قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

 

 

 

 

قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

     پیغمبرخدا

 احادیث صحیح البخاری شریف راجع به حج

 

{{ {{ {{ {{ {{ {{

      کتا ب [ 30 ]:ـــ فضائل مدینۀ  منؤره             

{{ {{ {{ {{ {{ {{

{{حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                  با ب [ 1 ]:ـــ  حـر م مـد یـنـه

        ( 902 ) ـــ ازا نس ( رضی الله عـنه ) از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند :

            ﴿ مـدینه از فلان منطقه تا فلان منطقه حرم است، درختش نبایدقطع گردیده، وظلم وتجاوزی نباید دران صورت پذیرد، وکسیکه دران ظلم وتجاوزی نماید ،خداوملائکه وهمۀ مردمان اورالعنت کند.

( رواءالبخاری 67 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

        ( 903 ) ـــ ازابوهُریره ( رضی الله عـنه)  ازپـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند :

           ﴿ بین دو سنگ زار مدینۀ منؤره ازطرف من، حَرَم قرار داده شده است.

           ابوهُریره ( رضی الله عـنه) میگوید : ازپـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) به قبیلۀ ( بنی حارثه ) رفته وگفتند :

          ﴿ای بنی حارثه!فکرمیکنم شمادرخارج ازحَرَم قراردارید.

بعدازان این طرف وآن طرف نگاه کرده وگفتند:

           ﴿ نه خیر! شما درداخل حَرَم هستید  .

( رواءالبخاری 69 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

          ( 904 ) ـــ ازعلی ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : درنزد ما جز کتاب خداوآنچه که دراین صحیفه میباشد چیز دیگری نیست، ازآنجمله اینکه: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

         ﴿  مدینه از ( عاثر) تا فلان منطقه حَرَم است ، کسیکه دران ظلم ویا تجاوزی نموده ویا ظالم ومتجاوزی را مأوا ومسکن دهد، خدا وملائکه وهمۀ مردمان اورا لعنت کرده وعبادات فرضی ونفلی اش قبول نه می گردد . ، وفرمودند :

           ﴿ امان دادن همۀ مسلمانان یکی است ، کسیکه عهد مسلمانی را بشکند، خدا وملائکه وهمۀ مردمان اورا لعنت کرده وعبادات فرضی ونفلی اش قبول نه می گردد ، وکسیکه ولاء دیگری را بدون اجازۀ باداران او به خود بدهد، خدا وملائکه وهمه مردمان اورا لعنت کرده وعبادات فرضی ونفلی اش قبول نه می گردد، .

( رواءالبخاری 70 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

                                                                                   با ب [ 2 ]:ـــ فضیلت مدینۀ مُنؤره، واینکه مدینه مر دما نی را از خود میراند

                              

        ( 905 ) ـــ از ابوهُریره  ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

              ﴿ ماموربه هجرت به قریۀ شده ام که بردیگر قریه ها غالب گردیده وآن را( یـَثـرب ) میگویند، واین قریه (مـدیـنه) است،[ مـدیـنۀ مـُنؤ ره] مردمان [ نامناسب ] را طوری از خود می راند که کوره سیا هی آهن را از بین می برد ..

( رواءالبخاری 71 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

                                                                                     با ب [ 3 ]:ـــ  مـد یـنـه جای گوارائی است

        ( 906 ) ـــ ازابو حُـمَـید ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از تبوک آمده وچون به نزدیک مدینۀ مُنؤره رسیدیم ، فرمودند :

          ﴿  اینجا طـا بـه [ یعنی :جای خوشگواری] است.

( رواءالبخاری 72 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                      با ب [ 4 ]:ـــ کسیکه از مـد ینه روی می گرداند

        ( 907 ) ـــ از ابوهُریره  ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت :از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده ام که فرموده اند:

          ﴿ [ مردمان ]مدینه را دربهترین حالتش ترک خواهند گفت، وکسی دران جز حیوانات وپرندگان گرسنه سکونت نه خواهد گزید، وآخرین کسیکه حشر می گردد،د وچوپان ازقبیلۀ ( مُزَینـَه ) هستند، که گوسفندان خودرابطرف مدینه آورده، ومی بینند که درانجا وحوش جای گرفته است، وچون به ( ثـُنـََیة ُالوداع) می رسند، برروی خود افتاده وبیهوش می شوند.                                                                                         ( رواءالبخاری 78 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

                 

        ( 908 ) ـــ ازسفیان ا بن ابی زُ هـَیر ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند:

           ﴿ یمن فتح میگردد ، مردمانی پیدا می شوند که اهل واولاد ودیگر اتباع خودرابه شتران بار کرده وبه آنجا می روند، درصورتیکه اگر فکر کنند مدینه برای شان بهتر است، وشام فتح میگردد،و مردما نی پیدا می شوند که اهل واولاد ودیگر اتباع خودرابه شتران بار کرده وبه آنجا می روند، درصورتیکه اگر فکر کنند مدینه برای شان بهتر است، وعراق فتح میگردد و و مردما نی پیدا می شوند که اهل واولاد ودیگر اتباع خودرابه شتران بار کرده وبه آنجا می روند، درصورتیکه اگر فکر کنند مدینه برای شان بهتر است  .                                ( رواءالبخاری 75 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                   با ب [ 5 ]:ـــ ایمان درمـدیـنـه جمع میگرد د

        ( 909 ) ـــ از ابوهُریره  ( رضی الله عـنه)  روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

                     ﴿   ایمان به مدینه برگشته وجمع میگردد، به مثلیکه مار به سوراخ وآشیانه اش برگشته وجمع میگردد. .

  

( رواءالبخاری 75 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                  با ب [ 6 ]:ـــ گناه کسیکه با اهل مدینه فریبکاری نماید

                            

        ( 910 ) ـــ ازسعد( رضی الله عـنه) روایت است که گفت :  ازپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیدم که فرمودند:

               ﴿ کسیکه اهل مدینه را فریب می دهد، مانند نمکی که درآب ذوب میگردد، ذوب خواهد شد. .

( رواءالبخاری 77 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                   با ب [ 7 ]:ـــ قـصر ها ی مدینۀ  مُنؤره

        ( 911 ) ـــ ازاسامـه ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به قصری از قصر های مدینه نظر انداخته وفرمودند:

             ﴿ آیا چیزی را که من می بینم شما می بینید؟ من هجوم فتنه رادر اطراف خانه های تان مانند ریزش باران مشاهده میکنم..

( رواءالبخاری 78 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                     با ب [ 8 ]:ـــ دجال به مدینۀ مُنوره داخل شده نه میتواند

                         

        ( 912 ) ـــ ازابی بکره  ( رضی الله عـنه ) از  پـیغمبرخد ا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

                ﴿ ترس ووحشت مسیح دجال به مدینه داخل نه می گردد، درزمان مسیح د جال مدینه دارای هفت دروازه خواهد بودوبرهر در وازه ئی دوملک ایستاده[ واز آن نگهبانی میکنند ] .             ( رواءالبخاری 79 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

                    ( 913 ) ـــ ازابو هُریره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

 

          ﴿  ملائکه در گوشه وکنار مدینه وجودداشتهو[ازین سبب] طاعون ودجال دران داخل نه می شوند.

( رواءالبخاری 80 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

        ( 914 ) ـــ ازانس بن مالک ( رضی الله عـنه)ازپـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند :

          ﴿ هیچ شهری نیست مگر آنکه قدم دجال به آن می رسد، مگر مکه ومدینه، هیچ راهی ازراهای [این دوشهر ] نیست که [ بخواهد دجال ازآن داخل گردد] مگر آنکه بر سر آن راه ، ملائکه صف بسته واز آن راه محافظت می کنند، بعدازان سه زلزله وجنبش در مدینه وساکنین آن بوقوع می پیوندد، [ ودرین وقت]هرکافر ومنافقی که درمدینه وجودداشته باشد، بیرون گردیده وبطرف دجال می رود. .

( رواءالبخاری 81 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

        ( 915 ) ـــ ازابو سعید خـُدَ ری  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درمورد دجال سخنانی بسیاری گفتند:

             ﴿  دجال ظهور میکند،وداخل شدنش به راه های مدینه بر وی حرام است، ولی وی دربعضی شوره زارهای مدینه منزل می نماید، و دراین وقت شخصی که از بهترین مردمان است نزدش رفته وبرایش میگوید: من یقین دارم که توآن دجالی هستی که راجع به تو پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) به ما خبر دادند، دجال [ برای مردمان ] مـیگوید: اگر من این شخص راکشته ودوباره اورازنده گردانم، باز هم درمن شک مـیکنید ؟ مـیگویند: نـه !اوآن شخص را کشته ودو باره آن را زنده میکند، آن شخص وقتیکه دجال اورا زنده کرد، مـیگوید : به خداوند قسم است که من هیچگاهی مثل امروزبا درک  نه بوده ام،دجال میگوید : اورا بکشید، ولی به کشتن آن قدرت پیدا نه می کند. .

( رواءالبخاری 82 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

                                                                                      با ب [ 9 ]:ـــ مدینه پـلید یهارا از بین می برد

        ( 916 ) ـــ ازجابر  ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : بادیه نشینی نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده وباایشان بیعت نموده واسلام آورد، فردای آن روز درحالیکه تـب داشت آمده وگفت : بـیعت مـرالغوه کنید، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) قبول نه کردند،این طلب را سه بار تکرار نمود، پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

          ﴿  مدینه مانند کوره ای است که پلیدیهارااز خودرانده، ونیکان راصیقل می دهد. .   ( رواءالبخاری 83 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه  {{

 

با ب [ 10 ]

        ( 917 ) ـــ ازانس  ( رضی الله عـنه )از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که چنین دعا کردند: 

 

                 ﴿  خدایا! دوچند آنچه راکه درمکه برکت داده ای، در مدینه برکت بده . ( رواءالبخاری 85 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

با ب [ 11 ]

        ( 918 ) ـــ ازعائیشه  ( رضی الله عـنها ) روایت است که گفت : هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) [ به مدینه ] آمدند، ابوبکر وبلال( رضی الله عـنهما ) مریض شدند.

          

                ابوبکر( رضی الله عـنه ) هنگامیکه تب میکرد میگفت:

        هرکسی صبح ازپهلوی اهلش از خواب بر می خیزد درحالیکه مرگ ازبند کفشش به او نزدیک تر است.

        وبلال( رضی الله عـنه ) هنگامیکه دردش تخفیف می یافت، دوایش رابرداشته ومیگفت :

        آیا این آرزویم برآورده خواهد شد که شبی در وادی خوابیده ودر اطرافم گیاه( ا ِذ خـِر) وگیاه ( جلیل )باشد. وآیا روزی خواهد آمد که درکنار آب ( مـَجـِنـَه ) رسیده وقریه ای( شامـه ) وقریه ای ( طـَفـِیل) برایم نمایان شود.

         ومیگفت: خدایا به سبب اینکه شیبه بن ربیعه، وعُتبه بن ربیعه، واُمـَیـَه بن خـَلـَف مارا از سرزمین ما به سر زمین( وبا) کوچ داده اند ایشان را لعنت کن. و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دعا می کردندکه :

       

        ﴿ خدایا ! محبت مدینه را بیشتر از محبتی که با مکه داشتیم ،به د ل ما بینداز، خدایا! درپیمانه ووزن ما برکت بده! وتـب مدینه رابه ( جـُحـفـَه ) منتقل بساز . .

        عائیشه ( رضی الله عـنها ) میگوید : ما وقتی به مدینه آمدیم که اینجا پـُر ؤباترین سرزمین خدا بوده، دروادی اش آب گندیده روان بود .                                                                                                            ( رواءالبخاری 89 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب فضائل مدینه {{

 

ختم

{{ {{ {{ {{ {{ {{

 

 

 

{{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved