قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

   شرح الفبائی نام های نقاط ومحلات  مقدس  

 درمکةالمکرمه ومدینةالمنوره .

 

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

  {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

شرح الفبائی نام های نقاط ومحلات  مقدس

 درمکةالمکرمه ومدینةالمنوره .

                       مقدمه : ـــ هریک از کلمات که دراینجا به سلسلۀ الفبائی شرح شده ، برای آن خواهران وبرادرانیکه آرزوی دیدار خانۀ خداوند ج را دارندیک ضرورت مهم ولازمی است که اگر معنی ، آدرس وچگونگی استفاده از آنهارا درزمان انجام مناسک حج بیت الـله در ذهن حفظ کرده باشید ، امید وارم که شما تمام نکات لازم به حج را در وقت وزمان آن انجام داده وانشاء الـله که امید پذیرش حج شما بوده وبا یک عالم خوشی ومحبت به وطن بر می گردید . توفیق زیاد شمارا از دربار خداوند مهربان تمنی دارم آمین .

         هرگا نام محل ونقاط را درذهن داشته باشید ، برای دانستن معنی ومفهوم آن نقطه ، هر ف اول نقطۀ مطلوب را درنظر گرفته وهمان حرف را دراین فهرست کلیک نموده ونقطۀ مطلوب تان را پیداکنید.

          وهرگاه نام محل ونقاط را درذهن نه داشته باشید ، پس از حرف الف شروع وباختم تشریحات آن به بالای حرف ب وهمین طور تا آخر کلیک نموده ودانش خودرا غنی وغنی تر سازید .

 

حروفات الفبا ئی را کلیِک کنید :

 

  {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

 

                            خداوندا هر خواهر وبرادرافغان مهاجر واهل وطن را

                          به زیارت خانۀ مقدست بپذیر آمین

***************************************

 ردیف الف

برگشت به بالا

ردیف ب

برگشت به بالا

 

ردیف پ

برگشت به بالا

 

ردیف ت

برگشت به بالا

 

ردیف ث

برگشت به بالا

 

ردیف ج

برگشت به بالا

 

ردیف چ

برگشت به بالا

 

ردیف ح

برگشت به بالا

 

ردیف خ

برگشت به بالا

 

ردیف د

برگشت به بالا

 

ردیف ذ

برگشت به بالا

 

ردیف ر

برگشت به بالا

 

ردیف ز

برگشت به بالا

 

ردیف ژ

برگشت به بالا

 

ردیف س

برگشت به بالا

 

ردیف ش

برگشت به بالا

 

ردیف ص

برگشت به بالا

 

ردیف ض

برگشت به بالا

 

ردیف ط

برگشت به بالا

 

ردیف ظ

برگشت به بالا

 

ردیف ع

برگشت به بالا

 

ردیف غ

برگشت به بالا

 

ردیف ف

برگشت به بالا

 

ردیف ق

برگشت به بالا

 

ردیف ک

برگشت به بالا

 

ردیف گ

برگشت به بالا

 

ردیف ل

برگشت به بالا

 

ردیف م

برگشت به بالا

 

ردیف ن

برگشت به بالا

 

ردیف و

برگشت به بالا

 

ردیف ه

برگشت به بالا

 

ردیف ی

برگشت به بالا

 

 

 

 

 

   

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved