قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

 

     پیغمبرخدا

احادیث صحیح البخاری شریف راجع به حج

{{ {{ {{ {{ {{ {{

      کتا ب [ 29 ]:ـــ جزای شکارکردن وامثال آن    

                              

{{ {{ {{ {{ {{ {{

{{حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

  با ب [ 1 ]:ـــمحرم میتواند ازشکار شخص حلال استفاده نما ید

                                   

        ( 884 ) ـــ ازابوقـَتاده ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :سال ( حُدیبیه) با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )بودیم،دیگر صحابه های پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) احرام بسته ولی من احرام نه بستم،وبرای ماازوجود دشمن درمنطقۀ ( غـَیقه) خبررسید، بطرف دشمن حرکت نمو دیم ، همراهانم گوره خری رادیده وبطرف یکدیگرمی خند ید ند، چون نظر من به گوره خر افتاد، اسپم را بطرفش دوانده و با نیزه ام اورا از پای درآوردم، از همراهانم کهمک خواسته، ولی آنها بامن همکاری نکردند، واز گوشت آن گوره خر خوردیم.

        بعدازان نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رفته ومی تر سیدیم که ازهم غلط بیفتیم، ازاین جهت اسپم راگاهی دوانده وگاهی آهسته می رفتم، شخصی از( بنی غفار) رادر نیمۀ شب دیده واز وی پرسیدم : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )کجاهستند؟گفت : درمنطقۀ (تـَعهَن) هستندوتصمیم دارند که پیش از چاشت خودرابه قریۀ( سـُقبـَا ) برسانند،خودرابه

پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رساندم، گفتم یا رسول الله! صحابه های شما به شما سلام ورحمت فرستاده وازان ترس داشتند که مبادا دشمن آنهارا از شما غلط بیندازد، ازین جهت تا آمدن شان انتظار بکشید ، ایشان[ قبول کرده] وبه انتظار شان ماندند.

         گفتم یارسول الله!گوره خری راشکار نموده، وازگوشت آن چیزی نزد ما باقی مانده است ، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به صحابه های خویش ـــ درحالیکه احرام داشتند ــــ فرمودند :

        ﴿ بخورید .                                    ( رواءالبخاری 21 18 )

{{حدیث نبوی ص   کتاب جزای شکارکردن   {{

 

                                                                            با ب [ 2 ]:ـــ محرم نباید باشخص حلال درکشتن شکار همکاری نما ید

                                

        ( 885 ) ـــ وازابوقـَتاده  ( رضی الله عـنه ) در روایت دیگری آمده است که گفت :با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درد شت ( قـَاحـَه ) که درسه میلی مدینۀ منوره واقع است بودیم ، بعضی از مایان احرام داشته، وبعض دیگر بدون احرام بودیم ... [ وبقیۀ حدیث گذشته راذکر نمود ].        ( رواءالبخاری 23 18 )

{{  حدیث نبوی ص   کتاب جزای شکارکردن {{

 

       با ب [ 3 ]:ـــ محرم نباید درشکار کردن با  شخص حلال همکاری نماید       

                                    

        ( 886 ) ـــ واز ابوقـَتاده  ( رضی الله عـنه )در روایت  دیگری آمده است که :... چون نزد  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمدند، فرمودند :

 

         ﴿ آیا کسی از شما یان اورادر شکار کردن تشویق نموده؟ ویا بطرف شکار اشاره کرده است ؟ . گفتند : نـه ! فرمودند:

        ﴿ پس چیزی راکه از گوشـتـش باقی مانده است بخورید . .

( رواءالبخاری 24 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن   {{

 

                                                      

   با ب [ 4 ]:ـــ اگربرای محرم گوره خری رابخشیدند نبا ید قبو ل کند

                                     

        ( 887 ) ـــ ازعبدالله بن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که صـَعب بن جثـَامه (رضی الله عـنه):گوره خری را درمنطقۀ ( اُبوا) ویا منطقۀ (وَ دا َن) برای پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) بخشش نمود، ایشان [ قبول نکرده] وگوره خررا برایش پس دادند، وچون دیدندکه آن شخص متاثر گردید، فرمودند:

            ﴿  سبب پس دادن گوره خر آن بود که درحالت احرام هستیم . .

( رواءالبخاری 25 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

             با ب [ 5 ]:ـــ آنچه را که محرم در حـَر َم کشته میتواند

        ( 888 ) ـــ عائیشه ( رضی الله عـنها ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

             ﴿  پنج نوع ازدواب ضرر رسان هستند وکشتن آنها درحرم رواست : کلاب پیسه ،باشه ،عقرب ،موش سگ دیوانه ..                                                         ( رواءالبخاری 29 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

 

         ( 889 ) ـــ عبدالله ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت :  درحالیکه باپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درغاری به ( منی ) بودیم سورۀ ( والمرسلات ) برای شان نازل گردید،آن سوره راتلا وت نمودند،ومن این سوره رادرحالی از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آموختم که، که لعاب دهان شان هنوزازتلاوت آن سوره معطر بود، درین وقت بود که ماری بطرف ما خیززد، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

          ﴿ اورا بکشید .

بطرفش دویدیم، ولی آن مار رفته وخود را پنهان ساخت، پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند:

        ﴿اوازشر شمادرامان ماند، مثلیکه شما ازشراودرامان ماندید.    ( رواءالبخاری 30 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

( 890 ) ـــ ازعائیشه ( رضی الله عـنها ) همسر پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که : پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) چلپاسه را فـُویسـَق [ یعنی: فاسق، یا ضرررسان کوچک] نا میدند، ولی نه شنیدم که مارا به کشتن آن امر نموده باشند.

( رواءالبخاری 31 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

                                                             

    با ب [ 6 ]:ـــ جنگ وقتال درمکه روا نیست

        ( 891 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) روزیکه مکه را فتح نمودند،فرمودند :

           ﴿دیگر هجرتی[ از مکه ]نیست، ولی جهاد ونیت جهاد به حال خود باقی است اگر از شما خواستند که به جهاد بیرون شوید، بیرون شوید.    ( رواءالبخاری 34 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن   {{

 

                                                

            با ب [ 7 ]:ـــ  حکم حجامت کردن برای محرم

        ( 892 ) ـــ ازابن بـُحَینه ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه محرم بودند،در منطقۀ ( لـَحی جـَمـَل )وسط سر خودراحجامت نمودند.             ( رواءالبخاری 36 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

     با ب [ 8 ]:ـــ [ حکم ]نکاح کردن محرم

        ( 893 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحالیکه محرم بودند، مَیمونه( رضی الله عـنها )را به نکاح گرفتند.

( رواءالبخاری 37 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

        با ب [ 9 ]:ـــ شست وشوی برای محرم

        ( 894 ) ـــ روایت است که کسی ازابوایوب انصاری ( رضی الله عـنه ) پرسید: پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درحال احرام سر خودراچگونه شستند؟ ابوایوب دست خودرابرجامۀ که [روی سرش بود] گذاشته، واورا حرکت  داده تا آنکه سرش[ اززیر آن جامه] بیرون شد ، بعدازان به شخصی که برسرش آب می ریخت گفت : بریز! اوهم آب را به سرش ریخت، بعدازان سرش را به دو د ستش مالیده، ودستهایش رابه جلو وعقب سر برده وگفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) رادیدم که چنین کردند.

( رواءالبخاری 40 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

 

                                           

       با ب [ 10 ]:ـــ داخل شدن به حرم ومکه بدون احرام    

        ( 895 ) ـــ ازانس بن مالک ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) سال فتح مکه، درحالیکه کلاه آهنینی به سر شان بود،به مکه داخل گردیدند ، چون کلاه راازسر خود برداشتند،شخصی آمده وگفت : ( ابن خـَطل) خودرا به پوش خانه [ کعبه]چسپانده است، فرمودند :

                 ﴿   اورا بکشید . .

( رواءالبخاری 46 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

 

 

  با ب [ 11 ]:ـــ حج کردن ونذر داد ن از مرده ومر دیکه از طرف زنی حج میکند

                        

        ( 896 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که : زنی از قبیلۀ( جـُهـَِنه) نزد پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) آمده و گفت :مادرم نذر کرده بودکه حج نماید،ولی پیش از اینکه حج نماید، وفات نمود، آیا می توانم از عوض وی حج نمایم؟فرمودند :

﴿ بلی !ازعوض او حج کن، آیا اگرمادرت قرض دار می بود قرضش را ادانه می کردی؟ قرض خداراهم اداکن، ادای قرض خدا لازم تر است .    ( رواءالبخاری 52 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

 

     با ب [ 12 ]:ـــ حج اطفا ل

        ( 897 ) ـــ ازسائب بن یزید ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت :درحالیکه هفت ساله بودم مرا با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) به حج بردند.

( رواءالبخاری 58 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

                                                                    با ب [ 13 ]:ـــ حج زن ها

        ( 898 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت :چون پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) از حج برگشتند،برای اُم سنان انصاری( رضی الله عـنها )گفتند:

           ﴿چه چیز مانع شد که حج نکردی؟.

گفت: پدرفلانی، یعنی : شوهرش دوشتر داشت، بریک شتر خودش حج کرد وشتر دیگرزمین مارا آب می داد، فرمودند:

          ﴿  عُمرۀ که دررمضان انجام دهی، مانند حجی است که بامن انجام داده باشی.   ( رواءالبخاری 63 18 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  جزای شکارکردن  {{

 

        ( 899 ) ـــ ازابوسعید ( رضی الله عـنه ) که در دوازده غزوه باپـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) اشتراک نموده است، روایت است که گفت : چهار چیزرااز پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) شنیده ام که ازان چیز ها خوشم آمده ومورد توجه ام قرار گرفته است:

        ﴿  اینکه زن درسفری که دوروز راه باشد نباید بدون شوهر ویا محرم سفرنماید، ونباید درروز عید فطر وعید قربان روزه گرفت، ونبایدبعد از نماز عصر تا غروب آفتاب وبعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نماز خواند، ونباید جحت رفتن به مسجدی بجز ازاین سه مسجد آمادگی سفررا گرفت: مسجدالحرام، مسجد من [ یعنی :مسجد پـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) درمدینۀ منوره]، ومسجد اقصی.     

                                                              ( رواءالبخاری 64 18 )

 

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن  {{

 

                                با ب [ 14 ]:ـــ کسیکه نذ ر نما ید تا پیاده به کعبه  برود

        ( 900 ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پیر مردی را دیدندکه خودرابه دونفر از فرزندانش تکیه داده وراه می رود، پرسیدند:

         ﴿  این راچه شده است ؟ .     گفتند :نذرکرده است که پیاده [ به حج ] برود، فرمودند :

          ﴿ خداوند از اینکه این شخص خودراتعذ یب نماید، بی نیاز است.، وامر نمودند که﴿ سواره برود.

( رواءالبخاری 65 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

        ( 901 ) ـــ ازعُقبـَهَ بن عامر( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : خواهرم نذر کرد که پیاده به بیت الله الحرام برود، وازمن خواست تادراین باره از پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) فتوی بخواهم، من فتوی خواستم، و پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

         ﴿  برود ، ولی سوار شود .

( رواءالبخاری 66 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب جزای شکارکردن {{

 

                  ختم

{{ {{ {{ {{ {{ {{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved