قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه

 کتب احادیث صحیح البخاری شریف راجع به مناسک حج

 

{ {{ {{ {{ {{ {

 

                     عناوین راکلیک کنید:ـــ                 

 

         کـتا ب [  26  ]:ـــ الحج

{ {{ {{ {{ {{ {

         کـتا ب [  27  ]:ـــ  عــُمــر   

{ {{ {{ {{ {{ {

         کـتا ب [  28  ]:ـــ  احصار وجزای شکارکرد

{ {{ {{ {{ {{ {

        کـتا ب [  29  ]:ـــ  جزای شکار کرد وامثال آن

 

{ {{ {{ {{ {{ {

        کـتا ب [  30  ]:ـــ  فضائل مدینۀمُنؤره

{ {{ {{ {{ {{ {

 

 

  مـُقـد مـه :ـــ

 امیداست مقدمۀ هذاموجب تشویق زیادتر شما درمطالعه وهضم محتوای احادیث مبارک پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) راجع به ادای مناسک حج گردد.

             فریضۀ حج عبادت موضعی است که درمکة المکرمه ودروقت وزمان معین ، ادامی شود.

              مسلمانها برای ادای مناسک حج ، گامهای پـیغمبر خدا(صلی الله علیه وسلم) را تعقیب وگویا معنأ به آن پَل های پاهای مبارگ گام می نهند که شرح مختصر آن چنین است:  

                پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) برای تـفسیر وتشریح آیات مبارک حج وهم راهنمائی بالفعل وعملی ا ُمت ، سفر حج را درسال 10 هجرت اختیارودرآن خود مبارک طریق و چگونه ادانمودن مناسک حج راازآغاز تا انجام ، ادا فرموده وکاتبان وحی که همراه شان حضور داشتند هر سخن وعمل آن حضرت راشنیده ودیده وآن را به قسم حدیث انتـقال دادند که متن آن در کتاب حاضر صحیح البخا  ری ثبت واگر ما آن همه متن حج را که در قید پنج عنوان فوق ثبت شده مطالعه وطبق آن ادامیکنیم گویا به راه پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) گام نهاده وخاطره های مقدس شان را دوباره زنده و تعقیب کرده می باشیم .

            اینک فشردۀ از آن سفر حج وراهنمائی های پـیغمبر خدا  (صلی الله علیه وسلم)راذکرمیکنم. 

             پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم)بعد از ظهرروزپنج شنبه تاریخ 24 ماه ذوالقعده سال 10 هجرت شان حج حجت الوداع رانیت فرموده و ازمدینۀ مُنؤره که درمعیت شان اضافه از 100.000مسلمانان دیگرهم بودند به منظور ادای مناسک حج ونشان دادن بالفعل مناسک حج (حرکت آن حضرت که از یک محل به محل دیگر رفتند به علامۀ تیر ـــــــــ نشان داده شده که حاجی صاحبان عین همان استقامت هارا نقطه به نقط  تعقیب می کنند ) به استقامت ـــــــــ ذوالحلیفه یا محل میقات اهل مدینه به حرکت وشب را درانجا استراحت ودرصبح غسل واحرام بسته نموده، با ادای تلبیه به طرف مکةالمکرمه به حرکت شدند.آن مبارک بعد از طی مسافۀ 9 روز در 4 ماه ذوالحجه به مکةالمکرمه رسیده  وبه ـــــــ مسجدالحرام تشریف برده به دور خانۀ کعبه طواف   وبه تعقیب آن ـــــــــ درمقام ابراهیم ع دورکعت نماز اداو به ـــــــــحجرالسود تشریف برده وآن را مسح وبو سید ند.ازآنجا ـــــــــ به کوه صفا تشریف برده و7 دور را بین صفا ومروه انجام داده وبعد به خانۀ ـــــــــ به نام البت مدت 4 روز اقامت داشته به تاریخ 8 ذوالحجه   به مینا ـــــــــ تشریف برده وصبح روز دیگر به طرف ـــــــــ عرفات حرکت ودروادی به نام ارنا وقوف کردند.  پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) درتوقف شان به عرفات خطابۀ را فرمودند که درمحل خطابۀ شان مسجدی اعمار شده به نام نیم راه .دراین زمان آیۀ مبارک :

( 5:3)(... امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل نمودم و اسلام را به عنوان آئين (جاودان) شما پذير فتم ..-)

نازل گردید. پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) بعداز غروب ـــــــــ  به مـُزدلفه محلی بین عرفات ومینا تشریف برده ونماز شام وخفتن راقصر ویک جا خوانده وشب آنجا توقف وصبح بعد از نماز ـــــــــ به مشعرالحرام این هم درمز دلفه واقع است رفتند وقبل از طلوع آفتاب 10 ذوالحجه   به طرف ـــــــــ مینا حرکت ودرعرض راه با گذشتن از وادی مُحسربه دیگران فرمودند به سرعت حرکت کنید ( درمیلاد تولد پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم)  لشکر اصحا ب فیل که قصد انهدام کعبه را داشتند وقتی دراین وادی رسید ند،به امر خداوند ج ابابیل بالای هر سوار سنگ ریزه هارا باراند وآن لشکر تباه شد ). بارسیدن به مینا بالای جمرۀ عقبه هفت سنگ ریزه زده ومناسک دیگری را مانند قربانی، تراشیدن موهای سر وخارج شدن از احرام را انجام دادند.

        پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) درعین روز 10 ذوالحجه به ـــــــــمکةالمکرمه تشریف برده وآنجا طواف  ـــــــــ نوشیدن آب زمزم وبعد تکراربه طرف ـــــــــ مینا تشریف برده و3 روز دیگر آنجا باقی ماندندوعصر روز سه شنبه به مکه ـــــــــ رفته وشب را  داخل خیمه بوده وقبل از نماز صبح به ـــــــــ  مسجدالحرام تشریف برده وطواف وداع را انجام دادند .به این ترتیب تمام مناسک حج را اداو ترتیب ادای آن رامانند یک فورمول زنده وتا جهان است به امت اسلام به یادگار ماندند که حاجیان تمام نکات آن را همه ساله یک یک  انجام می دهند. 

        تمام نقاط ادای مناسک حج وبیانات پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) را، همراهان پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) درخاطره حفظ وانتقال داده اند که درمتن صحیح البخاری ، صحیح مُسلم ودیگر کتب احادیث اهل سنت ثبت وبه مسلمان ها رسیده و مژده داده  شده. اگرچه درک وفهم متن احادیث مبارک بسیار روشن وقابل درک است ولی از آنجا که ادای مناسک حج درمکةالمکرمه صورت می گیرد لذا درمتن احادیث از نقاط ومحلات وهم اصطلا حات وکلمات عربی ذکر شده که هراندازه خواننده به آن نقاط ومحلات وهم به معنی ومفهوم اصطلاحات وکلمات عربی آن آشنا ئی حاصل کند به همان درجه مطالعۀ متن احادیث  آسان می شود.

            لهذا برای رسیدن به این هدف پاک:

           1) سائیت موجوده درپهلوی اساسات مناسک حج که همه با آیات قرآن مجید واحادیث پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم)  شرح شده ، این نکات را نیز مد نظر داشته وحاضر نموده :

         2 ) مجموعۀ آیات مبارک قرآن مجید که راجع به حج نازل شده همرا با ترجمه وشرح تفسیری آن حاضر نمود تا خواننده گان آنهارا تلاوت وحفظ نمایند .

          3 ) مجموعۀ احادیث مربوط به حج را که درپنج جلد کتاب صحیح البخاری ثبت است ویک راهنمای مکمل ادای مناسک حج می باشد نیز ضمیمه ساخته.

           4 )  تمام نام ها وشعایر حج که معانی آن شرط ضرو ری برای ادای مکمل مناسک حج شمرده می شود، ولی همه به زبان عربی است که درک وفهم آنهابرای خواهران وبرادرا ن افغان مشکل خواهد بود ، لهذابرای رفع این مشکل یک را هنمای اصطلاحات کلمات عربی مربوط به مناسک حج را به ترتیب الفبائی ترتیب ودر خدمت خوانندۀ گرام حاضر شد. تا اگردرزمان مطالعۀ احادیث مبارک وهم مناسک حج به آن کلمات مواجه شوند به فهرست الفبائی کلمات مراجعه ورفع مشکل نمایند .

           5 ) مجموعۀ ازفوتوهای اماکن مقدس ومساجد مشهو رمکة المکرمه ، مدینۀ مُنؤره و مسجد الحرام وروضه های اصحاب گرام بانام ،خاطره های تاریخی آنها وآدرس های شا ن درتحت عناوین فوق حاضر شده.

         6 ) بعضآ از نشانه های مربوط به مال وجنس پـیغمبر خدا (صلی الله علیه وسلم) ، محل میلاد النبی (صلی الله علیه وسلم) وجمله اعضای فامیل آنحضرت(صلی الله علیه وسلم) نیز در تحت عنوان مستقل آمده .

         امید است که همه آنچه ذکر شددرحقیقت یک راهنمای حقیقی  برای ادای مناسک حج ، دلچسپ وقابل هضم باشد.

         هرگاه خواننده های عزیزتمام مواد فوق را دقیقآ مطالعه نمایند دران حال ازیک طرف تمام ارکان وچگونگی ادای مناسک حج را دروقت وزمان آن انجام ولذت روحی ومعنوی بدست می آورند ، وازجانب دیگرآن همه خاطره های مقدس درروح وروانش ریشه می دواندکه تا آخر حیات در زهن وفکرش باقی ومانند یک معلم وراهنمای ادای مناسک حج ، فرزندان وسایر دوستان ومسلمانان راتدریس وتشویق به ادای مناسک حج می نماید.

          پس تحریک کننده ومـُسبب اصلی آن شخصیکه حج میکند،  شما و این  سعادت واقعی  که منظور ازآن حصول رضامندی خداوندج میباشدهم نصیب شما می شود انشاءالله .

              امید است شما قبل از مطالعۀ احادیث اولا شرح فوق رامطالعه  وبا تعقیب خط السیر پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم) تمام محلات  آن را در زهن سپرده وبعد به مطالعۀ متن حدیث شروع نما ئید.خواهید دید که تمام نکات احادیث در فکر  شما جاه گرفته وچنان ثبت می شود که تا آخر حیات فراموش نه شده ودرزمان عبادات درزهن شما تجلی می کند.اگر درزما ن مطالعه به نام کدام محل ویا کلمات عربی تصادف کنید ، شرح آن رااز این صفحه یافته وحل مطلب کنید. به امید مو فقیت شما در گام گذاشتن به سنت وحدیث  پـیغمبرخدا(صلی الله علیه وسلم).

                                به امید قبولی حج شماودعادرحق این برادر تان احترام ـ الحاج.ا.ف

 { { {{ {{ {{ { {{ {{ {{ {{ {            

 

 

 

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved