قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.


 

  کتاب بیست و هفتم صحیح البخاری شریف

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید

     

احادیث صحیح البخاری شریف

 

کـتا ب [  27  ]:ـــ  عــُمــر ه

{{ {{ {{ {{ {{ {{

  {{حدیث نبوی ص کتاب عُمره {{

 

            با ب [  1  ]:   وجـوب عُمره وفضیلت آ ن 

 

         ( 863  ) ـــ  ازابوهُریره  ( رضی الله عـنه ) روایت است که   :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )فرمودند :

             ﴿ ازیک عُمره تاعُمرۀ دیگر، سـبـب کفارۀ گناهان بین این دو عُمره است، وبرای حج مبرور، ثوابی بجز جنت نیست .

( رواءالبخاری 73 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره {{

 

                  با ب [  2  ]:   کسیکه پیش ازحج عُمره نمود

 

         ( 864  ) ـــ  روایت است که کسی از ابن عُمر  ( رضی الله عـنهما)ازحکم عُمره نمودن پیش حج پرسان نمود، گفت:باکی  ندارد ،  وعلاوه نمود که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) پیش از انجام دادن مراسم حج عُمره نمودند.

( رواءالبخاری 74 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

                  با ب [  3  ]:   پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )

                                  چند بار عُمره نمودند

 

         ( 865  ) ـــ  روایت است که کسی ازابن عُمر( رضی الله عـنهما ) پرسید :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چند عُمره انجام داده اند؟ گفت : چهار عمره که یکی از آنها درماه رجب بود .

          شخص سائل میگوید: برای عائیشه ( رضی الله عـنها ) گفتم ای مادرم!آیا نه میشنوید که ابو عبدالرحمن چه میگوید ؟ گفت : چه میگوید ؟ گفتم : میگوید: که پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چهار عُمره انجام داده اندکه یکی از آنها درماه رجب بود ه است، گفت : خداوند برابو عبدالرحمن رحمت کند،  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) هیچ عُمره راانجام نداده اند مگر آنکه عبدالله بن عُمر

( رضی الله عـنهما )هم باایشان بوده است، ولی پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درماه رجب عُمره انجام نداده اند.

 

( رواءالبخاری 76 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

          (  866 ) ـــ    روایت است که کسی از انس بن مالک ( رضی الله عـنه ) پرسید : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) چند عُمره انجام داده اند؟ گفت : چهار عمره ،

            عُمرۀ ( حـُدیـبیه ) درماه ذوالقعده،که مشرکین مانع رفتن شان  [ به مکۀ مکرمه ] گردیدند،

            عُمرۀ دیگر درسال آینده درهمان ماه ذوالقعده که با مشرکین مصالحه نمودند،

           عُمرۀ (جُعرانه)که فکر میکنم درهمین عُمره، غنائم (حُنـین ) را تقسیم نمودند، گفتم چند حج نمودند ؟ گفت : یک حج .

 

( رواءالبخاری 78 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

         ( 867  ) ـــ ودر روایت دیگری از وی آمده است که  گفت :

            یک عُمرۀ پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )همان عُمرۀ بود که [ مشرکین ] مانع رفتن ایشان شدند،

            وعُمرۀ ( حـُدیـبیه) درسال بعدی،

            وعُمرۀ درذوالقعده،

            وعُمرۀ دیگر باحج خود.

   

( رواءالبخاری 79 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

(  868 ) ـــ از بَرَاءبن عازب روایت است که گفت  :  پـیغمبر خدا( صلی الله علیه وسلم ) پیش از آنکه حج نمایند ، دوباردرماه ذوالقعده عُمره نمودند.    ( رواءالبخاری 81 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره {{

 

                  با ب [  4  ]:   عـُمـر ۀ تـنـعـیم

 

         ( 869  ) ـــ ازعبدالرحمن بن ابو بکر( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )

به اوامر نمودند که عائیشه ( رضی الله عـنها )راپشت سر خود سوار کرده، واورااز تنعیم عُمره بدهد.

           واز سُراقه بن مالک بن جُعشُم( رضی الله عـنه  ) روایت است که: با پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) درنزد جُمرۀ عقبه، درحالیکه رمی می نمودند،ملاقات نموده وازایشان پرسید :آیا این [فسخ حج به عُمره] خاص برای شمااست فرمودند :

          ﴿  نـه ، خیر! بلکه برای ابد است . .

( رواءالبخاری 85 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

با ب [  5  ]:   عـُمره نمودن بعد از حج بدون تقدیم (هدی)

 

         ( 870  ) ـــ حدیث عائیشه  ( رضی الله عـنها ) درمورد حج، چندین بار تکرار گردید،وقبلد بطور کامل ذکر گردید. 

 

( رواءالبخاری1521 ، 1561  ،  1784  ،  86 17   )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

                  با ب [  6  ]:   ثواب عـُمره به اندازۀ مشقت است

 

         (  871 ) ـــ واز عائیشه( رضی الله عـنها )در  روایتی  آمده است که :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )درمورد عُمره، برایش گفته اندکه :

             ﴿ .... ولی ثواب عـُمره به اندازۀ خرچ ومصرف، ویا به اندازۀمشقـتی است که متحمل آن می گردی . .

 

( رواءالبخاری 87 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

                                                                                         با ب [ 7 ]: عـُمره کننده چه وقت خودرا حلال می سازد

                                                                    

 

         ( 872  ) ـــ  روایت است که اسماء بنت ابوبکر  ( رضی الله عـنهما ) هنگام گذشتن از منطقۀ ( حـُجـُون) بر پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم) درودفرستاده ومیگفت: باایشان درهمین جامنزل نمودیم ،  ودراین وقت باروبارکش های ماکم بود، زادوتوشۀ اندکی داشتیم ،من وخواهرم عائیشه،وزُبیـر، وفلان، وفلان عُمره نمودیم ، بعداز طوا ف به خانۀ کعبه ، خودراحلال ساخته واز فردای آن،نیت حج نمودیم.

( رواءالبخاری 96 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

با ب [  8  ]:   درهنگام باز گشتن از حج، یاعُمره

                  ویا جهاد ، چه باید گفت

 

         (  873 ) ـــ ازعبدالله بن عُمر( رضی الله عـنهما ) روایت است که : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم ) دروقت باز گشتن از جهاد، یاحج ویا عُمره، به هر بلندی که می رسیدند، سه بار تکبیر گفته واین دُعا را می خواندند:

   ﴿  لا اله الاالله وَحـدَهُ لا شریکَ لهُ ، لهُ المُلکُ ولهُ الحمدُ،وهُوَعَلی کُلُ شَیء قَـَدیر،اَیُبونَ تائبُونَ عا بدُون سا جذُونَ لرَبنا حامدُونَ،صَدَ قَ اللهُ وَعدَهُ،وَنَصَرَعَبدَهُ ،وَهَزَمَ الآحزَابَ وَحدَهُ . .

( رواءالبخاری 97 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره {{

 

                                 با ب [  9  ]:   شخص حاجی که،دو وسه نفر از    مستقبلین رابربالای دابه                                                                                      اش سوار نمود

       

         ( 874  ) ـــ ازابن عباس ( رضی الله عـنهما ) روایت است که گفت : هنگامیکه پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )تشریف آوردند،بچه های بنی عبدالمطلب به استقبال شان رفتند، پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) یکی راپبشروی ودیگری را پشت سرخود، سوار نمودند.

( رواءالبخاری 98 17 )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

                                                                                             با ب [  10  ]:ـــ  آمدن ازسفر،بعداز نماز پشین

 

                  (  875  ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت :  پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )  [هنگام باز گشت از سفر] شب به خانۀ خودداخل نه می شدند، بلکه پیش اززوال ویابعداززوال می آمدند. ( رواءالبخاری 1800 )

{{حدیث نبوی ص کتاب عُمره  {{

 

        (  876  ) ـــ ازجابر ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )ازاینکه شخص[ دروقت باز گشتن ازسفر]شب به خانه اش داخل گردد،نهی فرموده اند.

                      ( رواءالبخاری 1801 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

                                                                                  با ب [ 11 ]:ـــ کسیکه هنگام رسیدن به مدینۀ

                                                    منوره شترش راتیز رانده است

        ( 877 ) ـــ ازانس ( رضی الله عـنه ) روایت است که گفت : پـیغمبرخدا( صلی الله علیه وسلم )چون از سفر برگشته وکوچه های مدینه رامی دیدند، از شوق مدینۀ منوره شتر ویا دابۀ راکه سوار بودندبه جولان انداخته وتیز می راندند.                 ( رواءالبخاری02 18 )

{{حدیث نبوی ص کتاب  عُمره  {{

 

                                                                                با ب [ 12 ]:ـــ سفر یک نوع عذاب است

        ( 878 ) ـــ ازابوهُریره( رضی الله عـنه ) از پـیغمبرخدا ( صلی الله علیه وسلم ) روایت است که فرمودند:

           ﴿  سفر یک نوع عذاب است، مانع خوردن، نوشیدن وخواب انسان می شود، کسیکه کارش راانجام داد، بکوشدتا زودتر  به خانواده اش برگردد.. ( رواءالبخاری04 18 )

{{حدیث نبوی ص کتاب   عُمره   {{

ختم

{{ {{ {{ {{ {{ {{

 

 

 

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved