قرآن وسائینس

سا ئینس گواه حقیقت قرآن مجید شده متن رامطالعه کنید.

 

زنده گینامه ای

 

 

بیوگرافی الحاج استاد غلام محمد فیضی !

 

محترم الحاج استاد غلام محمد فیضی فرزند مرحوم غلام حیدرخان به روز 20 اپریل سال 1931 در قریۀ رامک ولایت غزنی در یک خانوادۀ روشنفکر دیده به جهان گشود.پدرش یکتن از علمای اهل سنت و جماعت و حافظ قرآن مجید بود.ر

         محترم فیضی تعلیمات ابتدائیه را در مکتب سید حاجی رامک و زیر نظروالد امجد ش به پایان رسانید .ر

         در سال 1941 در حالیکه بیشتر از ده بهار زنده گانی را نگذشتانده بود به لیسۀ حربی جذب و درسال 1947ازآن لیسه فا رغ شد.ر

         درسال 1947 شامل پوهنځی مخابرۀ حربی پوهنتون گردید.

        در سال 1950 ازحربی پوهنتون فارغ التحصیل وبه صفت افسر مخابره اولأ درلوای مخابرۀ اردو وبعدأ به سمت استاد در آن پوهنتون و سایر مؤسسات تعلیمی اردوشامل خدمت مقدس معلمی گردید.ر

         در سال1960 جهت ارتقای دانش علمی مسلکی به ایالات متحدۀ امریکا اعزام و  در شهر نیوجرسی وآگستاجا رجیا،در رشتۀ الکترونیک و ترمیم وسایط بیسیم مخابره به تحصیل پرداخت که پس از بازگشت به وطن همچنان به وظیفۀ استادی ادامه داد.ر

         در سال 1967 ازسلسلۀ وزارت دفاع ملی عازم اتحادشوروی سابق شده ودرانستیتوت انجنیری مخابره واقع درشهر ادیسه دررشتۀ انجنیری مخابره تحصیلات خودرا موفقانه درسال 1971 به پایان رساند.ر

         در سال 1975   ازسلسلۀ وزارت دفاع ملی عازم اتحادشوروی سابق شده و  در انستیتوت مخابره شهرلینن گراد یا سانکت پیطرزبورگ رشتۀ اکمال انجنیری مخابره راموفقانه به پایان رساند.ر

         در سال1981محترم فیضی ازسلسلۀ وزارت دفاع ملی عازم اتحادشوروی سابق شده    و دراکادمی نظامی شهر مسکو اساسات نوین به نام مدافعۀ ملکی   را مؤ فقانه به پایه ای اکما ل رسانید.ر

          استاد فیضی بابرگشت به وطن ظرفیت علمی اندوخته شده درخویشتن رادرخدمت اولا د وطن گذاشته ودرزمانیکه درریاست مخابرۀ وزارت دفاع ملی به صفت مدیر تعلیم وتربیه وظیفه انجام می داد ، چون تمام قوت های زمینی وهوائی اردوبا وسایط مختلف مخابرۀ مجهزوتعلیمات حفظ ومراقبت وبکارانداختن آنها به زبان خارجی بود، بنأ برای محافظه وپیشبرد تعلیمی آنها که تعداد آن به 26 نوع می رسید ،همه آنهارا درداخل  26جلد مستقل وبه حال تعلیم نامه و کتب تدریسی ترجمه وازسلسلۀ ریاست مخابرۀ اردو به چاپ رساند که هم اکنون ازآنها استفاده می شود .ر

          درسال 1986 به دانش علمی فوق اکتفا نه کرده وبرای ارتقای هرچه بیشتر علمی وفلسفی خویش ، تیزس دکتورای فلسفی آن دربخش  فلسفۀ هیگل به سلسلۀ وزارت تحصیلات عالی ومسلکی وپوهنتون کابل ،موردارزیابی قرارگرفته و از  پوهنتون کابل   دیپلوم ماستری فلسفه را موفقانه بدست آورده است .ر

       موصوف درزمان انجام وظیفۀاستادی درپوهنځی مخابرۀ حربی پوهنتون ، همرا با یک از استادان مسلک پیاده ، کتاب درسی به نام تاریخ حرب اول وحرب دوم جهانی به شمول تاریخ حرب اردوی ملی افغانستان را درقید تحریر درآورده وتحت نظر قوماندانی حربی پوهنتون درمطبعۀ وزارت دفاع ملی به چاپ رسانیده وهمین حالا مورد استفاده قراردارد.ر

        وظایف راکه علاوه برمشغولیت استادی عهده داربوده وبا کمال ایمان آنرا انجام داد :ر

        1 ) در سال 1987وبه پیشنهاد وزارت دفاع ملی افغانستان ومنظوری رئیس جمهور وقت به صفت آمر زون جنوب شرق افغانستان ( سه ولایت غزنی ، پکتیا وپکتیکا درتحت امر آن بود) ایفای وظیفه نموده است.ر.

        وظیفۀ آمریت زون ها تطبیق پروگرام مشی مصا لحۀ ملی وآشتی بین مردم بود محترم استاد دریکی از این پروگرام های صلح وآشتی اسلامی سهیم بود که موتر حامل آن با ماین تصادم ویک پا ود ید یک چشم را ازدست داده وبعد از گذشت یک سال وچند ماه تقاعد خودرا درخواست نموده پذیرفته شد.رر

       2 ) به پیشنهاد صدارت عظمی ومنظوری رئیس جمهورمد ت سه سال رااز سال 1989 الی اخیر سال 1991دربست فوق رتبه به حیث رئیس ادارۀ معلولین وشهدا انجام وظیفه نموده ودرطول این مدت به حاضر ساختن د و راهنمای که ازشورای ملی به صفت قانون تصویب شد حاضر نمود .ر

       ــــ  مسودۀ راهنمای عمل کرد ، حفظ ونابودی اوراق دفتر های دولتی ملکی ونظامی .

       ــــ مسودۀ قانون معلولین وشهدا .

          او به زبان های انگلیسی وروسی  تکلم وکتابت می کند .

      استاد فیضی موازی با مطالعات علمی وفلسفی دوران جوانی وخدمت،خودرا مشغول مطالعه و تدقیقات قرآن مجید، احادیث نبوی ص و آثار علمی وفلسفی تمام فلاسفۀ کلاسیک نموده واز همان آوان جوانی تاامروزبه این نتیجۀ قاطع معتقداست که:  حقیقت راستین و اولیه همانا

 قرآن مجید واحادیث نبوی ص است که اساس وبنیاد بشریت راهدایت ورهبری می نماید.رر

        اوبه این اعتراف قایم وپابنداست که عدۀ از فلاسفۀ گذشته بااستفاده ازعدم تکامل هرچه بیشتر علم وتکنالوژی ، نظریات وتصوراتی را تبلیغ نموده اند که جامعۀ بشری را صدهاسال ازانتخاب راه اخلاق وهدایت راستین دور نموده بود ،ولی امروزتکامل علوم طبیعی به سرحد ی انکشاف کرده که توانسته نشانه های معجزه آسای خلقت راآشکاروجامعۀ بشری را متقاعد به آن کند که خلقت جهان هستی کارتصادف نه بلکه ازخود هدفی دارد و دربنیادش چنان نشانه ها واندازه گیریهای دقیق آفریده شده  که همان هدف رابدست میدهد، پس خالق این خلقت هدف مند غیراز خداوندج کارتصادف شده نه می تواند. ر

          الحاج استاد فیضی بادرنظرداشت این رحمت خداوندج ، که جهان را هدف مند وبرای انسان آفریده ، انجام دادن سه امر مهم را وظیفۀ خوددانسته :رررررررر

            1 )  تمام آن نشانه های خلقت درجهان هستی را که قرآن مجید در1400سال قبل مژده فرموده وعلم امروزعدۀ  زیاد آنراآشکار وبه حقیقت قرآن مجید ازجانب خداوندج اعتراف دارند، درتحت عنوان توافق قرآن مجید باعلم سائینس مثبت و به زبان مادروطن حاضر وبه مطالعه ، قناعت ،رشدعلمی واستحکام هرچه بیشترمحبت واحترام خواهران وبرادران افغان وسایر مسلمانان به خداوندج ،می رساند.انشاءالله ر

            2 ) اومعتقد کامل به آن است که وقتی انسان محبت واحترام واقعی ومستحکم را به خداوند ج پیداکرد درتجسس آن می شود که فورمول های اخلاقی راکسب ودرعمل پیاده نماید. این فورمول ها دراضافه از 4200 آیۀ قرآن مجید مژده وتوسط پیغمبر ص تبلیغ وبا احادیث نبوی ص وقول وعمل آن حضرت ص نشان داده شده . استاد محترم وظیفۀ خود دانسته تاازیکطرف تمام آیات هدایات اخلاقی قرآن مجید وازجانب دیگر عمل کرد زندگی یاسیرت النبی ص   رابا مجموعۀ از احادیث نبوی ص باترجمۀ دری حاضر وبرای فراگرفتن وعمل کردن به آن به مطالعۀ خواهران وبرادران افغان برساند.ر

             3 )از آنجا که تصورات ونظریات بعضی ازفلاسفۀ اسلاف گذشتۀ بشریت را  که ازوجود ومداخلۀ خداوند درجهان انکار داشتند ،دانشمندان علوم طبیعی عصرحاضر، آن نظریات وتصورات را علمأ غیر علمی ثابت کردند ،بنأ برای روشن شدن افکار نسل نوین افغان ، تمام اکتشافات علمی دانشمندان راکه درعرصۀ خلقت جهان نموده ومعترف به خلقت جهان ازجانب خداوند اند، بازبان مادروطن حاضر وبه مطالعۀ جوانان تقدیم می دارد. ر 

 

            وحالا حق است که استاد گرامی راکه به ادای فریضۀ حج بیت الله هم موفق شده اند به نام الحاج استاد فیضی یاد وتوفیق مزید شان را دربرآورده شدن آن سه تعهد مقد س آرزو نمائیم.ر

      سائیت کمپیوتری الحاج استاد مورد علاقۀ خواهران وبرادران واقع ونوید ازآن می دهد که مضامین آن مفید است وانکشاف بیشتر آن را آرزومنیم.ر

     الحاج استاد فیضی فعلأ دردنمارک اقامت داشته وازفضل خداوندج صاحب 7فرزند 4 پسر و3 دختر بوده دوپسر وسه دخترآن دررشتۀ مقدس طب بحیث دکتوران ورزیده وفعال درشفاخانه ها انجام وظیفه می نمایند .ودوپسر شان تحصیلات عالی رایکی در انجنیری  و دیگری در رشته ژورنالیزم درالمان به اتمام رسانیده اند.ر

           درختم ازیکطرف برای استاد محترم موفقیت مزید رادرپیشبرد این کارخیر می طلبیم.  

          واز جانب دیگرعلاوه برموجودیت سائیت کمپیوتری شان ، تشریح  موضوعات علمی سائیت را که فهم بعضی عناوین آن مشکل خواهدبودآرزومندیم که به زبان خودشان ،چه درصفحۀ تلویزیون وچه با ایراد کنفرانسها تشریح وفلم آن درصفحۀ تلویزیون نشان داده شود تا  تمام خوهران وبرادران علم دوست ، ازرحمت ونعمت های خداوند ج برانسان واقف ، عقیده وایمان شان راهرچه مستحکم ترومفید به خود ،فامیل وجامعه نمایند.رر

           خواهران وبرادران عزیز وطن ،وجود چنین نعمت گرانبهای علمی ازشما وبرای شمااست لذا هرگونه  سهم گرفتن عملی مادی ومعنوی شماموجب پیشبرد سریع وهمه جانبۀ سائیت شما افغانان عزیز وجلب خوشنودی خداوندج خواهد شد. انشاءالله باعرض حرمت.ر

 

info@ustadfaizi.com

تماس با ما

Copyright 2007 www.ustadfaizi.com
All rights reserved