Status Bar

 Status Bar

 

 

 

آسانترین راه آموزش قرآن مجید به زبان دری 

   أدرس نمبر اول ودوم همزمان بازشود تاطبق راهنما مستفيد گرديد!

 

 ترجمه جدولی قرآن کریم.

Quranexplorer

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

راهــنـمـاي وظـیفـوی وطریق بازکردن ســه آدرس فوق

براي استفادۀ هرچه زیادتر وبهترخواهران وبرادران است که سه آدرس مفیدراداریم.هریک ازاین آدرسهاازخود مشخصات جداگانه را نشان می دهندکه شرح آنهاچنین است:

   1:ــ هرگاه آدرس اول! 

 ترجمه جدولی قرآن کریم.

 

کــلک شود بدون تاخیرصفحۀ را باز میکند که در کنج بالاوچپ آن عین عنوان آدرس مذکورتحریر.ووقتی بالای آن کــلک شودصفحۀ اول قرآن مجید را با بسیار سرعت وبدون بار گیری یا داون لود اتومات به شما نشان میدهد. و به تلاوت سوره ها شروع می نمائیم. اگر این آدرس نه می بود،وتنهااز آدرس سوم استفاده می کردیم ، درهر باز کردن تمام متن قرآن مجیدرا بصورت اتومات در یکی از فائل های کمپیوتر شماثبت، یعنی بار گیری یا داون لود وفائل هاراپر می ساخت.موجودیت این آدرس برای آن است که اولا متن کامل قرآن مجید راباسرعت زیاد باز میکند وثانیا اینکه کدام بار گیری یا داون لود دیگر ندارد که بصورت اتومات درکمپیوتر شما ثبت گردد.چگونگی باز کردن واستفادۀ مکمل آن درقسمت اخیر این راهنما آمده.

   2:ــ آدرس دوم   Quran Expolorer}را لازم است که بعداز باز کردن آدرس اول فوق باز شود. چگونگی باز کردن واستفادۀ مکمل آن درقسمت اخیر این راهنما آمده.

   3:ـــ آدرس سوم {تــرجــمـۀجـدولی قرآن کریم }آدرس بی نهایت مفیدی است که به مجرد باز کردن آن ، نه تنها{تــرجــمـۀجـدولی قرآن کریم }بلکه هریک ازکتب دیگر اسلامی رادر فائل های کمپیوتر شما بصورت اتومات بار گیری یا داون لود می نماید.تا شما صاحب آنها شده وبتوانیدکه هریک آنهارا بدون موجودیت انتر نیت باز نموده تلاوت ومطالعه کنید. این سخاوت وشفقت را ادارۀ محترم(عـقیده ) یا مالکان این منبع بزرگ اسلامی انجام می دهندکه خداوند متعال از هریک آنها خوشنود باشد.

 ما این آدرس رابرای هریک ازباز کنندگان این سائیت ثبت کردیم تابا بازکردن آن ،بتوانند کاپی متن قرآن کریم وکتب دیگر این ادارۀ سخاوت مندرادر کمپیوتر شان ثبت وآنهارادر دفعات دیگرباز نموده تلاوت ومطا لعه کنند.ویامتن همه کتب وقرآن کریم راازراه کمپیوتردرداخل ( اوایس پی خورد یا قلمی)نموده به سایر علاقه مندان بدهند. چگونگی باز کردن واستفادۀ مکمل آن درقسمت اخیر این راهنما آمده.

 یک شرح مختصرتاریخی:

{براي فهميىد ن همزمان قرائت صحیح،ومعانی قرآن به زبان دری؛

شرط است که هردو آدرس اول ودوم رانیزهمزمان بازکنید،دران حال است که شما ازیکطرف تلاوت آیات وترجمۀ دری آن رااز آدرس اول ، وازجانب دیگرصداوتکرارمتواترآیات را ازآدرس دوم فوق میشنوید!}

همین است که ازشماخوانندگان گرام تقاضا داریم که قبل ازبازکردن آدرسهای فوق،اولا تمام چگونگی کارهردو آدرس راکه ذیلاو بصورت مختصرشرح داده شده مطالعه فرموده وبعدابه بازکردن واستفاده همزمان هردو آدرس شروع نمائیدتا حاصلۀ را که منظوراست بدست بیاید.                          

خواهران وبرادرانیکه این دوآدرس را همزمان یعنی به قسم مشترک باز و در عین زمان حاصلۀ کار هردوراهم ببینند وهم بشنوند، یقین کامل است که در کوتاه ترین زمان وبدون کدام راهنما ویا معلم صاحب هشت نعمت گرانبهای می شوندکه دانشمندان وعلاقه مندان اسلاف بشریت  درطول عمر شان وبا سختی های زیاد و تلاش پیهم حتی نه توانسته آنها را بدست آورند.

 این هشت نعمت گرانبها عبارت اند از:                                            

1:ــ معانی حروفات وکلمات قرآن مجیدرا به بسیار آسانی به زبان مادری شان یعنی زبان دری فهمیده وحفظ می کنند.                                                                                                                                 2:ـــ قرائت صحیح وخوش آیند قرآن مجید را که به نام علم تجوید یاد می شود ازمشهورترین قاریان اسلام شنیده وبه قرائت کردن آن عادت پیدا می کنند.

 3:ــ اگر آرزوداشته باشند به بسیار زودی وآسانی موفق به حفظ بسیاری از آیات قرآن مجید ویا تمام متن قرآن مجید می گردند.                                                                                                                               4:ــ اگرقرائت کدام قاری ویا امام مسجدرا می شنوندولوآیات مبارک قرائت شده را حفظ نکرده باشند، باز هم متن آیات مبارکۀ تلاوت شده درزهن شان آمده وآنهارا در قلب خود می خوانند.

 5:ــ ذهن وفکر شان درزمان شنیدن آیات قرآن مجید فقط متوجه معانی کلمات همان آیه شده وبه کلی از وسواسهای شیطانی فارغ می گردند.

6:ــ به تمام ویا اکثر کلمات مربوط به فقه شریف، اخلاق فاضله وهم علوم طبیعی مربوط به چگونگی خلقت جهان ومجموعۀ جانداران وداستانهای پیغمبران ع که شرح آنها درسوره های جداگانۀ قرآن مجید آمده، آشنا وحتی آنهارابه آسانی حفظ می کنند.                                       

7:ـــ دانشمندان آدرس سوم فوق که آرزوی توزیع رایگان تمام متن ترجمه شدۀ قرآن مجیدرا به فرد فرد مسلمان دارند،خصوصیاتی رادرآدرس سوم جاه داده اندکه به مجرد باز کردن آدرس، تمام متن قرآن مجید وبصورت اتومات در کمپیوتر شخص باز کننده داون لود می گردد تا درآینده وبصورت دائیم صاحب این قرآن مجید شده وبتواندکه آن را بدون موجودیت انـتر نیت باز،ومتن آن راخود وفامیل آن تلاوت نما ید.هم چنین می توانند که متن کامل این قرآن مجید راداخل USB های خورد یا قلمی نموده وبه دوستان دیگربدهد تا آنها نیز،آن را ثبت کمپیوتر شان نموده، خود واطفال شان رابدون موجودیت انترنیت، تدریس کنند.

 با صاحب شدن هفت نعمت فوق نتایج معلوماتهای کسب شدۀعلمی شان مانند یک عالم برجستۀ علمی واسلامی به دسترس دیگران قرار گرفته وانـشــاء الله که رضایت وخوشنودی خداوند ج را نصیب می گردند.                                                                                                                 

  دانشمندان اسلامی همیشه در عرصۀ ارتقا وتکامل علوم اسلامی بالخصوص علوم قرآنی(مانند چگونگی ملاحظۀ آیات ، شنیدن قرائت قاریان معروف اسلام ، وبصورت بسیار آسان حفظ کردن آیات وبالاخره دانستن معانی حروفات وکلمات قرآن مجید ولو به هر زبانی) باشد، کو شیده اند كه قابل افتخار است .

مثلا درزمان خلافت حضرت عثمان "رض" خلیفۀ دوم اسلام انکشافات اسلام از حدود عر بستان به ممالک همجوار وحتی دور تر ازآن رسید، درحالیکه آن مردمان زبان عرب را ندانسته ومتن عربی قرآن مجید عربها که درخود اشارات وعلامات ( زیرـــِ ،زبرــــَ ، پیش ــــُ ، جنگ اند ازـــٌ ،مشددــــّ ، مـدــــ آ وغيره را نداشتند ) ،نه مي توانستندکه تلاوت قرآن مجید را بصورت صحیح آن ادا کنند، لذا دانشمندانی پیداشد که براساس صدائیکه ازدهان یک انسان برای هر حرف می براید، علامات واشارات مانندزیرـــِ ،زبرــــَ ، پیش ــــُ ، جنگ اند ازـــٌ ،مشددــــّ ، مـدــــ آ وغيره را كشف وبالای هر حرف از قرآن مجید گذاشتند که تاامروز مورد استفادۀ هریک ازممالک جهان می باشد.[اهل عرب می توانند که قرآن مجید رابدون علامات واشارات تلاوت نمایند).

  نقش این اختراعات قابل وصف واحترام است، اما آنچه که درجهان امروز نیاز شدید به آن حس می شودهمانا آنست که اولاوبصورت بسیار آسان بتوانند تمامی معانی کلمات وحروفات قرآن مجیدرابه زبان مادری شان دانسته ودرحافظۀ شان جاه دهند  وثانیا باشنیدن همزمان صدای قاریان وملا حظۀ متن قرآن مجید،بتوانندقرآن مجیدرابدون غلطی ومانند یک قاری تلاوت کنند. به روی این منظور بوده که دانشمندان جداگانه وهریک به نوبۀ خود یک ویا چندموضو عات ذیل را کشف نموده و خداوند"ج" راسپاس که موفق به دریافت اکتشافات آنها و پهلوی همدیگر قراردادن شان شدیم . این موضوعات عبارت اند!

اول:ـــ آدرس اول فوق که مولف آن محترم عبدالله خاموش هـروی می باشد متن کامل قرآن مجید رابا ترجمۀ جدولی هرحرف وکلمۀ قرآن مجید حاضر وآن را درداخل 1221صفحه جاه داده.شما باباز کردن آدرس درک آسان معانی هرحرف وکلمۀ قرآن مجیدراشاهد خواهید شد.

2:ــ این متن می تواند که مطابق زوق تلاوت کننده خوردتر وبز رگتر شود.

3:ــ هر صفحه وهر سورۀ را که آرزو باشد به سرعت حاضر می کند.

د وم :ــ آدرس ىومQuran Expolorer} اين آدرس یکی از شاهکار یهای قابل وصفی است وچنان وظایفی رادریک وقت انجام می دهدکه هریک ازآن ازیک طرف قرائت صحیح قاریان جهان رامی شنواند واز جانب دیگر حفظ کردن وبه ذهن سپردن معانی کلمات ومتن قرآن مجید را آسان می سازد.

وظایفی که این آدرس اجرا می نماید عبارت اند از:

1:ــ هریک از سوره ویا هریک از آیاتی را که آرزوداشته با شیم انتخاب کرده می توانیم .

2:ـــ هریک ازقاریان مشهور جهان را که آرزو باشد انتحاب میکنیم .

3:ــ هر نوع کتابت قرآن مجید را می توان انتخاب کرد.

4:ــ هرنوع رنگی را که آرزو باشد می توان تعین کرد.

5  متن صفحه را می توان خورد وبزرگ ساخت.

6:ــ آنچه که برای حفظ کردن و فهمیدن معانی دری کلمات وحروف قرآن مجید نیاز است برای ما میدهد یعنی شما میتوانید که تلاوت هریک ازآیه ویا چند آیه رایا یک دفعه ویا چندین مراتبه بشنوید.

 

لینک های  مفید از صفحات مختلف

   تبصره: جهت مطالعه موضوع

 بالای عنوان کلیک کنید

موضوع

شماره

al-asma-al-husna

1

ترجمه جدولي قرآن كريم به زبان دری 2
تفسير نمونه - انديشه قم 3
برگزیده تفسیر نمونه 4

 تلاوت های تکراری هرآیه به منظورحفظ وشناخت تجویدوهم ترجمه به زبان های ممالک دیگر

5

الف) تفسیر کابلی بخش اول ترجمه وتفسیر قرآن مجید به زبان پشتو، ازسوره ۱ الی سوره  ۱۸( تاآیه۷۴ سوره۱۸) بداخل۱۷۲۸صفحه.و

ب) تفسیر کابلی بخش دوم ترجمه وتفسیرقرآن مجید به زبا ن پــشـتواز(ازآیه۷۵ سوره۱۸) وسور۱۹الی سوره آخربداخل۱۷۹۲صفحه

ج) تلاوت،ترجمه وتفسیر به زبان پشتو،وهم ترجمه به زبانهای دری وده ها زبان دیگر

 

6
ترجمه و تفسیر مکمل قرآن کریم به زبان فارسی 7
پايگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن 8
تجوید - آشنایی ، تعریف و اصطلاحات 9
  قرآن شناسي 10
تـــــجــــو یــــد آ ســا ن 11
کتاب تجــوید 12
فلم طـــواف نمودن حاجیان دراطراف كـــعــبـــه شريف 13
 فوتوی مقدس کعبه شریف 14
 مناظرمقدس درمکه مکرمه 15

روضـــۀ مــبارک پیغمبر صـ

16
مناظرمقدس درمدینه منوره 17
تـبرکات مقدس که از پیغمبرخداصباقیمانده 18
زيبائيها ي جنت درقرآن كريم 19
 مــسا جـد مـشهور درتمام جهان 20
 مساجد مشهورترکیه 21
 مــسا جـد شریف درهمه ممالک 22
 پــنج مــسجد شریف دراســتانـبُل ترکیه 23
چگونگی انجام مناسک حج مبارک 24
مناجات نامه خواجه عبدالله انصار 25
گلستان سعدی 26
غزلیات خواجه حافظ شیرازی 27
فلم حضرت یوسف علیه السلام (بداخل 225 بخش)و 28
مزار پیامبران

الف

Graves Of All Prophets

ب

Prophets grave

ج

Pictures of graves of prophets and ahlebaitand

د

graves of all prophets

 

29

 ترجمه مکمل هردوجلد صحيح البخاري شریف به زبان دری

30
 پارس قرآن - جستجوي قرآن 31
سائيت استاد فيضي قرآن وسائينس 32
آفرینش جهان به نام بیگ بنگ 33
چگونگی تشکل آفـتاب وسیارات 35

 فلم مكمل داستان اصحاب كهـف در50 بخش به زبان دري

36

مطالعه ۵۶۸ کُتب تاریخی افغانستان عزیزوهزاران کتب دیگراز۹ کتابخانه  مشهوردری زبان

37

 

 

 

e-mail

ustadfaizi@gmail.com

تماس با ما

تلیفون

(0045) 35 82 73 63

Copyright 2006, www.ustadfaizi.com
All right reserved