قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

    

 کـتا ب [  28  ]:ـــ  احصار وجزای شکارکرد 

         

{{ {{ {{ {{ {{ {{

{{حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار {{

    با ب [ 1 ]:ـــ اگر عَمره کننده به مانع دچارشد

 

        ( 879 ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) ازادای عمره دچار مانع گردیدند،سرخودرا تراشیدند، باهمسران خود همبسترگشته و(هدی) را ذبح نمودند،وعُمره را درسال آینده انجام دادند.

 

( رواءالبخاری 09 18 )

{{  حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار  {{

      با ب [ 2 ]:ـــ به مانع برخوردنمودن درحج

        ( 880 ) ـــ ازابن عُمر ( رضی الله عـنهما ) روایت است که میگفت :آیا سنت وپیروی از پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) برای تان کافی نیست؟ اگرکسی از شمایان برایش  مانعی ازادای حج پیداشد، به خانۀ کعبه طواف کرده وبین صفا ومروه سعی نماید، بعدازانجام دادن این کارهمه چیز برایش حلال می گردد،بعدازآن در سال آینده آمده وحج رااداء نماید،(هدی) راذبح کند، واگر قدرت به(هدی ) نداشت روزه بگیرد.

( رواءالبخاری 10 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار  {{

   با ب [ 3 ]:ـــ دروقت احصار،(هدی) ، باید پیش ازتراشیدن سر، ذبح گردد                    

                  

        ( 881 ) ـــ ازمسوَر ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پیش از تراشیدن سر خویش (هدی ) راذبح نمودند، وصحابۀ خویش رانیز به این کارامر فرمودند.

 

( رواءالبخاری 11 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار  {{

 

با ب [ 4 ]:ـــ این قول خداوند متعال که میفرماید :

 ﴿ ...  یا دادن صدقه ... .وصدقه عبارت از طعام دادن شش مسکین است

 

        ( 882 ) ـــ ازکعب بن عُجرَه ( رضی الله عـنه) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )در ( حُـد یـبـیه )بر بالای سرم استاده، وشبشهاازسرم می ریخت، فرمودند:

    ﴿ آیاخزندگان سرت، باعث اذیـتت شده اند .؟ گفتم : بلی! فرمودند: ﴿  سرت را بتراش . کعب ( رضی الله عـنه)] میگوید: واین آیۀ کریمه دربارۀ من نازل گردید:

            .﴿  اگر گسی از شما مریض بوده، یابه او اذیتی ازسرش بود، پس باید عوض آن، روزه گرفته ویا صدقه بدهد، ویاذبح نماید.

        [ بعداز نزول این آیۀ کریمه﴿ 2:196 . ]  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) فرمودند :

            ﴿سه روز روزه گرفته ،یابرای شش نفر صدقه بده،یاآنچه را می توانی ذبح کن . ( رواءالبخاری 15 18 )

{{حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار  {{

 

با ب [ 5 ]:ـــ مراد ازطعام دادندرفدیه، نصف صاع است

        ( 883 ) ـــ وازکعب بن عُجرَه ( رضی الله عـنه ) در روایت دیگری آمده است که گفت :آیۀ مذکورخاص دربارۀ من نازل گردیده، وشمایان رابطور عموم شامل میگردد. 

( رواءالبخاری 16 18 )

{{ حدیث نبوی ص کتاب احصارو جزای شکار {{

 

                                                                             ختم

{{ {{ {{ {{ {{ {{

 

{{{{{{{{

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved