قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

 

 

 

دانــش عــلــمی ذرات مادی جــهــا ن

   

 

فصل 2 ) سیر تکامل تاریخی دانش بشر راجع به ساختار ماده :

 

الف ) تعریفات :

      قبل ازهمه به تعریف آن  مفاهیم که دراین فصل نقش کلیدی دارند می پردازیم .

 

ذره چیست ؟

 ذره آن موجودی است که قابلیت دیدن نداشته ودربسیاری حالات حتی با ذ ره بین میکروسکوب هم ملاحظه شده نه می تواند ولی وظایف وتاثیراتی راازخود نشان می دهند که دانشمندان وجود آنهاراتائید وتاثیرات شان را اندازه گیری می نمایند  وحتی دربسیاری حالات که امکان دید آنها میسرنیست ، تمام خصوصیات آنهارا به کهمک ریاضی حل می نمایند . ذرات ابتدائی اولیۀ که درآغاز آفرینش جهان ازنور خلق گردید به نام های فوتون  

      الکترون ، کوارک یاد می شوند که بعدأ ازترکیب شدن آنها ذرات دیگر به نام های پروتون ، نیوترون و صدهاا نواع دیگر خلق گردید که درعلم نام آن را ماده گویند .  

 

ما ده چیست ؟ :

   ماده یک کلمۀ انگلیسی است که معانی ذیل را افاده میکند.

         --- چیزی که جا ئی را درمکان اشغال وبواسطۀ یکی از حواس خمسه حس میشود به آن ماده گو یند .مانند اشیای فزیکی  جهان وآنچه پدیده یانمایش تاثیرات ماده که به چشم دیده نه می شوند ولی تاثیر آن فهمیده می  شوند مانند نشر اشعه ، بو ، ذایقه وتجلی رنگهاهمه ماده اند.

      --- ازنگاه فزیک : هر چیز ی که ازخود کتله وزن داشته ودریکی از چهار حا لا ت    صلب ،مایع ، گاز وپلازما وجود  داشته باشد به آن ماده گویند.

 

      --- ازنگاه فلسفی: خصوصأ دوران ارسطو   322- 384    قبل ازمیلاد چنین تصوری بود که : 

     چیزی  که خودش غیر قابل تجزیه وبدون شکل است ولی عامل یافاعل تغیرات وتکامل بوده شکلی را می گیرد واشیارا می سازد ، ماده است . 

     ---  درحیات عادی : موضوع ، عمل  کرد ومشکلا ت را هم ماده گویند  مثلا چه موضوع غیر قابل حل یامواد مشکلی پیداشده.

    ---  در ادبیات :پاراگرافها و ترتیب فـُـقـره ها را ماده گویند.ملا مادۀ 5 اصول اساسی چنین میگوید ...

 

مـوجود یت دوجهان هسـتی :

دانش علمی بشریت دردورانهای گذشتۀ تاریخ، درآن سطحی قرارنداشت که به ماهیت یا عمق اشیای جهان رسیده ورازها ونشانه های راکه در بنیادیا تهداب اشیای جهان آفریده شده وموجودیت وفعالیت جهان را اداره وکنترل می نماید بدانند .

      همین علت بود که قرن ها گذشت ولی این دانش  از سطح به عمق نفوذ نکرد تا به حقیقت برسند .دانشمندان قرن 20بود که این راز پوشیده را دروجود اتـم کشف کردند.

        دانشمندان باکشف ساختار ،اجزای ترکیبی وهم قوانین واندازه گیریهای بسیار دقیق که دربنیاد اتم آفریده شده  ( مانند وجود قوۀ جاذبه ، قوۀ بزرگ هسته وی ، قوۀ ضعیف هسته وی ، قوۀ الکترو مقناطیسی ، چارجهای الکتریکی مثبت ویا منفی ، کتله ، وزن ، گردش ) به حیرت  بوده ومعتقد شدند که وجود این رازها (قوانین واندازه گیریهای بسیار دقیق) کار تصادف نه بلکه یک طرح ونقشۀ پیشبینی شدۀ است که حاصلۀ کار شان به خیر وسعادت انسان تمام می شود ، ولذا آنچه که ازخود هدف داشته باشد ، او ازخود طراح یا از خود آفریدگاری دارد که همانا الـلـهج خالق جهان میـباشد . دانشمندان اتــم را باداشتن تمام آن قوانین واندازه گیریهای بسیار دقیق ، او را یک جهان دیگری بنام ـ جهان اصغر قبول می کنند .پس فهمیده شد که دو جهان وجوددارد :

الف) جهان قابل دید یا بزرگ اکبر که این خود از جهان اصغر ساخته شده وازآن کهکشانها ، ستاره هاوتمام اشیای که با چشم دیده وشناخته میشود تشکل کرده .

       2) جهان غیر قابل دید یا اصغر که حتی با ذره بین دیده نه میشود وتمام خصوصیت های آن به کهمک ریاضی محاسبه ومعلوم میشود ، این جهان دربطن جهان اکبر قرارداشته وتمام فعالیت وساختار آن راتشکیل داده و کنترول می کند  درحقیقت امر، همین جهان اصغر است که بنیاد تهدابی جهان اکبـر را ساخته ولذا تمام امور مربوط به جهان اکبر رابه عهدۀ خود گرفته یعنی جهان اکبر هم ازاتم آفریده شده وحیات به سر می برد وهم او را بعد از مدتی به نابودی می کشاند. ما این پروسۀ هستی ونابودی جهان اکبررابالترتیب چنین مجسم می سازیم.

   اول آفرینش اجزای جهان اصغر( الکترون ، فوتون ، کـوارک ها) همرا با اندازه گیریهای فوق آنهاازنور یا قدرت الـلـهج آفریده شده.

دوم ابداع یا یا آفرینش چیزی نو که سابقـه یاشباهت قبلی ندارد وبه اراده وامر الـلـه جاز اجزای جهان اصغریا خلق گردید .

 سوم به این چیزنو صورت یا ساختار(مانند پروتون ، نیوترون وازاین دوهائیدروجن ، هـیلیـوم ) ، واز یکجا شدن اینها اتــُم ، مولیکول وازاین هم صورتهای بزرگتریا سیستم ( مانند کتله های ابری ، ستاره ها وکهکشانها ) تشکل داده ،( آنراهم حفظه  وهم فعالیت یا حیات آنرا تاسرحد معین زمانی  اداره و کنترول میکند) تااینکه مطابق قانون واندازه گیریهای که دربنیاد آنها آفریده شده به فنا یا مرگ خود میر سند وازبقایای آ ن پروسۀ اولی تکرار میگردد .

         قرآن مجید همین سلسلۀ منطقی خلقت ، ابداع و صورت بخشی ذرات اولیه یا بنیادی را به صورت یک معجزۀ علمی خلقت چنین زیبا بیان کرده :

 

 

شرح تفسیری را ازاین آدرس باز کنید )ـــم

..قرآن کریم.. ـــــکلِک |

الـحشرـــــکلِک |  1- سوره: 59 , آیه: 24

         ﴿59:23﴾﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ   

       ﴿59:23﴾﴿او خداوندي است خالق، و آفريننده‏اي بيسابقه، و صورتگري است (بي نظير) براي او نامهاي نيك است، و آنچه در آسمانها و زمين است تسبيح او مي‏گويند، و او عزيز و حكيم است.

 

﴿59:23﴾he is allah the creator, the maker, the fashioner; his are the most excellent names; whatever is in the heavens and the earth declares his glory; and he is the mighty, the wise ﴿  

 

درآیۀمبارک هفت وصف خداوند ج بیان شده:

1) او الـلـه ج است خالق و آفریننده که خلقت جهان را از نور خود خلق کرد .

2)  او الـلـه ج است که مخلو قا ت را بدون شبیهی از قبل ازنو ابداع یاایجاد فرمود .

3 ) آفریدگاریکه به هر موجودی که آن را ابداع فرموده ، به آنها صورت خاصی بخشید.

4 ) ازآنجا که اوصاف الـلـهج منحصر به آن سه اوصاف نیست، بلکه اوصافش همچون ذاتش بی پایان است ،می افزاید :

برای او نام های نیک استیعنی هر نام نمایان گر یک صفت کامل الـلـهج می باشد.

5 ) تمام موجوداتی که درآسمان وزمین هستندبرای اوتسبیح می گویند ، واوراازهر عیب ونقصی پاک می شمارند، یعنی هم به زبان قال وهم به زبان حال از امر وارادۀ خالق خود اطاعت مطلق داشته وسر پیچی ندارند..

6.7 ) وسرانجام برای تاکید بیشتر، روی موضوع نظام آفرینش به دو وصف دیگر ازاوصافش میفرماید او عزیزوحکیم است   اولی نشانۀ کمال قدرت اوبرهمه چیز ، وغلبه برهرمانع است، ودومی اشاره به علم وآگاهی کامل ازنظام آفرینش وتنظیم برنامۀ دقیق درامر خلقت وتدبیراست

مادۀ 4 و 5 فوق علاوه بر معانی دیگر این راهم درخود شامل دارد که اشیای جهان مطیع وفرمان بردار قاطع ازآن قوانین واندازه گیریهای است که دربنیادش آفریده شده اگر در بلیاردها بیلیارد حصه حتی به اندازۀ یک واحد تغیر یا تجاوز از سرحد معین خود می کرد ازنتیجۀ آن این جهانی که می بینیم نه می بود واز حیات انسان خبری هم نه بود .چنین فرمان برداری واطاعت مطلق رامی توان اوصاف لایتناهی وتسبیح خداوندج گفت .[ مااین ثبوت را در عنوان نظم وعیار دقیق بودن جهان به تفصیل خواهیم دید آدرس را باز کنید.]

آدرس (1) این آدرس سائیت را باز کرده وحل مطلب فرمائید )ـــکلِک کنیدـــــــ

جهان هستی عیار دقیق شده تا زمینۀ حیات را برای احیای انسان مساعد سازد .

باالهام ازآیۀ مبارکۀ موجود، می توان سوالات ذیل را طرح وراه حل آنهارا چطوریکه دانشمندان تجسس وحل کرده اند بدانیم :

1 ) ماده چیست ، چه وقت وازچه آفریده شد ؟

2 ) ماده بعد از آفرینش خود چه شکل نوی داشت ؟

3 ) ماده درشکل نو خود چه آیه ها قوانین ، نشانه ها واندازه گیریهای معین رادرخود داشت ؟ ونشانه ها به نوبۀ خود کدام علتی برای پیدایش خودرا داشت یافقط برای برآورده شدن هدفی آفریده شد ند؟

ازآن جا که ماده درآغاز آفرینش جهان خلق گردیده وازخودتفصیل زیاد ودلچسپی دارد ما حل سوالات فوق را درتحت عنوان [آغاز آفرینش جهان خواهیم دید] ، ولی بازهم براصل مژدۀ آیۀ فوق بود که الـلـهج  ذرات ماده را درآغاز آفرینش جهان ازنور قدرت ، انرژی خود آفرید وبه هریک ازآن شکلی عنایت فرمود که ازخود سابقۀ نداشت .این ذرات فوتون ، الکترون ،کوارکها بودند که بعدأ به آنها صورت بخشیده شد ونام های  پروتون ،نیوترون واتم را بخود گرفته ودرگام دیگر با یک جاشدن آنها مولیکولها وازاتم ومولیکولها ستاره هاشکل گرفت.

اما انسانها ومتفکرین دوران ماقبل تاریخ که ازحقایق فوق معلوماتی نداشتند.شناخت ماده را بر اصل تصورات وچشم دید شان نام گذاری نمودند که باید از آنهاهم بحثی را داشته باشیم .

 

ب)  سیر تکامل تاریخی  :

انسانهای دوران اولیۀ تاریخ که ازدانش علمی  چیزی نه داشتند با اکتفا به مشاهدۀ چشم می دیدند که تمام اشیای جهان ازستاره تا وجود خود شان از چیزی ساخته شده که به آن  ماده می گفتند .

      اما ازاینکه خود  ماده از چه ساخته شده ؟ چیزی نه می دانستند .بنأ باگذشت سالها وقرن ها ، بعضی از متفکرین آن زمان با مشاهدۀ اشیای ماهول دربارۀ آنچه که ماده ازآن ساخته شده نظریاتی را دادند.این نظریات ولو تصوری بود ، برای انکشاف سطح دانش بعدی مفید وبسیار دلچسپ بوده ،انسان را متقاعد  به آن می سازد که باید به نظریات موجوداکتفا نکرده ولی بااستفاده از نکات مثبت نظریات موجود، درتلاش  کشف حقیقت اصلی ادامه داد.

         اینک بادرنظرداشت بیان فوق سلسله تصورات متفکرین ماقبل تاریخ را که در خصوص دریافت عنصر اولیۀ ساختاری مادۀ جهانی نظر یاتی دارند بالترتیب سالهای تاریخی شان معرفی می نمایم .

 

1) متفکر یونان به نام طالس 546ــ 624 ق.م :

        

 اومعتقد بود که مادۀ اولیۀ جهان را چهار عنصر تشکیل داده وآنها عبارت اند از : خاک ، آب ،هوا وآتش . این چهارعنصر می تواند باهم یک جا شده واشیای مختلف را بسازند ولی خود شان باقی بوده نابود نه می شوند . این شخص مستند با مشاهدۀ چشمی وهم واقعیت می دید که اول زمین بصورت ثابت درزیر پای ما قرارداشته و  درسطح آن آب است وهم آب از هوا بصورت باران به زمین می بارد،لذا چنین استنباط می نمودکه از ایـن چهار عنصر اولی آن که خاک است ،زمین راساخته ولذا زمین اول ترازدیگران بوده وازاین سبب درمر کز جهان واقع است که ازخاک آب ،ازآب هوا ،وازهوا آتش ستاره ها تشکل نموده.

 

2 ) متفکر دیگر یونان به نام   اناکسیماندر 546 ــــ610 ق. م :

 

او معتقد بود که مکان یا فضای لایتناهی بزرگ را مادۀ به نام اپــیـرون پرساخته که کتلۀ آن لایتناهی بزرگ بوده وهمیشه ازآن مادۀ نو ونوتر ساخته می شود .

آدرس (3) نجوم شناس یونان اناکسیمانـدر را باز کنید )ـــ

 Anaximander

 

3 ) شخص دیگری به نام  اناکسیمان 525ــ585ق.م :

 

  او میگفت که عنصر اول مادۀ جهانی هوا است اوبرای اثبات عقیدۀ خود می گفت وقتی دهان راباز وبه آهسته گی پف کنیم ، هوا گرم شده وماحس حرارت را می کنیم واگر با شدت پف کنیم هوا سرد شده وماباد سردراحس می کنیم پس از  هوا آتش وازآتش باد وازباد ابر واز ابر آب واز آب خاک وسنگ پیدا می شود .

 

4 ) متفکر دیگر یونان هیراکلیتوس 312ـــ387ق.م :

 

او عنصر اول مادۀ جهان را آتـش قبول وبرای اثبات دلیل خود می گفت که تمام اشیای جهان تحت تاثیر آتش باهم مشابه یعنی آتش می شوند.وبعد دراثر عمل کرد قوای موافق ومخالف به اشیای جداگانه مبدل شده واین تغیرات ادامه دارد.اومانند دانشمندان امروزی معتقد بود که جهان ما به اثر یک انفجار عظیم اولیه بوجود آمد ولی بعدأباردوم بهم فشرده شده وبه فروپاشی شروع می کند ، که این تسلسل آغاز وانجام برای ابد ادامه دارد .

 

5 ) ارسطو متفکر یونان وشاگرد افلا طون 322ــ384 ق.م :

 

این متفکر بزرگ زمان خود مادۀاولیۀ جهان را پنج عنصر قبول می کرد .

               1 ـــ  آتش : که دارای دو خصویت  گرم ــــ خشک است.

               2 ـــ  زمین : که دارای دوخصوصیت سرد ـــ خشک است .

               3 ـــ  هوا : که دارای  دوخصوصیت  گرم  ـــ  تر است .

               4 ـــ  آب : که دارای دو خصوصیت  سرد ـــ تر است .

               5 ـــ ایـتـر : که عنصر خداوندی است که فضا یعنی آسمان وستاره هارا ساخته است .

             او می گوید که چهار عنصر زمینی فوق هریک محل طبیعی خودرا اشغال کرده یعنی زمین درمرکز جهان قرار دارد ،بعد ازآن آب ،بعد ازآن هوا، بعدازآن آتش قراردارد . وهرگاه هریک ازآنها ازمحل طبیعی خود بیجاگردد ، انها بدون کدام علتی

تمایل به جابجاشدن محل طبیعی شان می نمایند .مثلا اشیا درآب غرق می شود ،هوا پوقانه شده بالا می رود ،باران پایان می بارد وشعلۀ آتش درهوابلند می شود ، وایتر همیشه حرکت دورانی دارد .

آدرس (3) نجوم شناس وفیلوسوف یونان ارســطـو را باز کنید )ـــ

 /Aristotle

 

6) متفکر یونان دیموکریت   370-460 ق. م :

اوچنین نظر را قایم ساخت :

 جهان هستی را متشکل از خالیگاه یامـکـان واتمها میگفت. اوخالیگاه را جای می گفت که دران هیچ چیز وجودندارد و یک مکان لایتناهی بزرگ است که دربین آن تعداد لایتناهی اتــُمــها درحرکت هستندکه جهان هستی یا جهان فزیکی را ساخته اند . این اتم ها جاودانه ،غیر قابل دید ، یک رنگ هستند وتنها فرق شان از یکدیگر دراین چیزها می باشد ( اــ ازنگاه شکل ،2ـــ ازنگاه تنظیم شدن شان ، 3 ـ ازنگاه حالت یا موقعیت  شان ، 4 ــازنگاه شدت یا قوت شان ).

 دیموکریت تمام تغییرات جهان را مربوط به تغییرات چهار حالت فوق دریک جسم یا شی می دانست . او ساختار جهان را از نگاه کمیت ها دانسته وراه دریافت ساختارهارا مربوط به ریاضی  نمود ه وعلاوه می کرد که  طبیعت مانند خاصیت یک ماشینی رادارد که بسیار مغلق وپیچیده باشد.
     اواتم را چنین تعریف می نمود: اگر ما یک شی را به دو پارچه جدا وباز یکی ازان دوپارچه رابه دو پارچۀ دیگرجدا واین عمل راتا آن سرحد ادامه بدهیم که دیگر نه توانیم آنرا(به نسبت بسیار خورد شدن اش)به دوپارچه جدا کنیم ، همین پارچۀ آخرین و به تعبیر صحیح   ذره کهغیر قابل تجزیه شدن است نام آن را
اتم گذاشت ، وکلمۀ اتــُم به زبان یونانیغیر قابل تجزیه شدن است   وهمین ذرۀ غیر قابل تجزیه که اتــُم نام دارد ساس وپایۀ تشکل ماده وازآن هم اشیای جهان را بوجود آورده است   آ(3) نجوم شناس وفزیکـدان یونان دیـموکـریـت را باز کنید )ـــ

Democritus  

  او میگفت که اتم ها درخالیگاه مکان لایتناهی بزرگ درحا ل حرکت اند ووقتی با هم دیگر درتصادم و یک جا می شوند از آن اشیای گوناگون ساخته می شود ،ولذادرساختار ماده دواصل تهدابی وجوددارد.

            1 ) اتم .

            2 ) مکان یاخالیگاه .

 او میگفت که اتم ها درداخل مکان لایتناهی زیاد وبزرگ درحرکت بوده ووقتی چند اتم باهم یک جا می شوند ازآن اشیای مختلف ساخته می شود ووقتی ازهم جدا می گردند ،جسم اولی به جسم دیگری تبدیل می شود .

      به نظر او اتم ها دارای خصوصیت یا اوصافی مانند اندازه ، شیپ یا شکل ، وزن بوده ووقتی یکی با دیگری یک جا می شوند ، متناسب با شکل ، وزن وتعداد ، اشیای گوناگون را می سازند.

      اومثا لی آورده ومیگوید وقتی اتم های خورد بااتم زبان یک جا می شود ازآن احساس ذایقه پیدا می شود ووقتی  مزۀ یک چیز راتیز حس میکنیم علت آن است که اتم های خورد باهم یک جا شده اند .ووقتی آن شی را شیرین حس میکنیم ، علت آن است که اتم های بزرگ باهم یک جا شده اند .

      دانشمندان معاصربعضی از نکات مثبت را در نظر یات دیموکریت ملا حظه وآنرا به نظر احترام دیدند .این نکات عبارت اند از :

      1) آنکه ساختار ماده را از یک ذرۀ غیر قابل تجزیه وغیر قابل دید قبول کرده بود که همین نظر برای 2370سال مورد قبول بود واین دانش امروز است که به عمق اتم نفوذ کردند ونه تنها که اتم را قابل تجزیه قبول کردند بلکه ثابت شد که خود اتم نیز از اجزای دیگری ساخته شده .

       2 ) آنکه همرا بااتم خالیگاه را قبول کرده بود اینهم صحیح است زیرا دانش معاصر کشف نمودند که 95% داخل اتم خالیگاه است که دربین آن الکترونها درمدار های هفت گانه درحرکت دایمی هستند، واگر این خالیگاه را به تناسب خوردی اتم وبزرگی جهان مد نظر بگیریم ،ثابت می گردد که اتم با مقا یسۀ جهان بزر گ نه تنها که یک جهان کـوچک دیگراست بلکه همین جهان کوچک است که تمام مشخصات جهان بزرگ را که شامل تشکل، ساختار ، فعالیت وادامۀ حیات ،ارتباط های متقابل یک جانبه وچندجانبۀ ستاره بین خود شان وآفتاب با ماهتاب ،زمین وکهکشان دارند همه وهمه راتازمانیکه جهان وجوددارداداره وکنترل نموده  وبالاخره، وظیفۀ را که خالق جهان به عهدۀ آن گذاشته جهان بزرگ رابه نابودی اش هم می رساند.

سائینس امروز باکشف هریک از قدمه های فوق ثابت ساخته که اتم وذرات متعلق به آن ،به کهمک قوانین ونشانه هایاندازه گیریها که الـلـه ج دربنیاد آنها آفریده، آن همه وظایف فوق را بدون کدام تاخیر انجام می دهند، درحالیکه  قرآن مجید انجام یافتن آن همه وظایف فوق را با آفرینش اندازه گیریهای معین دربنیاد اشیای جهان را در 1400سال قبل و بصورت معجزه های علمی قرآن مژده داده ، وبه این ترتیب سائینس گواه آشکار حقیقت قرآن مجید شده یعنی دوران موجود دورانی است که بادرک قبلی خود از معلومات های علمی  سائینس ، می توان معنی آیات قرآن مجید را به آسانی وبادلچسپی ، می فهمیم وبا کسب اعتماد به قرآن مجید ، اخلاق ایمان وعقیده خویش را درتحت کنترل دایمی خداوند ج قرارداده وبامحبت واحترام بی نهایت عمیق به خالق مهربان وفادار باقی می مانیم .( این است هدف اصلی سائیت شما خواهران وبرادران ).

        برای اثبات هرچه زیادتر حقیقت فوق آیۀ مبارک     49 :54 چنین بشارت می دهد :

  

شرح تفسیری را ازاین آدرس باز کنید )ـــم

..قرآن کریم.. ـــــکلِک |

القمرـــــکلِک |- سوره: 54 , آیه: 49      

                   ﴿54:49﴾﴿إِنَّا كلَّ شىْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ                                 

                        ﴿54:49﴾﴿ ﴿ ما هر چيزى را به اندازه آفريد يم

﴾﴿54:49﴾surely we have created everything according to a measure (﴿49)

     آیۀ مبارکه بصورت  فشرده از حقيقت مهمى در عالم خلقت پرده برمى دارد، حقيقتى كه بر سراسر جهان هستى حاكم است ، و آن وجود اندازه گيرى دقيق در همه كائنات جهان استهر قدر علم و دانش بشرى پيشرفت مى كند به اين اندازه گيرى دقيق آشناتر مى شود، اين اندازه گيرى دقيق نه تنها در موجودات ذره بينى بلكه در كـُرات عظيم آسمانى نيز حاكم است.مثلا مى شنويم که فضانوردان به کهمک صدها نفر كارشناس متخصص محاسبات دقيق علمى را که بوسیلۀ مغزهاى الكترونيكى انجام مى دهند،موفق مى شوند، درست در همان منطقه اى از كره ماه كه مى خواستند بنشينند، با اينكه ظرف چند روزى كه سفينه فضائى فاصله زمين و ماه را مى پيمايد همه چيز دگرگون مى شود، ماه هم بدور خود د و هم بدور زمين مى گرد، و جاى آن بكلى عوض مى شود، و حتى در لحظه پرتاب سفينه نيز زمين هم بدور خود و هم بدور آفتاب با سرعت فوق العادۀ در حركت است ، ولى از آنجا كه تمام اين حركات گوناگون حساب و اندازه  دقيقى دارد كه مطلقا از آن تخلف نمى كند، فضانوردان موفق مى شوند كه با محاسبات پيچيده ، درست در منطقه مورد نظر فرود آيند !

ستاره شناسان مى توانند از دهها سال قبل ، خسوف و كسوفهاى جزئى و كلى را كه در نقاط مختلف زمين روى مى دهد دقيقا پيش بينى كنند، اينها همه نشانه دقت در اندازه گيريهاى جهان بزرگ است. در موجودات كوچك ، در مورچگان ريز با آن اندامهاى پيچيده ومتنوع و رگها و اعصاب ، ظرافت اين اندازه گيرى خيره كننده است، و هنگامى كه به موجودات كوچكتر، يعنى جانداران ذره بينى ، ميكربها، ويروسها، آميبها مى رسيم ظرافت اين اندازه گيرى اوج می گیرد، و در آنجا حتى يكهزارم ميليمتر و كوچكتر از آن تحت حساب است ، و از آن فراتر هنگامى كه به داخل اتم وارد مى شويم تمام اين مقياسهاى اندازه گيرى را بايد دور بريزيم ، و اندازه ها به قدرىكوچك مى شود كه به فكر هيچ انسانى نمى گنجد.اين اندازه گيرى تنها در مسئلۀ كميت ها نيست ، كيفيتهاى تركيبى از اين اندازه گيرى نيز دقيقا برخوردار است ، نظامى كه بر روح وروحيات انسان و اميال و غرائز او حاكم است ، نيز اندازه گيرى دقيقى در مسير خواستهاى فردى و اجتماعى انسان دارد كه اگر  كمترين دگرگونى در آن رخ دهد نظام زندگى فردى و اجتماعى او به هم مى ريزد.

  در عالم طبيعت ، موجوداتى هستند كه آفت يكديگرند، و هر كدام مانعی در برابر ديگرى محسوب مى شودپرندگان شكارى از گوشت پرندگان كوچك تغذيه مى كنند، و از اينكه آنها از حد بگذرند، و تمام محصولات را آسيب برسانند جلوگيرى مى نمايند، و لذا عمر طولانى دارند.ولى همين پرندگان شكارى ، بسيار كم تخم مى گذارند، و كم چوچه مى آورند، و تنها در شرايط خاصى زندگى مى كنند، اگر بنا بود با اين عمر طولانى چوچه هاى فراوان بياورند، فاتحه تمام پرندگان كوچك خوانده مى شد .
اين مسئله دامنۀ بسيار گسترده اى در جهان حيوانات و گياهان دارد كه مطالعۀ آن انسان را به عمق آیۀ مبارک 54:49 فوق آشناتر مى سازد.

       3 )ا گر تصور دیموکریت راراجع به این که او می گفت تمام اشیای جهان از این صفات اتم مانند خوردی وکلانی شان ،ازشکل آن ،ازترتیب یک جاشدن آنها با یکدیگر، ازوزن آنها ساخته می شود مدنظر بگیریم درآن بعضی حقایق وجود دارد مثلا می بینیم که با یک جاشدن دواتم هائید روجن ودو نیوترون ، عنصر هیلیوم وبایکجاشدن شش اتم هائیدروجن یا سه اتم هیلیوم، عنصر کاربن وبه همین ترتیب تا 114 عنصر شکل می گیرد. ولی آن متفکر بزرگ اگر صفات وکیفیت های دیگر اتم را مانند چارج الکتریکی ، گردش ، لحظۀ مقناطیسی ،الکترونها که یگانه نیروی تجلی رنگها وزیبائیهای جهان وتشکل مولیکولها وتبدلات کیمیاوی است ، وجود چهار قوۀ تهدابی جهان واقف نبوده این گناه نه بلکه سطح تکامل فکری آن زمان است .

      لهذا حفظ نام واحترام دیموکریت همیشه زنده است چنانچه اعتبار ازهمین زمان که از آن 2370  سال میگذرد وباوجود آنکه ثابت شد که اتم  ذرۀ غیر قابل تجزیه نه بلکه  قابل تجزیه است ولی به اعتبار واحترام دیموکریت نام  اتـُم درعلم باقی مانده وآنرا خشت اول بنیاد ساختاری جهان مادی می گویند.

شاهد این احترام ، این نوت 100 درهمی یونانی است .


نوت 100 درهم یونانی که چهرۀ  دموکریت و ساختار داخلی  اتم  لیتیوم را که به اطراف هستۀ آن سه عدد الکترون می چرخد چاپ شده تا خاطره یانظراتومی دیموکریت جاودان باقی بماند.

 

     وحالا تعریف اتم :

اتم چیست  

 

اتم یک جملۀ کوتاه یونانی است  که خود ازیک حرف ویک کلمۀ دیگر تشکیل شده ؛ آ و   تم .

     آ = به معنی   نه و تم به معنی ذرۀ قابل تقسیم

 که جمع هردو ذرۀ نه   قابل تقسیم یاذرۀغیرقابل تقسیم میشود.

 پس تعریف اتم : خورد ترین ذرۀ ماده یا یک جسم راکه غیر قابل تقسیم  باشد اتم گویند. هم چنین آنر ا به نام ذرۀ غیر قابل دید هم می گفتند.

         دانشمندان معاصربه منظورحفظ نام دموکریت نه تنها که ازذکر کلمۀ اتم صرف نظرنه کردند بلکه رشتۀ علوم جهان اصغر یا ذ ره بینی را هم به نام فزیک اتمی، فزیک هسته وی ، انرژی اتمی ،سلاح اتمی وآزمایشگاهای اتمی گذاشته اند .  

ا کشافات بعدی سائینس وتکنالوژی معاصرتوجه دانشمندا ن را متو جه عمق وماهیت اتم نموده ودرراه حل این سوالا ت سعی وتلاش نمودند:

      1 ) آیا اتم واقعأ ذرۀ مجرد واز چیزی ساخته نه شده ویا اینکه اوهم مانند اشیای دیگر جهان از چیز دیگری ساخته شده ؟

     2 ) اگر اتم ذرۀ مجرد است علت چیست واگر از ذرات دیگری ساخته شده آن ذرات کدام است ؟

     3) اتم چه وقت ودرتحت کدام شرایط آفریده شده ؟

     4) اتم دارای کدام خواص فزیکی است آیا می توان اتمی ساخت ویا خواص بنیادی آنرا ازبین برد ؟

     طرح سوالات فوق ریشۀ تاریخی دارد وآن اینکه علاقه مندی قشر حاکم درگذشته هااین بود که چطور می توان از معدنیات دیگر طلا را ساخت   نتایج زحمات شان موفقیت نداشت ولی راه تدقیق وتحقیق را بازنمود.

     امروز علما ودانشمندان اکثر سوالات فوق را حل  واز نتایج کشفیات شان تکنا لوژی معاصرورفاء امروزی بشریت بدست آمده مثلا برق ، رادیو ، تلویزیون ، اشعه های گوناگون گاما، ایکس ،ما ورای بنفش ،نوری یااشعۀ قابل دید آفتاب ، حرارتی واشعه های کاتودیک یا الکترون ،روشنی وگرمای ستارگان ، واختراع امروز کمپیوتر که همه وهمه منشاُ ومنبع خودرا ازاتم واجزای اتم می گیرند در خدمت انسان قراردارد ولی این گام اول است ونه اضافه تر ازآن.

      ازجانب دیگردانشمند آلـبرت آئیـن شـتـیـن ثابت ساخت که انرژی وماده دو صفحه از یک چیز واحد است .ماده از انرژی بوجود می آید وانرژی درماده قفل است ، وقتی این قفل باز شود ، ماده ازبین رفته وانرژی فوق العاده بزرگ را به جای خود می ماند . پس ثابت شد که نور ویا انرژی است که شکل خودرا تبدیل وماده ازآن شکل می گیرد. واین نور همان نور یا قدرت خـُداوند   ج خالق جهان می باشد .   آلـبرت آئیـن شـتـیـن برای معلوم کردن مقدار انرژی  این فورمول را کشف نمود :

E =  M C2

( درفورمول انرژی =  کتله مربع سرعت نور درفی ثانیه 300000 کیلومتر درثانیه )

 براساس این فورمول ، یک گرام ماده به اندازۀ    25.000.000کیلو وات ساعت بر ق می دهد .

 آیا منبع این مقدار انرژی فوق العاده بزرگ از کجا آمده؟ وعلت آن چه چیز است ؟ هیچ جوابی ندارد وفقط آفریده شده ودرخدمت انسان قرارداده شده سپاس به خالق آن الـلـهج .

     مثالی را از کشف انرژی اتمی یااولین بمب اتمی جهان میبینیم که طرح ریزی آن ازطرف دانشمندان فزیک آلبرت Robert Oppenheimer آئینشتین  وپدربمب اتومیک جهان رابرت اوپن های مر 1967ِِِِـ1904

بوجود آمد ودرسال1945 یکی در شهر هیرو شیما ودیگری در شهر ناگاساکی جاپان انداخته شد وبرباد ی کامل هردو شهر وتلفات 214000 نفررا دربرداشت. برای تجسم حقایق فوق فوتوهای  مربوط به فعالیت های عملی همه دانشمندانی را که درکشف ذرات وخواص متعلق به آنها سعی وتلاش نموده اند نشان میدهم که خالی ازفائیده نه بوده وموضوعات مغلق را آسان تر درذهن سپرده وحفظ میکند .

 

 

 

درفوتوی راست دانشمند آلبرت آئینشتین را با دانشمند اوپن های مر می بینید که در چگونگی انر ژی اتمی وپروژۀ ساختن بم اتوم درامریکا مذاکره دارند.

در فوتوی چپ دانشمند اوپن های مر دست راست ،را بایکی از جنرال اداره کنندۀ پروژه ساختن بمب اتومی   نشان میدهد .

    فوتوی پایان شخص دانشمند فزیک رابرت اوپن های مر را نشان میدهد.

آدرس(   ) دانشمند فزیک اتمی اوپن هـائیـمر را باز کنید )ـــــ

اوپن هایمرOppenheimer     

 

منظوراز شناختن دانشمند وموفقیت های علمی آن درکشف رازهای پوشیدۀ اتم است ونه  قدرت مندان که بااستفادۀ نامطلوب ازنشانه ها ی قدرت دروجود اتم ، سلاح مخرب راساخته و آنرا درراه نابودی بشریت بکاربردند وحالاهم ادامه دارد.

برای اینکه از دانشمندان واز چگونگی تخریبات بـمب های اتمی وخصوصأ بمب اتمی که در هیرو شیمای جاپان موجب نابودی شهر وقتل انسانها شد آدرس های ذیل کهمک میکند امید که هریک آن باز شده وعمیقد مطالعه گردند :

       1) فوتوی تــامــسـون ومیز کار کاشف الـکـترون را باز کنید)ـــ  

تامسونSee full-size image.

 /electron_graphic میزکار تامسون

2 ) چگونگی انفجار بمب اتمی را که به نام طفلک خورد یاد می شودباز کنید  ــــــ

Little Boy Explosion at Hiroshima

طفلک خوردSee full-size image.

3) شــهـر هــیـروشـیما را بعد از انفجار ملا حظه کرد )ـــ

See full-size image.          See full-size image.

4 )زخم های بدن انسانهارا بعد از انفجار می بینید

         

       See full-size image.زخمهای یک انسان

5) فوتوهای مشهورترین دانشمندان جهان را دررشته های فزیک، به ترتیب الـفـبا پیدا نومده وبالای نام آنها که به رنگ آبی تحریر شده کـلـِک نمائید.

                              فزیک دانان مشهور  Picture Gallery of Famous Physicists

6) دانشمند بزرگ جهانی الـبـرت آئـیـنـشـتـیـن را با کولکتیف کار وفامیل آن باز کنید( بالای نام ها که به رنگ آبی تحریر شده ) کـلـِک نمائید

 

کولکشن آئینشتینAlbert Einstein collection

 

 فوتوی بالا ودو فوتو ی پایان انفجار هردو بمب را مطابق باشکل دو انسان  که از قوۀ انفجار ودود وشعلۀ که ازآنها به هوا صعود وتجسم داده یکی را به نام آدم چاق  ودیگری را به نام بچۀ خورد مسمی نموده اند.   شکل ها دیده شود

 فوتوی پایان تاثیرتشعشات مضرۀ اتومی را بعد از انفجارش بالای انسان نشان میدهد.

 این تاثیرات مرگ آور سوختن جلد وازبین رفتن حجرات بدن انسان تا امروز وفرداهای بعدی هم ادامه خواهد داشت

این فوتوتخریب کلی شهر ناگاساکی جاپان  را درآوان انفجار بمب اتومی درسال 1945 نشان میدهد .

    منظور از نشان دادن نیرو وقو ۀ تخریب اتومیک آن بود تا ثابت شود که چه معجزه های قدرت دربنیاد ذرات مادی نهفته است که اگر درراه صلح وتامین زندگی بشریت ازآن استفاده شود چه نعمت گرانبها رابارخواهد آورد .

    همین معجزه های ساختاری دربنیاد ذرات مادی است که دانشمندان  به تعریف کلاسیک اتم که آنرا ذ رۀ  مجرد وغیر قابل تجزیه قبول کرده بود قناعت نه کرده بلکه دامنۀ اکتشافات شانرا وسیع تر وعمیق تر ساختند تابدانند اتم درخود چه رازهای نهفتۀ دیگر رادارد ؟.

   

      ملاحظه میشود که رسیدن به عمق وماهیت اشیا یعنی شناختن نشانه های قدرت خداوند ج کاریک روز نه بلکه آنچه قرآن مجید درآیت مبارکۀ موجود بشارت داده ، رسیدن به عمق وماهیت اشیا یعنی شناختن نشانه های قدرت خداوند ج متناسب با رشد وانکشاف علم مثبت یا سائینس یک سیرتاریخی  مسلسل ومتداوم را ایجاب می نماید.

            

شرح تفسیری را ازاین آدرس باز کنید

..قرآن کریم.. ـــــکلِک |

 انبیا ء|ـــ کلِک | 2- سوره: 21 , آیه: 37                                 

   ﴿37 :21 ﴾﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون

                                               

       ﴿37 :21 ﴾﴿( آرى،) انسان از عجله آفريده شده; ولى عجله نكنيد; بزودى آياتم را به شما نشان خواهم داد!  

            ﴾﴿21:37﴾man is created of haste; now will i show to you my signs, therefore do not ask me to hasten (them) on﴿

چون انسانهای دوران اولیۀ اسلام ازنگاه سطح تکامل فکری درمر حلۀ قرارنداشتندکه آیات ونشانه های بسیار پوشیده وماهوی اشیا وپدیده های جهان را هضم ودرک صحیح می نمودند بناأ همیشه سوالاتی را می نمودند که حتی اگر حقایق برای شان شرح می گردید بازهم به ماهیت آن رسیده نه می توانستند. این بود که درآیۀ مبارک به انسان می فهماند عجله نه کنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد . حکم این آیۀ مبارک که به صیغۀ آیندۀاستمراری آمده تمام دورانهای تاریخی آینده رادربر میگیرد مثلا روزی بود که انسان اتم را نه می شناخت ولی روزبعد قرن ها بعد فهمید که اشیای چهان ازذرات بسیارخورد غیر قابل تجزیه ساخته شده که نام آنرا اتم گذاشتد .این نظرمدت زمان 2370سال مورد قبول بود ولی 100سال قبل ازامروزدرقلب اتم ذرۀاولین  کشف شد ونام آنرا الکترون گذاشتند وثابت شد که نظر 2370 سال انسانها که اتم را به مثابۀ ذرۀ غیر قابل تجزیه  قبول داشتند غلط ثابت شد ودرعوض کشف شد که  اتم خود از ذرۀخورد تری دیگری ساخته شده  ونام آنرا الکترون گذاشتند .

     سوال: آیا اتم فقط ازهمین یک ذرۀ الکترون تشکیل شده ویا چطور؟

دانش امروزی بشریت می گوید که هرگز نه ولذا تحقیقات ادامه کرد ودیری نه گذشت که نه تنها الکترون بلکه دوزرۀ دیگراتم همرابا نشانه ها واندازه گیریهای هرذره کشف شد گراف ملاحظه شود

گراف اول نشان میدهد دراتم 3 ذ رۀ جداگانه به نام الکترون ، پروتون ونیوترون وجوددارد که علاوه از آن چارج الکتریکی وکتله

هریک ذره هم ازنگاه وزن کیلو گرام وهم ازنگاه الکترون ولت

  میلیون الکترون ولت نشان داده شده است.

Propertyنشانه ها

Electronالکترون

Protonپروتون

Neutronنیوترون

Symbolاشاره یا حرف شناخت

e-

p+

n

Mass کتله (kg)

9.109 10-31

1.673 10-27

1.675 10-27

Mass (MeV)

0.51

938.2

939.6

Electric چارجCharge

-1

+1

0

 

  فرق کتله های پروتون ونیوترون که به رنگ نشانی شده ،بزرگترین معجزۀ خلقت را گواهی میدهد که اگر این فرق نه بود ،جهانی هم وجود پیدا نه میکرد.   وشرح مفصل آنهارا درتحت عنوان عیار دقیق جهان می بینیم

گراف دوم وسوم ،فامیل هریک ازذرات سه گانۀ الکترون ، پروتون و نیوترون را با سمبولها وکتله های هریک نشان میدهد .

الف ) فامیل الکترون:

 

Name of Lepton

Symbol

Mass (MeV)

Electron   الکترون

e

0.511

Electron Neutrino

e

~ 0

Muonمی اون

 

106

Muon Neutrino

 

~ 0

Tauتائی

 

1,777

Tau Neutrinoنیوترینه

 

~ 0

| کتله        |  سمبول     |  فامیل  لپتو  ن         

ب) فامیل  پروتون ونیوترون انواع کوارکها را نشان میدهد .

| کتله        |  چارج     | سمبول     | فامیل  کوارک          |

Name of Quark

Symbol

Charge

Mass (MeV)

Upبالا

u

+(2/3)

2 - 8

Downپایان

d

-(1/3)

5 - 15

Strangenessعجیب

s

-(1/3)

100 - 300

Charmسحری

c

+(2/3)

1,000 - 1,600

Bottom (or پایانیBeauty)

b

-(1/3)

4,100 - 4,500

Top (or Truth)بالائی

t

+(2/3)

180,000

ج ) گراف چهارم اجزای ترکیبی پروتون ونیوترون را نشان می دهد

 که هریک آن از سه عدد کوارک   جداگانه ساخته شده اند.

 

Baryon Particleذرات 

Quark Triplet

Charg    مقدارچارج برقی  

 p پروتون(proton)

Uudکوارک سه گانه

+(2/3)+(2/3)-(1/3) = +1

 n (neutron)نیوترون

Udd"         

+(2/3)-(1/3)-(1/3) = 0

 - دلتا منفی

Ddd"        

-(1/3)-(1/3)-(1/3) = -1

 0لا مبدا  صفر

Uds"        

+(2/3)-(1/3)-(1/3) = 0

 +سیگما مثبت

Uus"        

+(2/3)+(2/3)-(1/3) = +1

 -اومیگا  منفی

Sss"        

-(1/3)-(1/3)-(1/3) = -1

 C1++ سحری

Cuu"      

+(2/3)+(2/3)+(2/3) = +2

 

 

 

 

تشریح ذرات دیگر که درجدول نشان داده شده درتحت عناوین مربوط آمده .

      کشف راز های خلقت کار یک روز یا قرن نبوده بلکه تا جهان است ، یک یک کشف وآشکار می گردد . آیۀ مبارک ذیل این حقیقت را چنین بشارت داده است :

                                                         

            

شرح تفسیری را ازاین آدرس باز کنید )ـــم

﴿..قرآن کریم.. ـــــکلِک |

 

 فـصلت |ـــــــکلِک1- سوره: 41 , آیه: 53       ﴿           

 

﴿53 : 41 ﴾﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  

  

          ﴿53 : 41 ﴾﴿ به زودى نشانه‏هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى‏دهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است; آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است؟ !  

              we will soon show them our signs in  the universe and in ﴿53 : 41 ﴾

 their own souls, until it will become quite clear  to them that it is the truth. is  ﴿ it not sufficient as regards your  lord that he is a witness over all things?

      واین آیۀ مبارکۀ فوق ازیک طرف عظیم ترین الهام وامید به دانشمندان وآنهای است که آرزوی کشف حقایق خلقت رادارندیعنی به اوشان مژده میدهدکه مایوس نباشید وبه کشفیات تان ادامه دهید واز جانب دیگرکه نه تنها دریک چیز بلکه درتمام جهان به شمول کهکشانها وستاره ها ،آفتاب وزمین وحتی دروجود خود تان نشانه ها وحدت ، قوانین ،اندازه گیریها ، نظم وفعالیت سیستماتیکی وجود دارد  که گواه بر خلقت آنها ازجانب خدا وند ج است

        اگرچه ما برای هر مفاهیم فوق بحث مبسوطی داریم ولی دراین جا مفهوم وحدت شاهد این حقیقت است که همه جهان ازچیز وا حدی  آفریده شده که ما به آن اتم می گوئیم .واز جانب دیگر چون تمام نشانه  ها ی که وظیفۀ ساختار ، ادامۀ فعالیت وکنترول جهان را به عهده دارد ،  دروجود اتم آفریده شده .لذا بحث خودرا ازاتم واجزای اتم ادامه میدهیم.

قرآن مجید ، آن ذرات را که حتی خورد تر ار ذرات تهدابی اتم مانند پروتون والکترون ونیوترون باشد ، مژده داده است واین مژده برای دانشمندان یک الهام نیک پنداشته شده وتحقیقات شان را ادامه دادند تا اینکه به کشف ذرات خوردتر ازذرات تهدابی فوق موفق شدند .

            

شرح تفسیری را ازاین آدرس باز کنید )ـــم

﴿..قرآن کریم.. ـــــکلِک |

              1- سوره: 34 , آیه: 3|سـبا |ــــکلِک

﴿ 34:3﴾﴿  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي

لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

 

               ﴿ 34:3﴾﴿ كافران گفتند: قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد، بگو آري به پروردگارم سوگند كه به سراغ همه شما خواهد آمد، خداوندي كه از غيب آگاه است، و به اندازه سنگيني ذره‏اي در آسمانها و زمين از علم او دور نخواهد ماند، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر، مگر اينكه در كتاب مبين ثبت است.

            ﴾﴿ 34:3﴾and those who disbelieve say: the hour shall not come upon us. say: yea! by my lord, the knower of the unseen, it shall certainly come upon you; not the weight of an atom becomes absent from him, in the heavens or in the earth, and neither less than that nor greater, but (all) is in a clear book﴿

 

       دانشمندان باالهام از مژدۀآیات مبارک فوق به سعی وتلاش شان درکشف حقایق خلقت ادامه داده و اعتباراز دهۀ اخیرقرن 19 یا اوایل قرن 20 تا امروزکشف وثابت ساخته شد که  اتـُم   یک ذرۀ مجرد نه بلکه اوخود ازذرات خوردتر وخورد ترین دیگر ساخته شده  که در فوق صرف نام آنهارانشان دادیم وبعدأچگونگی کشف واندازه گیریهای هریک را می بینیم .( این دانش ادامه دارد والهام آیات قرآن مجید به استمرار آینده وآینده های بعدی بشارت می دهد).

 

 

      قرآن مجید انسان را نه تنها به کشف آن همه ذرات تهدابی که خورد تر ازپروتون ونیوترون وحتی خوردتر ازذرات خوردتر ین  اند الهام می دهد بلکه  در  کشف  وشناخت آن  همه قوانین واندازه گیریهای که دربنیاد هر یک ازذرات فوق   موجود وتمام امور مربوط به ساختار وفعالیت جهان هستی را کنترول واداره کرده نیز تشویق می نماید

      هدف از کشف ذرات وقوانین واندازه گیریهای هریک از اجزای جهان ، درسه موضوع خلاصه می شود :

       1 ) شناختن عظمت ، قدرت ووحدانیت یعنی یگانه خالقیکه این جهان پهناوررا باچنین رازها وبه خیر انسان آفریده .

       2 ) بادانستن قوانین ، اندازه گیریهاو مشخصات هر یک ازذرات ، به نفع خود ازآن استفاده وسطح زندگی ودانش بشریت  را بلند بردن.

       3 ) درمقابل هریک ازتاثیرات قوانین واندازه گیریهای آفریده شده که زندگی وپیشرفت را متاثر می سازد تدابیر متقابل گرفتن است.مثلا   درساختن تعمیرات ،کشتیها ،اقمارمصنوعی ،راکتها طیارات و غیره تاثیرات قوۀجاذبه را مد نظر گرفتن. مثالهای این سه ماده را دردوام تشریحات هم نشان خواهیم داد .

  وحالابه منظور آشناشدن بانام هرذره از مجموعۀ ذرات تهدابی  که تاامروز کشف شده نام می بریم وبه تعقیب آن  قوانین واندازه گیریهای هرذره رابه ترتیب کشف تاریخی آنها نشان میدهیم .           

  درگذشته های تاریخی که علم به عمق اشیا نرسیده بود هریک ازذرات آخرین را که تصور می کردند  به پارچۀ دیگر تجزیه نه می شود به نام ذرات ابتدائی یاذرات ساده مسمی می کردند 

 مثلا درآغازفقط اتم را به نام ذرۀ ابتدائی می شناختند زیرا تصور می شد اتم قابل تجزیه نیست، ولی بعد ازگذشت اضافه از 2370 سال کشف شد  که اتم ذرۀ مجرد نه بلکه او خوداز سه ذرۀ خورد دیگری پروتون، ،نیوترون والکترون ساخته شده لهذا نام ذرات ابتدائیه راازاتم گرفته وآنرا بالای پروتون ،نیوترون والکترون گذاشتند. ولی دیری نه گذشت که دیدند پروتون ونیوترون هم ازذرات خورد تر دیگری به نام های   کوارک های بالا وپایان تشکل یافته لهذا نام ذرۀ ابتدائیه  از پروتون ونیوترون به کوارک ها داده شد  .

      امروز به عوض نام ذرۀ ابتدائیه از نام ذرۀتهدابی استفاده میشود.

      ذرات تهدابی که بنیاد اصلی ماده را تشکیل میدهد د و است .

      1) الکترون . [ فامیل الکترون را که شش ذره است به نام  لپتون یاد می کنند که به زبان یونانی معنی سبک را میدهد .]

      2) کوارک . [ فامیل کوارک راکه آنهم شش ذره است به نام هادرون یاد میکنند که به زبان یونانی معنی سنگین را میدهد. ]

      اما الکترون وکوارک هریک برای خود ذرات مشابهی دارند که به نام  فامیل ذرات یاد وخاصیت شان این است که آنها تحت شرایط خاص وگذشت سه دوره یانسل یکی به دیگری تغیر می یابند .  درهر فامیل شش عدد ذره است که یکی مقابل دیگری قرارگرفته و جمعأ 12 ذره میشود عکس ذیل دیده شود .

 

تشریح شمه :

 1) دردوصف اول ورنگ سفید فامیل کوارک ها ونام آنها ازچپ به راست وازبالا به پایان :

  صف اول : ـ کوارکهای بالا ـــ  سحری  ــــ  بالائی 

  صف دوم :ــ  کوارکهای پایان ـــ عجیب ـــ   پایانی

    2) دردوصف آخر ورنگ گلابی فامیل الکترون :

 صف اول:نیوترینۀالکترون ــنیوترینۀمی اون ـ نیوترینۀ تائی

صف دوم: ذرۀ الکترون ــ ذرۀ می اون ـ ذرۀ تائی

    3) درستون طرف چپ ورنگ گلابی تیره ذرات حامل قوا ونام آنهااز بالا به پایان :

 ــ ذرۀ به نام فوتون حامل اشعۀ قابل دید نور .

 ــ ذرۀ به نام  گلی اون حامل قوۀ بزرگ هسته وی .

 ــ ذره های به نامهای الفبای انگلیسی زئید   و  دبلیو     حاملین  قوۀ ضعیف هسته وی

 

درداخل اتم این ذرات تهدابی وجود دارد :

 

    1) الکترون که خود یک ذرۀ مجرد بوده وعلم امروز نه توانسته آنرا تجزیه کند بنـأ ذرۀ تهدابی است .

     2) پروتون که خود از سه عدد کوارک ساخته شده، درواقعیت اوراستون فقرات اتم باید گفت زیرا اگر او عمر کم داشته وتجزیه شود ، اتم نابود می شود وبانابودی اتم جسم وساختارهم محوه میگردد.مثلا اگر پروتونهای وجود انسان تجزیه شود ، روزاول یک عضو وروز دیگر نه تنها عضو بلکه یک ارگان کامل وجود آن محوه میگردد وباانجام این عمل انسان زنده نابود ومحوه می گردد. بنأ ساختار آن را دست قدرت طوری آفریده  که درشرایط موجود جهان آن اندازه حرارت حتی درمرکزستاره های بزرگ پیدا نه می شود که بتواند پروتون راتجزیه کند .این نعمت یانشانه عظیم قدرت دراندازۀ کتلۀ پروتون نسبت به نیوترون انجام یافته یعنی کتلۀ پروتون به انداز ۀ  1.294 واحد کمتر ازنیوترون است .این کمبود کتله رادنشمندان محاسبه نموده وبه این نتیجه رسیدند که به منظور بقای جهان  نصف عمرتجزیه یافاسد شدن یک عددپروتون اضافه تر از     1036 سا ل را می گیرد یعنی 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000  

  یکصد هزار بیلیون ،بیلیون ،بیلیون سال یا دوچند عمر امروز جهان وبه همین علت آنرا ذرۀ تهدابی گویند .

پروتون بافاسد شدن خود به پوزیترون   و پیئون مبدل میشود که بعد از

وقفۀ کم پیئون مذ کورتجزیه و خود به  پوزیترون ودو اشعۀ نیرومند فوتون ویا اشعۀ گاما مبدل میگردد.   ًًٌ   

    3 ) نیوترون : نیون ترون خودش یک نشانۀ بزرگ خلقت است و وظایف بسیار عظیمی به دوش دارد لذا اگر درداخل اتم باشد اوهم عمر طولانی دارد ولی  نیوترون ذرۀ است که دست قدرت آنرا مسؤ ل تغییرات وگوناگون بودن  اشیای جهان اراده فرموده  واین رازرادرتعین کتلۀ آن عنایت  نموده کتلۀ نیوترون از کتلۀ پروتون به اندازۀ 1.294یابرابر کتلۀ الکترون بزرگ است 1.294=938.272ـــ939.566  که اگراین فرق نه می بود؟ یاکم ترویا زیاد تر می بود؟ دران وقت تمام پروتونهای جهان به نیوترون تبدیل شده وکدام پروتونی که ازآن اتــُم ساخته شود نه می بود، وبدون پروتون ، اتم وبدون اتم ستاره وکهکشان وبدون کهکشان وستاره جهان امروز ما نه می بود وساخته نه می شد .شرح مفصل آن درتحت عنوانیکه در صفحۀ آغازین بنام معجزه های علمی قرآن مجید ثبت شده بازگردد وعنوان عیار دقیق جهان مطالعه شود.

نیوترون سه حالت را نشان میدهد :

       1) دراتمهای بعضی ازعناصر تعدادنیوترون مساوی به تعداد پرو تون است دراین حال نیوترون عمر طولانی داشته وعنصر تا جهان است به شکل خود بوده خواص وکیفیت خود را تبدیل نه میکند مثلا طلا ، نقره .

        2) دراتمهای بعضی از عناصر تعدادنیوترون اضافه از تعداد پروتون است دراین حال چنین اتم هارا به نام ایزو توپ یاد میکنند که نیوترونهای آن درتحت شرایط خاص  وتاثیر قوۀ ضعیف هسته وی تجزیه شده وعنصراولی را به عنصر دیگری تغیر میدهد وبه این ترتیب جهان را گوناگون وزیباتر می سازد.

       3) نیوترونهای که درمکان آزاد وجود دارد بعد از وقفۀ زمانی چند دقیقه به پروتون ،الکترون ونیوترینه تجزیه می گردد، ازاین نعمت میتوان دربدست آوردن انرژی هسته وی استفاده کرد .

 [ شرح مکمل این آیات یانشانه های قدرت را نیز درتحت عنوان عیار دقیق جهان خواهیم دید] .

تغیر درتعریف کلاسیک اتم

    اتم ذرۀ قابل تجزیه است

درآغاز توضیح شد که نام اتم از طرف دموکریت مورد استفاده قرارگرفت ومعنی آن به زبان یونانی ذرۀ غیر قابل تجزیه است واین نظربرای مدت تاریخی طولانی 2300سال اعتبار خود را حفظ کرد .اما چطوریکه فوقأ ازترکیب واجزای اتم یک معلومات مختصر و  مقدماتی رانمودیم فهمیده شد که اتم دیگر ذرۀ غیر قابل تجزیه نه بلکه اوخود جهانی دیگری است که تمام رازهای نهفته دربنیاد آن آفریده شده . اینک چگونگی کشف ذرات اتم وراز های نهفته در آنرا به سلسلۀ تاریخی تشریح می کنیم :ادامه درفصل سوم است :

ختم