    Asparagine . C4H8N2O3 |  --آسپرتیک اسید      Aspartic Acid…. C4H7NO4 

 

--سایس تی ئین   Cysteine     ... C3H7NO2S |     ---گلومیک اسید  Gluamic Acid…C5H9NO4 

 

...گلوتاماین Glutamine      C5H10N2O3 ...    |           گلی ساین Glysine   C2H5NO2 

 

...  هیستی داینHistidine  …. C6H9N3O2 .. |   .ایسولی اوساین       Isoleucine . C6H13NO2

 

...لیـیو ساین  Leucine … C6H13NO2                        |       ....لی ساین      Lysine ….. C6H14N2O2 

 

..  می تیـیو ساین   Methionine .C5H11NO2S  | .فینولا لا ناین   Phenylalanine  C9H11NO2 

 

....پرولاین    Proline   C5H9NO2 ...  |      سیراین Serine     C3H7NO3 

 

ثری اوناین ...Threonine  C4H9NO3 .. |         تریپتوفان  tryptophan  C11H12N2O2 

 

...تیرو ساین Tyrosine       C9H11NO3 ..  |   .ولاین      Valine  … C5H11NO2 

 

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

وحالا به ادامۀ مریضی« پــیــلـگ را » ازآدرسهای ذیل استفاده شود :

    آدرس (386 ) )  صدها اشکال فوتوهای مریضیـهای ( پیلگ را )  (  خشن وناهنجاری پوست بدن وبه دیوانگی رسیدن  ) راباز کنید)ـــ»م

ــ1Image results for pellagra photo

ــ2More results »

ــ3Pellagra: Definition with Pellagra Pictures and Photos 

 

ــ4pellagra  

******************************************

5  ) مریضی  « ســپـرو  »یا  (  درد های روده خورد  ):

    این مرض ارثی است که درفامیل وجودداشته می باشد ولی می تواند درحالات دیگری مانند بعد از عملیات های جراحی ، حامله داری ، تولد نوزاد ، تاثیرات ویروثی ،وپریشانی زیاد احساساتی ، این همه مربوط سیستم هاضمه وی بوده و یک بی نظمی را درروده های خورد پیدا وروده ها نه می تواند مواد غذائی دیگررا بلع نماید. علت پیدایش مرض نه تنها ازخوردن متمادی غذائی است که دربین آن پروتینی به نام« گـلو تـین » وجودداشته وروده ها درمقابل آن حساسیت پیدا کرده ونه میتواند غذاهارا تشخیص داده وبلع نماید، بلکه در موادغذائی که هرروزه ساخته می شود، درپاکت های سربسته دردواها ودر ویتامین ها نیز وجود دارد .  مادۀ « گـلوتـین » یاپروتئین که درگندم وجودریا گندم سیاه وبه مقدارکم در جو صحرائی و نان جو پیدا شده وسبب  می شود که بخش پیش برامدگی رودۀ خورد صدمه وجراحت برداشته واین حالت بالای «سیستم خودکارمحافظه وی» تاثیر منفی می نماید ولذا این سیستم بالای اجزای مفید بدن وحجرات مانند  حجرات سرخ خون،نلهای خون ،نقاط ارتباط مفاصل ، غــُده های ترشحی مانند تیروئید درگلون وپانکراس ، عضلات ، مفاصل ، جلد حمله نموده آنهارا تخریب می کند . ودر تشخیص مواد غذائی از کار افتاده وموادذیل چربی ، پروتئین ، کاربن هائیدرات ، آهن ، آب وویتامین «آ »« د»« اِی »« ک » را بسیار ضعیف بلع نماید .

علائیم این مریضی کدام است ؟

 

علائیم شناخت این مریضی بسیار مشکل ومتفاوت است.ولی کم بلع نمودن غذا موجب ضایع ساختن وزن ، اسهالات وکمبود غذائی می باشد .علائیم ذیل موثر است :

 

وضع فزیکی مریض :

 

ـــ شکم دردی وباددار. ــــ  آماس بودن شکم  ــــ  فساد خون دراشخاص مریضی شکر ــــ  اشتها به سرحد بلند ــــ  درد در پشت

وفرونشستن مهره های کمر ــــ  یبوست وقبضیت ـــ لخته شدن خون کم می شود ـــ آب بدن کم می شود ــــ  اسهال ـــ  آماسی 

ــــ الکترولیت بدن تخلیه می شود ـــ انرژی ضایع شده ـــ خسته گی  ــــ درپاها چربی نیست ـــ  باد شکم گاز است ـــ  گلوتین ناموزون است ـــ کنارهای دهن زخم یاترکیده است ـــ عضلات مخصوصأ دست ها وپاها درد دارد  ـــ شب کوری دارد ـــ  جلد بسیار خشک است ــــ غایطه « جاری ، سخت ، کم ، زیاد ، ناپاک ، بوی ناک ؟» ـــ زبان صاف یا شکل های مختلف دارد ـــ

مینای دندانها عارضه دار ودندانها کم رنگ ــــ  ضعیفی ـــ ضایع کردن وزن ـــ نازائی ـــ سقط جنین ـــ جراحت ها درداخل دهن ــ خارش جلد ـــ

 

وضع احساساتی مریض :

 

ـــ فشار وافسردگی ــــ بی علاقه گی در فعالیت های نورمال ـــ زود رنجی وکج خلقی ـــ وضع روانی ـــ  قابلیت تمر کز فکری ندارد ــ  فقدان قاعدگی ــــ کمبود آهن وفقدان خون ـــ درداستخـوان ـــ فعالیت غیر نورمال غدۀ پارا تیروئید ـــ

عـلائیم دراطـفـال :

ــــ رشد اطفال (   نورمال ، آهسته ، وزن  نــه می گیرد ، وزن می بازد ).

پـایان تر از سن سـه دراطـفـال :

ــرشد نیست ـــ اسهال ــــ استفراق ــ  ازدامن بادها ،

اطـفـال بـزرگـتر :

ــ سـسـتی ووسواس ـــ مشکل تمرکز فکری ـــ کج خلقی ــ  شخصیت  متبدل ، حافظۀ ضعیف ،

تــدا وی مرض ســپــرو :

 

درزمانیکه مریضی سپرو فهمیده شد باید درتداوی آن اقدام شود . این مریضی کدام تدابیر جراحی یا رفتن دائیم به داکتر ندارد ویگانه تداوی آن این است که درطول حیات از « گـلوتـین » استفاده نه کند .

زندگی کردن بدون گـلو تین  :

 قبل از آزاد ساختن خویش از گلوتین ، بایدفهمید که گلوتین چیست ؟ وآن رادرچه چیز می توان یافت ؟

گـلـو تـیـن چـیـسـت ؟ : گلوتین یک اصطلاح ارثی است که ویتامین هارا در خسته یادانه ها ذخیره میکند . درحقیت هریک از اقسام ویتامین مثلا گـیلـیا داین درگندم ، هـاردیان درجو ، سیکالین درجودر یا گندم سیاه ، آویـنین درجودوسره یا صحرائی ،

زی ئین در غله جات واوری زیـنـین دربرنج ، همه از یک دیگر شان بسیار کم فرق دارند .نامهای انگلیسی شان را می بینید .

 

- gliadin  | hordein  | secalin  | avenin | zein  |   oryzenin     |.

 

  گـــلــو تــیـن  های که در مواد فوق موجوداند درترکیب خودها « امیـنو اسید های مخصوصی » را دارا می باشند که در بدن آنهای که به مریضی « ســپــرو » مبتلا اند بسیار مضر وصدمه دهنده است . واین موضوع را باید به خاطر داشت که « گــلو تـین های » که در غله جات وبرنج وجوددارد به بدن مریض « ســپــرو » صدمه نه می رساند .

ادارۀ حفاظه از مریضی « سـپـرو » اعلام می کنند به آنهای که درمقابل  این غذا ها حساسیت نشان می دهند باید از آنها استفاده نه کنند . ( شیر ، تخم ، خانوادۀ خرچنگ ، حلزونها ، جوز ، بادام زمینی ، گندم ،.

 

مریضی « ســپـرو» این مریضی های دیگر را باخوددارد :

صدمه دیدن روده های خورد، پرابلم عدم جذب غذا دربدن موجب تغذیۀ ناقص ، کم خونی ، تومورهای به نام های «لیـمـفومه و

آدینوکارسینومه » که درروده خورد رشد میکند ،ــــ  ضعیف شدن ، شکستن، بی دوامی استخوانها که ازسبب جذب نه کردن کلسیوم پیدا می شود ـــ دراطفال نلهای اعصاب عارضه دار می شودـــ برای زنان حامله رشد جنین را به تعویق می اندازد ـــ رشد طفل را به تعویق می اندازد ـــ  غــُده های تیروئید که درگلون است مریض می شود ــ دیابت نمبر 1 ، مریضی جگر ،ـــ  مریضی دربافتهای سلولوزدار ــــ روماتیزم گرفتن مفاصل ،ـــ تخریب غـُده های عروقی ولعاب دهان ـــ خشن گردیدن جلد بدن ـــ آماسی ها درآرنج ، مفاصل ، زانو ، سرینها ، 

 

  آدرس (  387  )  صدها اشکال فوتوهای مریضیـهای ( ســپـرو )  (  درد های روده خورد  ) راباز کنید)ـــ»م

sprue  

celiac sprue    

 

 

******************************************

6  ) مریضی  « بــیــری ــ بــیــری  »یا  (  شـل وفلج شدن اعضای بـدن  ):

این مریضی که در قرون ماقبل درجملۀ آن شش مریضی فوق به شماررفته وغیر قابل علاج پنداشته می شد، اولین مریضی بود که علت آن را کشف نمودند ودرقسمت پایان تر شرح مفصل دارد. این مریضی از مریض شدن سیستم اعصاب بوجود می آید که علت پیدایش آن کمبود « ســیـامـین » یعنی « ویـتا مـین ب 1 » می باشد . ویتامین ب 1 یا سیامین برای آن است که « کاربن هائیدرات را به گـلوکوز تبدیل می نماید . علائیم مریضی بی علاقه گی وبی حالی شدید وخستگی می باشد که با مریضی قلبی ،اعصاب ، عضلات وسیستم هاضمه وی همرا می باشد

آدرس ( 388 ) صدها اشکال فوتوهای مریضیـهای ( بیری ــ بیری )  ( فلج شدن از کمبود ویتامین ها  ) راباز کنید)ـــ»م

مریض بیری ــ بـیری3«ــکلکـــ»3ـ Beriberi  

 محتوای فلم: درآدرس طرف چپ یک شخص فلج وشل از دو پاه را می بینید. ودرآدرس طرف راست به صدها اشکال از این مریضی خطر ناک را ملاحظه میکنید .

این مریضی از کمبود « ویتامین ب ) پیدا می شود. کمبود ویتامین ب باعث می شود که وجودنه تواند از گلوکوز انرژی لازم را بدست آورد . ویتامین ب برای خود فامیل مختلف ذیل رادارد:

 سـیامین | رایبو فلووین | نـیاسین | پانتوتینیک اسید |پای رو دیکسین | بیـیوتین |فولیک اسید | وکابالامین |این همه فامیل داخلأ باهم ارتباط دارند ووظیفۀ  شان تبدیل کردن گلوکوز به انرژی می باشد . نامهای فوق را به انگلیسی ملاحظه نمائید .

 

thiamine (B)| riboflavin (B)| niacin (B)| pantothenic acid (B)|

pyridoxine (B)| biotin| folic acid (B)| and cobalamin (B).

مریضی « بیری ــبیری » از کمبود « ویتامینهای  ب » ومخصوصأ « ویتامین ب 1 »( سـیامین ) پیدامیشود که بالای ارگانهای ذیل تاثیر می کند مثل عضلات ،قلب ، اعصاب ، وسیستم هاضمه .

مریضی مذ کور از خوردن زیاد برنج های سفید شده از پوست ، الکهلیزم ، کم کار کردن غده های تیروئید یا درقی درگلون ، عفونت ها ، حامله داری ، وفشار های بدنی . پیدا می شود .

این مریضی درسالهای قبل که به نام « بیری ــ بیری » یاد وبدون علاج پنداشته می شد اخیرأ درسال 1900 دونفر دانشمند که نامهای شان درمتن است علت مریضی را درکمبود موادی دانستند که درپوست برنج بوده ونام آن را « سیامین » یا اولین ویتامین گذاشتند . سیامین ترکیبی از کاربن ،هائیدروجن وآکسیجن است که فورمول کیمیاوی آن این است :
C12H17N4OS

                                       کاربن12 ،هائیدروجن 17 ،نایتروجن 4 ، آکسیجن وسلفر        
برای درک بهتر از « نشانه های خلقت » که چطور وبصورت معجزه آسا از ترکیب چند عنصر مشابه به صدها انواع مواد کیمیاوی را آفریده که هریک وظایف خاصی را دربدن انسان انجام می دهند ، تمام نامها ، فورمولهای کیمیاوی آنهارا می بینیم

  (مریضیهای راکه موجب می شوند وموادیکه این داروهادران آفریده شده بعدأ می بینیم ).

وحالابه آنچه که دانشمندان درطی سالهای متوالی کشف وآنهارا برای علاج امراض فوق وهم مریضی های دیگر داروهای شفابخش دانسته وبه نام « ویتا مین ها » یاد می کنند می پردازیم:

¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯ادامۀ آن درعنوان 2مطالعه شود ¯²{{{{²¯¯²{{{{²¯

 

 

 

²{{ ²²{²{{ ²²{{ ²{{ ²{{ ²

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright © 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved